मोग्गल्‍लानसुत्तपाठो- Moggollan Pali Vyakarana Sutta Path

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 

मोग्गल्‍लानसुत्तपाठो- Moggollan Sutta Path

(१) पठमो कण्डो (सञ्‍ञादि)

१. अआदयो तितालीस वण्णा।

२. दसा-दो सरा।

३. द्वेद्वे सवण्णा।

४. पुब्बो रस्सो।

५. परो दीघो।

६. कादयो ब्यञ्‍जना।

७. पञ्‍च पञ्‍चका वग्गा।

८. बिन्दु निग्गहीतं।

९. इयुवण्णा झला नामस्सन्ते।

१०. पित्थियं।

११. घा।

१२. गो स्यालपने।

(सञ्‍ञा)

Continue Reading

कच्‍चायनब्याकरणं- Kachchayana Pali Vyakaranam- Sutra Prakaranam

॥ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स॥

कच्‍चायनब्याकरणं – Kachchayana Vyakaranam-Sutra Prakaranam

अ आ इ ई उ ऊ ए ओ, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स ह ळ अं, इति अक्खरा नाम।

१. सन्धि

१, १. अत्थो अक्खरसञ्‍ञातो।

२, २. अक्खरापादयो एकचत्तालिसं।

३, ३ तत्थोदन्ता सरा अट्ठ।

४, ४. लहुमत्ता तयो रस्सा।

५, ५. अञ्‍ञे दीघा।

६, ८. सेसा ब्यञ्‍जना।

७, ९. वग्गा पञ्‍चपञ्‍चसो मन्ता।

८, १०. अंइति निग्गहितं।

९, ११. परसमञ्‍ञा पयोगे।

१०, १२. पुब्बमधोठितमस्सरं सरेन वियोजये।

११, १४. नये परं युत्ते।

Continue Reading