शतरुद्रीय-Sata Rudriya Stotram

Sata Rudriya Stotram

SOURCE: कृष्‍णयजुर्वेद:-तैत्तिरीयसंहिता

USE: शतरुद्रीयहोमः

1- नमस् ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । नमस् ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम् उत ते नमः ॥
या त इषुः शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः । शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्र मृडय ॥
या ते रुद्र शिवा तनूर् अघोराऽपापकाशिनी । तया नस् तनुवा शंतमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥
याम् इषुं गिरिशन्त हस्ते ॥

2-बिभर्ष्य् अस्तवे । शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिम् सीः पुरुषं जगत् ॥
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । यथा नः सर्वम् इज् जगद् अयक्ष्मम्̇ सुमना असत् ॥
अध्य् अवोचद् अधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक् । अहीम्श् च सर्वाञ् जम्भयन्त् सर्वाश् च यातु धान्यः ॥
असौ यस् ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः । ये चेमाम् रुद्रा अभितो दिक्षु

3-श्रिताः सहस्रशो ऽवैषाम् हेड ईमहे ॥
असौ यो ऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । उतैनं गोपा अदृशन्न् अदृशन्न् उदहार्यः । उतैनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति नः ॥
नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । अथो ये अस्य सत्वानो ऽहं तेभ्यो ऽकरं नमः ॥
प्र मुञ्च धन्वनस् त्वम् उभयोर् आर्त्नियोर् ज्याम् । याश् च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप ॥

4-अवतत्य धनुस् त्वम् सहस्राक्ष शतेषुधे । निशीर्य शल्यानाम् मुखा शिवो नः सुमना भव ॥
विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाम् उत । अनेशन्न् अस्येषव आभुर् अस्य निषङ्गथिः ॥
या ते हेतिर् मीढुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः । तयास्मान् विश्वतस् त्वम् अयक्ष्मया परि ब्भुज ॥
नमस् ते अस्त्व् आयुधायानातताय धृष्णवे । उभाभ्याम् उत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥
परि ते धन्वनो हेतिर् अस्मान् वृणक्तु विश्वतः । अथो य इषुधिस् तवारे अस्मन् नि धेहि तम् ॥

नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमः ।
नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमः ।
नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनाम् पतये नमः ।
नमो बभ्लुशाय विव्याधिने ऽन्नानाम् पतये नमः ।
नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमः ।
नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमः ।
नमो रुद्रायाऽऽतताविने क्षेत्राणाम् पतये नमः ।
नमः सूतायाहन्त्याय वनानाम् पतये नमः ।

रोहिताय स्थपतये वृक्षाणाम् पतये नमः ।
नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमः ।
नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनाम् पतये नमः ।
नम उच्चैर्घोषायाक्रन्दयते पत्तीनाम् पतये नमः ।
नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्वनाम् पतये नमः ॥

नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनाम् पतये नमः ।
नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानाम् पतये नमः ।
नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणाम् पतये नमः ।
नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनाम् पतये नमः ।
नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमः ।
नमः सृकाविभ्यो जिघाम् सद्भ्यो मुष्णताम् पतये नमः ।
नमो ऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमः ।
नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानाम् पतये नमः ।

इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश् च वो नमः ।
नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश् च वो नमः ।
नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश् च वो नमः ।
नमो ऽस्यद्भ्यो विध्यद्भ्यश् च वो नमः ।
नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश् च वो नमः ।
नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश् च वो नमः ।
नमस् तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश् च वो नमः ।
नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश् च वो नमः ।
नमो अश्वेभ्यो ऽश्वपतिभ्यश् च वो नमः ॥

नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश् च वो नमः ।
नम उगणाभ्यस् तृम् हतीभ्यश् च वो नमः ।
नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश् च वो नमः ।
नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश् च वो नमः ।
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश् च वो नमः ।
नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश् च वो नमः ।
नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश् च वो नमः ।
नमो रथिभ्यो ऽरथेभ्यश् च वो नमः ।

नमो रथेभ्यः

रथपतिभ्यश् च वो नमः ।
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश् च वो नमः ।
नमः क्षत्तृभ्यः संग्रहीतृभ्यश् च वो नमः ।
नमस् तक्षभ्यो रथकारेभ्यश् च वो नमः ।
नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश् च वो नमः ।
नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश् च वो नमः ।
नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश् च वो नमः ।
नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश् च वो नमः ।
नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश् च वो नमः ॥

नमो भवाय च रुद्राय च
नमः शर्वाय च पशुपतये च
नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च
नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च
नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च
नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च
नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च
नमो ह्रस्वाय च वामनाय च
नमो बृहते च वर्षीयसे च
नमो वृद्धाय च संवृध्वने च

नमो अग्रियाय च प्रथमाय च
नम आशवे चाजिराय च
नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च
नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च
नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च ॥

नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च
नमः पूर्वजाय चापरजाय च
नमो मध्यमाय चापगल्भाय च
नमो जघन्याय च बुध्नियाय च
नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च
नमो याम्याय च क्षेम्याय च
नम उर्वर्याय च खल्याय च
नमः श्लोक्याय चावसान्याय च
नमो वन्याय च कक्ष्याय च
नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च ॥

नम आशुषेणाय चाऽऽशुरथाय च
नमः शूराय चावभिन्दते च
नमो वर्मिणे च वरूथिने च
नमो बिल्मिने च कवचिने च
नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च ॥

नमो दुन्दुभ्याय चाऽऽहनन्याय च
नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च
नमो दूताय च प्रहिताय च
नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च
नमस् तीक्ष्णेषवे चायुधिने च
नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च
नमः स्रुत्याय च पथ्याय च
नमः काट्याय च नीप्याय च
नमः सूद्याय च सरस्याय च
नमो नाद्याय च वैशन्ताय च

नमः कूप्याय चावट्याय च
नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च
नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च
नम ईध्रियाय चाऽऽतप्याय च
नमो वात्याय च रेष्मियाय च
नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॥

नमः सोमाय च रुद्राय च
नमस् ताम्राय चारुणाय च
नमः शङ्गाय च पशुपतये च
नम उग्राय च भीमाय च
नमो अग्रेवधाय च दूरेवधाय च
नमो हन्त्रे च हनीयसे च
नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः ।

नमस् ताराय

नमः शम्भवे च मयोभवे च
नमः शंकराय च मयस्कराय च
नमः शिवाय च शिवतराय च

नमस् तीर्थ्याय च कूल्याय च
नमः पार्याय चावार्याय च
नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च
नम आतार्याय चाऽऽलाद्याय च
नमः शष्प्याय च फेन्याय च
नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च ॥

नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च
नमः किम् शिलाय च क्षयणाय च
नमः कपर्दिने च पुलस्तये च
नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च
नमस् तल्प्याय च गेह्याय च
नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च
नमो ह्रदय्याय च निवेष्प्याय च
नमः पाम् सव्याय च रजस्याय च
नमः शुष्क्याय च हरित्याय च
नमो लोप्याय चोलप्याय च

नम ऊर्व्याय च सूर्म्याय च
नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च
नमो ऽपगुरमाणाय चाभिघ्नते च
नम आक्खिदते च प्रक्खिदते च
नमो वः किरिकेभ्यो देवानाम्  हृदयेभ्यः ।
नमो विक्षीणकेभ्यः ।
नमो विचिन्वत्केभ्यः ।
नम आनिर्हतेभ्यः ।
नम आमीवत्केभ्यः ॥


SOURCE: कृष्‍णयजुर्वेद:-तैत्तिरीयसंहिता अनुवाक 2-10

%d bloggers like this: