चतुः श्लोकी भागवत -Chatuh Shloki Bhagwat

श्रीभगवानुवाच

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम्।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥ १ ॥

ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि।
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ २ ॥

यथा महान्ति भूतानि
भूतेषूच्चावचेष्वनु।
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि
तथा तेषु न तेष्वहम् 
॥ ३ 

एतावदेव जिज्ञास्यं
तत्त्व जिज्ञासुनाऽऽत्मनः।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्
स्यात् सर्वत्र सर्वदा 
॥ ४ 


%d bloggers like this: