Buddhist canonical text in Pali-तिपिटक

तिपिटक (मूल)

विनयपिटक

पाराजिकपाळि

वेरञ्जकण्डं
१. पाराजिककण्डं
२. सङ्घादिसेसकण्डं
३. अनियतकण्डं
४. निस्सग्गियकण्डं
पाचित्तियपाळि
५. पाचित्तियकण्डं
६. पाटिदेसनीयकण्डं
७. सेखियकण्डं
८. अधिकरणसमथा
१. पाराजिककण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
२. सङ्घादिसेसकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
३. निस्सग्गियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
४. पाचित्तियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
५. पाटिदेसनीयकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
६. सेखियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
७. अधिकरणसमथा (भिक्खुनीविभङ्गो)

महावग्गपाळि
१. महाखन्धको
२. उपोसथक्खन्धको
३. वस्सूपनायिकक्खन्धको
४. पवारणाक्खन्धको
५. चम्मक्खन्धको
६. भेसज्जक्खन्धको
७. कथिनक्खन्धको
८. चीवरक्खन्धको
९. चम्पेय्यक्खन्धको
१०. कोसम्बकक्खन्धको

चूळवग्गपाळि
१. कम्मक्खन्धकं
२. पारिवासिकक्खन्धकं
३. समुच्चयक्खन्धकं
४. समथक्खन्धकं
५. खुद्दकवत्थुक्खन्धकं
६. सेनासनक्खन्धकं
७. सङ्घभेदकक्खन्धकं
८. वत्तक्खन्धकं
९. पातिमोक्खट्ठपनक्खन्धकं
१०. भिक्खुनिक्खन्धकं
११. पञ्चसतिकक्खन्धकं
१२. सत्तसतिकक्खन्धकं

परिवारपाळि
सोळसमहावारो
समुट्ठानसीससङ्खेपो
अन्तरपेय्यालं
खन्धकपुच्छावारो
एकुत्तरिकनयो
उपोसथादिपुच्छाविस्सज्जना
गाथासङ्गणिकं
अधिकरणभेदो
अपरगाथासङ्गणिकं
चोदनाकण्डं
चूळसङ्गामो
महासङ्गामो
कथिनभेदो
उपालिपञ्चकं
अत्थापत्तिसमुट्ठानं
दुतियगाथासङ्गणिकं
सेदमोचनगाथा
पञ्चवग्गो


सुत्तपिटक

दीघनिकाय

सीलक्खन्धवग्गपाळि
१. ब्रह्मजालसुत्तं
२. सामञ्ञफलसुत्तं
३. अम्बट्ठसुत्तं
४. सोणदण्डसुत्तं
५. कूटदन्तसुत्तं
६. महालिसुत्तं
७. जालियसुत्तं
८. महासीहनादसुत्तं
९. पोट्ठपादसुत्तं
१०. सुभसुत्तं
११. केवट्टसुत्तं
१२. लोहिच्चसुत्तं
१३. तेविज्जसुत्तं

महावग्गपाळि
१. महापदानसुत्तं
२. महानिदानसुत्तं
३. महापरिनिब्बानसुत्तं
४. महासुदस्सनसुत्तं
५. जनवसभसुत्तं
६. महागोविन्दसुत्तं
७. महासमयसुत्तं
८. सक्कपञ्हसुत्तं
९. महासतिपट्ठानसुत्तं
१०. पायासिसुत्तं

पाथिकवग्गपाळि
१. पाथिकसुत्तं
२. उदुम्बरिकसुत्तं
३. चक्कवत्तिसुत्तं
४. अग्गञ्ञसुत्तं
५. सम्पसादनीयसुत्तं
६. पासादिकसुत्तं
७. लक्खणसुत्तं
८. सिङ्गालसुत्तं
९. आटानाटियसुत्तं
१०. सङ्गीतिसुत्तं
११. दसुत्तरसुत्तं

मज्झिमनिकाय

मूलपण्णासपाळि
१. मूलपरियायवग्गो
२. सीहनादवग्गो
३. ओपम्मवग्गो
४. महायमकवग्गो
५. चूळयमकवग्गो

मज्झिमपण्णासपाळि
१. गहपतिवग्गो
२. भिक्खुवग्गो
३. परिब्बाजकवग्गो
४. राजवग्गो
५. ब्राह्मणवग्गो
उपरिपण्णासपाळि
१. देवदहवग्गो
२. अनुपदवग्गो
३. सुञ्ञतवग्गो
४. विभङ्गवग्गो
५. सळायतनवग्गो

संयुत्तनिकाय
सगाथावग्गपाळि
१. देवतासंयुत्तं
२. देवपुत्तसंयुत्तं
३. कोसलसंयुत्तं
४. मारसंयुत्तं
५. भिक्खुनीसंयुत्तं
६. ब्रह्मसंयुत्तं
७. ब्राह्मणसंयुत्तं
८. वङ्गीससंयुत्तं
९. वनसंयुत्तं
१०. यक्खसंयुत्तं
११. सक्कसंयुत्तं

निदानवग्गपाळि
१. निदानसंयुत्तं
२. अभिसमयसंयुत्तं
३. धातुसंयुत्तं
४. अनमतग्गसंयुत्तं
५. कस्सपसंयुत्तं
६. लाभसक्कारसंयुत्तं
७. राहुलसंयुत्तं
८. लक्खणसंयुत्तं
९. ओपम्मसंयुत्तं
१०. भिक्खुसंयुत्तं

खन्धवग्गपाळि
१. खन्धसंयुत्तं
२. राधसंयुत्तं
३. दिट्ठिसंयुत्तं
४. ओक्कन्तसंयुत्तं
५. उप्पादसंयुत्तं
६. किलेससंयुत्तं
७. सारिपुत्तसंयुत्तं
८. नागसंयुत्तं
९. सुपण्णसंयुत्तं
१०. गन्धब्बकायसंयुत्तं
११. वलाहकसंयुत्तं
१२. वच्छगोत्तसंयुत्तं
१३. झानसंयुत्तं

सळायतनवग्गपाळि
१. सळायतनसंयुत्तं
२. वेदनासंयुत्तं
३. मातुगामसंयुत्तं
४. जम्बुखादकसंयुत्तं
५. सामण्डकसंयुत्तं
६. मोग्गल्लानसंयुत्तं
७. चित्तसंयुत्तं
८. गामणिसंयुत्तं
९. असङ्खतसंयुत्तं
१०. अब्याकतसंयुत्तं

