आर्यभटीय – आर्यभट- Arya Vhatiya by Arya Vat-[400-350 BCE]

Contents 

  1. Gitikapada: (13 verses)

  2. Ganitapada (33 verses)

  3. Kalakriyapada (25 verses)

  4. Kalakriyapada (25 verses)

दश-गीतिका-पाद 

१.१ ॰प्रणिपत्य एकमनेकं कं सत्यां देवतां परं ब्रह्म्

१.१ आर्यभटस्त्रीणि ॰गदति गणितं काल-क्रियां गोलम्

प्रणिपत्य एकमनेकं कं सत्यां देवतां परं ब्रह्म ।
आर्यभटः त्रीणि गदति गणितं कालक्रियां गोलम् ॥ १ ॥

अस्याः पदविभागः: – प्रणिपत्य, एकम्, अनेकम्, कम्, सत्याम्, देवताम्, परम्, ब्रह्म, आर्यभटः, त्रीणि, गदति, गणितम्, कालक्रियाम्, गोलम् । [भास्कर-विरचित-भाष्य]


१.२ वर्गाक्षराणि वर्गे अवर्गे अवर्गाक्षराणि कात्ङ्मौ यस्।

१.२ ॰ख-द्वि-नवके स्वरास्नव वर्गे अवर्गे नव अन्त्य-वर्गे वा॥

१.३ युग-रवि-भ-गणास्ख्युघृ शशि चयगियिङुशुछ्लृ कु ङिशिबुणॢष्खृ प्राक् ।

१.३ शनि ढुङ्विघ्व गुरु ख्रिच्युभ कुज भद्लिझ्नुखृ भृगु-बुध-सौरास्॥

१.४ चन्द्रोच्च र्जुष्खिध बुध सुगुशिथृन भृगु जषबिखुछृ शेष अर्कास्।

१.४ बुफिनच पात-विलोमास्बुधाह्नि अजार्कोदयात्च लङ्कायाम्॥

१.५ काहस्मनवस्ढ मनु-युगास्श्ख गतास्ते च मनु-युगास्छ्ना च्

१.५ कल्पादेस् युग-॰पादास्ग च गुरु-दिवसात्च भारतात्पूर्वम्॥

१.६ शशि-राशयस्ठ चक्रं ते अंश-कला-योजनानि यवञ-गुणास्।

१.६ प्राणेन ॰ेति कलां भं ख-युगांशे ग्रह-जवस्भ-वांशे अर्कस्॥

१.७ नृ-षि योजनम् ञिला भू-व्याससर्केन्द्वोर्घ्रिञा गिण क मेरोस्।

१.७ भृगु-गुरु-बुध-शनि-भौमास्शशि-ङ-ञ-ण-न-मांशकास्समार्क-समास्॥

१.८ भापक्रमस्ग्रहांशास्शशि-विक्षेपसपमण्डलात्झ-अर्धम्।

१.८ शनि-गुरु-कुज ख-क-ग-अर्धं भृगु-बुध ख स्चाङ्गुलस्घ-हस्तस्ना॥

१.९ बुध-भृगु-कुज-गुरु-शनि न-व-रा-ष-ह ॰गत्वा अंशकान् पृष्ठरथम-पातास्।

१.९ सवितुरमीषां च तथा द्वा-ञखि-सा-ह्दा-ह्ल्य-खिच्य मन्दोच्चम्॥

