Light Page » Sanatan Dharma » Sanskrit » Sanskrit Dictionary » भग – भगवान Bhagaban