अष्टाङ्ग निघण्टु-Astanga Nighantu

सर्वज्ञाय नमस्कृत्य द्रव्याणां गूढवाचिनाम् । (१.१) अष्टाङ्गसंग्रहोक्तानां निघण्टुर् अभिधीयते ॥ (१.२) विदारीपञ्चाङ्गुलवृश्चिकालीवृश्चीवदेवाह्वयशूर्पपर्ण्यः । (२.१) कण्डूकरी जीवनाह्वस्वसंज्ञे द्वे पञ्चके गोपसुता त्रिपादी ॥ (२.२) विदार्यादिर् अयं हृद्यो बृंहणो वातपित्तहा । (३.१) शोषगुल्माङ्गमर्दोर्ध्वश्वासकासहरो गणः ॥ (३.२) विदारी गजवाजीष्टा वृषगन्धेक्षुगन्धिका । (४.१) शृगालिका पुष्पवल्ली…

Charaka Samhita

Charaka Samhita mentions the name of Punarvasu Atreya, Charaka, and Dridhabala. Punarvasu Atreya preached Ayurveda to his student Agnivesha, who composed the text which Charaka redacted and Dridhabala completed. The period of Punarvasu Atreya is considered to be 1000 BC.  Charaka was the royal physician of king Kanishka.Therefore, the period of Charaka may be taken as second century BCE. The period of Dridhabala is taken as 400 CE. [Sharma PV. 1st edition. Varanasi: Chaukhambha Orientalia; 1975. Ayurveda Ka Vaignanik Itihas; p. 88.]