Tag: Intelligence

यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते-18/17

नाहङ्कृतो भावो बुद्धि:   कः पुनः सुमतिः यः सम्यक् पश्यतीति, उच्यते — यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ Gita 18/17॥   यस्य शास्त्राचार्योपदेशन्यायसंस्कृतात्मनः न […]