यज्ञक्रम-Yagna Krama

Judicial Dictionary

अथातो यज्ञक्रमाः

(१,५.७ ) अग्न्याधेयम्
(१,५.७ ) अग्न्याधेयात्पूर्णाहुतिः
(१,५.७ ) पूर्णहुतेरग्निहोत्रम्
(१,५.७ ) अग्निहोत्राद्दर्शपूर्णमासौ
(१,५.७ ) दर्शपूर्णमासाभ्यामाग्रयणम्
(१,५.७ ) आग्रयणाच्चातुर्मास्यानि
(१,५.७ ) चातुर्मास्येभ्यः पशुबन्धः
(१,५.७ ) पशुबन्धादग्निष्टोमः
(१,५.७ ) अग्निष्टोमाद्राजसूयः
(१,५.७ ) राजसूयाद्वाजपेयः
(१,५.७ ) वाजपेयादश्वमेधः
(१,५.७ ) अश्वमेधात्पुरुषमेधः
(१,५.७ ) पुरुषमेधात्सर्वमेधः
(१,५.७ ) सर्वमेधाद्दक्षिणावन्तः
(१,५.७ ) दक्षिणावद्भ्योऽदक्षिणाः
(१,५.७ ) अदक्षिणाः सहस्रदक्षिणे प्रत्यतिष्ठन्
(१,५.७ ) ते वा एते यज्ञक्रमाः
(१,५.७ ) स य एवमेतान् यज्ञक्रमान् वेद यज्ञेन सात्मा सलोको भूत्वा देवानप्येतीति ब्राह्मणम् ॥ ७ ॥


  Source: गोपथब्राह्मण

%d bloggers like this: