Category: Medical Jurisprudence

Sushruta Samhita: Sharira Sthanam

शारीरस्थान प्रथमोऽध्यायः अथातः सर्वभूतचिन्ताशारीरं व्याख्यास्यामः १ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः २ सर्वभूतानां कारणमकारणं सत्त्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमखिलस्य जगतः संभवहेतुरव्यक्तं नाम तदेकं बहूनां क्षेत्रज्ञानामधिष्ठानं समुद्र इवौदकानां भावानाम् ३ तस्मादव्यक्तान्महानुत्पद्यते तल्लिङ्ग एव तल्लिङ्गाच्चमहतस्तल्लक्षणएवाहङ्कार उत्पद्यते स त्रिविधो वैकारिकस्तैजसो भूतादिरिति […]

Sushruta Samhita: Chikitsa Sthanam

चिकित्सास्थान प्रथमोऽध्यायः अथातो द्विव्रणीयं चिकित्सितं व्याख्यास्यामः १ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः २ द्वौ व्रणौ भवतःशारीर आगन्तुश्च तयोः शारीरः पवनपित्तकफशोणितसन्निपातनिमित्तः आगन्तुरपि पुरुषपशुप क्षि व्यालसरी सृपप्रपतनपीडनप्रहारार्निगक्षारविषतीक्ष्णौषधशकलकपाल शृङ्गचक्रेषुपरशुशक्तिकुन्ताद्यायुधाभिघातनिमित्तः तत्र तुल्ये व्रण सामान्ये द्विकारणोत्थानप्रयोजनसामर्थ्याद् द्विव्रणीय इत्युच्यते ३ […]

Charak Samhita Sharir Sthanam

चरकसंहिता शारीरस्थान अथातः कतिधापुरुषीयं शारीरं व्याख्यास्यामः ।। चसं-५,१.१ ।। इति ह स्माह भगवान् आत्रेयः ।। चसं-५,१.२ ।। कतिधा पुरुषो धीमन् धातुभेदेन भिद्यते । पुरुषः कारणं कस्मात् प्रभवः पुरुषस्य कः ।। चसं-५,१.३ ।। […]

Human pathogen

human pathogen means a micro-organism, nucleic acid or protein. Examples Toxins Aerolysin Aerolysine Alpha toxin Toxine Alpha Anthrax toxins: Lethal Toxin and Oedema Toxin Toxines du charbon : toxine létale et toxine d’oedème […]