महावग्गपाळि
१. मग्गसंयुत्तं
२. बोज्झङ्गसंयुत्तं
३. सतिपट्ठानसंयुत्तं
४. इन्द्रियसंयुत्तं
५. सम्मप्पधानसंयुत्तं
६. बलसंयुत्तं
७. इद्धिपादसंयुत्तं
८. अनुरुद्धसंयुत्तं
९. झानसंयुत्तं
१०. आनापानसंयुत्तं
११. सोतापत्तिसंयुत्तं
१२. सच्चसंयुत्तं

अङ्गुत्तरनिकाय

एककनिपातपाळि
१. रूपादिवग्गो
२. नीवरणप्पहानवग्गो
३. अकम्मनियवग्गो
४. अदन्तवग्गो
५. पणिहितअच्छवग्गो
६. अच्छरासङ्घातवग्गो
७. वीरियारम्भादिवग्गो
८. कल्याणमित्तादिवग्गो
९. पमादादिवग्गो
१०. दुतियपमादादिवग्गो
११. अधम्मवग्गो
१२. अनापत्तिवग्गो
१३. एकपुग्गलवग्गो
१४. एतदग्गवग्गो
१५. अट्ठानपाळि
१६. एकधम्मपाळि
१७. पसादकरधम्मवग्गो
१८. अपरअच्छरासङ्घातवग्गो
१९. कायगतासतिवग्गो
२०. अमतवग्गो

दुकनिपातपाळि
१. कम्मकरणवग्गो
२. अधिकरणवग्गो
३. बालवग्गो
४. समचित्तवग्गो
५. परिसवग्गो
(६) १. पुग्गलवग्गो
(७) २. सुखवग्गो
(८) ३. सनिमित्तवग्गो
(९) ४. धम्मवग्गो
(१०) ५. बालवग्गो
(११) १. आसादुप्पजहवग्गो
(१२) २. आयाचनवग्गो
(१३) ३. दानवग्गो
(१४) ४. सन्थारवग्गो
(१५) ५. समापत्तिवग्गो
१. कोधपेय्यालं
२. अकुसलपेय्यालं
३. विनयपेय्यालं
४. रागपेय्यालं

तिकनिपातपाळि

१. बालवग्गो
२. रथकारवग्गो
३. पुग्गलवग्गो
४. देवदूतवग्गो
५. चूळवग्गो
(६) १. ब्राह्मणवग्गो
(७) २. महावग्गो
(८) ३. आनन्दवग्गो
(९) ४. समणवग्गो
(१०) ५. लोणकपल्लवग्गो
(११) १. सम्बोधवग्गो
(१२) २. आपायिकवग्गो
(१३) ३. कुसिनारवग्गो
(१४) ४. योधाजीववग्गो
(१५) ५. मङ्गलवग्गो
(१६) ६. अचेलकवग्गो
(१७) ७. कम्मपथपेय्यालं
(१८) ८. रागपेय्यालं
चतुक्कनिपातपाळि
१. भण्डगामवग्गो
२. चरवग्गो
३. उरुवेलवग्गो
४. चक्कवग्गो
५. रोहितस्सवग्गो
(६) १. पुञ्ञाभिसन्दवग्गो
(७) २. पत्तकम्मवग्गो
(८) ३. अपण्णकवग्गो
(९) ४. मचलवग्गो
(१०) ५. असुरवग्गो
(११) १. वलाहकवग्गो
(१२) २. केसिवग्गो
(१३) ३. भयवग्गो
(१४) ४. पुग्गलवग्गो
(१५) ५. आभावग्गो
(१६) १. इन्द्रियवग्गो
(१७) २. पटिपदावग्गो
(१८) ३. सञ्चेतनियवग्गो
(१९) ४. ब्राह्मणवग्गो
(२०) ५. महावग्गो
(२१) १. सप्पुरिसवग्गो
(२२) २. परिसावग्गो
(२३) ३. दुच्चरितवग्गो
(२४) ४. कम्मवग्गो
(२५) ५. आपत्तिभयवग्गो
(२६) ६. अभिञ्ञावग्गो
(२७) ७. कम्मपथवग्गो
(२८) ८. रागपेय्यालं

पञ्चकनिपातपाळि
१. सेखबलवग्गो
२. बलवग्गो
३. पञ्चङ्गिकवग्गो
४. सुमनवग्गो
५. मुण्डराजवग्गो
(६) १. नीवरणवग्गो
(७) २. सञ्ञावग्गो
(८) ३. योधाजीववग्गो
(९) ४. थेरवग्गो
(१०) ५. ककुधवग्गो
(११) १. फासुविहारवग्गो
(१२) २. अन्धकविन्दवग्गो
(१३) ३. गिलानवग्गो
(१४) ४. राजवग्गो
(१५) ५. तिकण्डकीवग्गो
(१६) १. सद्धम्मवग्गो
(१७) २. आघातवग्गो
(१८) ३. उपासकवग्गो
(१९) ४. अरञ्ञवग्गो
(२०) ५. ब्राह्मणवग्गो
(२१) १. किमिलवग्गो
(२२) २. अक्कोसकवग्गो
(२३) ३. दीघचारिकवग्गो
(२४) ४. आवासिकवग्गो
(२५) ५. दुच्चरितवग्गो
(२६) ६. उपसम्पदावग्गो
१. सम्मुतिपेय्यालं
२. सिक्खापदपेय्यालं
३. रागपेय्यालं

छक्कनिपातपाळि
१. आहुनेय्यवग्गो
२. सारणीयवग्गो
३. अनुत्तरियवग्गो
४. देवतावग्गो
५. धम्मिकवग्गो
६. महावग्गो
७. देवतावग्गो
८. अरहत्तवग्गो
९. सीतिवग्गो
१०. आनिसंसवग्गो
११. तिकवग्गो
१२. सामञ्ञवग्गो
१३. रागपेय्यालं

सत्तकनिपातपाळि
१. धनवग्गो
२. अनुसयवग्गो
३. वज्जिसत्तकवग्गो
४. देवतावग्गो
५. महायञ्ञवग्गो
६. अब्याकतवग्गो
७. महावग्गो
८. विनयवग्गो
९. समणवग्गो
१०. आहुनेय्यवग्गो
११. रागपेय्यालं

अट्ठकादिनिपातपाळि
१. मेत्तावग्गो
२. महावग्गो
३. गहपतिवग्गो
४. दानवग्गो
५. उपोसथवग्गो
(६) १. गोतमीवग्गो
(७) २. भूमिचालवग्गो
(८) ३. यमकवग्गो
(९) ४. सतिवग्गो
(१०) ५. सामञ्ञवग्गो
(११). रागपेय्यालं