१.१० झ-अर्धानि मन्द-वृत्तं शशिनस्छ ग-छ-घ-ढ-छ-झ यथा उक्तेभ्यस्।

१.१० झा-ग्ड-ग्ला-र्ध-द्ड तथा शनि-गुरु-कुज-भृगु-बुधोच्च-शीघ्रेभ्यस्॥

१.११ मन्दात्ङ-ख-द-ज-डा वक्रिणाम् द्वितीये पदे चतुर्थे च्

१.११ जा-ण-क्ल-छ्ल-झ्न उच्चात्शीघ्रात्गियिङश कु-वायु-कक्ष्यान्त्या॥

१.१२ मखि भकि फखि धखि णखि ञखि ङखि हस्झ स्ककि किष्ग श्घकि किघ्व्

१.१२ घ्लकि किग्र हक्य धकि किच स्ग झश ङ्व क्ल प्त फ छ कला-अर्ध-ज्यास्॥

१.१३ दश-गीतिक-सूत्रमिदं भू-ग्रह-चरितं भ-पञ्जरे ॰ज्ञात्वा।

१.१३ ग्रह-भ-गण-परिभ्रमणं सस्॰याति ॰भित्त्वा परं ब्रह्म् ।

गणित-पाद

२.१ ब्रह्म-कु-शशि-बुध-भृगु-रवि-कुज-गुरु-कोण-भ-गणान् ॰नमस्-कृत्य्

२.१ आर्यभटस्तु इह ॰निगदति कुसुम-पुरे अभ्यर्चितं ज्ञानम्॥

२.२ एकम् दश च शतं च सहस्रम् अयुत-नियुते तथा पृष्ठरयुतम्।

२.२ कोटि-अर्बुदं च वृन्दं स्थानात्स्थानम् दश-गुणम् ॰स्यात् ॥

२.३ वर्गस्सम-चतुर्-अश्रस्फलं च सदृश-द्वयस्य संवर्गस्।

२.३ सदृश-त्रय-संवर्गस्घनस्तथा द्वादशाश्रिस्॰स्यात् ॥

२.४ भागम् ॰हरेतवर्गान्नित्यम् द्वि-गुणेन वर्ग-मूलेन्

२.४ वर्गात्वर्गे शुद्धे लब्धं स्थानान्तरे मूलम्॥

२.५ अघनात्॰भजेत्द्वितीयात्त्रि-गुणेन घनस्य मूल-वर्गेण्

२.५ वर्गस्त्रि-पूर्व-गुणितस्शोध्यस्पृष्ठरथमात्घनस्च घनात् ॥

२.६ त्रि-भुजस्य फल-शरीरं सम-॰दल-कोटी-भुजा-अर्ध-संवर्गस्।

२.६ ऊर्ध्व-भुजा-तद्-संवर्ग-अर्धं सस्घनस्षष्-अश्रिसिति॥

२.७ सम-परिणाहस्य-अर्धं विष्कम्भ-अर्ध-हतमेव वृत्त-फलम्।

२.७ तद्-निज-मूलेन हतं घन-गोल-फलं निरवशेषम्॥

२.८ आयाम-गुणे पार्श्वे तद्-योग-हृते स्व-पात-लेख्

२.८ विस्तर-योग-अर्ध-गुणे ज्ञेयं क्षेत्र-फलमायाम् ।

२.९ सर्वेषां क्षेत्राणाम् ॰प्रसाध्य पार्श्वे फलं तद्-अभ्यासस्।

२.९ परिधेस्षष्-भाग-ज्या विष्कम्भ-अर्धेन सा तुल्या॥

२.१० चतुर्-अधिकम् शतम् अष्ट-गुणम् द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम्।

२.१० अयुत-द्वय-विष्कम्भस्य आसन्नस्वृत्त-परिणाहस्॥

२.११ सम-वृत्त-परिधि-पादम् ॰छिन्द्यात्त्रि-भुजात्चतुर्-भुजात्च एव्

२.११ सम-चाप-ज्या-अर्धानि तु विष्कम्भ-अर्धे यथा इष्टानि॥

२.१२ पृष्ठरथमात्चाप-ज्या-अर्धात्यैरूनं खण्डितम् द्वितीय-अर्धम्।

२.१२ तद्-पृष्ठरथम-ज्या-अर्धांशैस्तैस्तैसूनानि शेषाणि॥

२.१३ वृत्तं भ्रमेण साध्यं च चतुर्-भुजं च कर्णाभ्याम्।

२.१३ साध्या जलेन सम-भूसधस्-ऊर्ध्वं लम्बकेन एव् ।

२.१४ शङ्कोस्प्रमाण-वर्गं छाया-वर्गेण संयुतम् ॰कृत्वा।

२.१४ यत्तस्य वर्ग-मूलं विष्कम्भ-अर्धं स्व-वृत्तस्य् ।

२.१५ शङ्कु-गुणं शङ्कु-भुजा-विवरं शङ्कु-भुजयोर्विशेष-हृतम्।

२.१५ यत्लब्धं सा छाया ज्ञेया शङ्कोस्स्व-मूलाथि॥

२.१६ छाया-गुणितं छायाग्र-विवरमूनेन भाजितं कोटी।

२.१६ शङ्कु-गुणा कोटी सा छाया-भक्ता भुजा ॰भवति॥

२.१७ यस्च एव भुजा-वर्गस्कोटी-वर्गस्च कर्ण-वर्गस्सस्।

२.१७ वृत्ते शर-संवर्गस् अर्ध-ज्या-वर्गस्सस्खलु धनुषोस्॥

२.१८ ग्रासोने द्वे वृत्ते ग्रास-गुणे ॰भाजयेत्पृथक्त्वेन्

२.१८ ग्रासोन-योग-लब्धौ संपात-शरौ परस्पर-तस्॥

२.१९ इष्टं वि-एकं दलितं स-पूर्वमुत्तर-गुणं स-मुखं मध्यम्।

२.१९ इष्ट-गुणितमिष्ट-धनं तु अथ वा आद्यन्तं पद-अर्ध-हतम्॥

२.२० गच्छसष्टोत्तर-गुणितात्द्वि-गुणाद्युत्तर-विशेष-वर्ग-युतात् ।

२.२० मूलम् द्वि-गुणाद्यूनं स्वोत्तर-भजितं स-॰रूपार्धम्॥

२.२१ एकोत्तराद्युपचितेस्गच्चादि-एकोत्तर-त्रि-संवर्गस्।

२.२१ षष्-भक्तस्सस्चिति-घनस्स-एक-पद-घनस्वि-मूलस्वा॥

२.२२ स-एक-स-गच्छ-पदानां क्रमात्त्रि-संवर्गितस्य षष्ठसंशस्।

२.२२ वर्ग-चिति-घनस्सस्॰भवेत्चिति-वर्गस्घन-चिति-घनस्च् ।

२.२३ सम्पर्कस्य हि वर्गात्॰विशोधयेतेव वर्ग-सम्पर्कम्।

२.२३ यत्तस्य ॰भवति अर्धम् ॰विद्यात्गुण-कार-संवर्गम्॥

२.२४ द्वि-कृति-गुणात्संवर्गात्द्व्यन्तर-वर्गेण संयुतात्मूलम्।

२.२४ अन्तर-युक्तं हीनं तद्-गुण-कार-द्वयं दलितम्॥

२.२५ मूल-फलं स-फलं काल-मूल-गुणम् अर्ध-मूल-कृति-युक्तम्।

२.२५ तद्-मूलं मूल-अर्धोनं काल-हृतं स्व-मूल-फलम्॥

२.२६ त्रैराशिक-फल-राशिं तमथ इच्छा-राशिना हतम् ॰कृत्वा।

२.२६ लब्धं प्रमाण-भजितं तस्मातिच्छा-फलमिदम् ॰स्यात् ॥

२.२७ छेदास्परस्पर-हतास्॰भवन्ति गुण-कार-भाग-हाराणाम्।

२.२७ छेद-गुणं स-छेदं परस्परं तत्सवर्णत्वम्॥

२.२८ गुण-कारास्भाग-हरास्भाग-हरास्ते ॰भवन्ति गुण-कारास्।

२.२८ यस्क्षेपस्ससपचयसपचयस्क्षेपस्च विपरीत् ।

२.२९ राश्यूनं राश्यूनं गच्छ-धनं पिण्डितं पृथक्त्वेन्

२.२९ वि-एकेन पदेन हृतं सर्व-धनं तत्॰भवति एवम्॥

२.३० गुलिकान्तरेण ॰विभजेत्द्वयोस्पुरुषयोस्तु रूपक-विशेषम्।

२.३० लब्धं गुलिका-मूल्यं यदि अर्थ-कृतम् ॰भवति तुल्यम्॥

२.३१ भक्ते विलोम-विवरे गति-योगेन अनुलोम-विवरे द्वौ।

२.३१ गत्यन्तरेण लब्धौ द्वि-योग-कालौ अतीताइष्यौ॥

२.३२ अधिकाग्र-भाग-हारम् ॰छिन्द्यातूनाग्र-भाग-हारेण्

२.३२ शेष-परस्पर-भक्तं मति-गुणमग्रान्तरे क्षिप्तम्॥

२.३३ अधस्-उपरि-गुणितमन्त्य-युज्-ऊनाग्र-छेद-भाजिते शेषम्।

२.३३ अधिकाग्र-छेद-गुणम् द्वि-छेदाग्रमधिकाग्र-युतम्॥

काल-क्रिया-पाद

३.१ वर्षम् द्वादश-मासास्त्रिंशत्-दिवसस्॰भवेत्सस्मासस्तु।

३.१ षष्टिस्नाड्यस्दिवसस्षष्टिस्च विनाडिका नाडी॥

३.२ गुर्वक्षराणि षष्टिस्विनाडिका आर्क्षी षटेव वा प्राणास्।

३.२ एवं काल-विभागस्क्षेत्र-विभागस्तथा भ-गणात् ॥

३.३ भ-गणास्द्वयोस्द्वयोस्ये विशेष-शेषास्युगे द्वि-योगास्त्

३.३ रवि-शशि-नक्षत्र-गणास्सम्मिश्रास्च व्यतीपातास्॥

३.४ स्वोच्च-भ-गणास्स्व-भ-गणैस्विशेषितास्स्वोच्च-नीच-परिवर्तास्।

३.४ गुरु-भ-गणास्राशि-गुणासश्वयुजाद्यास्गुरोरब्दास्॥

३.५ रवि-भ-गणास्रव्यब्दास्रवि-शशि-योगास्॰भवन्ति शशि-मासास्।

३.५ रवि-भू-योगास्दिवसास्भावर्तास्च अपि नाक्षत्रास्॥

३.६ अधिमासकास्युगे ते रवि-मासेभ्यसधिकास्तु ये चान्द्रास्।

३.६ शशि-दिवसास्विज्ञेयास्भू-दिवसोनास्तिथि-प्रलयास्॥

३.७ रवि-वर्षं मानुष्यं ततपि त्रिंशत्-गुणम् ॰भवति पित्र्यम्।

३.७ पित्र्यम् द्वादश-गुणितं दिव्यं वर्षं विनिर्दिष्टम्॥

३.८ दिव्यं वर्ष-सहस्रं ग्रह-सामान्यं युगम् द्वि-५षट्क-गुणम्।

३.८ अष्टोत्तरम् सहस्रं ब्राह्मस्दिवसस्ग्रह-युगानाम्॥

३.९ उत्सर्पिणी युग-अर्धं पश्चातपसर्पिणी युग-अर्धं च्

३.९ मध्ये युगस्य सुषमा आदौ अन्ते दुष्षमा इन्दूच्चात् ॥

३.१० षष्ट्यब्दानाम् षष्टिस्यदा व्यतीतास्त्रयस्च युग-पादास्।

३.१० त्र्यधिका विंशतिसब्दास्तदा इह मम जन्मनसतीतास्॥

३.११ युग-वर्ष-मास-दिवसास्समं प्रवृत्तास्तु चैत्र-शुक्लादेस्।

३.११ कालसयमनाद्यन्तस्ग्रह-भैस्॰नुमीयते क्षेत्र् ।

३.१२ षष्ट्या सूर्याब्दानाम् ॰प्रपूरयन्ति ग्रहास्भ-परिणाहम्।

३.१२ दिव्येन नभस्-परिधिं समं भ्रमन्तस्स्व-कक्ष्यासु॥

३.१३ मण्डलमल्पमधस्तात्कालेन अल्पेन ॰पूरयति चन्द्रस्।

३.१३ उपरिष्टात्सर्वेषां महत्च महता शनैश्चारी॥

३.१४ अल्पे हि मण्डले अल्पा महति महान्तस्च राशयस्ज्ञेयास्।

३.१४ अंशास्कलास्तथा एवं विभाग-तुल्यास्स्व-कक्ष्यासु॥

३.१५ भानामधस्शनैश्चर-सुरगुरु-भौमार्क-शुक्र-बुध-चन्द्रास्।

३.१५ एषामधस्च भूमिस्मेधी-भूता ख-मध्य-स्था॥

३.१६ सप्त एते होरेशास्शनैश्चराद्यास्यथा-क्रमं शीघ्रास्।

३.१६ शीघ्र-क्रमात्चतुर्थास्॰भवन्ति सूर्योदयात्दिनपास्॥

३.१७ कक्ष्या-प्रतिमण्डल-गास्॰भ्रमन्ति सर्वे ग्रहास्स्व-चारेण्

३.१७ मन्दोच्चातनुलोमं प्रतिलोमं च एव शीघ्रोच्चात् ॥

३.१८ कक्ष्या-मण्डल-तुल्यं स्वं स्वं प्रतिमण्डलम् ॰भवति एषाम्।

३.१८ प्रतिमण्डलस्य मध्यं घन-भू-मध्याततिक्रान्तम्॥

३.१९ प्रतिमण्डल-भू-विवरं व्यास-अर्धं स्वोच्च-नीच-वृत्तस्य्

३.१९ वृत्त-परिधौ ग्रहास्ते मध्यम-चारात्॰भ्रमन्ति एवम्॥

३.२० यस्शीघ्र-गतिस्स्वोच्चात्प्रतिलोम-गतिस्स्व-वृत्त-कक्ष्यायाम्।

३.२० अनुलोम-गतिस्वृत्ते मन्द-गतिस्यस्ग्रहस्॰भवति॥

३.२१ अनुलोम-गानि मन्दात्शीघ्रात्प्रतिलोम-गानि वृत्तानि।

३.२१ कक्ष्या-मण्डल-लग्न-स्व-वृत्त-मध्ये ग्रहस्मध्यस्॥

३.२२ क्षय-धन-धन-क्षयास्॰स्युर्मन्दोच्चात्व्यत्ययेन शीघ्रोच्चात् ।

३.२२ शनि-गुरु-कुजेषु मन्दातर्धमृणं धनम् ॰भवति पूर्व् ।

३.२३ मन्दोच्चात्शीघ्रोच्चातर्धमृणं धनं ग्रहेषु मन्देषु।

३.२३ मन्दोच्चात्स्फुट-मध्यास्शीघ्रोच्चात्च स्फुटास्ज्ञेयास्॥

३.२४ शीघ्रोच्चातर्धोनं कर्तव्यमृणं धनं स्व-मन्दोच्च्

३.२४ स्फुट-मध्यौ तु भृगु-बुधौ सिद्धात्मन्दात्स्फुटौ ॰भवतस्॥

३.२५ भू-तारा-ग्रह-विवरं व्यास-अर्ध-हृतस्स्व-कर्ण-संवर्गस्।

३.२५ कक्ष्यायां ग्रह-वेगस्यस्॰भवति सस्मन्द-नीचोच्च् ।

गोल-पाद

४.१ मेषादेस्कन्यान्तं सममुदच्-अपमण्डल-अर्धमपयातम्।

४.१ तौल्यादेस्मीनान्तं शेष-अर्धं दक्षिणेन एव् ।

४.२ तारा-ग्रहेन्दु-पातास्॰भ्रमन्ति अजस्रमपमण्डले अर्कस्च्

४.२ अर्कात्च मण्डल-अर्धे ॰भ्रमति हि तस्मिन् क्षिति-छाया॥

४.३ अपमण्डलस्य चन्द्रस्पातात्॰याति उत्तरेण दक्षिण-तस्।

४.३ कुज-गुरु-कोणास्च एवं शीघ्रोच्चेन अपि बुध-शुक्रौ॥

४.४ चन्द्रसंशैस्द्वादशभिसविक्षिप्तसर्कान्तर-स्थितस्दृश्यस्।

४.४ नवभिस्भृगुस्भृगोस्तैस्द्व्यधिकैस्द्व्यधिकैस्यथा श्लक्ष्णास्॥

४.५ भू-ग्रह-भानां गोल-अर्धानि स्व-छायया वि-वर्णानि।

४.५ अर्धानि यथा-सारं सूर्याभिमुखानि ॰दीप्यन्त् ।

४.६ वृत्त-भ-पञ्जर-मध्ये कक्ष्या-परिवेष्टितस्ख-मध्य-गतस्।

४.६ मृद्-जल-शिखि-वायु-मयस्भू-गोलस्सर्वतस्वृत्तस्॥

४.७ यद्-वत्कदम्ब-पुष्प-ग्रन्थिस्प्रचितस्समन्ततस्कुसुमैस्।

४.७ तद्-वथि सर्व-सत्त्वैस्जल-जैस्स्थल-जैस्च भू-गोलस्॥

४.८ ब्रह्म-दिवसेन भूमेसुपरिष्टात्योजनम् ॰भवति वृद्धिस्।

४.८ दिन-तुल्यया एक-रात्र्या मृद्-उपचिताया ॰भवति हानिस्॥

४.९ अनुलोम-गतिस्नौ-स्थस्॰पश्यति अचलं विलोम-गं यद्-वत् ।

४.९ अचलानि भानि तद्-वत्सम-पश्चिम-गानि लङ्कायाम्॥

४.१० उदयास्तमय-निमित्तं नित्यं प्रवहेण वायुना क्षिप्तस्।

४.१० लङ्का-सम-पश्चिम-गस्भ-पञ्जरस्स-ग्रहस्॰भ्रमति॥

४.११ मेरुस्योजन-मात्रस्प्रभा-करस्हिम-वता परिक्षिप्तस्।

४.११ नन्दन-वनस्य मध्ये रत्न-मयस्सर्व-तस्वृत्तस्॥

४.१२ स्वर्-मेरू स्थल-मध्ये नरकस्बडवा-मुखं च जल-मध्य्

४.१२ अमर-मरास्॰मन्यन्ते परस्परमधस्-स्थितास्नियतम्॥

४.१३ उदयस्यस्लङ्कायां ससस्तमयस्सवितुरेव सिद्ध-पुर्

४.१३ मध्याह्नस्यम-कोट्यां रोमक-विषये अर्ध-रात्रस्॰स्यात् ॥

४.१४ स्थल-जल-मध्यात्लङ्का भू-कक्ष्यायास्॰भवेत्चतुर्-भाग्

४.१४ उज्जयिनी लङ्कायास्तद्-चतुर्-अंशे समोत्तरतस्॥

४.१५ भू-व्यास-अर्धेन ऊनं दृश्यं देशात्समात्भ-गोल-अर्धम्।

४.१५ अर्धं भूमि-छन्नं भू-व्यास-अर्धाधिकं च एव् ।

४.१६ देवास्॰पश्यन्ति भ-गोल-अर्धमुदच्-मेरु-संस्थितास्सव्यम्।

४.१६ अर्धं तु अपसव्य-गतं दक्षिण-बडवा-मुखे प्रेतास्॥

४.१७ रवि-वर्ष-अर्धं देवास्॰पश्यन्ति उदितं रविं तथा प्रेतास्।

४.१७ शशि-मास-अर्धं पितरस्शशि-गास्कु-दिन-अर्धमिह मनु-जास्॥

४.१८ पूर्वापरमधस्-ऊर्ध्वं मण्डलमथ दक्षिणोत्तरं च एव्

४.१८ क्षिति-जं सम-पार्श्व-स्थं भानां यत्र उदयास्तमयौ॥

४.१९ पूर्वापर-दिश्-लग्नं क्षिति-जातक्षाग्रयोस्च लग्नं यत् ।

४.१९ उन्मण्डलम् ॰भवेत्तत्क्षय-वृद्धी यत्र दिवस-निशोस्॥

४.२० पूर्वापर-दिश्-रेखा अधस्च ऊर्ध्वा दक्षिणोत्तर-स्था च्

४.२० एतासां सम्पातस्द्रष्टा यस्मिन् ॰भवेत्देश् ।

४.२१ ऊर्ध्वमधस्तात्द्रष्टुर्ज्ञेयं दृश्-मण्डलं ग्रहाभिमुखम्।

४.२१ दृश्-क्षेप-मण्डलमपि प्राच्-लग्नम् ॰स्यात्त्रि-राश्यूनम्॥

२.२२ काष्ठ-मयं सम-वृत्तं समन्ततस्सम-गुरुं लघुं गोलम्।

४.२२ पारत-तैल-जलैस्तम् ॰भ्रमयेत्स्व-धिया च काल-समम्॥

४.२३ दृश्-गोल-अर्ध-कपाले ज्या-अर्धेन ॰विकल्पयेत्भ-गोल-अर्धम्।

४.२३ विषुवत्-जीवाक्ष-भुजा तस्यास्तु अवलम्बक्स्कोटिस्॥

४.२४ इष्टापक्रम-वर्गं व्यास-अर्ध-कृतेस्॰विशोध्य यत्मूलम्।

४.२४ विषुवत्-उदच्-दक्षिणतस्ततहोरात्र-अर्ध-विष्कम्भस्॥

४.२५ इष्ट-ज्या-गुणितमहोरात्र-व्यास-अर्धमेव काष्ठान्त्यम्।

४.२५ स्वाहोरात्र-अर्ध-हृतं फलमजात्लङ्कोदय-प्राच्-ज्यास्॥

४.२६ इष्टापक्रम-गुणितामक्ष-ज्यां लम्बकेन ॰हृत्वा या।

४.२६ स्वाहोरात्रे क्षिति-जा क्षय-वृद्धि-ज्या दिन-निशोस्सा॥

४.२७ ॰ुदयति हि चक्र-पादस्चर-॰दल-हीनेन दिवस-॰पादेन्

४.२७ पृष्ठरथमसन्त्यस्च अथ अन्यौ तद्-सहितेन क्रमोत्क्रमशस्॥

४.२८ स्वाहोरात्रेष्ट-ज्या क्षिति-जातवलम्बकाहताम् ॰कृत्वा।

४.२८ विष्कम्भ-अर्ध-विभक्ते दिनस्य गत-शेष्सयोस्शङ्कुस्॥

४.२९ विषुवत्-जीवा-गुणितस्स्वेष्टस्शङ्कुस्स्व-लम्बकेन हृतस्।

४.२९ अस्तमयोदय-सूत्रात्दक्षिणतस्सूर्य-शङ्क्वग्रम्॥

४.३० परमापक्रम-जीवामिष्ट-ज्या-अर्धाहतां ततस्॰विभजेत् ।

४.३० ज्या लम्बकेन लब्धा अर्काग्रा पूर्वापरे क्षिति-ज् ।

४.३१ सा विषुवत्-ज्योना चेद्विषुवत्-उदच्-लम्बकेन सङ्गुणिता।

४.३१ विषुवत्-ज्यया विभक्ता लब्धस्पूर्वापरे शङ्कुस्॥

४.३२ क्षिति-जातुन्नत-भागानां या ज्या सा परस्॰भवेत्शङ्कुस्।

४.३२ मध्यात्नत-भाग-ज्या छाया शङ्कोस्तु तस्य एव् ।

४.३३ मध्य-ज्योदय-जीवा-संवर्गे व्यास-॰दल-हृते यत्॰स्यात् ।

४.३३ तद्-मध्य-ज्या-कृत्योस्विशेष-मूलं स्व-दृश्-क्षेपस्।

४.३४ दृश्-दृश्-क्षेप-कृति-विशेषितस्य मूलं स्व-दृश्-गतिस्कु-वशात् ।

४.३४ क्षिति-जे स्वा दृश्-छाया भू-व्यास-अर्धं नभस्-मध्यात् ॥

