Tag: Rasa Shastram

Sakhi Prakaranam:Ujjawal Neel Mani by Rupa Goswami

Ujjawal Neel Mani Sanskrit रूपगोस्वामी सखीप्रकरणम् : Sakhi Prakaranam प्रेमलीलाविहाराणां सम्यग्विस्तारिका सखी । विश्रम्भरत्नपेटी च ततः सुष्थु विविच्यते ॥ ८.१ ॥ एकयूथानुषक्तानां सखीनामेव मध्यतः । अधिकादेर्भिदा ज्ञेया प्रखरादेश्च पूर्ववत् ॥ ८.२ ॥ […]

Hari Ballava Prakaranam:Ujjawal Neel Mani

Hari Ballava Prakaranam:Ujjawal Neel mani Sanskrit  हरिवल्लभाप्रकरणम् (९) रूपगोस्वामी आसां चतुर्विधो भेदः सर्वासां व्रजसुभ्रुवाम् । स्यात्स्वपक्षः सुहृत्पक्षस्तटस्थः प्रतिपक्षकः ॥ ९.१ ॥ सुहृत्पक्षतटस्थौ तु प्रासङ्गिकत्योदितौ । द्वौ स्वपक्षविपक्षाख्यौ भेदावेव रसप्रदौ ॥ ९.२ ॥ […]

Nayeeka Veda Prkaranam:Ujjawal Neel Mani

Ujjawal Neel Mani Sanskrit नायिकाभेदप्रकरणम्: Nayeeka Veda Prkaranam रूपगोस्वामी यूथेऽप्यवान्तरगणास्तेषु च कश्चिद्गणस्त्रिचतुराभिः । इह पञ्चषाभिरन्यः सप्ताष्टाभिस्तथेत्याद्याः ॥ ५.१ ॥ नासौ नाट्ये रसे मुख्ये यत्परोढा निगद्यते । तत्तु स्यात्प्राकृतक्षुद्रनायिकाद्यनुसारतः ॥ ५.२ ॥ तथा […]

Radha Prakaranam: Ujjawal Neel Mani

तयोरप्युभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका ।
महाभावस्वरूपेयं गुणैरतिवरीयसी ॥
गोपालोत्तरतापन्यां यद्गान्धर्वेति विश्रुता ।
राधेत्यृक्परिशिष्टे च माधवेन सहोदिता ।

Hari Priya Prakaranam :Ujjawal Neel Mani

Ujjawal Neel Mani Sanskrit श्रीहरिप्रियाप्रकरणम् – Hari Priya Prakaranam रूपगोस्वामी हरेः साधारणगुणैरुपेतास्तस्य वल्लभाः । पृथुप्रेम्णां सुमाधुर्यसम्पदां चाग्रिमाश्रयाः ॥ ३.१ ॥ यथा प्रणमामि ताः परममाधुरीभृतः कृतपुण्यपुञ्जरमणीशिरोमणीः । उपसन्नयौवनगुरोरधीर्त्य याः स्मरकेलिकौशलमुदाहरन् हरौ ॥ ३.२ […]