माहेश्वरसूत्राणि-Maheswara sutra

माहेश्वरसूत्राणि

अ इ उ ण् ॥१॥
ऋ लृ क् ॥२॥

एओङ् ॥३॥
ऐऔच् ॥४॥

हयवरट् ॥५॥
लण् ॥६॥

ञमङणनम् ॥७॥

झभञ् ॥८॥
घढधष् ॥९॥
जबगडदश् ॥१०॥
खफछठथचटतव् ॥११॥
कपय् ॥१३२॥
शषसर् ॥१३॥
हल् ॥१४॥

इति माहेश्वरसूत्राणि।

अणादीसंज्ञार्थानि। तेषामन्त्या इतः।

%d bloggers like this: