All

Name of the Organisation Head of the Organisation (Tel./Fax No./E-mail) National Commission for Scheduled Castes Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi – 110003 Website: http://ncsc.nic.in Chairman Tel: 91-11-24632298 / 24620435 (O), 91-11-23795332 (Telefax) (R) Fax: 91-11-24632298 Email: National Commission for Backward Classes Trikoot – 1, Bhikaiji Cama Place New Delhi – 110 066. Website: http://ncbc.nic.in Justice V. Eswaraiah Chairman Tel: 91-11-26183152 […]

Copyright, Designs and Patents Act 1988 163 Crown copyright. (1)Where a work is made by Her Majesty or by an officer or servant of the Crown in the course of his duties— (a)the work qualifies for copyright protection notwithstanding section 153(1) (ordinary requirement as to qualification for copyright protection), and (b)Her Majesty is the first owner of any copyright in […]

1801 to 1809  Title Years and Numbers Legislation type Crown Debts Act 1801 1801 c. 90 UK Public General Acts Public Notaries Act 1801 1801 c. 79 UK Public General Acts House of Commons (Clergy Disqualification) Act 1801 (repealed) 1801 c. 63 UK Public General Acts House of Commons (Disqualifications) Act 1801 1801 c. 52 UK Public General Acts

योगिप्रत्यक्षनिरूपणम् भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिज्ञानं चेति । योगः समाधिः, चित्तैकाग्रतालक्षणः । निश्शेषवस्तुतत्वविवेचिका प्रज्ञा । योगोऽस्यास्तीति योगी । योगिनो यत्ज्ञानं तत्प्रत्यक्षम् । कीदृशं तदिति चेत्? भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तजम् । भूतार्थः प्रमाणोपपन्नार्थः । भावना पुनः पुनश्चेतसि समारोपः । भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्ताज्जातं यद्विज्ञानं तत्कल्पनापोढभ्रान्तम् । भूतार्थश्चतुरार्यसत्य दुःखसमुदयनिरोधमार्गसंज्ञकम्, पञ्चस्कन्धस्वभावं क्षणिकशून्यनिरात्मकदुःखादिरूपतया प्रतिपत्तव्यम् । यत्सत्तत्क्षणिकमित्याद्यनुमानेन प्रमाणोपपन्नमुपगन्तव्यमिति ॥ ननु भावना विकल्पः, विकल्पश्चावस्तुविषयः, तत्कथं वस्तुनः स्फुटीभावो भवतु ।कथं वा विकल्पो निर्विकल्पतां व्रजेत्? क्षणिकं च […]

मानसप्रत्यक्षम् स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं मनोविज्ञानं मानसम् । स्वशब्देनेन्द्रियज्ञानमभिमतम्, स्वस्य विषयो बाह्यो घटादिः, स्वविषयस्यानन्तरः, स्वविषयानन्तरः इन्द्रियज्ञानविषयादन्यो घटादिर्द्वितीयक्षणः । तेन सहकारिणा सह मिलित्वा, इन्द्रियज्ञानेनोपादानेन समनन्तरप्रत्ययसंज्ञकेन यज्जनितं तन्मानसं प्रत्यक्षमुच्यते । ततो यदुक्तं परेणात्रःऽगृहीतग्राहित्वमन्धबधिराद्यभावो योगिज्ञानस्यापि मानसत्वप्रसङ्गः अव्यवहारित्वं चऽ इति । तन्निरस्तम् । तथा हि – द्वितीयक्षणग्रहणात्गृहीतग्राहित्वस्य निरासः । इन्द्रियज्ञानजनितं हि मानसम् । अन्धादीनां रूपादिविषयालम्बनकमिन्द्रियज्ञानमेव नास्ति, कुतस्तज्जनितं मानसं भविष्यति? अतो नास्त्यन्धबधिराद्यभावदोषः । समनन्तरप्रत्ययविशेषणेन योगिज्ञानस्य मानसप्रत्यक्षप्रसङ्गो […]

The sixteenth century Raja Bir Hambir created this architecture in Bishnupur [West Bengal] for the expansion of Vaisnava religion. There are four temples in one square – Ramasam, Jorbangla, Shyamai and Radhesham. One of the attractions of the temple-city to the tourists is Makra stone and burnt brick architecture.

নিশিত কুহু কুহেলিকা আত্ম প্রবঞ্চনা – হে বঙ্গবাসিসৃষ্টি সনাতন কৃষ্টি বিমুখতা সর্বাঙ্গ বিজড়িত আড়স্টস্পন্দন হীন হিয়া – দিয়েছ কি কিছু … তুষিত নীল নীহারিকা নিবিড় মৃত্যু – হে বঙ্গবাসিবারে বারে প্রেত যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে নিজেরে করেছো বঞ্চিতছন্দ শুন্য পরাভূত জাতি – পেয়েছ কি কিছু .. ধিমি ধমনী ধিকি ধিকি চিতা – হে বঙ্গবাসিদিব্য দ্যু দূরীত আত্ম মায়া মহা নিদ্রা করেছ […]

শালি শালি পু: পতিত শুনা বাগান বাঁশঝাড় চর ডাঙ্গা ডাঙ্গা পু:পতিত ফোরশোর ফুল বাগান গড়লাসেরপতিত কলাবাগান খড়িবন লুর (কৃষি উপযোগী) নার্সারী নুতনপতিত পানবোরজ পুরাতনপতিত সিকস্তিভূমি সিকরিভুমি উদ্বাস্তু বাঁশবাগান ডোবা ঝিল বাহির জঙ্গল ভাগাড় বিলান চাঁদিনা চাতাল গড়ের পাড় গড়খাই গো-ভাগাড় গোচর গোরস্থান হেলীচর হোগলাবন ঈদগা জাতীয়পথ ঝুরি জঙ্গল জঙ্গল কবরস্থান খেলারমাঠ কোবলের লাইট পোস্ট মাঠ নদী পাড় পার্ক পথ পীরস্থান […]

the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. It may be noted here that this Court indicated that the circumstances concerned “must or should” and not “may be” established. There is not only a grammatical but a legal distinction between “may be proved” and “must be or should be proved”

Recent Updates