ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ-According to Mark

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

1.

ΑΡΧΗ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ . [2]

Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαίᾳ τῷ προφήτῃ “ Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου:
[3] Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ,”

Continue Reading

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ- According to Matthew

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

1.

ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ Ἀβρααμ. [2]

Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ,

Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ,

Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, [3]

Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ,

Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ,

Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ, [4]

Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ,

Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών,

Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών, [5]

Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὲς ἐκ τῆς Ῥαχάβ,

Βοὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ,

Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί, [6]

Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυεὶδ τὸν βασιλέα.

Δαυεὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, [7]

Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ,

Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά,

Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ,

Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, [8]

Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ,

Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζείαν, [9]

Ὀζείας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ,

Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἄχας,

Ἄχας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν, [10]

Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ,

Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμώς,

Ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσείαν, [11]

Ἰωσείας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. [12]

Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ,

Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ, [13]

Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ,

Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακείμ,

Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ, [14]

Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ,

Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχείμ,

Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ, [15]

Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ,

Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Μαθθάν,

Μαθθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, [16]

Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. 

Continue Reading