All

PROS FILHMONA  The Epistle of Paul to Philemon pauloV desmioV cristou ihsou kai timoqeoV o adelfoVfilhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn1:1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy [our] brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer, kai apfia th agaphth kai arcippw tw sustratiwth hmwnkai th kat oikon sou ekklhsia1:2 And to [our] beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house: cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriouihsou cristou1:3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. eucaristw tw qew mou pantote mneian sou poioumenoV epitwn proseucwn mou1:4 I […]

Recent Updates