नवकनिपातपाळि
१. सम्बोधिवग्गो
२. सीहनादवग्गो
३. सत्तावासवग्गो
४. महावग्गो
५. सामञ्ञवग्गो
(६) १. खेमवग्गो
(७) २. सतिपट्ठानवग्गो
(८) ३. सम्मप्पधानवग्गो
(९) ४. इद्धिपादवग्गो
(१०) ५. रागपेय्यालं

दसकनिपातपाळि
१. आनिसंसवग्गो
२. नाथवग्गो
३. महावग्गो
४. उपालिवग्गो
५. अक्कोसवग्गो
(६) १. सचित्तवग्गो
(७) २. यमकवग्गो
(८) ३. आकङ्खवग्गो
(९) ४. थेरवग्गो
(१०) ५. उपालिवग्गो
(११) १. समणसञ्ञावग्गो
(१२) २. पच्चोरोहणिवग्गो
(१३) ३. परिसुद्धवग्गो
(१४) ४. साधुवग्गो
(१५) ५. अरियवग्गो
(१६) १. पुग्गलवग्गो
(१७) २. जाणुस्सोणिवग्गो
(१८) ३. साधुवग्गो
(१९) ४. अरियमग्गवग्गो
(२०) ५. अपरपुग्गलवग्गो
(२१) १. करजकायवग्गो
(२२) २. सामञ्ञवग्गो
२३. रागपेय्यालं

एकादसकनिपातपाळि
१. निस्सयवग्गो
२. अनुस्सतिवग्गो
३. सामञ्ञवग्गो
४. रागपेय्यालं
खुद्दकनिकाय

खुद्दकपाठपाळि
१. सरणत्तयं
२. दससिक्खापदं
३. द्वत्तिंसाकारो
४. कुमारपञ्हा
५. मङ्गलसुत्तं
६. रतनसुत्तं
७. तिरोकुट्टसुत्तं
८. निधिकण्डसुत्तं
९. मेत्तसुत्तं

धम्मपदपाळि

१. यमकवग्गो
२. अप्पमादवग्गो
३. चित्तवग्गो
४. पुप्फवग्गो
५. बालवग्गो
६. पण्डितवग्गो
७. अरहन्तवग्गो
८. सहस्सवग्गो
९. पापवग्गो
१०. दण्डवग्गो
११. जरावग्गो
१२. अत्तवग्गो
१३. लोकवग्गो
१४. बुद्धवग्गो
१५. सुखवग्गो
१६. पियवग्गो
१७. कोधवग्गो
१८. मलवग्गो
१९. धम्मट्ठवग्गो
२०. मग्गवग्गो
२१. पकिण्णकवग्गो
२२. निरयवग्गो
२३. नागवग्गो
२४. तण्हावग्गो
२५. भिक्खुवग्गो
२६. ब्राह्मणवग्गो

उदानपाळि
१. बोधिवग्गो
२. मुचलिन्दवग्गो
३. नन्दवग्गो
४. मेघियवग्गो
५. सोणवग्गो
६. जच्चन्धवग्गो
७. चूळवग्गो
८. पाटलिगामियवग्गो
इतिवुत्तकपाळि
१. एककनिपातो
२. दुकनिपातो
३. तिकनिपातो
४. चतुक्कनिपातो
सुत्तनिपातपाळि
१. उरगवग्गो
२. चूळवग्गो
३. महावग्गो
४. अट्ठकवग्गो
५. पारायनवग्गो
विमानवत्थुपाळि
१. इत्थिविमानं
२. पुरिसविमानं
पेतवत्थुपाळि
१. उरगवग्गो
२. उब्बरिवग्गो
३. चूळवग्गो
४. महावग्गो
थेरगाथापाळि
१. एककनिपातो
२. दुकनिपातो
३. तिकनिपातो
४. चतुकनिपातो
५. पञ्चकनिपातो
६. छक्कनिपातो
७. सत्तकनिपातो
८. अट्ठकनिपातो
९. नवकनिपातो
१०. दसकनिपातो
११. एकादसनिपातो
१२. द्वादसकनिपातो
१३. तेरसनिपातो
१४. चुद्दसकनिपातो
१५. सोळसकनिपातो
१६. वीसतिनिपातो
१७. तिंसनिपातो
१८. चत्तालीसनिपातो
१९. पञ्ञासनिपातो
२०. सट्ठिनिपातो
२१. महानिपातो
थेरीगाथापाळि
१. एककनिपातो
२. दुकनिपातो
३. तिकनिपातो
४. चतुक्कनिपातो
५. पञ्चकनिपातो
६. छक्कनिपातो
७. सत्तकनिपातो
८. अट्ठकनिपातो
९. नवकनिपातो
१०. एकादसनिपातो
११. द्वादसकनिपातो
१२. सोळसनिपातो
१३. वीसतिनिपातो
१४. तिंसनिपातो
१५. चत्तालीसनिपातो
१६. महानिपातो
अपदानपाळि-१
१. बुद्धवग्गो
२. सीहासनियवग्गो
३. सुभूतिवग्गो
४. कुण्डधानवग्गो
५. उपालिवग्गो
६. बीजनिवग्गो
७. सकचिन्तनियवग्गो
८. नागसमालवग्गो
९. तिमिरवग्गो
१०. सुधावग्गो
११. भिक्खदायिवग्गो
१२. महापरिवारवग्गो
१३. सेरेय्यवग्गो
१४. सोभितवग्गो
१५. छत्तवग्गो
१६. बन्धुजीवकवग्गो
१७. सुपारिचरियवग्गो
१८. कुमुदवग्गो
१९. कुटजपुप्फियवग्गो
२०. तमालपुप्फियवग्गो
२१. कणिकारपुप्फियवग्गो
२२. हत्थिवग्गो
२३. आलम्बणदायकवग्गो
२४. उदकासनवग्गो
२५. तुवरदायकवग्गो
२६. थोमकवग्गो
२७. पदुमुक्खिपवग्गो
२८. सुवण्णबिब्बोहनवग्गो
२९. पण्णदायकवग्गो
३०. चितकपूजकवग्गो
३१. पदुमकेसरवग्गो
३२. आरक्खदायकवग्गो
३३. उमापुप्फियवग्गो
३४. गन्धोदकवग्गो
३५. एकपदुमियवग्गो
३६. सद्दसञ्ञकवग्गो
३७. मन्दारवपुप्फियवग्गो
३८. बोधिवन्दनवग्गो
३९. अवटफलवग्गो
४०. पिलिन्दवच्छवग्गो
४१. मेत्तेय्यवग्गो
४२. भद्दालिवग्गो
अपदानपाळि-२
४३. सकिंसम्मज्जकवग्गो
४४. एकविहारिवग्गो
४५. विभीतकवग्गो
४६. जगतिदायकवग्गो
४७. सालकुसुमियवग्गो
४८. नळमालिवग्गो
४९. पंसुकूलवग्गो
५०. किङ्कणिपुप्फवग्गो
५१. कणिकारवग्गो
५२. फलदायकवग्गो
५३. तिणदायकवग्गो
५४. कच्चायनवग्गो
५५. भद्दियवग्गो
५६. यसवग्गो
१. सुमेधावग्गो
२. एकूपोसथिकवग्गो
३. कुण्डलकेसीवग्गो
४. खत्तियावग्गो

बुद्धवंसपाळि

१. रतनचङ्कमनकण्डं
२. सुमेधपत्थनाकथा
३. दीपङ्करबुद्धवंसो
४. कोण्डञ्ञबुद्धवंसो
५. मङ्गलबुद्धवंसो
६. सुमनबुद्धवंसो
७. रेवतबुद्धवंसो
८. सोभितबुद्धवंसो
९. अनोमदस्सीबुद्धवंसो
१०. पदुमबुद्धवंसो
११. नारदबुद्धवंसो
१२. पदुमुत्तरबुद्धवंसो
१३. सुमेधबुद्धवंसो
१४. सुजातबुद्धवंसो
१५. पियदस्सीबुद्धवंसो
१६. अत्थदस्सीबुद्धवंसो
१७. धम्मदस्सीबुद्धवंसो
१८. सिद्धत्थबुद्धवंसो
१९. तिस्सबुद्धवंसो
२०. फुस्सबुद्धवंसो
२१. विपस्सीबुद्धवंसो
२२. सिखीबुद्धवंसो
२३. वेस्सभूबुद्धवंसो
२४. ककुसन्धबुद्धवंसो
२५. कोणागमनबुद्धवंसो
२६. कस्सपबुद्धवंसो
२७. गोतमबुद्धवंसो
२८. बुद्धपकिण्णककण्डं
२९. धातुभाजनीयकथा
चरियापिटकपाळि
१. अकित्तिवग्गो
२. हत्थिनागवग्गो
३. युधञ्जयवग्गो
जातकपाळि-१
१. एककनिपातो
२. दुकनिपातो
३. तिकनिपातो
४. चतुक्कनिपातो
५. पञ्चकनिपातो
६. छक्कनिपातो
७. सत्तकनिपातो
८. अट्ठकनिपातो
९. नवकनिपातो
१०. दसकनिपातो
११. एकादसकनिपातो
१२. द्वादसकनिपातो
१३. तेरसकनिपातो
१४. पकिण्णकनिपातो
१५. वीसतिनिपातो
१६. तिंसनिपातो
जातकपाळि-२
१७. चत्तालीसनिपातो
१८. पण्णासनिपातो
१९. सट्ठिनिपातो
२०. सत्ततिनिपातो
२१. असीतिनिपातो
२२. महानिपातो
महानिद्देसपाळि
१. कामसुत्तनिद्देसो
२. गुहट्ठकसुत्तनिद्देसो
३. दुट्ठट्ठकसुत्तनिद्देसो
४. सुद्धट्ठकसुत्तनिद्देसो
५. परमट्ठकसुत्तनिद्देसो
६. जरासुत्तनिद्देसो
७. तिस्समेत्तेय्यसुत्तनिद्देसो
८. पसूरसुत्तनिद्देसो
९. मागण्डियसुत्तनिद्देसो
१०. पुराभेदसुत्तनिद्देसो
११. कलहविवादसुत्तनिद्देसो
१२. चूळवियूहसुत्तनिद्देसो
१३. महावियूहसुत्तनिद्देसो
१४. तुवट्टकसुत्तनिद्देसो
१५. अत्तदण्डसुत्तनिद्देसो
१६. सारिपुत्तसुत्तनिद्देसो

चूळनिद्देसपाळि
पारायनवग्गो
पारायनवग्गनिद्देसो
खग्गविसाणसुत्तो
पटिसम्भिदामग्गपाळि
१. महावग्गो
२. युगनद्धवग्गो
३. पञ्ञावग्गो

नेत्तिप्पकरणपाळि
१. सङ्गहवारो
२. उद्देसवारो
३. निद्देसवारो
४. पटिनिद्देसवारो

नयसमुट्ठानं
सासनपट्ठानं
मिलिन्दपञ्हपाळि
मिलिन्दपञ्हपाळि
२-३. मिलिन्दपञ्हो
४. मेण्डकपञ्हो
५. अनुमानपञ्हो
६. ओपम्मकथापञ्हो
पेटकोपदेसपाळि
१. अरियसच्चप्पकासनपठमभूमि
२. सासनपट्ठानदुतियभूमि
३. सुत्ताधिट्ठानततियभूमि
४. सुत्तविचयचतुत्थभूमि
५. पञ्चमभूमि
६. सुत्तत्थसमुच्चयभूमि
७. हारसम्पातभूमि
८. सुत्तवेभङ्गियं


अभिधम्मपिटक

धम्मसङ्गणीपाळि

मातिका
१. चित्तुप्पादकण्डं
२. रूपकण्डं
३. निक्खेपकण्डं
४. अट्ठकथाकण्डं

विभङ्गपाळि
१. खन्धविभङ्गो
२. आयतनविभङ्गो
३. धातुविभङ्गो
४. सच्चविभङ्गो
५. इन्द्रियविभङ्गो
६. पटिच्चसमुप्पादविभङ्गो
७. सतिपट्ठानविभङ्गो
८. सम्मप्पधानविभङ्गो
९. इद्धिपादविभङ्गो
१०. बोज्झङ्गविभङ्गो
११. मग्गङ्गविभङ्गो
१२. झानविभङ्गो
१३. अप्पमञ्ञाविभङ्गो
१४. सिक्खापदविभङ्गो
१५. पटिसम्भिदाविभङ्गो
१६. ञाणविभङ्गो
१७. खुद्दकवत्थुविभङ्गो
१८. धम्महदयविभङ्गो

धातुकथापाळि
उद्देसो
१. पठमनयो
२. दुतियनयो
३. ततियनयो
४. चतुत्थनयो
५. पञ्चमनयो
६. छट्ठनयो
७. सत्तमनयो
८. अट्ठमनयो
९. नवमनयो
१०. दसमनयो
११. एकादसमनयो
१२. द्वादसमनयो
१३. तेरसमनयो
१४. चुद्दसमनयो

पुग्गलपञ्ञत्तिपाळि
मातिका
निद्देसो
कथावत्थुपाळि
१. पुग्गलकथा
२. परिहानिकथा
३. ब्रह्मचरियकथा
४. जहतिकथा
५. सब्बमत्थीतिकथा
६. अतीतक्खन्धादिकथा
७. एकच्चं अत्थीतिकथा
८. सतिपट्ठानकथा
९. हेवत्थिकथा
२. दुतियवग्गो
३. ततियवग्गो
४. चतुत्थवग्गो
५. पञ्चमवग्गो
६. छट्ठवग्गो
७. सत्तमवग्गो
८. अट्ठमवग्गो
९. नवमवग्गो
१०. दसमवग्गो
११. एकादसमवग्गो
१२. द्वादसमवग्गो
१३. तेरसमवग्गो
१४. चुद्दसमवग्गो
१५. पन्नरसमवग्गो
१६. सोळसमवग्गो
१७. सत्तरसमवग्गो
१८. अट्ठारसमवग्गो
१९. एकूनवीसतिमवग्गो
२०. वीसतिमवग्गो
२१. एकवीसतिमवग्गो
२२. बावीसतिमवग्गो
२३. तेवीसतिमवग्गो
यमकपाळि-१
१. मूलयमकं
२. खन्धयमकं
३. आयतनयमकं
४. धातुयमकं
५. सच्चयमकं
यमकपाळि-२
६. सङ्खारयमकं
७. अनुसययमकं
८. चित्तयमकं
यमकपाळि-३
९. धम्मयमकं
१०. इन्द्रिययमकं
पट्ठानपाळि-१
(१) पच्चयुद्देसो
(२) पच्चयनिद्देसो
३. पुच्छावारो
१. कुसलत्तिकं
२. वेदनात्तिकं
३. विपाकत्तिकं
४. उपादिन्नत्तिकं
५. संकिलिट्ठत्तिकं
पट्ठानपाळि-२
६. वितक्कत्तिकं
७. पीतित्तिकं
८. दस्सनेनपहातब्बत्तिकं
९. दस्सनेनपहातब्बहेतुकत्तिकं
१०. आचयगामित्तिकं
११. सेक्खत्तिकं
१२. परित्तत्तिकं
१३. परित्तारम्मणत्तिकं
१४. हीनत्तिकं
१५. मिच्छत्तनियतत्तिकं
१६. मग्गारम्मणत्तिकं
१७. उप्पन्नत्तिकं
१८. अतीतत्तिकं
१९. अतीतारम्मणत्तिकं
२०. अज्झत्तत्तिकं
२१. अज्झत्तारम्मणत्तिकं
२२. सनिदस्सनसप्पटिघत्तिकं
पट्ठानपाळि-३
१. हेतुगोच्छकं
२. चूळन्तरदुकं
३. आसवगोच्छकं
४. सञ्ञोजनगोच्छकं
५. गन्थगोच्छकं
६-७. ओघयोगगोच्छकं
८. नीवरणगोच्छकं
९. परामासगोच्छकं
१०. महन्तरदुकं
११. उपादानगोच्छकं
पट्ठानपाळि-४
१२. किलेसगोच्छकं
१-१ हेतुदुक-कुसलत्तिकं
२-१. सहेतुकदुक-कुसलत्तिकं
७-१. सप्पच्चयदुक-कुसलत्तिकं
१४-१. आसवदुक-कुसलत्तिकं
२०-१. सञ्ञोजनदुक-कुसलत्तिकं
२६-१. गन्थदुक-कुसलत्तिकं
४४-१. नीवरणदुक-कुसलत्तिकं
५०-१. परामासदुक-कुसलत्तिकं
५५-१. सारम्मणदुक-कुसलत्तिकं
६९-१. उपादानदुक-कुसलत्तिकं
७५-१. किलेसदुक-कुसलत्तिकं
८३-१. दस्सनेनपहातब्बदुक-कुसलत्तिकं
१००-२. सरणदुक-वेदनात्तिकं
१-१. कुसलत्तिक-हेतुदुकं
१-७. कुसलत्तिक-सप्पच्चयदुकं
१-१४. कुसलत्तिक-आसवदुकं
१-५५. कुसलत्तिक-सारम्मणदुकं
१-७५. कुसलत्तिक-किलेसदुकं
१-८३. कुसलत्तिक-दस्सनेनपहातब्बदुकं
१-९९. कुसलत्तिक-सउत्तरदुकं
पट्ठानपाळि-५
धम्मानुलोमे तिकतिकपट्ठानं
धम्मानुलोमे दुकदुकपट्ठानं
धम्मपच्चनीये तिकपट्ठानं
धम्मपच्चनीये दुकपट्ठानं
धम्मपच्चनीये दुकतिकपट्ठानं
धम्मपच्चनीये तिकदुकपट्ठानं
धम्मपच्चनीये तिकतिकपट्ठानं
धम्मपच्चनीये दुकदुकपट्ठानं
धम्मानुलोमपच्चनीये तिकपट्ठानं
धम्मानुलोमपच्चनीये दुकपट्ठानं
धम्मानुलोमपच्चनीये दुकतिकपट्ठानं
धम्मानुलोमपच्चनीये तिकदुकपट्ठानं
धम्मानुलोमपच्चनीये तिकतिकपट्ठानं
धम्मानुलोमपच्चनीये दुकदुकपट्ठानं
धम्मपच्चनीयानुलोमे तिकपट्ठानं
धम्मपच्चनीयानुलोमे दुकपट्ठानं
धम्मपच्चनीयानुलोमे दुकतिकपट्ठानं
धम्मपच्चनीयानुलोमे तिकदुकपट्ठानं
धम्मपच्चनीयानुलोमे तिकतिकपट्ठानं
धम्मपच्चनीयानुलोमे दुकदुकपट्ठानं


अट्ठकथा

विनयपिटक (अट्ठकथा)

