Category: Indian culture

What is Satyameva Jayate

A mantra from the Mundaka Upanishad(3.1.6). सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम् ॥ Satyam Eva jayate nānṛtaṃ Satyena panthā vitato devayānaḥ Yenākramantyṛṣayo hyāptakāmā […]

Indian Classical Music

Indian Raags तत्र स्वराः – षड्‍जश्‍च ऋषभश्‍चैव गान्धारो मध्यमस्तथा । पञ्‍चमो धैवतश्‍चैव सप्तमोऽथ निषादवान् ॥ २१॥                        — Natya Shastra, 28.21[ Bharata Muni] […]