नारदबुद्धवंसो- Narada Buddha Vamsha

Buddhist Canonical Text in Pali-तिपिटक

सुत्तपिटक-खुद्दकनिकाय-बुद्धवंसपाळि- नारदबुद्धवंसो

LAW

११. नारदबुद्धवंसो

१.

पदुमस्स अपरेन, सम्बुद्धो द्विपदुत्तमो।

नारदो नाम नामेन, असमो अप्पटिपुग्गलो॥

२.

सो बुद्धो चक्‍कवत्तिस्स, जेट्ठो दयितओरसो।

आमुक्‍कमालाभरणो, उय्यानं उपसङ्कमि॥

३.

तत्थासि रुक्खो यसविपुलो, अभिरूपो ब्रहा सुचि।

तमज्झपत्वा उपनिसीदि, महासोणस्स हेट्ठतो॥

४.

तत्थ ञाणवरुप्पज्‍जि, अनन्तं वजिरूपमं।

तेन विचिनि सङ्खारे, उक्‍कुज्‍जमवकुज्‍जकं [कुज्‍जतं (स्या॰ कं॰)]॥

५.

तत्थ सब्बकिलेसानि, असेसमभिवाहयि।

पापुणी केवलं बोधिं, बुद्धञाणे च चुद्दस॥

६.

पापुणित्वान सम्बोधिं, धम्मचक्‍कं पवत्तयि।

कोटिसतसहस्सानं, पठमाभिसमयो अहु॥

७.

महादोणं नागराजं, विनयन्तो महामुनि।

पाटिहेरं तदाकासि, दस्सयन्तो सदेवके॥

८.

तदा देवमनुस्सानं, तम्हि धम्मप्पकासने।

नवुतिकोटिसहस्सानि, तरिंसु सब्बसंसयं॥

९.

यम्हि काले महावीरो, ओवदी सकमत्रजं।

असीतिकोटिसहस्सानं, ततियाभिसमयो अहु॥

१०.

सन्‍निपाता तयो आसुं, नारदस्स महेसिनो।

कोटिसतसहस्सानं, पठमो आसि समागमो॥

११.

यदा बुद्धो बुद्धगुणं, सनिदानं पकासयि।

नवुतिकोटिसहस्सानि, समिंसु विमला तदा॥

१२.

यदा वेरोचनो नागो, दानं ददाति सत्थुनो।

तदा समिंसु जिनपुत्ता, असीतिसतसहस्सियो॥

१३.

अहं तेन समयेन, जटिलो उग्गतापनो।

अन्तलिक्खचरो आसिं, पञ्‍चाभिञ्‍ञासु पारगू॥

१४.

तदापाहं असमसमं, ससङ्घं सपरिज्‍जनं।

अन्‍नपानेन तप्पेत्वा, चन्दनेनाभिपूजयिं॥

१५.

सोपि मं तदा ब्याकासि, नारदो लोकनायको।

‘‘अपरिमेय्यितो कप्पे, अयं बुद्धो भविस्सति॥

१६.

‘‘पधानं पदहित्वान…पे॰… हेस्साम सम्मुखा इमं’’॥

१७.

तस्सापि वचनं सुत्वा, भिय्यो हासेत्व मानसं।

अधिट्ठहिं वतं उग्गं, दसपारमिपूरिया॥

१८.

नगरं धञ्‍ञवती नाम, सुदेवो नाम खत्तियो।

अनोमा नाम जनिका, नारदस्स महेसिनो॥

१९.

नववस्ससहस्सानि , अगारं अज्झ सो वसि।

जितो विजिताभिरामो, तयो पासादमुत्तमा॥

२०.

तिचत्तारीससहस्सानि, नारियो समलङ्कता।

विजितसेना नाम नारी, नन्दुत्तरो नाम अत्रजो॥

२१.

निमित्ते चतुरो दिस्वा, पदसा गमनेन निक्खमि।

सत्ताहं पधानचारं, अचरी पुरिसुत्तमो [लोकनायको (सी॰ क॰)]॥

२२.

ब्रह्मुना याचितो सन्तो, नारदो लोकनायको।

वत्ति चक्‍कं महावीरो, धनञ्‍चुय्यानमुत्तमे॥

२३.

भद्दसालो जितमित्तो, अहेसुं अग्गसावका।

वासेट्ठो नामुपट्ठाको, नारदस्स महेसिनो॥

२४.

उत्तरा फग्गुनी चेव, अहेसुं अग्गसाविका।

बोधि तस्स भगवतो, महासोणोति वुच्‍चति॥

२५.

उग्गरिन्दो वसभो च, अहेसुं अग्गुपट्ठका।

इन्दावरी च वण्डी [उन्दी (सी॰), गण्डी (स्या॰ कं॰)] च, अहेसुं अग्गुपट्ठिका॥

२६.

अट्ठासीतिरतनानि , अच्‍चुग्गतो महामुनि।

कञ्‍चनग्घियसङ्कासो, दससहस्सी विरोचति॥

२७.

तस्स ब्यामप्पभा काया, निद्धावति दिसोदिसं।

निरन्तरं दिवारत्तिं, योजनं फरते सदा॥

२८.

न केचि तेन समयेन, समन्ता योजने जना।

उक्‍कापदीपे उज्‍जालेन्ति, बुद्धरंसीहि ओत्थटा॥

२९.

नवुतिवस्ससहस्सानि, आयु विज्‍जति तावदे।

तावता तिट्ठमानो सो, तारेसि जनतं बहुं॥

३०.

यथा उळूहि गगनं, विचित्तं उपसोभति।

तथेव सासनं तस्स, अरहन्तेहि सोभति॥

३१.

संसारसोतं तरणाय, सेसके पटिपन्‍नके।

धम्मसेतुं दळ्हं कत्वा, निब्बुतो सो नरासभो॥

३२.

सोपि बुद्धो असमसमो, तेपि खीणासवा अतुलतेजा।

सब्बं तमन्तरहितं, ननु रित्ता सब्बसङ्खारा॥

३३.

नारदो जिनवसभो, निब्बुतो सुदस्सने पुरे।

तत्थेवस्स थूपवरो, चतुयोजनमुग्गतोति॥

नारदस्स भगवतो वंसो नवमो।


%d bloggers like this: