sanskritMedical

अष्टांगहृदयम्- वाग्भट Astanga Hridayam of Bagvatt

सूत्रस्थान

०१आयुष्कामीय:

०२दिनचर्या

०३ऋतुचर्या

०४रोगानुत्पादनीय:

०५द्रवद्रव्यविज्ञानीय:

०६अन्नस्वरूपविज्ञानीय:

०७अन्नरक्षा

०८मात्राशितीय:

०९द्रव्यादिविज्ञानीय:

१०रसभेदीय:

११दोषादिविज्ञानीय:

१२दोषभेदीय:

१३दोषोपक्रमणीय:

१४द्विविधोपक्रमणीय:

१५शोधनादिगणसङ्र्नह:

१६स्नेहविधि:

१७स्वेदविधि:

१८वमनविरेचनविधि:

१९बस्तिविधि:

२०नस्यविधि:

२१धूमपानविधि:

२२गण्डुषादिविधि:

२३आश्चोतनाञ्जनविधि:

२४तर्पणपुटपाकविधि:

२५यन्र््विधि:

२६शस्र््विधि:

२७सिराव्यधविधि:

२८शल्याहरणविधि:

२९शस्र््कर्मविधि:

३०क्षाराग्निकर्मविधि:

शारीरस्थान

१ गर्भावक्रान्तिशारीराध्याय:

२ गर्भव्यापद्विध्यध्याय:

३ अङ्गविभागशारीराध्याय:

४ मर्मविभागशारीराध्याय:

५ विकृतिविज्ञानीयाध्याय:

६ दूतादिविज्ञानीयाध्याय:

निदानस्थान

१ सर्वरोगनिदानाध्याय:

२ ज्वरनिदानाध्याय:

३ रक्तपित्तनिदानाध्याय:

४ श्वासहिध्मानिदानाध्याय:

५ राजयक्ष्मादिनिदानाध्याय:

६ मदात्ययादिनिदानाध्याय:

७ अर्शोनिदानाध्याय:

८ अतीसारग्रहणीरोगनिदानाध्याय:

९ मूत्राघातनिदानाध्याय:

१० प्रमेहनिदानाध्याय:

११ विद्रधिवृद्धिगुल्मनिदानाध्याय:

१२ उदरनिदानाध्याय:

१३ पाण्डुरोगशोफविसर्पनिदानाध्याय:

१४ कुष्ठश्वित्रकृमिनिदानाध्याय:

१५ वातव्याधिनिदानाध्याय:

१६ वातशोणितनिदानाध्याय:

चिकित्सास्थान‎

१ ज्वरचिकित्सिताध्याय:

२ रक्तपित्तचिकित्सिताध्याय:

३ कासचिकित्सिताध्याय:

४ श्वासहिध्माचिकित्सिताध्याय:

५ राजयक्ष्मादिचिकित्सिताध्याय:

६ छर्दिहृद्रोगतृष्णाचिकित्सिताध्याय:

७ मदात्ययादिचिकित्सिताध्याय:

८ अर्शश्चिकित्सिताध्याय:

९ अतीसारचिकित्सिताध्याय:

१० ग्रहणीदोषचिकित्सिताध्याय:

११ मूत्राघातचिकित्सिताध्याय:

१२ प्रमेहचिकित्सिताध्याय:

१३ विद्रधिवृद्धिचिकित्सिताध्याय:

१४ गुल्मचिकित्सिताध्याय:

१५ उदरचिकित्सिताध्याय:

१६ पाण्डुरोगचिकित्सिताध्याय:

१७ श्वयथुचिकित्सिताध्याय:

१८ विसर्पचिकित्सिताध्याय:

१९ कुष्ठचिकित्सिताध्याय:

२० श्वित्रकृमिचिकित्सिताध्याय:

२१ वातव्याधिचिकित्सिताध्याय:

२२ वातशोणितचिकित्सिताध्याय:

कल्पस्थान‎

१ वमनकल्पाध्याय:

२ विरेचनकल्पाध्याय:

३ वमनविरेचनव्यापत्सिद्ध्यध्याय:

४ बस्तिकल्पाध्याय:

५ बस्तिव्यापत्सिद्ध्यध्याय:

६ द्रव्यकल्पाध्याय:

उत्तरस्थान‎

०१ बालोपचरणीयाध्याय:

०२ बालामयप्रतिषेधाध्याय:

०३ बालग्रहप्रतिषेधाध्याय:

०४ भूतविज्ञानीयाध्याय:

०५ भूतप्रतिषेधाध्याय:

०६ उन्मादप्रतिषेधाध्याय:

०७अपस्मारप्रतिषेधाध्याय:

०८वर्त्मरोगविज्ञानीयाध्याय:

०९वर्त्मरोगप्रतिषेधाध्याय:

१०सन्धिसितासितरोगविज्ञानीयाध्याय:

११सन्धिसितासितरोगप्रतिषेधाध्याय:

१२दृष्टिरोगविज्ञानीयाध्याय:

१३तिमिरप्रतिषेधाध्याय:

१४लिङ्गनाशप्रतिषेधायाध्याय:

१५सर्वाक्षिरोगविज्ञानीयाध्याय:

१६सर्वाक्षिरोगप्रतिषेधाध्याय:

१७कर्णरोगविज्ञानीयाध्याय:

१८कर्णरोगप्रतिषेधाध्याय:

१९नासारोगविज्ञानीयाध्याय:

२०नासारोगप्रतिषेधाध्याय:

२१मुखरोगविज्ञानीयाध्याय:

२२मुखरोगप्रतिषेधाध्याय:

२३शिरोरोगविज्ञानीयाध्याय:

२४शिरोरोगप्रतिषेधाध्याय:

२५व्रणप्रतिषेधाध्याय:

२६सद्योव्रणप्रतिषेधाध्याय:

२७भङ्गप्रतिषेधाध्याय:

२८भगन्दरप्रतिषेधाध्याय:

२९ग्रन्थ्यर्बुदापचीनाडीविज्ञानीयाध्याय:

३०ग्रन्थ्यर्बुदापचीनाडीप्रतिषेधाध्याय:

३१क्षुद्ररोगविज्ञानीयाध्याय:

३२क्षुद्ररोगप्रतिषेधाध्याय:

३३गुह्यरोगविज्ञानीयाध्याय:

३४गुह्यरोगप्रतिषेधाध्याय:

३५विषप्रतिषेधाध्याय:

३६सर्पविषप्रतिषेधाध्याय:

३७कीटलूतादिविषप्रतिषेधाध्याय:

३८मूषिकालर्कविषप्रतिषेधाध्याय:

३९ रसायनविध्यध्याय:

४० वाजीकरणविध्यध्याय:


 

Categories: Medical

Tagged as: