Author Archives

Advocatetanmoy

Advocate, adviser and educator

Narada Pancha Ratra Samhita

श्रीनारदपञ्चरात्रम् प्रथमैकरात्रे प्रथमोऽध्यायः ओं नमो भगवते वासुदेवाय अथ मङ्गलाचरणम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥ गणेशशेषब्रह्मेशदिनेशप्रमुखाः सुराः । कुमाराद्याश्च मुनयः सिद्धाश्च कपिलादयः ॥ १,१.१ ॥ लक्ष्मी […]

Janma Marana Vichara: Bama Deva

सान्द्रोद्रेकक्षुभितमभितः स्वान्तमन्तर्नियम्य प्रायो धत्ते नवनवरसोल्लेखमानन्दकन्दम् ॥ १ भूयो भूयः प्रलयविभवोद्दामदुःखान्तरायो योऽसावन्तर्जयति हृदये कोऽपि संविद्विकासः ॥ २ इह खलु निखिलजगदात्मा सर्वोत्तीर्णश्च सर्वमयश्च विकल्पासंकुचितसंवित्प्रकाशरूपः अनवच्छिन्नचिदानन्दविश्रान्तः प्रसरदविरलविचित्रपञ्चवाहवाहवाहिनीमहोदधिः निरतिशयस्वातन्त्र्यसीमनि प्रगल्भमानः सर्वशक्तिखचित एक एव अस्ति संविदात्मा महेश्वरः […]

Brahma Sutram Anu Bhashyam

॥ सूत्रप्रस्थानम् ॥ ॥ अनुव्याख्यानम् ॥ नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः । अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि ॥ १,१.१ ॥ तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव । विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ॥ […]

Bhagabat Gita Sanskrit Commentaries : First Chapter

भगवद्गीता १.१ धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥१॥ श्रीधरः शेषाशेषमुखव्याख्याचातुर्यं त्वेकवक्त्रतः । दधानमद्भुतं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥ श्रीमाधवं प्रणम्यो माधवं विश्वेशमादरात् । तद्भक्तियन्त्रितः कुर्वे गीताव्याख्यां सुबोधिनीम् ॥ […]

Govind Singh Vs. State of Chhattisgarh

Murder-The entire occurrence was in a spur of the moment. There was a quarrel between the father and daughter as to where the bulb is to be put on. In the sudden quarrel and in the spur of the moment, the appellant threw the chimney lamp on his daughter. The occurrence was sudden and there was no premeditation. The chimney lamp was burning there which the appellant had picked up and thrown on the deceased. Since the occurrence was in a sudden quarrel and there was no premeditation, the act of the accused would fall under Exception 4 to Section 300.