पाराजिककण्ड-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
वेरञ्जकण्डवण्णना
१. पाराजिककण्डं
२. सङ्घादिसेसकण्डं
३. अनियतकण्डं
४. निस्सग्गियकण्डं
पाचित्तिय-अट्ठकथा
५. पाचित्तियकण्डं
६. पाटिदेसनीयकण्डं
७. सेखियकण्डं
८. सत्ताधिकरणसमथा
१. पाराजिककण्डं (भिक्खुनीविभङ्गवण्णना)
२. सङ्घादिसेसकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गवण्णना)
३. निस्सग्गियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गवण्णना)
४. पाचित्तियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गवण्णना)
५. पाटिदेसनीयकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गवण्णना)
महावग्ग-अट्ठकथा
१. महाखन्धकं
२. उपोसथक्खन्धकं
३. वस्सूपनायिकक्खन्धकं
४. पवारणाक्खन्धकं
५. चम्मक्खन्धकं
६. भेसज्जक्खन्धकं
७. कथिनक्खन्धकं
८. चीवरक्खन्धकं
९. चम्पेय्यक्खन्धकं
१०. कोसम्बकक्खन्धकं
चूळवग्ग-अट्ठकथा
१. कम्मक्खन्धकं
२. पारिवासिकक्खन्धकं
३. समुच्चयक्खन्धकं
४. समथक्खन्धकं
५. खुद्दकवत्थुक्खन्धकं
६. सेनासनक्खन्धकं
७. सङ्घभेदकक्खन्धकं
८. वत्तक्खन्धकं
९. पातिमोक्खट्ठपनक्खन्धकं
१०. भिक्खुनिक्खन्धकं
११. पञ्चसतिकक्खन्धकं
१२. सत्तसतिकक्खन्धकं
परिवार-अट्ठकथा
सोळसमहावारो
समुट्ठानसीसवण्णना
अन्तरपेय्यालं
खन्धकपुच्छावारो
एकुत्तरिकनयो
उपोसथादिपुच्छाविस्सज्जना
पठमगाथासङ्गणिकं
अधिकरणभेदं
दुतियगाथासङ्गणिकं
चोदनाकण्डं
चूळसङ्गामो
महासङ्गामो
कथिनभेदं
उपालिपञ्चकं
आपत्तिसमुट्ठानवण्णना
अपरदुतियगाथासङ्गणिकं
सेदमोचनगाथा
पञ्चवग्गो

सुत्तपिटक (अट्ठकथा)

दीघ निकाय (अट्ठकथा)
सीलक्खन्धवग्ग-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. ब्रह्मजालसुत्तवण्णना
२. सामञ्ञफलसुत्तवण्णना
३. अम्बट्ठसुत्तवण्णना
४. सोणदण्डसुत्तवण्णना
५. कूटदन्तसुत्तवण्णना
६. महालिसुत्तवण्णना
७. जालियसुत्तवण्णना
८. महासीहनादसुत्तवण्णना
९. पोट्ठपादसुत्तवण्णना
१०. सुभसुत्तवण्णना
११. केवट्टसुत्तवण्णना
१२. लोहिच्चसुत्तवण्णना
१३. तेविज्जसुत्तवण्णना
महावग्ग-अट्ठकथा
१. महापदानसुत्तवण्णना
२. महानिदानसुत्तवण्णना
३. महापरिनिब्बानसुत्तवण्णना
४. महासुदस्सनसुत्तवण्णना
५. जनवसभसुत्तवण्णना
६. महागोविन्दसुत्तवण्णना
७. महासमयसुत्तवण्णना
८. सक्कपञ्हसुत्तवण्णना
९. महासतिपट्ठानसुत्तवण्णना
१०. पायासिराजञ्ञसुत्तवण्णना
पाथिकवग्ग-अट्ठकथा
१. पाथिकसुत्तवण्णना
२. उदुम्बरिकसुत्तवण्णना
३. चक्कवत्तिसुत्तवण्णना
४. अग्गञ्ञसुत्तवण्णना
५. सम्पसादनीयसुत्तवण्णना
६. पासादिकसुत्तवण्णना
७. लक्खणसुत्तवण्णना
८. सिङ्गालसुत्तवण्णना
९. आटानाटियसुत्तवण्णना
१०. सङ्गीतिसुत्तवण्णना
११. दसुत्तरसुत्तवण्णना
मज्झिमनिकाय (अट्ठकथा)
मूलपण्णास-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. मूलपरियायवग्गो
२. सीहनादवग्गो
३. ओपम्मवग्गो
४. महायमकवग्गो
५. चूळयमकवग्गो
मज्झिमपण्णास-अट्ठकथा
१. गहपतिवग्गो
२. भिक्खुवग्गो
३. परिब्बाजकवग्गो
४. राजवग्गो
५. ब्राह्मणवग्गो
उपरिपण्णास-अट्ठकथा
१. देवदहवग्गो
२. अनुपदवग्गो
३. सुञ्ञतवग्गो
४. विभङ्गवग्गो
५. सळायतनवग्गो
संयुत्तनिकाय (अट्ठकथा)
सगाथावग्ग-अट्ठकथा
निदानवग्ग-अट्ठकथा
खन्धवग्ग-अट्ठकथा
सळायतनवग्ग-अट्ठकथा
महावग्ग-अट्ठकथा
अङ्गुत्तरनिकाय (अट्ठकथा)
एककनिपात-अट्ठकथा
दुक-तिक-चतुक्कनिपात-अट्ठकथा
पञ्चक-छक्क-सत्तकनिपात-अट्ठकथा
अट्ठकादिनिपात-अट्ठकथा
खुद्दकनिकाय (अट्ठकथा)
खुद्दकपाठ-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. सरणत्तयवण्णना
२. सिक्खापदवण्णना
३. द्वत्तिंसाकारवण्णना
४. कुमारपञ्हवण्णना
५. मङ्गलसुत्तवण्णना
६. रतनसुत्तवण्णना
७. तिरोकुट्टसुत्तवण्णना
८. निधिकण्डसुत्तवण्णना
९. मेत्तसुत्तवण्णना

धम्मपद-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा

१. यमकवग्गो
२. अप्पमादवग्गो
३. चित्तवग्गो
४. पुप्फवग्गो
५. बालवग्गो
६. पण्डितवग्गो
७. अरहन्तवग्गो
८. सहस्सवग्गो
९. पापवग्गो
१०. दण्डवग्गो
११. जरावग्गो
१२. अत्तवग्गो
१३. लोकवग्गो
१४. बुद्धवग्गो
१५. सुखवग्गो
१६. पियवग्गो
१७. कोधवग्गो
१८. मलवग्गो
१९. धम्मट्ठवग्गो
२०. मग्गवग्गो
२१. पकिण्णकवग्गो
२२. निरयवग्गो
२३. नागवग्गो
२४. तण्हावग्गो
२५. भिक्खुवग्गो
२६. ब्राह्मणवग्गो
उदान-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. बोधिवग्गो
२. मुचलिन्दवग्गो
३. नन्दवग्गो
४. मेघियवग्गो
५. सोणवग्गो
६. जच्चन्धवग्गो
७. चूळवग्गो
८. पाटलिगामियवग्गो
इतिवुत्तक-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. एककनिपातो
२. दुकनिपातो
३. तिकनिपातो
४. चतुक्कनिपातो
सुत्तनिपात-अट्ठकथा
१. उरगवग्गो
२. चूळवग्गो
३. महावग्गो
४. अट्ठकवग्गो
५. पारायनवग्गो
विमानवत्थु-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. इत्थिविमानं
२. पुरिसविमानं
पेतवत्थु-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. उरगवग्गो
२. उब्बरिवग्गो
३. चूळवग्गो
४. महावग्गो
थेरगाथा-अट्ठकथा-१
गन्थारम्भकथा
१. एककनिपातो
२. दुकनिपातो
३. तिकनिपातो
थेरगाथा-अट्ठकथा-२
४. चतुक्कनिपातो
५. पञ्चकनिपातो
६. छक्कनिपातो
७. सत्तकनिपातो
८. अट्ठकनिपातो
९. नवकनिपातो
१०. दसकनिपातो
११. एकादसनिपातो
१२. द्वादसकनिपातो
१३. तेरसनिपातो
१४. चुद्दसकनिपातो
१५. सोळसकनिपातो
१६. वीसतिनिपातो
१७. तिंसनिपातो
१८. चत्तालीसनिपातो
१९. पञ्ञासनिपातो
२०. सट्ठिनिपातो
२१. महानिपातो
थेरीगाथा-अट्ठकथा
१. एककनिपातो
२. दुकनिपातो
३. तिकनिपातो
४. चतुक्कनिपातो
५. पञ्चकनिपातो
६. छक्कनिपातो
७. सत्तकनिपातो
८. अट्ठकनिपातो
९. नवकनिपातो
१०. एकादसकनिपातो
११. द्वादसकनिपातो
१२. सोळसनिपातो
१३. वीसतिनिपातो
१४. तिंसनिपातो
१५. चत्तालीसनिपातो
१६. महानिपातो
अपदान-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. बुद्धवग्गो
२. सीहासनियवग्गो
३. सुभूतिवग्गो
४. कुण्डधानवग्गो
५. उपालिवग्गो
६. बीजनिवग्गो
७. सकचिन्तनियवग्गो
८. नागसमालवग्गो
९. तिमिरवग्गो
१०. सुधावग्गो
११. भिक्खदायिवग्गो
१२. महापरिवारवग्गो
१३. सेरेय्यवग्गो
१४. सोभितवग्गो
१५. छत्तवग्गो
१६. बन्धुजीवकवग्गो
१७. सुपारिचरियवग्गो
१८. कुमुदवग्गो
१९. कुटजपुप्फियवग्गो
२०. तमालपुप्फियवग्गो
२१-२३. कणिकारपुप्फियादिवग्गो
२४. उदकासनवग्गो
२५. तुवरदायकवग्गो
२६. थोमकवग्गो
२७. पदुमुक्खिपवग्गो
२८. सुवण्णबिब्बोहनवग्गो
२९. पण्णदायकवग्गो
३०. चितकपूजकवग्गो
३१. पदुमकेसरवग्गो
३२. आरक्खदायकवग्गो
३३. उमापुप्फियवग्गो
३४-३८. गन्धोदकादिवग्गो
३९. अवटफलवग्गो
४०. पिलिन्दवच्छवग्गो
४१. मेत्तेय्यवग्गो
४२. भद्दालिवग्गो
४३-४८. सकिंसम्मज्जकादिवग्गो
४९. पंसुकूलवग्गो
५०-५३. किङ्कणिपुप्फादिवग्गो
५४. कच्चायनवग्गो
५५. भद्दियवग्गो
५६. यसवग्गो
बुद्धवंस-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. रतनचङ्कमनकण्डवण्णना
२. सुमेधपत्थनाकथावण्णना
३. दीपङ्करबुद्धवंसवण्णना
४. कोण्डञ्ञबुद्धवंसवण्णना
५. मङ्गलबुद्धवंसवण्णना
६. सुमनबुद्धवंसवण्णना
७. रेवतबुद्धवंसवण्णना
८. सोभितबुद्धवंसवण्णना
९. अनोमदस्सीबुद्धवंसवण्णना
१०. पदुमबुद्धवंसवण्णना
११. नारदबुद्धवंसवण्णना
१२. पदुमुत्तरबुद्धवंसवण्णना
१३. सुमेधबुद्धवंसवण्णना
१४. सुजातबुद्धवंसवण्णना
१५. पियदस्सीबुद्धवंसवण्णना
१६. अत्थदस्सीबुद्धवंसवण्णना
१७. धम्मदस्सीबुद्धवंसवण्णना
१८. सिद्धत्थबुद्धवंसवण्णना
१९. तिस्सबुद्धवंसवण्णना
२०. फुस्सबुद्धवंसवण्णना
२१. विपस्सीबुद्धवंसवण्णना
२२. सिखीबुद्धवंसवण्णना
२३. वेस्सभूबुद्धवंसवण्णना
२४. ककुसन्धबुद्धवंसवण्णना
२५. कोणागमनबुद्धवंसवण्णना
२६. कस्सपबुद्धवंसवण्णना
२७. गोतमबुद्धवंसवण्णना
२८. बुद्धपकिण्णककथा

चरियापिटक-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. अकित्तिवग्गो
२. हत्थिनागवग्गो
३. युधञ्जयवग्गो
जातक-अट्ठकथा-१
गन्थारम्भकथा
१. एककनिपातो
जातक-अट्ठकथा-२
२. दुकनिपातो
३. तिकनिपातो
जातक-अट्ठकथा-३
४. चतुक्कनिपातो
५. पञ्चकनिपातो
६. छक्कनिपातो
७. सत्तकनिपातो
८. अट्ठकनिपातो
९. नवकनिपातो
जातक-अट्ठकथा-४
१०. दसकनिपातो
११. एकादसकनिपातो
१२. द्वादसकनिपातो
१३. तेरसकनिपातो
१४. पकिण्णकनिपातो
१५. वीसतिनिपातो
१६. तिंसनिपातो
जातक-अट्ठकथा-५
१७. चत्तालीसनिपातो
१८. पण्णासनिपातो
१९. सट्ठिनिपातो
२०. सत्ततिनिपातो
२१. असीतिनिपातो
जातक-अट्ठकथा-६
२२. महानिपातो
जातक-अट्ठकथा-७
२२. महानिपातो
महानिद्देस-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. कामसुत्तनिद्देसवण्णना
२. गुहट्ठकसुत्तनिद्देसवण्णना
३. दुट्ठट्ठकसुत्तनिद्देसवण्णना
४. सुद्धट्ठकसुत्तनिद्देसवण्णना
५. परमट्ठकसुत्तनिद्देसवण्णना
६. जरासुत्तनिद्देसवण्णना
७. तिस्समेत्तेय्यसुत्तनिद्देसवण्णना
८. पसूरसुत्तनिद्देसवण्णना
९. मागण्डियसुत्तनिद्देसवण्णना
१०. पुराभेदसुत्तनिद्देसवण्णना
११. कलहविवादसुत्तनिद्देसवण्णना
१२. चूळब्यूहसुत्तनिद्देसवण्णना
१३. महाब्यूहसुत्तनिद्देसवण्णना
१४. तुवटकसुत्तनिद्देसवण्णना
१५. अत्तदण्डसुत्तनिद्देसवण्णना
१६. सारिपुत्तसुत्तनिद्देसवण्णना
चूळनिद्देस-अट्ठकथा
पारायनवग्गनिद्देसो
खग्गविसाणसुत्तनिद्देसो
पटिसम्भिदामग्ग-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
(१) महावग्गो
१. ञाणकथा
२. दिट्ठिकथा
३. आनापानस्सतिकथा
४. इन्द्रियकथा
५. विमोक्खकथा
६. गतिकथा
७. कम्मकथावण्णना
८. विपल्लासकथा
९. मग्गकथा
१०. मण्डपेय्यकथा
(२) युगनद्धवग्गो
(३) पञ्ञावग्गो
१. महापञ्ञाकथा
२. इद्धिकथा
३. अभिसमयकथा
४. विवेककथा
५. चरियाकथा
६. पाटिहारियकथा
७. समसीसकथा
८. सतिपट्ठानकथा
९. विपस्सनाकथा
१०. मातिकाकथा
नेत्तिप्पकरण-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. सङ्गहवारवण्णना
२. उद्देसवारवण्णना
३. निद्देसवारवण्णना
४. पटिनिद्देसवारवण्णना
नयसमुट्ठानवारवण्णना
सासनपट्ठानवारवण्णना

अभिधम्मपिटक (अट्ठकथा)

धम्मसङ्गणि-अट्ठकथा
गन्थारम्भकथा
१. चित्तुप्पादकण्डो
तिकमातिकापदवण्णना
दुकमातिकापदवण्णना
कामावचरकुसलपदभाजनीयं
२. रूपकण्डो
३. निक्खेपकण्डो
४. अट्ठकथाकण्डो
सम्मोहविनोदनी-अट्ठकथा
१. खन्धविभङ्गो
२. आयतनविभङ्गो
३. धातुविभङ्गो
४. सच्चविभङ्गो
५. इन्द्रियविभङ्गो
६. पटिच्चसमुप्पादविभङ्गो
७. सतिपट्ठानविभङ्गो
८. सम्मप्पधानविभङ्गो
९. इद्धिपादविभङ्गो
१०. बोज्झङ्गविभङ्गो
११. मग्गङ्गविभङ्गो
१२. झानविभङ्गो
१३. अप्पमञ्ञाविभङ्गो
१४. सिक्खापदविभङ्गो
१५. पटिसम्भिदाविभङ्गो
१६. ञाणविभङ्गो
१७. खुद्दकवत्थुविभङ्गो
१८. धम्महदयविभङ्गो
पञ्चपकरण-अट्ठकथा
धातुकथा-अट्ठकथा
१. मातिकावण्णना
२. निद्देसवण्णना
पुग्गलपञ्ञत्ति-अट्ठकथा
१. मातिकावण्णना
२. निद्देसवण्णना

कथावत्थु-अट्ठकथा
निदानकथा
१. पुग्गलकथा
२. परिहानिकथा
३. ब्रह्मचरियकथा
४. जहतिकथा
५. सब्बमत्थीतिकथा
६. अतीतक्खन्धादिकथा
७. एकच्चंअत्थीतिकथा
८. सतिपट्ठानकथावण्णना
९. हेवत्थिकथावण्णना
२. दुतियवग्गो
३. ततियवग्गो
४. चतुत्थवग्गो
५. पञ्चमवग्गो
६. छट्ठवग्गो
७. सत्तमवग्गो
८. अट्ठमवग्गो
९. नवमवग्गो
१०. दसमवग्गो
११. एकादसमवग्गो
१२. द्वादसमवग्गो
१३. तेरसमवग्गो
१४. चुद्दसमवग्गो
१५. पन्नरसमवग्गो
१६. सोळसमवग्गो
१७. सत्तरसमवग्गो
१८. अट्ठारसमवग्गो
१९. एकूनवीसतिमवग्गो
२०. वीसतिमवग्गो
२१. एकवीसतिमवग्गो
२२. बावीसतिमवग्गो
२३. तेवीसतिमवग्गो

यमकप्पकरण-अट्ठकथा
१. मूलयमकं
२. खन्धयमकं
३. आयतनयमकं
४. धातुयमकं
५. सच्चयमकं
६. सङ्खारयमकं
७. अनुसययमकं
८. चित्तयमकं
९. धम्मयमकं
१०. इन्द्रिययमकं

पट्ठानप्पकरण-अट्ठकथा
पच्चयुद्देसवण्णना
पच्चयनिद्देसो
१. कुसलत्तिकवण्णना
२. वेदनात्तिकवण्णना
३. विपाकत्तिकवण्णना
४. उपादिन्नत्तिकवण्णना
५-२२. सङ्किलिट्ठत्तिकादिवण्णना
२. दुकपट्ठानवण्णना
३. दुकतिकपट्ठानवण्णना
४. तिकदुकपट्ठानवण्णना
५. तिकतिकपट्ठानवण्णना
६. दुकदुकपट्ठानवण्णना
७-१२. पच्चनीयपट्ठानवण्णना
१३-१८. अनुलोमपच्चनीयपट्ठानवण्णना
१९-२४. पच्चनीयानुलोमपट्ठानवण्णना


Buddhist canonical text in Pali-तिपिटक