image_printPrint

Detailed syllabus for the post of Assistant Professor in Sanskrit Jyothisha

SYLLABUS – MAY 2020

Module I

Jataka Bhaladesa

 1. Jyothishavichara .
 2. Bhavabhalam .
 3. Graha virya panchamahapurushadi vichara.
 4. Balarishtadilakshana and Arishtabhanga .

Reference

 1. Brahajjatakam .
 2. Brahatsamhita
  3.Prasnamarga.
 3. Jatakadesa

Module II

Ganita jyothisham

 1. Kalamanadi Ganana .
 2. Samkhya Ganitam .
 3. Trairasikam .
 4. Kshetravyavahara .

Reference

 1. Siddhantasiromani .
 2. Aryabhateeyam .
 3. Lilavati .

Module III

 Muhurta Bhalanirdesa

 1. Samskaraprakaranam .
 2. Vivahaprakaranam .
  3.Vastuprakaranam .
  4.Grahapravesaprakaranam.

Reference

 1. Muhurtachintamani .

Module IV

 Prasn Anustanam

 1. Prasnavidhi .
 2. Ashtamangalaprasna .
  3.Devaprasnavidhi .
  4.Thamboolavichara .

Reference

 1. Prasnanushtanapaddhathi .
 2. Prasnakauthukam.

Module V

Grahana Ganitham

 1. Tharagrahanam Sphutaganitham .
 2. Grahanaganitham.
  3.Chakrardhaganitham.
  4.Lopadarsanamoudyaganitham.

Reference

 1. Suddhadrgganitham .

Module VI

 Samhitha Jyothisham

 1. Meghagarbhalakshanadikam .
 2. Bhookampalakshanam .
  3.Vrkshayurveda .
  4.Nakshatrajatakam and Gocharabhalam .

Reference

 1. Brahatsamhita.

Module VII

Gola Ganitham

 1. Digvichara.
 2. Desavichara.
 3. Kalavichara .

Reference

 1. Surya Siddhantha .

Module VIII

 Dasa Vichara

 1. Vimsottareedasa .
 2. Kalachakradasa.
 3. Anthardasa .
 4. Sukshmanthardasa.

Reference

 1. Brahat Parasara Horasasthram.

Module IX

Poetry, Drama & Poetics

 1. Sisupalavadham – I .
 2. Meghadutam (Purvamegha).
 3. Abhijnanasakuntalam.
 4. Svapnavasavadattam.
 5. Kavyaprakasa (I & II ).

Module X

 Linguistics and Vedic Literature

 1. Purukshasuktham .
 2. Kadopanishad.
 3. Phonetic Laws and Phonetic changes.
 4. Semantics .
 5. Compounds .

Kerala Public Service Commission

Thulasi Hills, Pattom Palace P.O.,
Thiruvananthapuram 695 004,Kerala
Fax : 0471-2448988
E-Mail : Kpsc.Psc@Kerala.Gov.In

image_printPrint