Light Page » Sanatan Dharma » Sanskrit » Sanskrit Dictionary » तपः – Tapaha