All

उषसः पूर्वा अध यद्व्यूषुर्महद्वि जज्ञे अक्षरं पदे गोः-व्रता देवानामुप नु प्रभूषन्महद्देवानामसुरत्वमेकम्

१,०२२.१६ अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । १,०२२.१६ पृथिव्याः सप्त धामभिः ॥ १,०२२.१७ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् । १,०२२.१७ समूळ्हमस्य पांसुरे ॥ १,०२२.१८ त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । १,०२२.१८ अतो धर्माणि धारयन् ॥ १,०२२.१९ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । १,०२२.१९ इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १,०२२.२० तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । […]

Recent Updates