सद्दबिन्दु पकरणं- Sadd Bindu Prakaranam

सद्दबिन्दु पकरणं

॥नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स॥

१. यस्सञेय्येसु धम्मेसु, नाणुमत्तम्पवेदितं,

नत्वासद्धम्मसङ्घंतं, सद्दबिन्दुंसमारभे।

२. कादिरिता नवसङ्ख्या, कमेनटा दि यादिच,

पादयोपञ्‍च सङ्ख्याता, सुञ्‍ञनामा सरञ्‍ञना।

३. सरेहेवसरापुब्बे लुत्तावावीपरेरमा,

ब्यञ्‍जनाचागमावावी दीघरस्सादिसम्भवा।

४. काकासेनागतोसिस केनिद्धिमच्‍चदस्सयि,

अराजख्वग्गिमेसीनं सोतुकम्मेघयित्थियो।

इति सन्धिकप्पो समत्तो।

५. बुद्धपुमयुवसन्त राजब्रह्मसखाचसा,

यतादिदेहीजन्तुच सत्थुपिताभिभूविदू।

६. कञ्‍ञाम्मारत्तिथिपो, क्खरणीनदिरुमातुभू,

नपुंसकेतियन्ताच, पदकम्मदधायुनो।

७. गहितागहणेनेत्थ सुद्धोस्याद्यन्तकापुमे,

विमलाहोन्तिजान्तेहि थ्यंपञ्‍चन्तेहिदाधिका।

८. नपुंसकेपयोगातु जनकाहोन्तित्यन्ततो,

पधानानुगतासब्ब नामसमासतद्धिता।

९. अत्तिलिङ्गानिपातादि ततोलुत्तावस्यादयो,

सुत्तानुरूपतोसिद्धा होन्तिवत्तामनादयो।

इति नामकप्पो समत्तो।

१०. छकारकेससामिस्मिं समासोहोतिसम्भवा,

तद्धीताकत्तुकम्मस, म्पदानोकाससामिसु।

११. साधत्तयम्हिआख्यातो कितकोसत्तसाधने,

सब्बत्थपठमावुत्ते अवुत्तेदुतियादयो।

१२. मनसामुनिनोवुत्या वनेबुद्धेनवण्णिते,

वट्टाहितोविवट्टत्थं भिक्खुभावेतिभावनं।

इति कारककप्पो समत्तो।

१३. रासीद्विपदिकाद्वन्दा लिङ्गेनवचनेनच,

लुत्तातुल्याधिकरणा बहुब्बीहीतुखेमरू।

१४. तप्पुरिसाचखेमोरा दयाचकम्मधारया,

दिगवोचाव्ययाहारा एतेसब्बेपिहारिता।

इति समासकप्पो समत्तो।

१५. कच्‍चादितोपिएकम्हा सद्दतोनियमंविना,

नेकत्थेसतिभोन्तेव सब्बेतद्धितपच्‍चया।

इति तद्धितकप्पो समत्तो।

१६. कत्तरिनाञ्‍ञथाकम्मे तथाभावेतुमेरया,

सब्बेतेपचधातुम्हि सङ्खेपेनमरूमया।

१७. गमीम्हातिगुणाफत्तो सम्भवाअञ्‍ञधातुसु,

अनन्तावपयोगाते आदेसपच्‍चयादिहि।

इति आख्यातकप्पो समत्तो।

१८. कितादिपच्‍चयासब्बे, एकम्हाअपिधातुतो,

सियुंनुरूपतोसत्त, साधनेसतिपायतो।

इति कितकप्पो समत्तो।

१९. इमिनाकिञ्‍चिलेसेन, सक्‍काञातुंजिनागमे,

पयोगाञाणिनासिन्धु, रसोवेकेनबिन्दुना।

२०. रम्मंसीघप्पवेसाय, पुरंपिटकसञ्‍ञितं,

मग्गोजुमग्गतंमग्गं, सद्दारञ्‍ञेविसोधितो।

२१. तेनेव किञ्‍चि जलितो जलितो पदीपो

कच्‍चायनुत्तिरतनो चितगब्भकोणे,

धम्मादिराजगुरुना गरुमामकेन

धम्मेन योब्बिपतिना सगरुत्तनीतो।

इति सद्दबिन्दु पकरणं परिसमत्तं।

योसञ्‍ञमो गुणधनो नयनं निजंव

सिक्खापयी मम मवं सुगतागमादो,

सल्‍लोक पुञ्‍ज सुहदो पदुमादि राम

नामो महा यतिवरा चरियो समय्हं।

सद्धाधनेन वसता विदितम्हि पुप्फा

रामेधुना अरियवंस धजव्हयेन,

सन्तेन ञाणतिलको त्यपराख्यकेन

बालानमेतमविधीयि मयाहिताय।


 

%d bloggers like this: