CIVIL

Narada muni, bajay vina ‘radhika-ramana’-name – Goudiya Kirtan

Composed by: Bhaktivinoda Thakura

(1)
narada muni, bajay vina
‘radhika-ramana’-name
nama amani, udita haya,
bhakata-gita-same

(2)
amiya-dhara, barishe ghana,
sravana-yugale giya
bhakata jana, saghane nace,
bhoriya apana hiya

(3)
madhuri-pura, asava pasi’,
mataya jagata-jane
keho va kande, keho va nace,
keho mate mane mane

(4)
panca-vadana, narade dhori’,
premera saghana rol
kamalasana, naciya bole,
‘bolo bolo hari bolo’

(5)
sahasranana, parama-sukhe,
‘hari hari’ boli’ gaya
nama-prabhave, matilo visva,
nama-rasa sabe paya

(6)
sri-krishna-nama, rasane sphuri’,
pura’lo amar asa
sri-rupa-pade, yacaye iha,
bhakativinoda-dasa

 

Mahaprabhu

 

Categories: CIVIL

Tagged as: