Light Page » Sanatan Dharma » Sanskrit » Sanskrit Dictionary » ऐक्षव – oikshaba