Reply To: ऐतरेयोपनिषद्-Aitareya Upanishad

Checkout Forums Science and Philosophy ऐतरेयोपनिषद्-Aitareya Upanishad Reply To: ऐतरेयोपनिषद्-Aitareya Upanishad

#117729
advtanmoy
Keymaster

List of Upanishad


अक्षमालिकोपनिषत्
अक्ष्युपनिषत्
अथर्वशिखउपनिषद्
अथर्वशिरउपनिषद्
अद्वयतारकोपनिषत्
अन्नपूर्णोपनिषत्
अमृत-बिन्दु उपनिषद्
अमृतनादोपनिषत्
अवधूतोपनिषत्
अव्यक्तोपनिषत्

आत्मबोधोपनिषत्
आत्मोपनिषत्
आरुणेयोपनिषद्

इतिहासोपनिषत्


उपनिषदः

एकाक्षरोपनिषत्

ऐतरेयोपनिषद्


कठरुद्रोपनिषत्
कलिसन्तरणोपनिषत्
काठकोपनिषत्
कालाग्निरुद्रोपनिषत्
कुण्डिकोपनिषत्
कृष्णोपनिषत्
कैवल्योपनिषद्
कौलोपनिषत्
कौषीतकिब्राह्मणोपनिषत्
कौषीतकीब्राह्मणोपनिषद्
क्षुरिकोपनिषत्

गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत्
गरुडोपनिषत्
गर्भोपनिषद्
गोपालतापिन्युपनिषत्

छान्दोग्योपनिषद्
छान्दोग्योपनिषद्भाष्यम्

जाबालोपनिषत् (यजुर्वेदः)
जाबालोपनिषत् (सामवेदः)

तारसारोपनिषत्
तुरीयातीतोपनिषत्
तेजोबिन्दूपनिषद्
तैत्तरीयोपनिषद्भाष्यम्
त्रिपुरातापिन्युपनिषत्
त्रिपुरोपनिषत्
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत्

दक्षिणामूर्त्युपनिषत्
दत्तात्रेय उपनिषद्
दत्तात्रेयोपनिषत्
देव्युपनिषत्

नादबिन्दूपनिषत्
नारदपरिव्राजकोपनिषत्
नारायणोपनिषद्
निरालम्बोपनिषत्
निरुक्तोपनिषत्
निर्वाणोपनिषत्

पञ्चब्रह्मोपनिषत्
परब्रह्मोपनिषत्
परमहंसपरिव्राजकोपनिषत्
परमहंसोपनिषद्
परिव्रात् उपनिषद् (नारदपरिव्राजक)
पाशुपतब्रह्मोपनिषत्
पिण्डोपनिषत्
पैङ्गलोपनिषत्
प्रणवोपनिषत् (१)
प्रश्न उपनिषद्
प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्

बह्वृचोपनिषत्
बृहज्जाबालोपनिषत्
बृहदारण्यकोपनिषद्
ब्रह्मबिन्दूपनिषद्
ब्रह्मविद्योपनिषत्
ब्रह्मोपनिषद्

भस्मजाबालोपनिषत्
भावोपनिषत्
भिक्षुकोपनिषत्

मण्डलब्राह्मणोपनिषत्
महानारायणोपनिषत्
महावाक्योपनिषत्
महोपनिषत्
मान्त्रिकोपनिषत्
मुक्तिकोपनिषत्
मुण्डकोपनिषद्
मुद्गलोपनिषत्
मैत्रायण्युपनिषत्
मैत्रेय्युपनिषत्

याज्ञवल्क्योपनिषत्
योगकुण्डल्युपनिषत्
योगचूडामण्युपनिषत्
योगतत्त्वोपनिषत्
योगतत्त्वोपनिषद्
योगशिक्षोपनिषद्
योगशिखोपनिषत्

रामतापिन्युपनिषत्
रामरहस्योपनिषत्
रुद्रहृदयोपनिषत्
रुद्राक्षजाबालोपनिषत्

वज्रसूच्युपनिषत्
वराहोपनिषत्
वासुदेवोपनिषत्

शरभोपनिषत्
शाट्यायनीयोपनिषत्
शाण्डिल्योपनिषत्
शारीरकोपनिषत्

संन्यासोपनिषत्
सरस्वतीरहस्योपनिषत्
सर्वसारोपनिषत्
सावित्र्युपनिषत्
सीतोपनिषत्
सुबालोपनिषत्
सूर्योपनिषत्
सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्
स्कन्द उपनिषद्

हयग्रीवोपनिषत्