CIVIL

Scheduled Tribe in West Bengal

  1. Santal 2,280,540 – 51.8%
  2. Oraon 617,138 -14.0%
  3. Munda 341,542 -7.8%
  4. Bhumij 336,436- 7.6%
  5. Kora 142,789 – 3.2%
  6. Lodha 84,966- 1.9%
  7. Mahali 76,102 – 1.7%
  8. Bhutia 60,091- 1.4%
  9. Bedia 55,979 -1.3%
  10. Sa bar 43,599 – 1%

Total 40,39,192- 100.00%

[Source: Census of India, 2001]

In accordance with The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.

Asur
Baiga
Bedia, Bediya
Bhumij
Bhutia, Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan, Yolmo
Birhor
Birjia
Chakma
Chero
Chik Baraik
Garo
Gond
Gorait
Hajang
Ho
Karmali
Kharwar
Khond
Kisan
Kora
Korwa
Lepcha
Lodha, Kheria, Kharia
Lohara, Lohra
Magh
Mahali
Mahli
Mal Pahariya
Mech
Mru
Munda
Nagesia
Oraon
Parhaiya
Rabha
Santal
Sauria Paharia
Savar