Sanskrit News-संस्कृत वार्ता:

संस्कृत समाचार-संस्कृत वार्ता:

24.03.2020: मध्य प्रदेशश्य भाजपा दलश्य नेता पूर्ब मुख्यमन्त्री च शिबराज सिंह चोउहन् महाभाग: चतुर्थ बारं मुख्यमन्त्री निर्बचित:

शुक्रवार, मार्च 20, 2020: मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ: अद्य राजभवनं गत्वा मुख्यमंत्री पदात् स्वकीयं त्याग पत्रं समर्पितवान्। राज्यपाल: तस्य त्याग पत्रं स्वीकृत्य तस्मै नूतन: मुख्यमंत्रिणा कार्यभारं ग्रहणं करणं पर्यन्तं कार्यवाहक: मुख्यमंत्री भवितुम् अकथयत्। श्री कमल नाथ: च तस्य मंत्रि परिषद: त्याग पत्रं विंशति: मार्च मासं 2020 वर्षात् स्वीकारं कृतवान्। सह एव नूतन: मुख्यमंत्रिणा शपथं ग्रहणं करणाय पर्यन्तं तस्मै सहयोगिभि: सह पदे भवितुम् अनुरोधं कृतवान्। सामान्यं प्रशासनं विभागेन अस्य आशयस्य अधिसूचना प्रसारिता कृता।


Sanskrit News 23.03.2020

Sanskrit News 20.03.2020

Sanskrit News 19.03.2020

Sanskrit News 18.03.2020

Sanskrit News 17.03.2020

Sanskrit News 25.02.2020

Sanskrit News 24.02.2020