Library Home » Buddhist Canonical Text in Pali – Tripitaka

Buddhist Canonical Text in Pali – Tripitaka

image_print

Buddhist Canon- Pali Text- Original Tripitaka

तिपिटक (मूल)

  1. विनयपिटक
  2. सुत्तपिटक
  3. अभिधम्मपिटक

विनयपिटक

पाराजिकपाळि

वेरञ्जकण्डं
१. पाराजिककण्डं
२. सङ्घादिसेसकण्डं
३. अनियतकण्डं
४. निस्सग्गियकण्डं
पाचित्तियपाळि
५. पाचित्तियकण्डं
६. पाटिदेसनीयकण्डं
७. सेखियकण्डं
८. अधिकरणसमथा
१. पाराजिककण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
२. सङ्घादिसेसकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
३. निस्सग्गियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
४. पाचित्तियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
५. पाटिदेसनीयकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
६. सेखियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
७. अधिकरणसमथा (भिक्खुनीविभङ्गो)

महावग्गपाळि
१. महाखन्धको
२. उपोसथक्खन्धको
३. वस्सूपनायिकक्खन्धको
४. पवारणाक्खन्धको
५. चम्मक्खन्धको
६. भेसज्जक्खन्धको
७. कथिनक्खन्धको
८. चीवरक्खन्धको
९. चम्पेय्यक्खन्धको
१०. कोसम्बकक्खन्धको

चूळवग्गपाळि
१. कम्मक्खन्धकं
२. पारिवासिकक्खन्धकं
३. समुच्चयक्खन्धकं
४. समथक्खन्धकं
५. खुद्दकवत्थुक्खन्धकं
६. सेनासनक्खन्धकं
७. सङ्घभेदकक्खन्धकं
८. वत्तक्खन्धकं
९. पातिमोक्खट्ठपनक्खन्धकं
१०. भिक्खुनिक्खन्धकं
११. पञ्चसतिकक्खन्धकं
१२. सत्तसतिकक्खन्धकं

परिवारपाळि
सोळसमहावारो
समुट्ठानसीससङ्खेपो
अन्तरपेय्यालं
खन्धकपुच्छावारो
एकुत्तरिकनयो
उपोसथादिपुच्छाविस्सज्जना
गाथासङ्गणिकं
अधिकरणभेदो
अपरगाथासङ्गणिकं
चोदनाकण्डं
चूळसङ्गामो
महासङ्गामो
कथिनभेदो
उपालिपञ्चकं
अत्थापत्तिसमुट्ठानं
दुतियगाथासङ्गणिकं
सेदमोचनगाथा
पञ्चवग्गो

image_print
%d bloggers like this: