Atharva Veda Samhita [Sanskrit-Devanagari Script]

CHAPTER – 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Full Text View

1. (१,१.१ ) ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः ।
2. (१,१.१ ) वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥१॥

3. (१,१.२ ) पुनरेहि वचस्पते देवेन मनसा सह ।
4. (१,१.२ ) वसोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥२॥

5. (१,१.३ ) इहैवाभि वि तनूभे आर्त्नी इव ज्यया ।
6. (१,१.३ ) वाचस्पतिर्नि यछतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥३॥

7. (१,१.४ ) उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वयताम् ।
8. (१,१.४ ) सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि ॥४॥

9. (१,२.१ ) विद्मा शरस्य पितरं पर्जन्यं भूरिधायसम् ।
10. (१,२.१ ) विद्मो ष्वस्य मातरं पृथिवीं भूरिवर्पसम् ॥१॥

11. (१,२.२ ) ज्याके परि णो नमाश्मानं तन्वं कृधि ।
12. (१,२.२ ) वीडुर्वरीयोऽरातीरप द्वेषांस्या कृधि ॥२॥

13. (१,२.३ ) वृक्षं यद्गावः परिषस्वजाना अनुस्फुरं शरमर्चन्त्यृभुम् ।
14. (१,२.३ ) शरुमस्मद्यावय दिद्युमिन्द्र ॥३॥

15. (१,२.४ ) यथा द्यां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम् ।
16. (१,२.४ ) एवा रोगं चास्रावं चान्तस्तिष्ठतु मुञ्ज इत्॥४॥

17. (१,३.१ ) विद्मा शरस्य पितरं पर्जन्यं शतवृष्ण्यम् ।
18. (१,३.१ ) तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥१॥

19. (१,३.२ ) विद्मा शरस्य पितरं मित्रं शतवृष्ण्यम् ।
20. (१,३.२ ) तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥२॥

21. (१,३.३ ) विद्मा शरस्य पितरं वरुणं शतवृष्ण्यम् ।
22. (१,३.३ ) तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥३॥

23. (१,३.४ ) विद्मा शरस्य पितरं चन्द्रं शतवृष्ण्यम् ।
24. (१,३.४ ) तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥४॥

25. (१,३.५ ) विद्मा शरस्य पितरं सूर्यं शतवृष्ण्यम् ।
26. (१,३.५ ) तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥५॥

27. (१,३.६ ) यदान्त्रेषु गवीन्योर्यद्वस्तावधि संश्रितम् ।
28. (१,३.६ ) एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥६॥

29. (१,३.७ ) प्र ते भिनद्मि मेहनं वर्त्रं वेशन्त्या इव ।
30. (१,३.७ ) एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥७॥

31. (१,३.८ ) विषितं ते वस्तिबिलं समुद्रस्योदधेरिव ।
32. (१,३.८ ) एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥८॥

33. (१,३.९ ) यथेषुका परापतदवसृष्टाधि धन्वनः ।
34. (१,३.९ ) एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥९॥

35. (१,४.१ ) अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम् ।
36. (१,४.१ ) पृञ्चतीर्मधुना पयः ॥१॥

37. (१,४.२ ) अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह ।
38. (१,४.२ ) ता नो हिन्वन्त्वध्वरम् ॥२॥

39. (१,४.३ ) अपो देवीरुप ह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः ।
40. (१,४.३ ) सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः ॥३॥

41. (१,४.४ ) अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम् ।
42. (१,४.४ ) अपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनीः ॥४॥

43. (१,५.१ ) आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन ।
44. (१,५.१ ) महे रणाय चक्षसे ॥१॥

45. (१,५.२ ) यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः ।
46. (१,५.२ ) उशतीरिव मातरः ॥२॥

47. (१,५.३ ) तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ ।
48. (१,५.३ ) आपो जनयथा च नः ॥३॥

49. (१,५.४ ) ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम् ।
50. (१,५.४ ) अपो याचामि भेषजम् ॥४॥

51. (१,६.१ ) शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ।
52. (१,६.१ ) शं योरभि स्रवन्तु नः ॥१॥

53. (१,६.२ ) अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा ।
54. (१,६.२ ) अग्निं च विश्वशंभुवम् ॥२॥

55. (१,६.३ ) आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम ।
56. (१,६.३ ) ज्योक्च सूर्यं दृशे ॥३॥

57. (१,६.४ ) शं न आपो धन्वन्याः शमु सन्त्वनूप्याः ।
58. (१,६.४ ) शं नः खनित्रिमा आपः शमु याः कुम्भ आभृताः ।
59. (१,६.४ ) शिवा नः सन्तु वार्षिकीः ॥४॥

60. (१,७.१ ) स्तुवानमग्न आ वह यातुधानं किमीदिनम् ।
61. (१,७.१ ) त्वं हि देव वन्दितो हन्ता दस्योर्बभूविथ ॥१॥

62. (१,७.२ ) आज्यस्य परमेष्ठिन् जातवेदस्तनूवशिन् ।
63. (१,७.२ ) अग्ने तौलस्य प्राशान यातुधानान् वि लापय ॥२॥

64. (१,७.३ ) वि लपन्तु यातुधाना अत्त्रिणो ये किमीदिनः ।
65. (१,७.३ ) अथेदमग्ने नो हविरिन्द्रश्च प्रति हर्यतम् ॥३॥

66. (१,७.४ ) अग्निः पूर्व आ रभतां प्रेन्द्रो नुदतु बाहुमान् ।
67. (१,७.४ ) ब्रवीतु सर्वो यातुमान् अयमस्मीत्येत्य ॥४॥

68. (१,७.५ ) पश्याम ते वीर्यं जातवेदः प्र णो ब्रूहि यातुधानान् नृचक्षः ।
69. (१,७.५ ) त्वया सर्वे परितप्ताः पुरस्तात्त आ यन्तु प्रब्रुवाणा उपेदम् ॥५॥

70. (१,७.६ ) आ रभस्व जातवेदोऽस्माकार्थाय जज्ञिषे ।
71. (१,७.६ ) दूतो नो अग्ने भूत्वा यातुधानान् वि लापय ॥६॥

72. (१,७.७ ) त्वमग्ने यातुधानान् उपबद्धामिहा वह ।
73. (१,७.७ ) अथैषामिन्द्रो वज्रेणापि शीर्षाणि वृश्चतु ॥७॥

74. (१,८.१ ) इदं हविर्यातुधानान् नादी फेनमिवा वहत्।
75. (१,८.१ ) य इदं स्त्री पुमान् अकरिह स स्तुवतां जनः ॥१॥

76. (१,८.२ ) अयं स्तुवान आगमदिमं स्म प्रति हर्यत ।
77. (१,८.२ ) बृहस्पते वशे लब्ध्वाग्नीषोमा वि विध्यतम् ॥२॥

78. (१,८.३ ) यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां नयस्व च ।
79. (१,८.३ ) नि स्तुवानस्य पातय परमक्ष्युतावरम् ॥३॥

80. (१,८.४ ) यत्रैषामग्ने जनिमानि वेत्थ गुहा सतामत्त्रिणां जातवेदः ।
81. (१,८.४ ) तांस्त्वं ब्रह्मणा वावृधानो जह्येषां शततर्हमग्ने ॥४॥

82. (१,९.१ ) अस्मिन् वसु वसवो धारयन्त्विन्द्रः पूषा वरुणो मित्रो अग्निः ।
83. (१,९.१ ) इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरस्मिन् ज्योतिषि धारयन्तु ॥१॥

84. (१,९.२ ) अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूर्यो अग्निरुत वा हिरण्यम् ।
85. (१,९.२ ) सपत्ना अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥२॥

86. (१,९.३ ) येनेन्द्राय समभरः पयांस्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः ।
87. (१,९.३ ) तेन त्वमग्न इह वर्धयेमं सजातानां श्रैष्ठ्य आ धेह्येनम् ॥३॥

88. (१,९.४ ) ऐषां यज्ञमुत वर्चो ददेऽहं रायस्पोषमुत चित्तान्यग्ने ।
89. (१,९.४ ) सपत्ना अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥४॥

90. (१,१०.१ ) अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञः ।
91. (१,१०.१ ) ततस्परि ब्रह्मणा शाशदान उग्रस्य मन्योरुदिमं नयामि ॥१॥

92. (१,१०.२ ) नमस्ते रजन् वरुणास्तु मन्यवे विश्वं ह्युग्र निचिकेषि द्रुग्धम् ।
93. (१,१०.२ ) सहस्रमन्यान् प्र सुवामि साकं शतं जीवाति शरदस्तवायम् ॥२॥

94. (१,१०.३ ) यदुवक्थानृतं जिह्वया वृजिनं बहु ।
95. (१,१०.३ ) राज्ञस्त्वा सत्यधर्मणो मुञ्चामि वरुणादहम् ॥३॥

96. (१,१०.४ ) मुञ्चामि त्वा वैश्वानरादर्णवान् महतस्परि ।
97. (१,१०.४ ) सजातान् उग्रेहा वद ब्रह्म चाप चिकीहि नः ॥४॥

98. (१,११.१ ) वषट्ते पूषन्न् अस्मिन्त्सूतावर्यमा होता कृणोतु वेधाः ।
99. (१,११.१ ) सिस्रतां नार्यृतप्रजाता वि पर्वाणि जिहतां सूतवा उ ॥१॥

100. (१,११.२ ) चतस्रो दिवः प्रदिशश्चतस्रो भूम्या उत ।
101. (१,११.२ ) देवा गर्भं समैरयन् तं व्यूर्णुवन्तु सूतवे ॥२॥

102. (१,११.३ ) सूषा व्यूर्णोतु वि योनिं हापयामसि ।
103. (१,११.३ ) श्रथया सूषणे त्वमव त्वं बिष्कले सृज ॥३॥

104. (१,११.४ ) नेव मांसे न पीवसि नेव मज्जस्वाहतम् ।
105. (१,११.४ ) अवैतु पृश्नि शेवलं शुने जराय्वत्तवेऽव जरायु पद्यताम् ॥४॥

106. (१,११.५ ) वि ते भिनद्मि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके ।
107. (१,११.५ ) वि मातरं च पुत्रं च वि कुमारं जरायुणाव जरायु पद्यताम् ॥५॥

108. (१,११.६ ) यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिणः ।
109. (१,११.६ ) एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पताव जरायु पद्यताम् ॥६॥

110. (१,१२.१ ) जरायुजः प्रथम उस्रियो वृषा वाताभ्रजा स्तनयन्न् एति वृष्ट्या ।
111. (१,१२.१ ) स नो मृडाति तन्व ऋजुगो रुजन् य एकमोजस्त्रेधा विचक्रमे ॥१॥

112. (१,१२.२ ) अङ्गेअङ्गे शोचिषा शिश्रियाणं नमस्यन्तस्त्वा हविषा विधेम ।
113. (१,१२.२ ) अङ्कान्त्समङ्कान् हविषा विधेम यो अग्रभीत्पर्वास्या ग्रभीता ॥२॥

114. (१,१२.३ ) मुञ्च शीर्षक्त्या उत कास एनं परुष्परुराविवेशा यो अस्य ।
115. (१,१२.३ ) यो अभ्रजा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पर्वतांश्च ॥३॥

116. (१,१२.४ ) शं मे परस्मै गात्राय शमस्त्ववराय मे ।
117. (१,१२.४ ) शं मे चतुर्भ्यो अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वे मम ॥४॥

118. (१,१३.१ ) नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे ।
119. (१,१३.१ ) नमस्ते अस्त्वश्मने येना दूडाशे अस्यसि ॥१॥

120. (१,१३.२ ) नमस्ते प्रवतो नपाद्यतस्तपः समूहसि ।
121. (१,१३.२ ) मृडया नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि ॥२॥

122. (१,१३.३ ) प्रवतो नपान् नम एवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपुषे च कृण्मः ।
123. (१,१३.३ ) विद्म ते धाम परमं गुहा यत्समुद्रे अन्तर्निहितासि नाभिः ॥३॥

124. (१,१३.४ ) यां त्वा देवा असृजन्त विश्व इषुं कृण्वाना असनाय धृष्णुम् ।
125. (१,१३.४ ) सा नो मृड विदथे गृणाना तस्यै ते नमो अस्तु देवि ॥४॥

126. (१,१४.१ ) भगमस्या वर्च आदिष्यधि वृक्षादिव स्रजम् ।
127. (१,१४.१ ) महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक्पितृष्वास्ताम् ॥१॥

128. (१,१४.२ ) एषा ते राजन् कन्या वधूर्नि धूयतां यम ।
129. (१,१४.२ ) सा मातुर्बध्यतां गृहेऽथो भ्रातुरथो पितुः ॥२॥

130. (१,१४.३ ) एषा ते कुलपा राजन् तामु ते परि दद्मसि ।
131. (१,१४.३ ) ज्योक्पितृष्वासाता आ शीर्ष्णः शमोप्यात्॥३॥

132. (१,१४.४ ) असितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च ।
133. (१,१४.४ ) अन्तःकोशमिव जामयोऽपि नह्यामि ते भगम् ॥४ ॥

134. (१,१५.१ ) सं सं स्रवन्तु सिन्धवः सं वाताः सं पतत्रिणः ।
135. (१,१५.१ ) इमं यज्ञं प्रदिवो मे जुषन्तां संस्राव्येण हविषा जुहोमि ॥१॥

136. (१,१५.२ ) इहैव हवमा यात म इह संस्रावणा उतेमं वर्धयता गिरः ।
137. (१,१५.२ ) इहैतु सर्वो यः पशुरस्मिन् तिष्ठतु या रयिः ॥२॥

138. (१,१५.३ ) ये नदीनां संस्रवन्त्युत्सासः सदमक्षिताः ।
139. (१,१५.३ ) तेभिर्मे सर्वैः संस्रावैर्धनं सं स्रावयामसि ॥३॥

140. (१,१५.४ ) ये सर्पिषः संस्रवन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च
141. (१,१५.४ ) तेभिर्मे सर्वैः संस्रावैर्धनं सं स्रावयामसि ॥४॥
142. (१,१६.१ ) येऽमावास्यां रात्रिमुदस्थुर्व्राजमत्त्रिणः ।
143. (१,१६.१ ) अग्निस्तुरीयो यातुहा सो अस्मभ्यमधि ब्रवत्॥१॥

144. (१,१६.२ ) सीसायाध्याह वरुणः सीसायाग्निरुपावति ।
145. (१,१६.२ ) सीसं म इन्द्रः प्रायछत्तदङ्ग यातुचातनम् ॥२॥

146. (१,१६.३ ) इदं विष्कन्धं सहत इदं बाधते अत्त्रिणः ।
147. (१,१६.३ ) अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥३॥

148. (१,१६.४ ) यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पूरुषम् ।
149. (१,१६.४ ) तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥४॥

150. (१,१७.१ ) अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः ।
151. (१,१७.१ ) अभ्रातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चसः ॥१॥

152. (१,१७.२ ) तिष्ठावरे तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे ।
153. (१,१७.२ ) कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिद्धमनिर्मही ॥२॥

154. (१,१७.३ ) शतस्य धमनीनां सहस्रस्य हिराणाम् ।
155. (१,१७.३ ) अस्थुरिन् मध्यमा इमाः साकमन्ता अरंसत ॥३॥

156. (१,१७.४ ) परि वः सिकतावती धनूर्बृहत्यक्रमीत्।
157. (१,१७.४ ) तिष्ठतेलयता सु कम् ॥४॥

158. (१,१८.१ ) निर्लक्ष्म्यं ललाम्यं निररातिं सुवामसि ।
159. (१,१८.१ ) अथ या भद्रा तानि नः प्रजाया अरातिं नयामसि ॥१॥

160. (१,१८.२ ) निररणिं सविता साविषक्पदोर्निर्हस्तयोर्वरुणो मित्रो अर्यमा ।
161. (१,१८.२ ) निरस्मभ्यमनुमती रराणा प्रेमां देवा असाविषुः सौभगाय ॥२॥

162. (१,१८.३ ) यत्त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे वा ।
163. (१,१८.३ ) सर्वं तद्वाचाप हन्मो वयं देवस्त्वा सविता सूदयतु ॥३॥

164. (१,१८.४ ) रिश्यपदीं वृषदतीं गोषेधां विधमामुत ।
165. (१,१८.४ ) विलीढ्यं ललाम्यं ता अस्मन् नाशयामसि ॥४॥
166. (१,१९.१ ) मा नो विदन् विव्याधिनो मो अभिव्याधिनो विदन् ।
167. (१,१९.१ ) आराच्छरव्या अस्मद्विषूचीरिन्द्र पातय ॥१॥

168. (१,१९.२ ) विष्वञ्चो अस्मच्छरवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः ।
169. (१,१९.२ ) दैवीर्मनुष्येसवो ममामित्रान् वि विध्यत ॥२॥

170. (१,१९.३ ) यो नः स्वो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो यो अस्मामभिदासति ।
171. (१,१९.३ ) रुद्रः शरव्ययैतान् ममामित्रान् वि विध्यतु ॥३॥

172. (१,१९.४ ) यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषन् छपाति नः ।
173. (१,१९.४ ) देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम् ॥४॥

174. (१,२०.१ ) अदारसृद्भवतु देव सोमास्मिन् यज्ञे मरुतो मृडता नः ।
175. (१,२०.१ ) मा नो विददभिभा मो अशस्तिर्मा नो विदद्वृजिना द्वेष्या या ॥१॥

176. (१,२०.२ ) यो अद्य सेन्यो वधोऽघायूनामुदीरते ।
177. (१,२०.२ ) युवं तं मित्रावरुणावस्मद्यावयतं परि ॥२॥

178. (१,२०.३ ) इतश्च यदमुतश्च यद्वधं वरुण यावय ।
179. (१,२०.३ ) वि महच्छर्म यछ वरीयो यावया वधम् ॥३॥

180. (१,२०.४ ) शास इत्था महामस्यमित्रसाहो अस्तृतः ।
181. (१,२०.४ ) न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन ॥४॥

182. (१,२१.१ ) स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी ।
183. (१,२१.१ ) वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः ॥१॥

184. (१,२१.२ ) वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यछ पृतन्यतः ।
185. (१,२१.२ ) अधमं गमया तमो यो अस्मामभिदासति ॥२॥

186. (१,२१.३ ) वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज ।
187. (१,२१.३ ) वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्न् अमित्रस्याभिदासतः ॥३॥

188. (१,२१.४ ) अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम् ।
189. (१,२१.४ ) वि महच्छर्म यछ वरीयो यावया वधम् ॥४॥

190. (१,२२.१ ) अनु सूर्यमुदयतां हृद्द्योतो हरिमा च ते ।
191. (१,२२.१ ) गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि ॥१॥

192. (१,२२.२ ) परि त्वा रोहितैर्वर्णैर्दीर्घायुत्वाय दध्मसि ।
193. (१,२२.२ ) यथायमरपा असदथो अहरितो भुवत्॥२॥

194. (१,२२.३ ) या रोहिणीर्देवत्या गावो या उत रोहिणीः ।
195. (१,२२.३ ) रूपंरूपं वयोवयस्ताभिष्ट्वा परि दध्मसि ॥३॥

196. (१,२२.४ ) शुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि ।
197. (१,२२.४ ) अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥४॥

198. (१,२३.१ ) नक्तंजातासि ओषधे रामे कृष्णे असिक्नि च ।
199. (१,२३.१ ) इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्॥१॥

200. (१,२३.२ ) किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृषत्।
201. (१,२३.२ ) आ त्वा स्वो विशतां वर्णः परा शुक्लानि पातय ॥२॥

202. (१,२३.३ ) असितं ते प्रलयनमास्थानमसितं तव ।
203. (१,२३.३ ) असिक्नी अस्योषधे निरितो नाशया पृषत्॥३॥

204. (१,२३.४ ) अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्त्वचि ।
205. (१,२३.४ ) दूष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम् ॥४॥
206. (१,२४.१ ) सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ ।
207. (१,२४.१ ) तदासुरी युधा जिता रूपं चक्रे वनस्पतीन् ॥१॥
208. (१,२४.२ ) आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासभेषजमिदं किलासनाशनम् ।
209. (१,२४.२ ) अनीनशत्किलासं सरूपामकरत्त्वचम् ॥२॥

210. (१,२४.३ ) सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता ।
211. (१,२४.३ ) सरूपकृत्त्वमोषधे सा सरूपमिदं कृधि ॥३॥

212. (१,२४.४ ) श्यामा सरूपंकरणी पृथिव्या अध्युद्भृता ।
213. (१,२४.४ ) इदमू षु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ॥४॥

214. (१,२५.१ ) यदग्निरापो अदहत्प्रविश्य यत्राकृण्वन् धर्मधृतो नमांसि ।
215. (१,२५.१ ) तत्र त आहुः परमं जनित्रं स नः संविद्वान् परि वृङ्ग्धि तक्मन् ॥१॥

216. (१,२५.२ ) यद्यर्चिर्यदि वासि शोचिः शकल्येषि यदि वा ते जनित्रम् ।
217. (१,२५.२ ) ह्रूडुर्नामासि हरितस्य देव स नः संविद्वान् परि वृङ्ग्धि तक्मन् ॥२॥

218. (१,२५.३ ) यदि शोको यदि वाभिशोको यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्रः ।
219. (१,२५.३ ) ह्रूडुर्नामासि हरितस्य देव स नः संविद्वान् परि वृङ्ग्धि तक्मन् ॥३॥

220. (१,२५.४ ) नमः शीताय तक्मने नमो रूराय शोचिषे कृणोमि ।
221. (१,२५.४ ) यो अन्येद्युरुभयद्युरभ्येति तृतीयकाय नमो अस्तु तक्मने ॥४॥

222. (१,२६.१ ) आरेऽसावस्मदस्तु हेतिर्देवासो असत्।
223. (१,२६.१ ) आरे अश्मा यमस्यथ ॥१॥

224. (१,२६.२ ) सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः सखेन्द्रो भगः ।
225. (१,२६.२ ) सविता चित्रराधाः ॥२॥

226. (१,२६.३ ) यूयं नः प्रवतो नपान् मरुतः सूर्यत्वचसः ।
227. (१,२६.३ ) शर्म यछथ सप्रथाः ॥३॥

228. (१,२६.४ ) सुषूदत मृडत मृडया नस्तनूभ्यो ।
229. (१,२६.४ ) मयस्तोकेभ्यस्कृधि ॥४॥

230. (१,२७.१ ) अमूः पारे पृदाक्वस्त्रिषप्ता निर्जरायवः ।
231. (१,२७.१ ) तासां जरायुभिर्वयमक्ष्यावपि व्ययामस्यघायोः परिपन्थिनः ॥१॥

232. (१,२७.२ ) विषूच्येतु कृन्तती पिनाकमिव बिभ्रती ।
233. (१,२७.२ ) विष्वक्पुनर्भुवा मनोऽसमृद्धा अघायवः ॥२॥

234. (१,२७.३ ) न बहवः समशकन् नार्भका अभि दाधृषुः ।
235. (१,२७.३ ) वेणोरद्गा इवाभितोऽसमृद्धा अघायवः ॥३॥

236. (१,२७.४ ) प्रेतं पादौ प्र स्फुरतं वहतं पृणतो गृहान् ।
237. (१,२७.४ ) इन्द्रान्येतु प्रथमाजीतामुषिता पुरः ॥४॥
238. (१,२८.१ ) उप प्रागाद्देवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः ।
239. (१,२८.१ ) दहन्न् अप द्वयाविनो यातुधानान् किमीदिनः ॥१॥

240. (१,२८.२ ) प्रति दह यातुधानान् प्रति देव किमीदिनः ।
241. (१,२८.२ ) प्रतीचीः कृष्णवर्तने सं दह यातुधान्यः ॥२॥

