Topics » General Laws Discourse » यतिपञ्चकम् -YATI PANCHAKAM-Sankar

यतिपञ्चकम् -YATI PANCHAKAM-Sankar

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #232038
   advtanmoy
   Keymaster

   वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो
   भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः ।
   विशोकवन्तः करणैकवन्तः
   कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः

   [See the full post at: यतिपञ्चकम् -YATI PANCHAKAM-Sankar]

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.