The tenfold acts of Lord Vishnu

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते
दैत्यम् दारयते बलिम् छलयते क्षत्रक्षयम् कुर्‌वते।
पौलस्त्यम् जयते हलम् कलयते कारुण्यमातन्वते
म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यम् नमः॥ १-५


वेदान् उद्धरते जगत् निवहते भू गोलम् उद् बिभ्रते
दैत्यम् दारयते बलिम् च्छलयते क्षत्र क्षयम् कुर्‌वते
पौलस्त्यम् जयते हलम् कलयते कारुण्यम् आतन्वते
म्लेच्छान् मूर्च्छयते दश अकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम् नमः


Source: Gita Govindam of Joydeva

%d bloggers like this: