गर्भो प्रकृति/गर्भोपक्रमविज्ञानं – Garva prakriti

 1. प्रथमेऽहनि रेतश्च संयोगात्कललं च यत्
  जायते बुद्बुदाकारं शोणितञ्च दशाहनि १७
 2. घनं पञ्चदशाहे स्याद्विंशाहे मांसपिण्डकम्
  पञ्चविंशत्तमे प्राप्ते पञ्चभूतात्मसम्भवः १८
 3. मासैकेन च पिण्डस्य पञ्चतत्त्वं प्रजायते
  पञ्चाशद्दिनसम्प्राप्ते अङ्कुराणाञ्च सम्भवः १९
 4. मासत्रये तु सम्प्राप्ते हस्तपादौ प्रवर्धते
  सार्द्धमासत्रये प्राप्ते शिरश्च सारवद्भवेत् २०
 5. चतुर्थके च लोमानां सम्भवश्चात्र दृश्यते
  पञ्चमे च सुजीवः स्यात्षष्ठे प्रस्फुरणं भवेत् २१
 6. अष्टमे मासि जाते च अग्नियोगः प्रवर्त्तते
  मासे तु नवमे प्राप्ते जायते तस्य चेष्टितम् २२
 7. जायते तस्य वैराग्यं गर्भवासस्य कारणात्
  दशमे च प्रसूयेत तथैकादशमेऽपिवा २३

हारीतसंहिता षष्ठस्थानम्