Medha Suktam: Rig Veda [Khila Suktam]

४.८.१ मेधाम्मह्यम्अङ्गिरसोमेधाम्सप्तर्षयोददुः।
मेधाम्इन्द्रश्चाग्निश्चमेधाम्धातादधातुमे।

४.८.२ मेधाम्मेवरुणोराजामेधाम्देवीसरस्वती।
मेधाम्मेऽश्विनौदेवाव्आधत्तम्पुष्करस्रजा।

४.८.३ यामेधाप्सरस्सुगन्धर्वेषुचयन्मनः।
दैवीयामानुषीमेधासामाम्आविशताद्इह।

४.८.४ यन्मेनूक्तम्तद्रमताम्शकेयम्यद्अनुब्रुवे।
निशामितम्निशामयेमयिश्रुतम्। सहव्रतेनभूयासम्ब्रह्मणासंगमेमहि।

४.८.५ शरीरम्मेविचक्षणवान्मेमधुमद्दुहे।
अवृधम्अहम्असौसूर्योब्रह्मणाणीस्स्थ। श्रुतम्मेमाप्रहासीः॥

४.८.६ मेधाम्देवीम्मनसारेजमानाम्गन्धर्वजुष्टाम्प्रतिनोजुषस्व।
मह्यम्मेधाम्वदमह्यम्श्रियम्वदमेधावीभूयासम्अजिराचरिष्णुः।

४.८.७ सदसस्पतिम्अद्भुतम्प्रियम्इन्द्रस्यकाम्यम्।
सनिम्मेधाम्अयासिषम्।

४.८.८ मेधाव्य्अहम्सुमनास्सुप्रतीकश्श्रद्धामनास्सत्यमतिस्सुशेवः।
महायशाधारयिष्णुःप्रवक्ताभूयासम्अस्येश्वरयाप्रयोगे।

४.८.९ याम्मेधाम्देवगणाःपितरश्चोपासते।
तयामाम्अद्यमेधयाग्नेमेधाविनम्कुरु॥१७(प्१२२)