Mundaka Upanisad of Atharva Veda

॥ मुण्डकोपनिषत् ॥ ॥ श्रीः॥ ॥ मुण्डकोपनिषत् ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ॥ ॐ ब्रह्मणे नमः ॥ ॥ प्रथममुण्डके प्रथमः खण्डः ॥ ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः… Read More Mundaka Upanisad of Atharva Veda

Glorification of wife – In Hindu Tradition

From Markandeya Purana Adhyaya 21 ॥ भार्यामहिमा ॥ कुण्डलोवाच – भर्तव्या रक्षितव्या च भार्या हि पतिना सदा । धर्मार्थकामसंसिद्ध्यै भार्या भर्तृसहायिनी ॥ ६८॥ यदा भार्या च भर्ता च परस्परवशानुगौ । तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि सङ्गतम् ॥ ६९॥ कथं भार्यामृते धर्ममर्थं वा पुरुषः प्रभो । प्राप्नोति काममथवा तस्यां त्रितयमाहितम् ॥ ७०॥ तथैव भर्तारमृते भार्या धर्मादिसाधने । न… Read More Glorification of wife – In Hindu Tradition

Panini Dhatu Path- Verbal Roots

 Alphabetical Index of Dhatupatha ॥ पाणिनीयधातुपाठस्य सूचिः निस्स्वरा ॥ ॥ अथ धातुपाठसूची ॥ अंस (अंस्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अंस समाघाते १०.४६० ॥ अंह् । भ्वा० सेट् आ० । अहि गतौ १.७२२ ॥ अंह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अहि- [[भाषार्थः] च] १०.३२८ ॥ अक् । भ्वा० सेट् प० । अक(म्)- [कुटिलायां… Read More Panini Dhatu Path- Verbal Roots

Bhagabat Gita-Chapter -18

Law Library  ॐ श्री परमात्मने नमः  अथ श्रीमद्भगवद्गीता  ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अथाष्टादशोऽध्यायः । मोक्षसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच । संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् । त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १८-१॥ श्रीभगवानुवाच । काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ १८-२॥ त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ १८-३॥… Read More Bhagabat Gita-Chapter -18

Bhagabat Gita-Chapter-17

ॐ श्री परमात्मने नमः  अथ श्रीमद्भगवद्गीता    ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अथ सप्तदशोऽध्यायः । श्रद्धात्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच । ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १७-१॥ श्रीभगवानुवाच । त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ १७-२॥ सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति… Read More Bhagabat Gita-Chapter-17

Bhagabat Gita-Chapter – 2

Law Library ॐ श्री परमात्मने नमः  अथ श्रीमद्भगवद्गीता    ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे   अथ द्वितीयोऽध्यायः । साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच । तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ २-१॥ श्रीभगवानुवाच । कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् । अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २-२॥ क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ २-३॥ अर्जुन… Read More Bhagabat Gita-Chapter – 2

Bhagabat Gita

Law Library Arjun Vishad Yog Sankhya Yog Karma Yog Gyan-Karma-Sanyas Yog Karma-Sanyas Yog Dhyan Yog Gyan-Vigyan Yog Akshar-Brahma Yog Raj Vidya Raj Guyha Yog Vibhuti Yog Vishvaroop Darshan Yog Bhakti Yog Kshetra-Kshetragya Vibhag Yog Gun-tray Vibhag Yog Purushotta Yog Daivasur-Sampdvibhag Yog Shradhatray Vibhag Yog Moksha-Sanyas Yo  ॐ श्री परमात्मने नमः  अथ श्रीमद्भगवद्गीता  ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां… Read More Bhagabat Gita

BRAHMA SUTRA- Introduction

  Keywords :-युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचर [You and me dual conciousness]-मिथ्याज्ञान[False knowledge] Introduction for Chapter 1, Quarter 1 ।।ब्रह्मसूत्रभाष्यम्।। श्रीमच्छंकरभगवत्पादैः विरचितम्। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यास्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ शारीरकमीमांसासूत्रभाष्ये ।।प्रथमोऽध्यायः।। ।।प्रथमः पादः।। युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोर्विषयविषयिणोस्तमः प्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायाम् तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः इत्यतः अस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणां च विषयेऽध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्। तथाप्यन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्मांश्चाध्यस्येतरेतराविवेकेन अत्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदम् ममेदम् इति नैसर्गिकोऽयं… Read More BRAHMA SUTRA- Introduction

Avtar Singh Vs. Union of India and Ors.[SC 2017 November]

Keywords: Guilty of suppressio veri or suggestio falsi- If acquittal had already been recorded in a case involving moral turpitude or offence of heinous/serious nature, on technical ground and it is not a case of clean acquittal, or benefit of reasonable doubt has been given, the employer may consider all relevant facts available as to… Read More Avtar Singh Vs. Union of India and Ors.[SC 2017 November]

Dr. Kazimunnisa (D) by L.R. Vs. Zakia Sultana (D) by L.R. & Ors.[SC 2017 November]

The jurisdiction of the High Court while deciding the Writ Petition under Article 227 is not akin to appeal and nor it can decide the writ petition like an Appellate Court. ACT: Order II Rule 3 of the CIVIL CODE November 15, 2017 SUPREME COURT OF INDIA Dr. Kazimunnisa (D) by L.R. Vs. Zakia Sultana… Read More Dr. Kazimunnisa (D) by L.R. Vs. Zakia Sultana (D) by L.R. & Ors.[SC 2017 November]

Vikram Singh Vs. The Commissioner of Police[SC 2017 November]

Keywords: Selection for appointment- Information given to the employer by a candidate as to conviction, acquittal or arrest, or pendency of a criminal case, whether before or after entering into service must be true and there should be no suppression or false mention of required information. In a case trivial in nature in which conviction… Read More Vikram Singh Vs. The Commissioner of Police[SC 2017 November]

Chirag M. Pathak & Ors. Etc. Vs. Dollyben Kantilal & Ors[SC 2017 November]

KEYWORDS: Quashing  First Information Report-repetition of  FIR The High Court, in exercise of its powers under Section 482 of the Code, cannot undertake a detailed examination of the facts contained in the FIRs by acting as an Appellate Court and draws its own conclusion. It is more so when investigation in other Societies is not… Read More Chirag M. Pathak & Ors. Etc. Vs. Dollyben Kantilal & Ors[SC 2017 November]

State of West Bengal and others Versus Swapan Kumar Guha and others[SC 1982 February]

Whether an offence has been disclosed or not must necessarily depend on the facts and circumstances of each particular case. In considering whether an offence into which an investigation is made or to be made, is disclosed or not, the Court has mainly to take into consideration the complaint or the F.I.R. and the Court… Read More State of West Bengal and others Versus Swapan Kumar Guha and others[SC 1982 February]