242. (१,२८.३ ) या शशाप शपनेन याघं मूरमादधे ।
243. (१,२८.३ ) या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्तु सा ॥३॥

244. (१,२८.४ ) पुत्रमत्तु यातुधानीः स्वसारमुत नप्त्यम् ।
245. (१,२८.४ ) अधा मिथो विकेश्यो वि घ्नतां यातुधान्यो वि तृह्यन्तामराय्यः ॥४॥

246. (१,२९.१ ) अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिववृधे ।
247. (१,२९.१ ) तेनास्मान् ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्धय ॥१॥

248. (१,२९.२ ) अभिवृत्य सपत्नान् अभि या नो अरातयः ।
249. (१,२९.२ ) अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति ॥२॥

250. (१,२९.३ ) अभि त्वा देवः सविताभि षोमो अवीवृधत्।
251. (१,२९.३ ) अभि त्वा विश्वा भूतान्यभीवर्तो यथाससि ॥३॥

252. (१,२९.४ ) अभीवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः ।
253. (१,२९.४ ) राष्ट्राय मह्यं बध्यतां सपत्नेभ्यः पराभुवे ॥४॥

254. (१,२९.५ ) उदसौ सूर्यो अगादुदिदं मामकं वचः ।
255. (१,२९.५ ) यथाहं शत्रुहोऽसान्यसपत्नः सपत्नहा ॥५॥

256. (१,२९.६ ) सपत्नक्षयणो वृषाभिरष्ट्रो विषासहिः ।
257. (१,२९.६ ) यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च ॥६॥

258. (१,३०.१ ) विश्वे देवा वसवो रक्षतेममुतादित्या जागृत यूयमस्मिन् ।
259. (१,३०.१ ) मेमं सनाभिरुत वान्यनाभिर्मेमं प्रापत्पौरुषेयो वधो यः ॥१॥

260. (१,३०.२ ) ये वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतसो मे शृणुतेदमुक्तम् ।
261. (१,३०.२ ) सर्वेभ्यो वः परि ददाम्येतं स्वस्त्येनं जरसे वहाथ ॥२॥

262. (१,३०.३ ) ये देवा दिवि ष्ठ ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः ।
263. (१,३०.३ ) ते कृणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान् परि वृणक्तु मृत्यून् ॥३॥

264. (१,३०.४ ) येषां प्रयाजा उत वानुयाजा हुतभागा अहुतादश्च देवाः ।
265. (१,३०.४ ) येषां वः पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान् वो अस्मै सत्रसदः कृणोमि ॥४॥

266. (१,३१.१ ) आशानामाशापालेभ्यश्चतुर्भ्यो अमृतेभ्यः ।
267. (१,३१.१ ) इदं भूतस्याध्यक्षेभ्यो विधेम हविषा वयम् ॥१॥

268. (१,३१.२ ) य आशानामाशापालाश्चत्वार स्थन देवाः ।
269. (१,३१.२ ) ते नो निरृत्याः पाशेभ्यो मुञ्चतांहसोअंहसः ॥२॥

270. (१,३१.३ ) अस्रामस्त्वा हविषा यजाम्यश्लोणस्त्वा घृतेन जुहोमि ।
271. (१,३१.३ ) य आशानामाशापालस्तुरीयो देवः स नः सुभूतमेह वक्षत्॥३॥

272. (१,३१.४ ) स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः ।
273. (१,३१.४ ) विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव दृशेम सूर्यम् ॥४॥
274. (१,३२.१ ) इदं जनासो विदथ महद्ब्रह्म वदिष्यति ।
275. (१,३२.१ ) न तत्पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः ॥१॥

276. (१,३२.२ ) अन्तरिक्ष आसां स्थाम श्रान्तसदामिव ।
277. (१,३२.२ ) आस्थानमस्य भूतस्य विदुष्टद्वेधसो न वा ॥२॥

278. (१,३२.३ ) यद्रोदसी रेजमाने भूमिश्च निरतक्षतम् ।
279. (१,३२.३ ) आर्द्रं तदद्य सर्वदा समुद्रस्येव श्रोत्याः ॥३॥

280. (१,३२.४ ) विश्वमन्यामभीवार तदन्यस्यामधि श्रितम् ।
281. (१,३२.४ ) दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्यै चाकरं नमः ॥४॥

282. (१,३३.१ ) हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः ।
283. (१,३३.१ ) या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥१॥

284. (१,३३.२ ) यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन् जनानाम् ।
285. (१,३३.२ ) या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥२॥

286. (१,३३.३ ) यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति ।
287. (१,३३.३ ) या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥३॥

288. (१,३३.४ ) शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोप स्पृशत त्वचं मे ।
289. (१,३३.४ ) घृतश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥४॥

290. (१,३४.१ ) इयं वीरुन् मधुजाता मधुना त्वा खनामसि ।
291. (१,३४.१ ) मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥१॥

292. (१,३४.२ ) जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम् ।
293. (१,३४.२ ) ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥२॥

294. (१,३४.३ ) मधुमन् मे निक्रमणं मधुमन् मे परायणम् ।
295. (१,३४.३ ) वाचा वदामि मधुमद्भूयासं मधुसंदृशः ॥३॥
296. (१,३४.४ ) मधोरस्मि मधुतरो मदुघान् मधुमत्तरः ।
297. (१,३४.४ ) मामित्किल त्वं वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥४॥

298. (१,३४.५ ) परि त्वा परितत्नुनेक्षुणागामविद्विषे ।
299. (१,३४.५ ) यथा मां कमिन्यसो यथा मन् नापगा असः ॥५॥
300. (१,३५.१ ) यदाबध्नन् दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः ।
301. (१,३५.१ ) तत्ते बद्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥१॥

302. (१,३५.२ ) नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोजः प्रथमजं ह्येतत्।
303. (१,३५.२ ) यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दीर्घमायुः ॥२॥

304. (१,३५.३ ) अपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामुत वीर्याणि ।
305. (१,३५.३ ) इन्द्र इवेन्द्रियाण्यधि धारयामो अस्मिन् तद्दक्षमाणो बिभरद्धिरण्यम् ॥३॥

306. (१,३५.४ ) समानां मासामृतुभिष्ट्वा वयं संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि ।
307. (१,३५.४ ) इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहृणीयमानाः ॥४॥


 

308. (२,१.१ ) वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यद्यत्र विश्वं भवत्येकरूपम् ।
309. (२,१.१ ) इदं पृश्निरदुहज्जायमानाः स्वर्विदो अभ्यनूषत व्राः ॥१॥

310. (२,१.२ ) प्र तद्वोचेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परमं गुहा यत्।
311. (२,१.२ ) त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्॥२॥

312. (२,१.३ ) स नः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।
313. (२,१.३ ) यो देवानां नामध एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा ॥३॥

314. (२,१.४ ) परि द्यावापृथिवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमजामृतस्य ।
315. (२,१.४ ) वाचमिव वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वेषो अग्निः ॥४॥

316. (२,१.५ ) परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं विततं दृशे कम् ।
317. (२,१.५ ) यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावध्यैरयन्त ॥५॥

318. (२,२.१ ) दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः ।
319. (२,२.१ ) तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम् ॥१॥

320. (२,२.२ ) दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्यत्वगवयाता हरसो दैव्यस्य ।
321. (२,२.२ ) मृडात्गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः ॥२॥

322. (२,२.३ ) अनवद्याभिः समु जग्म आभिरप्सरास्वपि गन्धर्व आसीत्।
323. (२,२.३ ) समुद्र आसां सदनं म आहुर्यतः सद्य आ च परा च यन्ति ॥३॥

324. (२,२.४ ) अभ्रिये दिद्युन् नक्षत्रिये या विश्वावसुं गन्धर्वं सचध्वे ।
325. (२,२.४ ) ताभ्यो वो देवीर्नम इत्कृणोमि ॥४॥

326. (२,२.५ ) याः क्लन्दास्तमिषीचयोऽक्षकामा मनोमुहः ।
327. (२,२.५ ) ताभ्यो गन्धर्वभ्योऽप्सराभ्योऽकरं नमः ॥५॥

328. (२,३.१ ) अदो यदवधावत्यवत्कमधि पर्वतात्।
329. (२,३.१ ) तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथाससि ॥१॥

330. (२,३.२ ) आदङ्गा कुविदङ्ग शतं या भेषजानि ते ।
331. (२,३.२ ) तेषामसि त्वमुत्तममनास्रावमरोगणम् ॥२॥

332. (२,३.३ ) नीचैः खनन्त्यसुरा अरुस्राणमिदं महत्।
333. (२,३.३ ) तदास्रावस्य भेषजं तदु रोगमनीनशत्॥३॥

334. (२,३.४ ) उपजीका उद्भरन्ति समुद्रादधि भेषजम् ।
335. (२,३.४ ) तदास्रावस्य भेषजं तदु रोगमशीशमत्॥४॥

336. (२,३.५ ) अरुस्राणमिदं महत्पृथिव्या अध्युद्भृतम् ।
337. (२,३.५ ) तदास्रावस्य भेषजं तदु रोगमनीनशत्॥५॥

338. (२,३.६ ) शं नो भवन्त्वप ओषधयः शिवाः ।
339. (२,३.६ ) इन्द्रस्य वज्रो अप हन्तु रक्षस आराद्विसृष्टा इषवः पतन्तु रक्षसाम् ॥६॥

340. (२,४.१ ) दीर्घायुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदैव ।
341. (२,४.१ ) मणिं विष्कन्धदूषणं जङ्गिडं बिभृमो वयम् ॥१॥

342. (२,४.२ ) जङ्गिडो जम्भाद्विशराद्विष्कन्धादभिशोचनात्।
343. (२,४.२ ) मणिः सहस्रवीर्यः परि णः पातु विश्वतः ॥२॥

344. (२,४.३ ) अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बाधते अत्त्रिणः ।
345. (२,४.३ ) अयं नो विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥३॥

346. (२,४.४ ) देवैर्दत्तेन मणिना जङ्गिडेन मयोभुवा ।
347. (२,४.४ ) विष्कन्धं सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ॥४॥

348. (२,४.५ ) शणश्च मा जङ्गिडश्च विष्कन्धादभि रक्षताम् ।
349. (२,४.५ ) अरण्यादन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥५॥

350. (२,४.६ ) कृत्यादूषिरयं मणिरथो अरातिदूषिः ।
351. (२,४.६ ) अथो सहस्वान् जङ्गिडः प्र ण आयुंषि तारिषत्॥६॥

352. (२,५.१ ) इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिभ्याम् ।
353. (२,५.१ ) पिबा सुतस्य मतेरिह मधोश्चकानश्चारुर्मदाय ॥१॥

354. (२,५.२ ) इन्द्र जठरं नव्यो न पृणस्व मधोर्दिवो न ।
355. (२,५.२ ) अस्य सुतस्य स्वर्णोप त्वा मदाः सुवाचो अगुः ॥२॥

356. (२,५.३ ) इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो वृत्रं यो जघान यतीर्न ।
357. (२,५.३ ) बिभेद वलं भृगुर्न ससहे शत्रून् मदे सोमस्य ॥३॥

358. (२,५.४ ) आ त्वा विशन्तु सुतास इन्द्र पृणस्व कुक्षी विड्ढि शक्र धियेह्या नः ।
359. (२,५.४ ) श्रुधी हवं गिरो मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्भिर्मत्स्वेह महे रणाय ॥४॥

360. (२,५.५ ) इन्द्रस्य नु प्र वोचं वीर्याणि यानि चकार प्रथमानि वज्री ।
361. (२,५.५ ) अहन्न् अहिमनु अपस्ततर्द प्र वक्षणा अभिनत्पर्वतानाम् ॥५॥

362. (२,५.६ ) अहन्न् अहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वज्रं स्वर्यं ततक्ष ।
363. (२,५.६ ) वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अञ्जः समुद्रमव जग्मुरापः ॥६॥

364. (२,५.७ ) वृषायमाणो अवृणीत सोमं त्रिकद्रुकेषु अपिबत्सुतस्य ।
365. (२,५.७ ) आ सायकं मघवादत्त वज्रमहन्न् एनं प्रथमजामहीनाम् ॥७॥

366. (२,६.१ ) समास्त्वाग्न ऋतवो वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या ।
367. (२,६.१ ) सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ माहि प्रदिशश्चतस्रः ॥१॥

368. (२,६.२ ) सं चेध्यस्वाग्ने प्र च वर्धयेममुच्च तिष्ठ महते सौभगाय ।
369. (२,६.२ ) मा ते रिषन्न् उपसत्तारो अग्ने ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥२॥

370. (२,६.३ ) त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः ।
371. (२,६.३ ) सपत्नहाग्ने अभिमातिजिद्भव स्वे गये जागृह्यप्रयुछन् ॥३॥

372. (२,६.४ ) क्षत्रेणाग्ने स्वेन सं रभस्व मित्रेणाग्ने मित्रधा यतस्व ।
373. (२,६.४ ) सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञामग्ने विहव्यो दीदिहीह ॥४॥

374. (२,६.५ ) अति निहो अति सृधोऽत्यचित्तीरति द्विषः ।
375. (२,६.५ ) विश्वा ह्यग्ने दुरिता तर त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः ॥५॥

376. (२,७.१ ) अघद्विष्टा देवजाता वीरुच्छपथयोपनी ।
377. (२,७.१ ) आपो मलमिव प्राणैक्षीत्सर्वान् मच्छपथामधि ॥१॥

378. (२,७.२ ) यश्च सापत्नः शपथो जाम्याः शपथश्च यः ।
379. (२,७.२ ) ब्रह्मा यन् मन्युतः शपात्सर्वं तन् नो अधस्पदम् ॥२॥

380. (२,७.३ ) दिवो मूलमवततं पृथिव्या अध्युत्ततम् ।
381. (२,७.३ ) तेन सहस्रकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः ॥३॥

382. (२,७.४ ) परि मां परि मे प्रजां परि णः पाहि यद्धनम् ।
383. (२,७.४ ) अरातिर्नो मा तारीन् मा नस्तारिशुरभिमातयः ॥४॥

384. (२,७.५ ) शप्तारमेतु शपथो यः सुहार्त्तेन नः सह ।
385. (२,७.५ ) चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्दः पृष्टीरपि शृणीमसि ॥५॥
386. (२,८.१ ) उदगातां भगवती विचृतौ नाम तारके ।
387. (२,८.१ ) वि क्षेत्रियस्य मुञ्चतामधमं पाशमुत्तमम् ॥१॥

388. (२,८.२ ) अपेयं रात्र्युछत्वपोछन्त्वभिकृत्वरीः ।
389. (२,८.२ ) वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुछतु ॥२॥

390. (२,८.३ ) बभ्रोरर्जुनकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिलपिञ्ज्या ।
391. (२,८.३ ) वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुछतु ॥३॥

392. (२,८.४ ) नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम ईषायुगेभ्यः ।
393. (२,८.४ ) वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुछतु ॥४॥

394. (२,८.५ ) नमः सनिस्रसाक्षेभ्यो नमः संदेश्येभ्यः ।
395. (२,८.५ ) नमः क्षेत्रस्य पतये वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुछतु ॥५॥

396. (२,९.१ ) दशवृक्ष मुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्या अधि यैनं जग्राह पर्वसु ।
397. (२,९.१ ) अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन् नय ॥१॥

398. (२,९.२ ) आगादुदगादयं जीवानां व्रातमप्यगात्।
399. (२,९.२ ) अभूदु पुत्राणां पिता नृणां च भगवत्तमः ॥२॥

400. (२,९.३ ) अधीतीरध्यगादयमधि जीवपुरा अगान् ।
401. (२,९.३ ) शतं ह्यस्य भिषजः सहस्रमुत वीरुधः ॥३॥

402. (२,९.४ ) देवास्ते चीतिमविदन् ब्रह्माण उत वीरुधः ।
403. (२,९.४ ) चीतिं ते विश्वे देवा अविदन् भूम्यामधि ॥४॥

404. (२,९.५ ) यश्चकार स निष्करत्स एव सुभिषक्तमः ।
405. (२,९.५ ) स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद्भिषजा शुचिः ॥५॥

406. (२,१०.१ ) क्षेत्रियात्त्वा निरृत्या जामिशंसाद्द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्।
407. (२,१०.१ ) अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ॥१॥

408. (२,१०.२ ) शं ते अग्निः सहाद्भिरस्तु शं सोमः सहौषधीभिः ।
409. (२,१०.२ ) एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्या जामिशंसाद्द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्।
410. (२,१०.२ ) अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ॥२॥

411. (२,१०.३ ) शं ते वातो अन्तरिक्षे वयो धाच्छं ते भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः ।
412. (२,१०.३ ) एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्या जामिशंसाद्द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्।
413. (२,१०.३ ) अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ॥३॥

414. (२,१०.४ ) इमा या देवीः प्रदिशश्चतस्रो वातपत्नीरभि सूर्यो विचष्टे ।
415. (२,१०.४ ) एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्या जामिशंसाद्द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्।
416. (२,१०.४ ) अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृनोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ॥४॥

417. (२,१०.५ ) तासु त्वान्तर्जरस्या दधामि प्र यक्ष्म एतु निरृतिः पराचैः ।
418. (२,१०.५ ) एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्या जामिशंसाद्द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्।
419. (२,१०.५ ) अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ॥५॥

420. (२,१०.६ ) अमुक्था यक्ष्माद्दुरितादवद्याद्द्रुहः पाशाद्ग्राह्याश्चोदमुक्थाः ।
421. (२,१०.६ ) एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्या जामिशंसाद्द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्।
422. (२,१०.६ ) अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ॥६॥

423. (२,१०.७ ) अहा अरातिमविदः स्योनमप्यभूर्भद्रे सुकृतस्य लोके ।
424. (२,१०.७ ) एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्या जामिशंसाद्द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्।
425. (२,१०.७ ) अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ॥७॥

426. (२,१०.८ ) सूर्यमृतं तमसो ग्राह्या अधि देवा मुञ्चन्तो असृजन् निरेनसः ।
427. (२,१०.८ ) एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्या जामिशंसाद्द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्।
428. (२,१०.८ ) अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ॥८॥

429. (२,११.१ ) दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि ।
430. (२,११.१ ) आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥१॥

431. (२,११.२ ) स्रक्त्योऽसि प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि ।
432. (२,११.२ ) आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥२॥

433. (२,११.३ ) प्रति तमभि चर योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
434. (२,११.३ ) आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥३॥
435. (२,११.४ ) सूरिरसि वर्चोधा असि तनूपानोऽसि ।
436. (२,११.४ ) आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥४॥

437. (२,११.५ ) शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि ।
438. (२,११.५ ) आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥५॥

439. (२,१२.१ ) द्यावापृथिवी उर्वन्तरिक्षं क्षेत्रस्य पत्न्युरुगायोऽद्भुतः ।
440. (२,१२.१ ) उतान्तरिक्षमुरु वातगोपं त इह तप्यन्तां मयि तप्यमाने ॥१॥

441. (२,१२.२ ) इदं देवाः शृणुत ये यज्ञिया स्थ भरद्वाजो मह्यमुक्थानि शंसति ।
442. (२,१२.२ ) पाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यतां यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥२॥

443. (२,१२.३ ) इदमिन्द्र शृणुहि सोमप यत्त्वा हृदा शोचता जोहवीमि ।
444. (२,१२.३ ) वृश्चामि तं कुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥३॥

445. (२,१२.४ ) अशीतिभिस्तिसृभिः सामगेभिरादित्येभिर्वसुभिरङ्गिरोभिः ।
446. (२,१२.४ ) इष्टापूर्तमवतु नः पितॄणामामुं ददे हरसा दैव्येन ॥४॥

447. (२,१२.५ ) द्यावापृथिवी अनु मा दीधीथां विश्वे देवासो अनु मा रभध्वम् ।
448. (२,१२.५ ) अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमा ऋछत्वपकामस्य कर्ता ॥५॥

449. (२,१२.६ ) अतीव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यो निन्दिषत्क्रियमाणम् ।
450. (२,१२.६ ) तपूंषि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषं द्यौरभिसंतपाति ॥६॥

451. (२,१२.७ ) सप्त प्राणान् अष्टौ मन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा ।
452. (२,१२.७ ) अया यमस्य सादनमग्निदूतो अरंकृतः ॥७॥

453. (२,१२.८ ) आ दधामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि ।
454. (२,१२.८ ) अग्निः शरीरं वेवेष्ट्वसुं वागपि गछतु ॥८॥

455. (२,१३.१ ) आयुर्दा अग्ने जरसं वृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने ।
456. (२,१३.१ ) घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रान् अभि रक्षतादिमम् ॥१॥

457. (२,१३.२ ) परि धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दीर्घमायुः ।
458. (२,१३.२ ) बृहस्पतिः प्रायछद्वास एतत्सोमाय राज्ञे परिधातवा उ ॥२॥
459. (२,१३.३ ) परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेऽभूर्गृष्टीनामभिशस्तिपा उ ।
460. (२,१३.३ ) शतं च जीव शरदः पुरूची रायश्च पोषमुपसंव्ययस्व ॥३॥

461. (२,१३.४ ) एह्यश्मानमा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनूः ।
462. (२,१३.४ ) कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम् ॥४॥

463. (२,१३.५ ) यस्य ते वासः प्रथमवास्यं हरामस्तं त्वा विश्वेऽवन्तु देवाः ।
464. (२,१३.५ ) तं त्वा भ्रातरः सुवृधा वर्धमानमनु जायन्तां बहवः सुजातम् ॥५॥
465. (२,१४.१ ) निःसालां धृष्णुं धिषणमेकवाद्यां जिघत्स्वम् ।
466. (२,१४.१ ) सर्वाश्चण्डस्य नप्त्यो नाशयामः सदान्वाः ॥१॥

467. (२,१४.२ ) निर्वो गोष्ठादजामसि निरक्षान् निरुपानशात्।
468. (२,१४.२ ) निर्वो मगुन्द्या दुहितरो गृहेभ्यश्चातयामहे ॥२॥

469. (२,१४.३ ) असौ यो अधराद्गृहस्तत्र सन्त्वराय्यः ।
470. (२,१४.३ ) तत्र सेदिर्न्युच्यतु सर्वाश्च यातुधान्यः ॥३॥

471. (२,१४.४ ) भूतपतिर्निरजत्विन्द्रश्चेतः सदान्वाः ।
472. (२,१४.४ ) गृहस्य बुध्न आसीनास्ता इन्द्रो वज्रेणाधि तिष्ठतु ॥४॥

473. (२,१४.५ ) यदि स्थ क्षेत्रियाणां यदि वा पुरुषेषिताः ।
474. (२,१४.५ ) यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्वाः ॥५॥

475. (२,१४.६ ) परि धामान्यासामाशुर्गाष्ठामिवासरम् ।
476. (२,१४.६ ) अजैषं सर्वान् आजीन् वो नश्यतेतः सदान्वाः ॥६॥

477. (२,१५.१ ) यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः ।
478. (२,१५.१ ) एवा मे प्राण मा बिभेः ॥१॥

479. (२,१५.२ ) यथाहश्च रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः ।
480. (२,१५.२ ) एवा मे प्राण मा बिभेः ॥२॥

481. (२,१५.३ ) यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः ।
482. (२,१५.३ ) एवा मे प्राण मा बिभेः ॥३॥

483. (२,१५.४ ) यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यतः ।
484. (२,१५.४ ) एवा मे प्राण मा बिभेः ॥४॥

485. (२,१५.५ ) यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः ।
486. (२,१५.५ ) एवा मे प्राण मा बिभेः ॥५॥

487. (२,१५.६ ) यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यतः ।
488. (२,१५.६ ) एवा मे प्राण मा बिभेः ॥६॥

489. (२,१६.१ ) प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं स्वाहा ॥१॥

490. (२,१६.२ ) द्यावापृथिवी उपश्रुत्या मा पातं स्वाहा ॥२॥

491. (२,१६.३ ) सूर्य चक्षुषा मा पाहि स्वाहा ॥३॥

492. (२,१६.४ ) अग्ने वैश्वानर विश्वैर्मा देवैः पाहि स्वाहा ॥४॥

493. (२,१६.५ ) विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥५॥

494. (२,१७.१ ) ओजोऽस्योजो मे दाः स्वाहा ।१॥

495. (२,१७.२ ) सहोऽसि सहो मे दाः स्वाहा ॥२॥

496. (२,१७.३ ) बलमसि बलं दाः स्वाहा ॥३॥

497. (२,१७.४ ) आयुरस्यायुर्मे दाः स्वाह ॥४॥

498. (२,१७.५ ) श्रोत्रमसि श्रोत्रं मे दाः स्वाह ॥५॥

499. (२,१७.६ ) चक्षुरसि चक्षुर्मे दाः स्वाह ॥६॥

500. (२,१७.७ ) परिपाणमसि परिपाणं मे दाः स्वाह ॥७॥

501. (२,१८.१ ) भ्रातृव्यक्षयणमसि भ्रातृव्यचातनं मे दाः स्वाह ॥१॥

502. (२,१८.२ ) सपत्नक्षयणमसि सपत्नचातनं मे दाः स्वाह ॥२॥

503. (२,१८.३ ) अरायक्षयणमस्यरायचातनं मे दाः स्वाह ॥३॥

504. (२,१८.४ ) पिशाचक्षयणमसि पिशाचचातनं मे दाः स्वाह ॥४॥

505. (२,१८.५ ) सदान्वाक्षयणमसि सदान्वाचातनं मे दाः स्वाह ॥५॥

506. (२,१९.१ ) अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥१॥

507. (२,१९.२ ) अग्ने यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥२॥

508. (२,१९.३ ) अग्ने यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥३॥

509. (२,१९.४ ) अग्ने यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥४॥

510. (२,१९.५ ) अग्ने यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥५॥

511. (२,२०.१ ) वायो यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥१॥

512. (२,२०.२ ) वायो यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥२॥

513. (२,२०.३ ) वायो यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥३॥

514. (२,२०.४ ) वायो यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥४॥

515. (२,२०.५ ) वायो यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥५॥

516. (२,२१.१ ) सूर्य यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥१॥

517. (२,२१.२ ) सूर्य यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥२॥

518. (२,२१.३ ) सूर्य यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥३॥

519. (२,२१.४ ) सूर्य यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥४॥

520. (२,२१.५ ) सूर्य यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥५॥

521. (२,२२.१ ) चन्द्र यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥१॥

522. (२,२२.२ ) चन्द्र यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥२॥

523. (२,२२.३ ) चन्द्र यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥३॥

524. (२,२२.४ ) चन्द्र यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥४॥

525. (२,२२.५ ) चन्द्र यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥५॥

526. (२,२३.१ ) आपो यद्वस्तपस्तेन तं प्रति तपत योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥१॥

527. (२,२३.२ ) आपो यद्वस्हरस्तेन तं प्रति हरत योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥२॥

528. (२,२३.३ ) आपो यद्वस्ऽर्चिस्तेन तं प्रति अर्चत योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥३॥

529. (२,२३.४ ) आपो यद्वस्शोचिस्तेन तं प्रति शोचत योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥४॥

530. (२,२३.५ ) आपो यद्वस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणुत योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥५॥

531. (२,२४.१ ) शेरभक शेरभ पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः ।
532. (२,२४.१ ) यस्य स्थ तमत्त यो वो प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥१॥

533. (२,२४.२ ) शेवृधक शेवृध पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः ।
534. (२,२४.२ ) यस्य स्थ तमत्त यो वो प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥२॥

535. (२,२४.३ ) म्रोकानुम्रोक पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः ।
536. (२,२४.३ ) यस्य स्थ तमत्त यो वो प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥३॥

537. (२,२४.४ ) सर्पानुसर्प पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः ।
538. (२,२४.४ ) यस्य स्थ तमत्त यो वो प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥४॥

539. (२,२४.५ ) जूर्णि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः ।
540. (२,२४.५ ) यस्य स्थ तमत्त यो वो प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥५॥

541. (२,२४.६ ) उपब्दे पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः ।
542. (२,२४.६ ) यस्य स्थ तमत्त यो वो प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥६॥

543. (२,२४.७ ) अर्जुनि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः ।
544. (२,२४.७ ) यस्य स्थ तमत्त यो वो प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥७॥

545. (२,२४.८ ) भरूजि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः ।
546. (२,२४.८ ) यस्य स्थ तमत्त यो वो प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥८॥

547. (२,२५.१ ) शं नो देवी पृश्निपर्ण्यशं निरृत्या अकः ।
548. (२,२५.१ ) उग्रा हि कण्वजम्भनी तामभक्षि सहस्वतीम् ॥१॥

549. (२,२५.२ ) सहमानेयं प्रथमा पृश्निपर्ण्यजायत ।
550. (२,२५.२ ) तयाहं दुर्णाम्नां शिरो वृश्चामि शकुनेरिव ॥२॥

551. (२,२५.३ ) अरायमसृक्पावानं यश्च स्फातिं जिहीर्षति ।
552. (२,२५.३ ) गर्भादं कण्वं नाशय पृश्निपर्णि सहस्व च ॥३॥

553. (२,२५.४ ) गिरिमेनामा वेशय कण्वान् जीवितयोपनान् ।
554. (२,२५.४ ) तांस्त्वं देवि पृश्निपर्ण्यग्निरिवानुदहन्न् इहि ॥४॥

555. (२,२५.५ ) पराच एनान् प्र णुद कण्वान् जीवितयोपनान् ।
556. (२,२५.५ ) तमांसि यत्र गछन्ति तत्क्रव्यादो अजीगमम् ॥५॥
557. (२,२६.१ ) एह यन्तु पशवो ये परेयुर्वायुर्येषां सहचारं जुजोष ।
558. (२,२६.१ ) त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन् तान् गोष्ठे सविता नि यछतु ॥१॥

559. (२,२६.२ ) इमं गोष्ठं पशवः सं स्रवन्तु बृहस्पतिरा नयतु प्रजानन् ।
560. (२,२६.२ ) सिनीवाली नयत्वाग्रमेषामाजग्मुषो अनुमते नि यछ ॥२॥

561. (२,२६.३ ) सं सं स्रवन्तु पशवः समश्वाः समु पूरुषाः ।
562. (२,२६.३ ) सं धान्यस्य या स्फातिः संस्राव्येण हविषा जुहोमि ॥३॥

563. (२,२६.४ ) सं सिञ्चामि गवां क्षीरं समाज्येन बलं रसम् ।
564. (२,२६.४ ) संसिक्ता अस्माकं वीरा ध्रुवा गावो मयि गोपतौ ॥४॥

565. (२,२६.५ ) आ हरामि गवां क्षीरमाहार्षं धान्यं रसम् ।
566. (२,२६.५ ) आहृता अस्माकं वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम् ॥५॥

567. (२,२७.१ ) नेच्छत्रुः प्राशं जयाति सहमानाभिभूरसि ।
568. (२,२७.१ ) प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान् कृण्वोषधे ॥१॥

569. (२,२७.२ ) सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्सूकरस्त्वाखनन् नसा ।
570. (२,२७.२ ) प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान् कृण्वोषधे ॥२॥

571. (२,२७.३ ) इन्द्रो ह चक्रे त्वा बाहावसुरेभ्य स्तरीतवे ।
572. (२,२७.३ ) प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान् कृण्वोषधे ॥३॥

573. (२,२७.४ ) पाटामिन्द्रो व्याश्नादसुरेभ्य स्तरीतवे ।
574. (२,२७.४ ) प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान् कृण्वोषधे ॥४॥

575. (२,२७.५ ) तयाहं शत्रून्त्साक्ष इन्द्रः सालावृकामिव ।
576. (२,२७.५ ) प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान् कृण्वोषधे ॥५॥

577. (२,२७.६ ) रुद्र जलाषभेषज नीलशिखण्ड कर्मकृत्।
578. (२,२७.६ ) प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान् कृण्वोषधे ॥६॥

579. (२,२७.७ ) तस्य प्राशं त्वं जहि यो न इन्द्राभिदासति ।
580. (२,२७.७ ) अधि नो ब्रूहि शक्तिभिः प्राशि मामुत्तरं कृधि ॥७॥

581. (२,२८.१ ) तुभ्यमेव जरिमन् वर्धतामयं मेममन्ये मृत्यवो हिंसिषुः शतं ये ।
582. (२,२८.१ ) मातेव पुत्रं प्रमना उपस्थे मित्र एनं मित्रियात्पात्वंहसः ॥१॥

583. (२,२८.२ ) मित्र एनं वरुणो वा रिशादा जरामृत्युं कृणुतां संविदानौ ।
584. (२,२८.२ ) तदग्निर्होता वयुनानि विद्वान् विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ॥२॥

585. (२,२८.३ ) त्वमीशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्राः ।
586. (२,२८.३ ) मेमं प्राणो हासीन् मो अपानो मेमं मित्रा वधिषुर्मो अमित्राः ॥३॥

587. (२,२८.४ ) द्यौष्ट्वा पिता पृथिवी माता जरामृत्युं कृणुतां संविदाने ।
588. (२,२८.४ ) यथा जीवा अदितेरुपस्थे प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमाः ॥४॥

589. (२,२८.५ ) इममग्ने आयुषे वर्चसे नय प्रियं रेतो वरुण मित्र राजन् ।
590. (२,२८.५ ) मातेवास्मा अदिते शर्म यछ विश्वे देवा जरदष्टिर्यथासत्॥५॥

591. (२,२९.१ ) पार्थिवस्य रसे देवा भगस्य तन्वो बले ।
592. (२,२९.१ ) आयुष्यमस्मा अग्निः सूर्यो वर्च आ धाद्बृहस्पतिः ॥१॥

593. (२,२९.२ ) आयुरस्मै धेहि जातवेदः प्रजां त्वष्टरधिनिधेहि अस्मै ।
594. (२,२९.२ ) रायस्पोषं सवितरा सुवास्मै शतं जीवाति शरदस्तवायम् ॥२॥

595. (२,२९.३ ) आशीर्ण ऊर्जमुत सौप्रजास्त्वं दक्षं धत्तं द्रविणं सचेतसौ ।
596. (२,२९.३ ) जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र कृण्वानो अन्यान् अधरान्त्सपत्नान् ॥३॥

597. (२,२९.४ ) इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्भिरुग्रः प्रहितो नो आगन् ।
598. (२,२९.४ ) एष वां द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुधन् मा तृषत्॥४॥

599. (२,२९.५ ) ऊर्जमस्मा ऊर्जस्वती धत्तं पयो अस्मै पयस्वती धत्तम् ।
600. (२,२९.५ ) ऊर्जमस्मै द्यावपृथिवी अधातां विश्वे देवा मरुत ऊर्जमापः ॥५॥

601. (२,२९.६ ) शिवाभिष्टे हृदयं तर्पयाम्यनमीवो मोदिषीष्ठाः सुवर्चाः ।
602. (२,२९.६ ) सवासिनौ पिबतां मन्थमेतमश्विनो रूपं परिधाय मायाम् ॥६॥

603. (२,२९.७ ) इन्द्र एतां ससृजे विद्धो अग्र ऊर्जां स्वधामजरां सा त एषा ।
604. (२,२९.७ ) तया त्वं जीव शरदः सुवर्चा मा त आ सुस्रोद्भिषजस्ते अक्रन् ॥७॥
605. (२,३०.१ ) यथेदं भूम्या अधि तृणं वातो मथायति ।
606. (२,३०.१ ) एवा मथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन् नापगा असः ॥१॥

