Category: Indian culture

Indian Kings as per Bhagavata Puran

श्रीशुक उवाच योऽन्त्यः पुरञ्जयो नाम भविष्यो बारहद्रथः । तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजम् ॥ १२.०१.००१ ॥ प्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकः सुतः । विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः ॥ १२.०१.००२ ॥ नन्दिवर्धनस्तत्पुत्रः पञ्च प्रद्योतना इमे । […]

What is Satyameva Jayate

A mantra from the Mundaka Upanishad(3.1.6). सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम् ॥ Satyam Eva jayate nānṛtaṃ Satyena panthā vitato devayānaḥ Yenākramantyṛṣayo hyāptakāmā […]

Indian Classical Music

Indian Raags तत्र स्वराः – षड्‍जश्‍च ऋषभश्‍चैव गान्धारो मध्यमस्तथा । पञ्‍चमो धैवतश्‍चैव सप्तमोऽथ निषादवान् ॥ २१॥                        — Natya Shastra, 28.21[ Bharata Muni] […]