All Vedic deities are One – Rig Veda

महद्देवानामसुरत्वमेकम्  ३,०५५.०१ उषसः पूर्वा अध यद्व्यूषुर्महद्वि जज्ञे अक्षरं पदे गोः । ३,०५५.०१ व्रता देवानामुप नु प्रभूषन्महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥ ३,०५५.०२ मो षू णो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पदज्ञाः । ३,०५५.०२ पुराण्योः सद्मनोः केतुरन्तर्महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥ ३,०५५.०३ वि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामाः शम्यच्छा दीद्ये पूर्व्याणि । ३,०५५.०३ समिद्धे अग्नावृतमिद्वदेम महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥ ३,०५५.०४ समानो राजा विभृतः पुरुत्रा… Read More All Vedic deities are One – Rig Veda

Position and description of Vishnu in Rig Veda

१,०२२.१६ अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । १,०२२.१६ पृथिव्याः सप्त धामभिः ॥ १,०२२.१७ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् । १,०२२.१७ समूळ्हमस्य पांसुरे ॥ १,०२२.१८ त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । १,०२२.१८ अतो धर्माणि धारयन् ॥ १,०२२.१९ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । १,०२२.१९ इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १,०२२.२० तद्विष्णोः परमं… Read More Position and description of Vishnu in Rig Veda