४.३५ विक्षेप-गुणाक्ष-ज्या लम्बक-भक्ता ॰भवेतृणमुदच्-स्थ्

४.३५ उदये धनमस्तमये दक्षिण-गे धनमृणं चन्द्र् ।

४.३६ विक्षेपापक्रम-गुणमुत्क्रमणं विस्तर-अर्ध-कृति-भक्तम्।

४.३६ उदच्-ऋण-धनमुदच्-अयने दक्षिण-गे धनमृणं याम्य् ।

४.३७ चन्द्रस्जलमर्कसग्निस्मृद्-भू-छाया अपि या तमस्तथि।

४.३७ ॰छादयति शशी सूर्यं शशिनं महती च भू-छाया॥

४.३८ स्फुट-शशि-मासान्ते अर्कं पातासन्नस्यदा ॰प्रविशति इन्दुस्।

४.३८ भू-छायां पक्षान्ते तदा अधिकोनं ग्रहण-मध्यम्॥

४.३९ भू-रवि-विवरम् ॰विभजेत्भू-गुणितं तु रवि-भू-विशेषेण्

४.३९ भू-छाया-दीर्घत्वं लब्धं भू-गोल-विष्कम्भात् ॥

४.४० छायाग्र-चन्द्र-विवरं भू-विष्कम्भेण तत्समभ्यस्तम्।

४.४० भू-छायया विभक्तम् ॰विद्यात्तमसस्स्व-विष्कम्भम्॥

४.४१ तद्-शशि-सम्पर्क-अर्ध-कृतेस्शशि-विक्षेप-वर्गितं शोध्यम्।

४.४१ स्थिति-अर्धमस्य मूलं ज्ञेयं चन्द्रार्क-दिन-भोगात् ॥

४.४२ चन्द्र-व्यास-अर्धोनस्य वर्गितं यत्तमस्-मय-अर्धस्य्

४.४२ विक्षेप-कृति-विहीनं तस्मात्मूलं विमर्द-अर्धम्॥

४.४३ तमसस्विष्कम्भ-अर्धं शशि-विष्कम्भ-अर्ध-वर्जितम् ॰पोह्य्

४.४३ विक्षेपात्यत्शेषं न ॰गृह्यते तत्शशाङ्कस्य् ।

४.४४ विक्षेप-वर्ग-सहितात्स्थिति-मध्यातिष्ट-वर्जितात्मूलम्।

४.४४ सम्पर्क-अर्धात्शोध्यं शेषस्तात्कालिकस्ग्रासस्॥

४.४५ मध्याह्नोत्क्रम-गुणितसक्षस्दक्षिणतसर्ध-विस्तर-हृतस्दिक् ।

४.४५ स्थिति-अर्धात्च अर्केन्द्वोस्त्रि-राशि-सहितायनात्स्पर्श् ।

४.४६ प्रग्रहणान्ते धूम्रस्खण्ड-ग्रहणे शशी ॰भवति कृष्णस्।

४.४६ सर्व-ग्रासे कपिलस्स-कृष्ण-ताम्रस्तमस्-मध्य् ।

४.४७ सूर्येन्दु-परिधि-योगे अर्क-अष्टम-भागस्॰भवति अनादेश्यस्।

४.४७ भानोस्भास्वर-भावात्स्वच्छ-तनुत्वात्च शशि-परिधेस्॥

४.४८ क्षिति-रवि-योगात्दिन-कृत्रवीन्दु-योगात्॰प्रसाधयेत्च इन्दुम्।

४.४८ शशि-तारा-ग्रह-योगात्तथा एव तारा-ग्रहास्सर्व् ।

४.४९ सत्-असत्-ज्ञान-समुद्रात्समुद्धृतं ब्रह्मणस्प्रसादेन्

४.४९ सत्-ज्ञानोत्तम-रत्नं मया निमग्नं स्व-मति-नावा॥

४.५० आर्यभटीयं नाम्ना पूर्वं स्वायम्भुअवं सदा नित्यम्।

४.५० सु-कृतायुषोस्प्रणाशम् ॰कुरुते प्रतिकञ्चुकं यसस्य् ।


 

%d bloggers like this: