Day: March 11, 2019

NIRVANA SHATAKAM

निर्वाण षट्कम मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहम् – न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजॊ न वायु: चिदानन्द रूप: शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥1॥ न च प्राण संज्ञो न वै पञ्चवायु: […]