बुद्धवंसपाळि – Buddha Vamsha Pali

१. रतनचङ्कमनकण्डं
२. सुमेधपत्थनाकथा
३. दीपङ्करबुद्धवंसो
४. कोण्डञ्ञबुद्धवंसो
५. मङ्गलबुद्धवंसो
६. सुमनबुद्धवंसो
७. रेवतबुद्धवंसो
८. सोभितबुद्धवंसो
९. अनोमदस्सीबुद्धवंसो
१०. पदुमबुद्धवंसो

Buddhist Canonical Text in Pali-तिपिटक

सुत्तपिटक-खुद्दकनिकाय-बुद्धवंसपाळि – Buddha Vamsha Pali

LAW

१. रतनचङ्कमनकण्डं
२. सुमेधपत्थनाकथा
३. दीपङ्करबुद्धवंसो
४. कोण्डञ्ञबुद्धवंसो
५. मङ्गलबुद्धवंसो
६. सुमनबुद्धवंसो
७. रेवतबुद्धवंसो
८. सोभितबुद्धवंसो
९. अनोमदस्सीबुद्धवंसो
१०. पदुमबुद्धवंसो
११. नारदबुद्धवंसो
१२. पदुमुत्तरबुद्धवंसो
१३. सुमेधबुद्धवंसो
१४. सुजातबुद्धवंसो
१५. पियदस्सीबुद्धवंसो
१६. अत्थदस्सीबुद्धवंसो
१७. धम्मदस्सीबुद्धवंसो
१८. सिद्धत्थबुद्धवंसो
१९. तिस्सबुद्धवंसो
२०. फुस्सबुद्धवंसो
२१. विपस्सीबुद्धवंसो
२२. सिखीबुद्धवंसो
२३. वेस्सभूबुद्धवंसो
२४. ककुसन्धबुद्धवंसो
२५. कोणागमनबुद्धवंसो
२६. कस्सपबुद्धवंसो
२७. गोतमबुद्धवंसो
२८. बुद्धपकिण्णककण्डं
२९. धातुभाजनीयकथा


Next Post

नारदबुद्धवंसो- Narada Buddha Vamsha

Sun May 15 , 2022
Buddhist Canonical Text in Pali-तिपिटक सुत्तपिटक-खुद्दकनिकाय-बुद्धवंसपाळि- नारदबुद्धवंसो ११. नारदबुद्धवंसो १. पदुमस्स अपरेन, सम्बुद्धो द्विपदुत्तमो। नारदो नाम नामेन, असमो अप्पटिपुग्गलो॥ २. सो बुद्धो चक्‍कवत्तिस्स, जेट्ठो दयितओरसो। आमुक्‍कमालाभरणो, उय्यानं उपसङ्कमि॥ ३. तत्थासि रुक्खो यसविपुलो, अभिरूपो ब्रहा सुचि। तमज्झपत्वा उपनिसीदि, महासोणस्स हेट्ठतो॥ ४. तत्थ ञाणवरुप्पज्‍जि, अनन्तं वजिरूपमं। तेन विचिनि सङ्खारे, उक्‍कुज्‍जमवकुज्‍जकं [कुज्‍जतं (स्या॰ कं॰)]॥ ५. तत्थ सब्बकिलेसानि, असेसमभिवाहयि। पापुणी केवलं बोधिं, बुद्धञाणे च चुद्दस॥ ६. […]

You May Like

Recent Updates

%d bloggers like this: