The Greek Alphabet

A B G D E Z H Q I K L M N X O P R S T UF C Y W[Capital]

A a Alpha

 • Abiaqar
  Abiathar
 • ainigma
  ainigma
 • airesiV
  hairesis
B b Beta b

 • BeroiaioV
  Beroiaios
 • berulloV
  berullos
 • Bhqleem
  Bethleem
G g Gamma g – hard as in begin

 • grammateuV
  grammateus
 • grhgoreuw
  gregoreuo
 • gumnhteuw
  gumneteuo
D d Delta d

 • diapragmateuomai
  diapragmateuomai
 • diarrhhssw
  diarrhesso
 • diaskorpizw
  diaskorpizo
E e Epsilon e – short, as in met

 • EutucoV
  Eutuchos
 • eufrainw
  euphraino
 • eucaristew
  eucharisteo
Z z Zeta z

 • zeukthria
  zeukteria
 • zhmiow
  zemioo
 • ZhlwthV
  Zelotes
H h Eta e – long, as in scene

 • hgemonia
  hegemonia
 • hduosmon
  heduosmon
 • hdonh
  hedone
Q q Theta th as in thin

 • qumomacew
  thumomacheo
 • qusiasthrion
  thusiasterion
 • Quateira
  Thuateira
I i Iota i

 • isoyucoV
  isopsuchos
 • IsrahlithV
  Israelites
 • iscuroV
  ischuros
K k Kappa k

 • kritikoV
  kritikos
 • kruptoV
  kruptos
 • krustallizw
  krustallizo
L l Lambda l

 • Lukaonia
  Lukaonia
 • lumainomai
  lumainomai
 • LusaniaV
  Lusanias
M m Mu m

 • Malelehl
  Maleleel
 • mammwnaV
  mammonas
 • manqanw
  manthano
N n Nu n

 • NikolaithV
  Nikolaites
 • nikoV
  nikos
 • NineuithV
  Nineuites
X x Xi x

 • xhrainw
  xeraino
 • xuraw
  xurao
 • xulinoV
  xulinos
O o Omicron o – short, as in lot

 • omoqumadon
  homothumadon
 • omologew
  homologeo
 • omologoumenwV
  homologoumenos
P p Pi p

 • parabouleuomai
  parabouleuomai
 • paradeigmatizw
  paradeigmatizo
 • paradiatribh
  paradiatribe
R r Rho r

 • Remfan
  Rhemphan
 • rhgnumi
  rhegnumi
 • roizhdon
  rhoizedon
 • RoufoV
  Rhouphos
 • ruparoV
  rhuparos
S s V Sigma s

 • sugkatayhfizw
  sugkatapsephizo
 • sugklhronomoV
  sugkleronomos
 • sugkoinwnew
  sugkoinoneo
 • sulagwgew
  sulagogeo
 • sullambanw
  sullambano
T t  Tau t

 • tessarakonta
  tessarakonta
 • tessarakontaethV
  tessarakontaetes
 • tessareskaidekatoV
  tessareskaidekatos
 • tetrakiscilioi
  tetrakischilioi
U u Upsilon u

 • upostrwnnumi
  hupostronnumi
 • upotupwsiV
  hupotuposis
 • upwpiazw
  hupopiazo
F f Phi ph

 • frenapataw
  phrenapatao
 • fronhsiV
  phronesis
 • frissw
  phrisso
C c Chi ch – hard, as in loch

 • crhsteuomai
  chresteuomai
 • crhstothV
  chrestotes
 • CristianoV
  Christianos
 • cronizw
  chronizo
Y y Psi ps

 • yeudwnumoV
  pseudonumos
 • yhfizw
  psephizo
 • yiquristhV
  psithuristes
W w Omega o – long, as in throne

 • wfelew
  opheleo
 • wtion
  otion
 • wsanna
  hosanna
 • wruomai
  oruomai