चण्डिका दण्डक स्तोत्रम्-Chandika Dandak Stotram

चण्डिकादण्डकस्तोत्रम्

ॐ नमः श्रीचण्डिकायै

ऊं ऊं ऊं उग्रचण्डं च चकितचकितं चंचला दुर्गनेत्रं

हूँ हूँ हूंकाररूपं प्रहसितवदनं खङ्गपाशान् धरन्तम्।

दं दं दं दण्डपाणिं डमरुडिमिडिमां डण्डमानं भ्रमन्तं

भ्रं भ्रं भ्रं भ्रान्तनेत्रं जयतु विजयते सिद्धिचण्डी नमस्ते॥ १॥

Continue Reading

मुनिमतालंकार- Muni Matalankara

Sayambhu

मुनिमतालंकार

ननु यद् उक्तं सम्वृत्योत्पत्तिर् इति तत्र केयं संवृतिर् नाम।

(१) निःस्वभावेष्व् अपि भावतो भावेषु या विपरीताकाराध्यारोपिणी भ्रान्ता बुद्धिः सा संवृतिर् उच्यते। संव्रियते च्छाद्यत इवास्याम् अनया वा तत्त्वम् इति कृत्वा।

तथा चोक्तं सूत्रे-

भावा जायन्ति संवृत्या परमार्थे निःस्वभावकाः।

निःस्वभावेषु या भ्रान्तिः सा तथ्यासंवृतिर् मता॥ इति।

तद्भवत्वाद् वा सर्व एतदुपदर्शिता व्यलीका भावाः सांवृता उच्यन्ते। सा चानादिविभ्रमवासनापरिपाकवशाद् असतो भावतो भावान् सत इवोपदर्शयन्त्य् उपजायते सर्वप्राणभृतां यतस् तस्माद् अभिप्रायवशात् सर्व एवालीकरूपा भावाः संवृतिसन्त उच्यन्ते। न पुनर् एषां भावतो भावरूपत्वम्, यथाप्रतिभासम् अतत्त्वात्।

नापि शशविषाणवद् अत्यन्ताभावरूपता, अविचाररमणीयाकारेण प्रतिभासनात्॥

तथा हि मायापुरुषादौ यद् भ्रान्तज्ञानसमंगिभिर् नरैर् अवस्थापितं

Continue Reading

नग्नजिच्चित्रलक्षणम्-Chitra Lakshanam by Nagna Jit

नग्नजिच्चित्रलक्षणनिर्देश

अथ भारतीयभाषायां चित्रलक्षणम्।

प्रथमः परिवर्त्तः

ब्रह्माणं च महादेवं नारायणं सरस्वतीम्।
वरदां च मया नत्वा क्रियते जयमंगलम्॥१

प्रजापतेस्तथा शम्भोः पद्मास्यायास्तथा गिरम्।
पार्वत्या अनुसृत्यैव जायतां किल पण्डिताः॥२

Continue Reading

सम्यक्सम्बुद्धभाषितं प्रतिमालक्षणम्- Samyak Sambuddha Bhasitam Pratima Lakshanam

सम्यक्सम्बुद्धभाषितं प्रतिमालक्षणम्

नमो बुद्धाय।

एवं मया श्रुतमेकस्मिन् समये बुद्धो भगवान् जेतवने विहरति स्म।

तुषितवरभवनात् मातुर्धर्मदेशनागमनकालसमये शारिपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्। भगवन् भगवता गते परिनिर्वृते वा श्राद्धैः कुलपुत्रैः कुलदुहितृभिश्च कथं प्रतिपत्तव्यम्।

भगवानाह-शारिपुत्र ! मयि गते परिनिर्वृते वा न्यग्रोधपरिमण्डलं कायं कर्तव्यम्। यावत्कायं तावद्‍व्यामं यावद्‍व्यामं तावत्कायं पूजासत्कारार्थं प्रतिमा कर्तव्या। सर्वाङ्गोपाङ्गावयवस्थौल्यलावण्यलालित्यसलीलत्वं छत्राकारं शिरःस्कन्धासु संस्थितोष्णीषत्वादिसुसंस्थानात्। तत्रायामविस्तारोच्छेद सन्धिबन्धनिर्गमैः प्रमाणं बोधिसत्त्वानां सुगतानाञ्च प्रवक्ष्यामि तच्छृणु। तत्र तावत् प्रमाणं बोधिसत्त्वानां स्वेनाङ्गुलीप्रमाणेनशतं विंशत्युत्तरम्, बुद्धानां पञ्चविंशत्युत्तरम्।

Continue Reading

प्रतिमा लक्षण विवरणम् – Pratima Lakshana Vibaranam

प्रतिमालक्षणविवरणम्

ओं ……….भगवता यदेवोक्तं बुद्धाकृतौ फलम्।

लक्षणं बुद्धमूर्त्तीनां तदेवात्रापि लिख्यते॥

सर्वलक्षणसंपूर्णा प्रतिमा सुखदायिका।

तद्विहीना यदा यस्मात् या स्यादन्ते दुःखप्रदायिक॥

किं तत्सुखम्।

तदाह – यावन्तः परमाणवो भगवत्स्तूपेषु बिम्बेषु वा तत्कर्तुर्दिवि भूतले च नियतं तावन्ति राज्या….रूपासनाधिसंपदम्विना भुक्त्वा च सर्वं….प्राप्ते जन्मजराविपत्तिरहितं प्राप्नोति बौद्ध पदम्।