607. (२,३०.२ ) सं चेन् नयाथो अश्विना कामिना सं च वक्षथः ।
608. (२,३०.२ ) सं वां भगासो अग्मत सं चित्तानि समु व्रता ॥२॥

609. (२,३०.३ ) यत्सुपर्णा विवक्षवो अनमीवा विवक्षवः ।
610. (२,३०.३ ) तत्र मे गछताद्धवं शल्य इव कुल्मलं यथा ॥३॥

611. (२,३०.४ ) यदन्तरं तद्बाह्यं यद्बाह्यं तदन्तरम् ।
612. (२,३०.४ ) कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायौषधे ॥४॥

613. (२,३०.५ ) एयमगन् पतिकामा जनिकामोऽहमागमम् ।
614. (२,३०.५ ) अश्वः कनिक्रदद्यथा भगेनाहं सहागमम् ॥५॥

615. (२,३१.१ ) इन्द्रस्य या मही दृषत्क्रिमेर्विश्वस्य तर्हणी ।
616. (२,३१.१ ) तया पिनष्मि सं क्रिमीन् दृषदा खल्वामिव ॥१॥

617. (२,३१.२ ) दृष्टमदृष्टमतृहमथो कुरूरुमतृहम् ।
618. (२,३१.२ ) अल्गण्डून्त्सर्वान् छलुनान् क्रिमीन् वचसा जम्भयामसि ॥२॥

619. (२,३१.३ ) अल्गण्डून् हन्मि महता वधेन दूना अदूना अरसा अभूवन् ।
620. (२,३१.३ ) शिष्टान् अशिष्टान् नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नकिरुछिषातै ॥३॥

621. (२,३१.४ ) अन्वान्त्र्यं शीर्षण्यमथो पार्ष्टेयं क्रिमीन् ।
622. (२,३१.४ ) अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन् वचसा जम्भयामसि ॥४॥

623. (२,३१.५ ) ये क्रिमयः पर्वतेशु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः ।
624. (२,३१.५ ) ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सर्वं तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम् ॥५॥

625. (२,३२.१ ) उद्यन्न् आदित्यः क्रिमीन् हन्तु निम्रोचन् हन्तु रश्मिभिः ।
626. (२,३२.१ ) ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥१॥

627. (२,३२.२ ) विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारङ्गमर्जुनम् ।
628. (२,३२.२ ) शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥२॥

629. (२,३२.३ ) अत्रिवद्वः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्निवत्।
630. (२,३२.३ ) अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन् ॥३॥

631. (२,३२.४ ) हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिर्हतः ।
632. (२,३२.४ ) हतो हतमाता क्रिमिर्हतभ्राता हतस्वसा ॥४॥

633. (२,३२.५ ) हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः ।
634. (२,३२.५ ) अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥५॥

635. (२,३२.६ ) प्र ते शृणामि शृङ्गे याभ्यां वितुदायसि ।
636. (२,३२.६ ) भिनाद्मि ते कुषुम्भं यस्ते विषधानः ॥६॥

637. (२,३३.१ ) अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि ।
638. (२,३३.१ ) यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया वि वृहामि ते ॥१॥

639. (२,३३.२ ) ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्।
640. (२,३३.२ ) यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥२॥

641. (२,३३.३ ) हृदयात्ते परि क्लोम्नो हलीक्ष्णात्पार्श्वाभ्याम् ।
642. (२,३३.३ ) यक्ष्मं मतस्नाभ्यां प्लीह्नो यक्नस्ते वि वृहामसि ॥३॥

643. (२,३३.४ ) आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि ।
644. (२,३३.४ ) यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्लाशेर्नाभ्या वि वृहामि ते ॥४॥

645. (२,३३.५ ) ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पार्ष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम् ।
646. (२,३३.५ ) यक्ष्मं भसद्यं श्रोणिभ्यां भासदं भंससो वि वृहामि ते ॥५॥

647. (२,३३.६ ) अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः ।
648. (२,३३.६ ) यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते ॥६॥

649. (२,३३.७ ) अङ्गेअङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि ।
650. (२,३३.७ ) यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं कश्यपस्य वीबर्हेण विष्वञ्चं वि वृहामसि ॥७॥

651. (२,३४.१ ) य ईशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम् ।
652. (२,३४.१ ) निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम् ॥१॥

653. (२,३४.२ ) प्रमुञ्चन्तो भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः ।
654. (२,३४.२ ) उपाकृतं शशमानं यदस्थात्प्रियं देवानामप्येतु पाथः ॥२॥

655. (२,३४.३ ) ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्वैक्षन्त मनसा चक्षुषा च ।
656. (२,३४.३ ) अग्निष्टान् अग्रे प्र मुमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराणः ॥३॥

657. (२,३४.४ ) ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः ।
658. (२,३४.४ ) वायुष्टान् अग्रे प्र मुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संरराणः ॥४॥

659. (२,३४.५ ) प्रजानन्तः प्रति गृह्णन्तु पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तम् ।
660. (२,३४.५ ) दिवं गछ प्रति तिष्ठा शरीरैः स्वर्गं याहि पथिभिर्देवयानैः ॥५॥

661. (२,३५.१ ) ये भक्षयन्तो न वसून्यानृधुर्यान् अग्नयो अन्वतप्यन्त धिष्ण्याः ।
662. (२,३५.१ ) या तेषामवया दुरिष्टिः स्विष्टिं नस्तां कृणवद्विश्वकर्मा ॥१॥

663. (२,३५.२ ) यज्ञपतिमृषयः एनसाहुर्निर्भक्तं प्रजा अनुतप्यमानम् ।
664. (२,३५.२ ) मथव्यान्त्स्तोकान् अप यान् रराध सं नष्टेभिः सृजतु विश्वकर्मा ॥२॥

665. (२,३५.३ ) अदान्यान्त्सोमपान् मन्यमानो यज्ञस्य विद्वान्त्समये न धीरः ।
666. (२,३५.३ ) यदेनश्चकृवान् बद्ध एष तं विश्वकर्मन् प्र मुञ्चा स्वस्तये ॥३॥

667. (२,३५.४ ) घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेभ्यश्चक्षुर्यदेषां मनसश्च सत्यम् ।
668. (२,३५.४ ) बृहस्पतये महिष द्युमन्न् नमो विश्वकर्मन् नमस्ते पाह्यस्मान् ॥४॥

669. (२,३५.५ ) यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।
670. (२,३५.५ ) इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥५॥
671. (२,३६.१ ) आ नो अग्ने सुमतिं संभलो गमेदिमां कुमारीं सह नो भगेन ।
672. (२,३६.१ ) जुष्टा वरेषु समनेषु वल्गुरोषं पत्या सौभगमस्तु अस्यै ॥१॥

673. (२,३६.२ ) सोमजुष्टं ब्रह्मजुष्टमर्यम्ना संभृतं भगम् ।
674. (२,३६.२ ) धातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम् ॥२॥

675. (२,३६.३ ) इयमग्ने नारी पतिं विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां कृणोति ।
676. (२,३६.३ ) सुवाना पुत्रान् महिषी भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि राजतु ॥३॥

677. (२,३६.४ ) यथाखरो मघवंश्चारुरेष प्रियो मृगाणां सुषदा बभूव ।
678. (२,३६.४ ) एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी संप्रिया पत्याविराधयन्ती ॥४॥

679. (२,३६.५ ) भगस्य नावमा रोह पूर्णामनुपदस्वतीम् ।
680. (२,३६.५ ) तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥५॥

681. (२,३६.६ ) आ क्रन्दय धनपते वरमामनसं कृणु ।
682. (२,३६.६ ) सर्वं प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः ॥६॥

683. (२,३६.७ ) इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमौक्षो अथो भगः ।
684. (२,३६.७ ) एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे ॥७
685. (२,३६.७ ) आ ते नयतु सविता नयतु पतिर्यः प्रतिकाम्यः ।

686. (३,१.१ ) अग्निर्नः शत्रून् प्रत्येतु विद्वान् प्रतिदहन्न् अभिशस्तिमरातिम् ।
687. (३,१.१ ) स सेनां मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कृणवज्जातवेदाः ॥१॥

688. (३,१.२ ) यूयमुग्रा मरुत ईदृशे स्थाभि प्रेत मृणत सहध्वम् ।
689. (३,१.२ ) अमीमृणन् वसवो नाथिता इमे अग्निर्ह्येषां दूतः प्रत्येतु विद्वान् ॥२॥

690. (३,१.३ ) अमित्रसेनां मघवन्न् अस्मान् छत्रूयतीमभि ।
691. (३,१.३ ) युवं तामिन्द्र वृत्रहन्न् अग्निश्च दहतं प्रति ॥३॥

692. (३,१.४ ) प्रसूत इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वज्रः प्रमृणन्न् एतु शत्रून् ।
693. (३,१.४ ) जहि प्रतीचो अनूचः पराचो विष्वक्सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम् ॥४॥

694. (३,१.५ ) इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम् ।
695. (३,१.५ ) अग्नेर्वातस्य ध्राज्या तान् विषूचो वि नाशय ॥५॥

696. (३,१.६ ) इन्द्रः सेनां मोहयतु मरुतो घ्नन्त्वोजसा ।
697. (३,१.६ ) चक्षूंस्यग्निरा दत्तां पुनरेतु पराजिता ॥६॥

698. (३,२.१ ) अग्निर्नो दूतः प्रत्येतु विद्वान् प्रतिदहन्न् अभिशस्तिमरातिम् ।
699. (३,२.१ ) स चित्तानि मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कृणवज्जातवेदाः ॥१॥

700. (३,२.२ ) अयमग्निरमूमुहद्यानि चित्तानि वो हृदि ।
701. (३,२.२ ) वि वो धमत्वोकसः प्र वो धमतु सर्वतः ॥२॥

702. (३,२.३ ) इन्द्र चित्तानि मोहयन्न् अर्वाङाकूत्या चर ।
703. (३,२.३ ) अग्नेर्वातस्य ध्राज्या तान् विषूचो वि नाशय ॥३॥

704. (३,२.४ ) व्याकूतय एषामिताथो चित्तानि मुह्यत ।
705. (३,२.४ ) अथो यदद्यैषां हृदि तदेषां परि निर्जहि ॥४॥

706. (३,२.५ ) अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि ।
707. (३,२.५ ) अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैर्ग्राह्यामित्रांस्तमसा विध्य शत्रून् ॥५॥

708. (३,२.६ ) असौ या सेना मरुतः परेषामस्मान् ऐत्यभ्योजसा स्पर्धमाना ।
709. (३,२.६ ) तां विध्यत तमसापव्रतेन यथैषामन्यो अन्यं न जानात्॥६॥

710. (३,३.१ ) अचिक्रदत्स्वपा इह भुवदग्ने व्यचस्व रोदसी उरूची ।
711. (३,३.१ ) युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आमुं नय नमसा रातहव्यम् ॥१॥

712. (३,३.२ ) दूरे चित्सन्तमरुषास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय विप्रम् ।
713. (३,३.२ ) यद्गायत्रीं बृहतीमर्कमस्मै सौत्रामण्या दधृषन्त देवाः ॥२॥

714. (३,३.३ ) अद्भ्यस्त्वा राज वरुणो ह्वयतु सोमस्त्वा ह्वयतु पर्वतेभ्यः ।
715. (३,३.३ ) इन्द्रस्त्वा ह्वयतु विड्भ्य आभ्यः श्येनो भूत्वा विश आ पतेमाः ॥३॥ {४}

716. (३,३.४ ) श्येनो हव्यं नयत्वा परस्मादन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तम् ।
717. (३,३.४ ) अश्विना पन्थां कृणुतां सुगं त इमं सजाता अभिसंविशध्वम् ॥४॥ {५}

718. (३,३.५ ) ह्वयन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रति मित्रा अवृषत ।
719. (३,३.५ ) इन्द्राग्नी विश्वे देवास्ते विशि क्षेममदीधरन् ॥५॥ {६}