Continue Reading

 प्रेमपञ्चक- Prem Panchaka

 प्रेमपञ्चक।

प्रतिभासो वरः कान्तः प्रतीत्योत्पादमात्रकः।

न स्यात् यदि मृतैव स्यात् शून्यता कामिनी मता॥१॥

शून्यतातिवरा कान्ता मुर्त्त्या निरुपमा तु या।

पृथक् यदि कदाचित् स्यात् बद्धः स्यात् कान्तनायकः॥२॥

दम्पती शङ्कितौ तस्मात् गुरोरुपस्थितौ पुरः।

निजप्रीत्या तयोस्तेन साहजं प्रेम कारितम्॥३॥

वायुसद्गुरुपाण्डित्यमहाकौशलमीदृशम्।

निजाबेधनिरालम्बावुभौ जातावनुत्तरौ॥४॥

सर्व्वलक्षणसम्पूर्णौ चतुर्द्वयविवर्ज्जितौ।

सर्व्वभावस्वभावौ च निःस्वभावौ सदोदितौ॥५॥

॥प्रेमपञ्चकं समाप्तम्॥

बुद्धकपालतन्त्र- Buddha Kapal Tantra

चर्यापटल

9  अथातः संप्रवक्ष्यामि चर्यापटलं सुदुर्लभम्।

येन योगी कुरुते सर्व चर्या अत्यन्तवराङ्गना॥१॥

अष्टसिद्धिसमायुक्ता पश्चाच् चर्यां समारभेत्।

यद् यत् सत्त्वाः सिद्ध्यर्थिनो तां तां दापयेत् सदा॥२॥

करे कपालं गृहीत्वा चर्या भ्रमते व्रती। नग्नो मुक्तशिखो भूत्वा यत्र तत्र यदा तदा। एवं चर्या सदा कर्तव्यम्॥३॥

सर्वावरणविनिर्मुक्तं आकाशतुल्यतां गतः। भिक्षाम् अटते प्राज्ञः गृहे गृहे निःसंशयः।

Continue Reading

श्रीगुह्यसमाजतन्त्रम्- Sree Guhya Samaj Tantram

श्रीगुह्यसमाजतन्त्रम्

ॐ नमःश्रीवज्रसत्त्वाय

प्रथमः पटलः

एवं मया श्रुतम्। एकस्मिन् समये भगवान् सर्वतथागतकायवाक्चित्तहृदयवज्रयोषिद्भगेषु विजहार। अनभिलाप्यानभिलाप्यैः सर्वबुद्धक्षेत्रसुमेरुपरमाणुरजःसमैर्बोधिसत्त्वैर्महासत्त्वैः। तद्यथा। समयवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। कायवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। वाग्वज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। चित्तवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। समाधिवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। जपवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। पृथिवीवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। अब्वज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। तेजोवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। वायुवज्रणे च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। आकाशवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। रूपवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। शब्दवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। गन्धवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। रसवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। स्पर्शवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन। धर्मधातुवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन।

एवंप्रमुखैरनभिलाप्यानभिलाप्यैसर्वंर्बुद्धक्षेत्रसुमेरुपरमाणुरजः-समैर्बोधिसत्त्वैर्महासत्त्वैराकाशधातुसमाध्मातैश्च तथागतैः। तद्यथा। अक्षोभ्यवज्रेण च नाम तथागतेन। वैरोचनवज्रेण च नाम तथागतेन। रत्नकेतुवज्रेण च नाम तथागतेन। अमितवज्रेण च नाम तथागतेन। अमोघवज्रेण च नाम तथागतेन।

एवं प्रमुखैः सर्वाकाशधातुसमाध्मातैश्च तथागतैः। तद्यथा। अपि नाम तिलबिम्बमिव परिपूर्णः सर्वाकाशधातुः सर्वतथागतैः संदृश्यते स्म।

Continue Reading

Domestic Violence (Prevention and Protection) Act 2010

Government of the Peoples Republic of Bangladesh

Ministry of Women and Children Affairs

Notification

SRO No. .- The power vested upon the

government according to the section 37 of the Domestic Violence (Prevention and Protection) Act, 2010 (Act 58 of 2010), the government hereby published the following act:-

English Version of the Domestic Violence (Prevention and Protection) Act, 2010 [Act 58 of 2010]


An Act to provide as a signatory state of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979 and the

Convention on the Children’s Right, 1989 and to establish equal rights for women and children guaranteed in the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh prevention of domestic violence, protection of women and children from domestic violence and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS it is expedient and necessary as a signatory state of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979 and Convention on the Children’s Right, 1989 and to establish equal rights for women and children guaranteed in the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh prevention of domestic violence, protection of women and children from domestic violence and for matters connected therewith or incidental thereto:-

Continue Reading

Royal Marriages Act 1772

United Kingdom

Most Gracious Sovereign,

I. Whereas your Majesty, from your paternal affection to your own family, and from your royal concern for the future welfare of your people, and the honour and dignity of your crown, was graciously pleased to recommend to your parliament to take into serious consideration, whether it might not be wise and expedient to supply the defect of the laws now in being; and, by some new provision, more effectually to guard the descendants of His late majesty King George the Second, (other than the issue of princesses who have married, or may hereafter marry, into foreign families) from marrying without the approbation of your Majesty, your heirs, or successors, first had and obtained; we have taken this weighty matter into our serious consideration;

Continue Reading