720. (३,३.६ ) यस्ते हवं विवदत्सजातो यश्च निष्ट्यः ।
721. (३,३.६ ) अपाञ्चमिन्द्र तं कृत्वाथेममिहाव गमय ॥६॥ {७}

722. (३,४.१ ) आ त्वा गन् राष्त्रं सह वर्चसोदिहि प्राङ्विशां पतिरेकराट्त्वं वि राज ।
723. (३,४.१ ) सर्वास्त्वा राजन् प्रदिशो ह्वयन्तूपसद्यो नमस्यो भवेह ॥१॥

724. (३,४.२ ) त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः ।
725. (३,४.२ ) वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ॥२॥

726. (३,४.३ ) अछ त्वा यन्तु हविनः सजाता अग्निर्दूतो अजिरः सं चरातै ।
727. (३,४.३ ) जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं बलिं प्रति पश्यासा उग्रः ॥३॥

728. (३,४.४ ) अश्विना त्वाग्रे मित्रावरुणोभा विश्वे देवा मरुतस्त्वा ह्वयन्तु ।
729. (३,४.४ ) अधा मनो वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ॥४॥

730. (३,४.५ ) आ प्र द्रव परमस्याः परावतः शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ।
731. (३,४.५ ) तदयं राजा वरुणस्तथाह स त्वायमह्वत्स उपेदमेहि ॥५॥

732. (३,४.६ ) इन्द्रेन्द्र मनुष्याः परेहि सं ह्यज्ञास्था वरुणैः संविदानः ।
733. (३,४.६ ) स त्वायमह्वत्स्वे सधस्थे स देवान् यक्षत्स उ कल्पयद्विशः ॥६॥

734. (३,४.७ ) पथ्या रेवतीर्बहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन् ।
735. (३,४.७ ) तास्त्वा सर्वाः संविदाना ह्वयन्तु दशमीमुग्रः सुमना वशेह ॥७॥

736. (३,५.१ ) आयमगन् पर्णमणिर्बली बलेन प्रमृणन्त्सपत्नान् ।
737. (३,५.१ ) ओजो देवानां पय ओषधीनां वर्चसा मा जिन्वन्त्वप्रयावन् ॥१॥

738. (३,५.२ ) मयि क्षत्रं पर्णमणे मयि धारयताद्रयिम् ।
739. (३,५.२ ) अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥२॥

740. (३,५.३ ) यं निदधुर्वनस्पतौ गुह्यं देवाः प्रियं मणिम् ।
741. (३,५.३ ) तमस्मभ्यं सहायुषा देवा ददतु भर्तवे ॥३॥

742. (३,५.४ ) सोमस्य पर्णः सह उग्रमागन्न् इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः ।
743. (३,५.४ ) तं प्रियासं बहु रोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥४॥

744. (३,५.५ ) आ मारुक्षत्पर्णमणिर्मह्या अरिष्टतातये ।
745. (३,५.५ ) यथाहमुत्तरोऽसान्यर्यम्ण उत संविदः ॥५॥

746. (३,५.६ ) ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः ।
747. (३,५.६ ) उपस्तीन् पर्ण मह्यं त्वं सर्वान् कृण्वभितो जनान् ॥६॥

748. (३,५.७ ) ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये ।
749. (३,५.७ ) उपस्तीन् पर्ण मह्यं त्वं सर्वान् कृण्वभितो जनान् ॥७॥

750. (३,५.८ ) पर्णोऽसि तनूपानः सयोनिर्वीरो वीरेण मया ।
751. (३,५.८ ) संवत्सरस्य तेजसा तेन बध्नामि त्वा मणे ॥८॥

752. (३,६.१ ) पुमान् पुंसः परिजातोऽश्वत्थः खदिरादधि ।
753. (३,६.१ ) स हन्तु शत्रून् मामकान् यान् अहं द्वेष्मि ये च माम् ॥१॥

754. (३,६.२ ) तान् अश्वत्थ निः शृणीहि शत्रून् वैबाधदोधतः ।
755. (३,६.२ ) इन्द्रेण वृत्रघ्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च ॥२॥

756. (३,६.३ ) यथाश्वत्थ निरभनोऽन्तर्महत्यर्णवे ।
757. (३,६.३ ) एवा तान्त्सर्वान् निर्भङ्ग्धि यान् अहं द्वेष्मि ये च माम् ॥३॥

758. (३,६.४ ) यः सहमानश्चरसि सासहान इव ऋषभः ।
759. (३,६.४ ) तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपत्नान्त्सहिषीमहि ॥४॥

760. (३,६.५ ) सिनात्वेनान् निरृतिर्मृत्योः पाशैरमोक्यैः ।
761. (३,६.५ ) अश्वत्थ शत्रून् मामकान् यान् अहं द्वेष्मि ये च माम् ॥५॥

762. (३,६.६ ) यथाश्वत्थ वानस्पत्यान् आरोहन् कृणुषेऽधरान् ।
763. (३,६.६ ) एवा मे शत्रोर्मूर्धानं विष्वग्भिन्द्धि सहस्व च ॥६॥

764. (३,६.७ ) तेऽधराञ्चः प्र प्लवन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात्।
765. (३,६.७ ) न वैबाधप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम् ॥७॥

766. (३,६.८ ) प्रैणान् नुदे मनसा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा ।
767. (३,६.८ ) प्रैणान् वृक्षस्य शाखयाश्वत्थस्य नुदामहे ॥८॥

768. (३,७.१ ) हरिणस्य रघुष्यदोऽधि शीर्षणि भेषजम् ।
769. (३,७.१ ) स क्षेत्रियं विषाणया विषूचीनमनीनशत्॥१॥
770. (३,७.२ ) अनु त्वा हरिणो वृषा पद्भिश्चतुर्भिरक्रमीत्।
771. (३,७.२ ) विषाणे वि ष्य गुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हृदि ॥२॥

772. (३,७.३ ) अदो यदवरोचते चतुष्पक्षमिव छदिः ।
773. (३,७.३ ) तेना ते सर्वं क्षेत्रियमङ्गेभ्यो नाशयामसि ॥३॥

774. (३,७.४ ) अमू ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तारके ।
775. (३,७.४ ) वि क्षेत्रियस्य मुञ्चतामधमं पाशमुत्तमम् ॥४॥

776. (३,७.५ ) आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः ।
777. (३,७.५ ) आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्॥५॥

778. (३,७.६ ) यदासुतेः क्रियमानायाः क्षेत्रियं त्वा व्यानशे ।
779. (३,७.६ ) वेदाहं तस्य भेषजं क्षेत्रियं नाशयामि त्वत्॥६॥

780. (३,७.७ ) अपवासे नक्षत्राणामपवास उषसामुत ।
781. (३,७.७ ) अपास्मत्सर्वं दुर्भूतमप क्षेत्रियमुछतु ॥७॥

782. (३,८.१ ) आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन् पृथिवीमुस्रियाभिः ।
783. (३,८.१ ) अथास्मभ्यं वरुणो वायुरग्निर्बृहद्राष्ट्रं संवेश्यं दधातु ॥१॥

784. (३,८.२ ) धाता रातिः सवितेदं जुशन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हर्यन्तु मे वचः ।
785. (३,८.२ ) हुवे देवीमदितिं शूरपुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासानि ॥२॥

786. (३,८.३ ) हुवे सोमं सवितारं नमोभिर्विश्वान् आदित्यामहमुत्तरत्वे ।
787. (३,८.३ ) अयमग्निर्दीदायद्दीर्घमेव सजातैरिद्धोऽप्रतिब्रुवद्भिः ॥३॥

788. (३,८.४ ) इहेदसाथ न परो गमाथेर्यो गोपाः पुष्टपतिर्व आजत्।
789. (३,८.४ ) अस्मै कामायोप कामिनीर्विश्वे वो देवा उपसंयन्तु ॥४॥

790. (३,८.५ ) सं वो मनांसि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि ।
791. (३,८.५ ) अमी ये विव्रता स्थन तान् वः सं नमयामसि ॥५॥

792. (३,८.६ ) अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत ।
793. (३,८.६ ) मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्त्मान एत ॥६॥

794. (३,९.१ ) कर्शफस्य विशफस्य द्यौः पिता पृथिवी माता ।
795. (३,९.१ ) यथाभिचक्र देवास्तथाप कृणुता पुनः ॥१॥

796. (३,९.२ ) अश्रेष्माणो अधारयन् तथा तन् मनुना कृतम् ।
797. (३,९.२ ) कृणोमि वध्रि विष्कन्धं मुष्काबर्हो गवामिव ॥२॥

798. (३,९.३ ) पिशङ्गे सूत्रे खृगलं तदा बध्नन्ति वेधसः ।
799. (३,९.३ ) श्रवस्युं शुष्मं काबवं वध्रिं कृण्वन्तु बन्धुरः ॥३॥

800. (३,९.४ ) येना श्रवस्यवश्चरथ देवा इवासुरमायया ।
801. (३,९.४ ) शुनां कपिरिव दूषणो बन्धुरा काबवस्य च ॥४॥

802. (३,९.५ ) दुष्ट्यै हि त्वा भत्स्यामि दूषयिष्यामि काबवम् ।
803. (३,९.५ ) उदाशवो रथा इव शपथेभिः सरिष्यथ ॥५॥

804. (३,९.६ ) एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीमनु ।
805. (३,९.६ ) तेषां त्वामग्रे उज्जहरुर्मणिं विष्कन्धदूषणम् ॥६॥

806. (३,१०.१ ) प्रथमा ह व्युवास सा धेनुरभवद्यमे ।
807. (३,१०.१ ) सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥१॥

808. (३,१०.२ ) यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमुपायतीम् ।
809. (३,१०.२ ) संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥२॥

810. (३,१०.३ ) संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा रात्र्युपास्महे ।
811. (३,१०.३ ) सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सृज ॥३॥

812. (३,१०.४ ) इयमेव सा या प्रथमा व्यौछदास्वितरासु चरति प्रविष्टा ।
813. (३,१०.४ ) महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधूर्जिगाय नवगज्जनित्री ॥४॥

814. (३,१०.५ ) वानस्पत्या ग्रावाणो घोषमक्रत हविष्कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् ।
815. (३,१०.५ ) एकाष्टके सुप्रजसः सुवीरा वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥५॥

816. (३,१०.६ ) इडायास्पदं घृतवत्सरीसृपं जातवेदः प्रति हव्या गृभाय ।
817. (३,१०.६ ) ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥६॥

818. (३,१०.७ ) आ मा पुष्टे च पोषे च रात्रि देवानां सुमतौ स्याम ।
819. (३,१०.७ ) पूर्णा दर्वे परा पत सुपूर्णा पुनरा पत ।
820. (३,१०.७ ) सर्वान् यज्ञान्त्संभुञ्जतीषमूर्जं न आ भर ॥७॥

821. (३,१०.८ ) आयमगन्त्संवत्सरः पतिरेकाष्टके तव ।
822. (३,१०.८ ) सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सृज ॥८॥

823. (३,१०.९ ) ऋतून् यज ऋतुपतीन् आर्तवान् उत हायनान् ।
824. (३,१०.९ ) समाः संवत्सरान् मासान् भूतस्य पतये यजे ॥९॥

825. (३,१०.१० ) ऋतुभ्यष्ट्वार्तवेभ्यो माद्भ्यः संवत्सरेभ्यः ।
826. (३,१०.१० ) धात्रे विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे ॥१०॥

827. (३,१०.११ ) इडया जुह्वतो वयं देवान् घृतवता यजे ।
828. (३,१०.११ ) गृहान् अलुभ्यतो वयं सं विशेमोप गोमतः ॥११॥

829. (३,१०.१२ ) एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भं महिमानमिन्द्रम् ।
830. (३,१०.१२ ) तेन देवा व्यसहन्त शत्रून् हन्ता दस्यूनामभवच्छचीपतिः ॥१२॥

831. (३,१०.१३ ) इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितासि प्रजापतेः ।
832. (३,१०.१३ ) कामान् अस्माकं पूरय प्रति गृह्णाहि नो हविः ॥१३॥

833. (३,११.१ ) मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्।
834. (३,११.१ ) ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम् ॥१॥

835. (३,११.२ ) यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकमेव ।
836. (३,११.२ ) तमा हरामि निरृतेरुपस्थादस्पार्शमेनं शतशारदाय ॥२॥

837. (३,११.३ ) सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहार्षमेनम् ।
838. (३,११.३ ) इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम् ॥३॥

839. (३,११.४ ) शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान् छतमु वसन्तान् ।
840. (३,११.४ ) शतं ते इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषाहार्षमेनम् ॥४॥

841. (३,११.५ ) प्र विशतं प्राणापानावनड्वाहाविव व्रजम् ।
842. (३,११.५ ) व्यन्ये यन्तु मृत्यवो यान् आहुरितरान् छतम् ॥५॥

843. (३,११.६ ) इहैव स्तं प्राणापानौ माप गातमितो युवम् ।
844. (३,११.६ ) शरीरमस्याङ्गानि जरसे वहतं पुनः ॥६॥

845. (३,११.७ ) जरायै त्वा परि ददामि जरायै नि धुवामि त्वा ।
846. (३,११.७ ) जरा त्वा भद्रा नेष्ट व्यन्ये यन्तु मृत्यवो यान् आहुरितरान् छतम् ॥७॥

847. (३,११.८ ) अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणमिव रज्ज्वा ।
848. (३,११.८ ) यस्त्वा मृत्युरभ्यधत्त जायमानं सुपाशया ।
849. (३,११.८ ) तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमुञ्चद्बृहस्पतिः ॥८॥

850. (३,१२.१ ) इहैव ध्रुवां नि मिनोमि शालां क्षेमे तिष्ठाति घृतमुक्षमाणा ।
851. (३,१२.१ ) तां त्वा शाले सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥१॥

852. (३,१२.२ ) इहैव ध्रुवा प्रति तिष्ठ शालेऽश्वावती गोमती सूनृतावती ।
853. (३,१२.२ ) ऊर्जस्वती घृतवती पयस्वत्युच्छ्रयस्व महते सौभगाय ॥२॥

854. (३,१२.३ ) धरुण्यसि शाले बृहछन्दाः पूतिधान्या ।
855. (३,१२.३ ) आ त्वा वत्सो गमेदा कुमार आ धेनवः सायमास्पन्दमानाः ॥३॥

856. (३,१२.४ ) इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिर्नि मिनोतु प्रजानन् ।
857. (३,१२.४ ) उक्षन्तूद्ना मरुतो घृतेन भगो नो राजा नि कृषिं तनोतु ॥४॥

858. (३,१२.५ ) मानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेभिर्निमितास्यग्रे ।
859. (३,१२.५ ) तृणं वसाना सुमना असस्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः ॥५॥

860. (३,१२.६ ) ऋतेन स्थूणामधि रोह वंशोग्रो विराजन्न् अप वृङ्क्ष्व शत्रून् ।
861. (३,१२.६ ) मा ते रिषन्न् उपसत्तारो गृहाणां शाले शतं जीवेम शरदः सर्ववीराः ॥६॥

862. (३,१२.७ ) एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जगता सह ।
863. (३,१२.७ ) एमां परिस्रुतः कुम्भ आ दध्नः कलशैरगुः ॥७॥

864. (३,१२.८ ) पूर्णं नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य धाराममृतेन संभृताम् ।
865. (३,१२.८ ) इमां पातॄन् अमृतेन समङ्ग्धीष्टापूर्तमभि रक्षात्येनाम् ॥८॥

866. (३,१२.९ ) इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः ।
867. (३,१२.९ ) गृहान् उप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥९॥

868. (३,१३.१ ) यददः संप्रयतीरहावनदता हते ।
869. (३,१३.१ ) तस्मादा नद्यो नाम स्थ ता वो नामानि सिन्धवः ॥१॥

870. (३,१३.२ ) यत्प्रेषिता वरुणेनाच्छीभं समवल्गत ।
871. (३,१३.२ ) तदाप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनु ष्ठन ॥२॥

872. (३,१३.३ ) अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत वो हि कम् ।
873. (३,१३.३ ) इन्द्रो वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्वार्नाम वो हितम् ॥३॥

874. (३,१३.४ ) एकः वो देवोऽप्यतिष्ठत्स्यन्दमाना यथावशम् ।
875. (३,१३.४ ) उदानिषुर्महीरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥४॥

876. (३,१३.५ ) आपो भद्रा घृतमिदाप आसन्न् अग्नीषोमौ बिभ्रत्याप इत्ताः ।
877. (३,१३.५ ) तीव्रो रसो मधुपृचामरंगम आ मा प्राणेन सह वर्चसा गमेत्॥५॥

878. (३,१३.६ ) आदित्पश्याम्युत वा शृणोम्या मा घोषो गछति वाङ्मासाम् ।
879. (३,१३.६ ) मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हि हिरण्यवर्णा अतृपं यदा वः ॥६॥
880. (३,१३.७ ) इदं व आपो हृदयमयं वत्स ऋतावरीः ।
881. (३,१३.७ ) इहेत्थमेत शक्वरीर्यत्रेदं वेशयामि वः ॥७॥

882. (३,१४.१ ) सं वो गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या ।
883. (३,१४.१ ) अहर्जातस्य यन् नाम तेना वः सं सृजामसि ॥१॥

884. (३,१४.२ ) सं वः सृजत्वर्यमा सं पूषा सं बृहस्पतिः ।
885. (३,१४.२ ) समिन्द्रो यो धनंजयो मयि पुष्यत यद्वसु ॥२॥

886. (३,१४.३ ) संजग्माना अबिभ्युषीरस्मिन् गोष्ठे करीषिणीः ।
887. (३,१४.३ ) बिभ्रतीः सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन ॥३॥

888. (३,१४.४ ) इहैव गाव एतनेहो शकेव पुष्यत ।
889. (३,१४.४ ) इहैवोत प्र जायध्वं मयि संज्ञानमस्तु वः ॥४॥

890. (३,१४.५ ) शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत ।
891. (३,१४.५ ) इहैवोत प्र जायध्वं मया वः सं सृजामसि ॥५॥

892. (३,१४.६ ) मया गावो गोपतिना सचध्वमयं वो गोष्ठ इह पोषयिष्णुः ।
893. (३,१४.६ ) रायस्पोषेण बहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुप वः सदेम ॥६॥

894. (३,१५.१ ) इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुरएता नो अस्तु ।
895. (३,१५.१ ) नुदन्न् अरातिं परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनदा अस्तु मह्यम् ॥१॥

896. (३,१५.२ ) ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति ।
897. (३,१५.२ ) ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहराणि ॥२॥

898. (३,१५.३ ) इध्मेनाग्न इछमानो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय ।
899. (३,१५.३ ) यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम् ॥३॥

900. (३,१५.४ ) इमामग्ने शरणिं मीमृषो नो यमध्वानमगाम दूरम् ।
901. (३,१५.४ ) शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिनं मा कृणोतु ।
902. (३,१५.४ ) इदं हव्यं संविदानौ जुषेथां शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च ॥४॥

903. (३,१५.५ ) येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिछमानः ।
904. (३,१५.५ ) तन् मे भूयो भवतु मा कनीयोऽग्ने सातघ्नो देवान् हविषा नि षेध ॥५॥

905. (३,१५.६ ) येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिछमानः ।
906. (३,१५.६ ) तस्मिन् म इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजापतिः सविता सोमो अग्निः ॥६॥

907. (३,१५.७ ) उप त्वा नमसा वयं होतर्वैश्वानर स्तुमः ।
908. (३,१५.७ ) स नः प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि ॥७॥

909. (३,१५.८ ) विश्वाहा ते सदमिद्भरेमाश्वायेव तिष्ठते जातवेदः ।
910. (३,१५.८ ) रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥८॥

911. (३,१६.१ ) प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना ।
912. (३,१६.१ ) प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे ॥१॥

913. (३,१६.२ ) प्रातर्जितं भगमुग्रं हवामहे वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता ।
914. (३,१६.२ ) आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥२॥

915. (३,१६.३ ) भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन् नः ।
916. (३,१६.३ ) भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ॥३॥

917. (३,१६.४ ) उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् ।
918. (३,१६.४ ) उतोदितौ मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥४॥

919. (३,१६.५ ) भग एव भगवामस्तु देवस्तेना वयं भगवन्तः स्याम ।
920. (३,१६.५ ) तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीमि स नो भग पुरएता भवेह ॥५॥

921. (३,१६.६ ) समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय ।
922. (३,१६.६ ) अर्वाचीनं वसुविदं भगं मे रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥६॥

923. (३,१६.७ ) अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमुछन्तु भद्राः ।
924. (३,१६.७ ) घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

925. (३,१७.१ ) सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्।
926. (३,१७.१ ) धीरा देवेषु सुम्नयौ ॥१॥

927. (३,१७.२ ) युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम् ।
928. (३,१७.२ ) विराजः श्नुष्टिः सभरा असन् नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमा यवन् ॥२॥

929. (३,१७.३ ) लाङ्गलं पवीरवत्सुशीमं सोमसत्सरु ।
930. (३,१७.३ ) उदिद्वपतु गामविं प्रस्थावद्रथवाहनं पीबरीं च प्रफर्व्यम् ॥३॥
931. (३,१७.४ ) इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषाभि रक्षतु ।
932. (३,१७.४ ) सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥४॥

933. (३,१७.५ ) शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान् ।
934. (३,१७.५ ) शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधीः कर्तमस्मै ॥५॥
935. (३,१७.६ ) शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम् ।
936. (३,१७.६ ) शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गय ॥६॥

937. (३,१७.७ ) शुनासीरेह स्म मे जुषेथाम् ।
938. (३,१७.७ ) यद्दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुप सिञ्चतम् ॥७॥

939. (३,१७.८ ) सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव ।
940. (३,१७.८ ) यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः ॥८॥

941. (३,१७.९ ) घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैर्देवैरनुमता मरुद्भिः ।
942. (३,१७.९ ) सा नः सीते पयसाभ्याववृत्स्वोर्जस्वती घृतवत्पिन्वमाना ॥९॥

943. (३,१८.१ ) इमां खनाम्योषधिं वीरुधां बलवत्तमाम् ।
944. (३,१८.१ ) यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम् ॥१॥

945. (३,१८.२ ) उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति ।
946. (३,१८.२ ) सपत्नीं मे परा णुद पतिं मे केवलं कृधि ॥२॥

947. (३,१८.३ ) नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन् रमसे पतौ ।
948. (३,१८.३ ) परामेव परावतं सपत्नीं गमयामसि ॥३॥

949. (३,१८.४ ) उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः ।
950. (३,१८.४ ) अधः सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥४॥

951. (३,१८.५ ) अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः ।
952. (३,१८.५ ) उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहै ॥५॥

953. (३,१८.६ ) अभि तेऽधां सहमानामुप तेऽधां सहीयसीम् ।
954. (३,१८.६ ) मामनु प्र ते मनो वत्सं गौरिव धावतु पथा वारिव धावतु ॥६॥

955. (३,१९.१ ) संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्यं बलम् ।
956. (३,१९.१ ) संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषामस्मि पुरोहितः ॥१॥

957. (३,१९.२ ) समहमेषां राष्ट्रं स्यामि समोजो वीर्यं बलम् ।
958. (३,१९.२ ) वृश्चामि शत्रूणां बाहून् अनेन हविषा अहम् ॥२॥

959. (३,१९.३ ) नीचैः पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः सूरिं मघवानं पृतन्यान् ।
960. (३,१९.३ ) क्षिणामि ब्रह्मणामित्रान् उन् नयामि स्वान् अहम् ॥३॥

961. (३,१९.४ ) तीक्ष्णीयांसः परशोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत ।
962. (३,१९.४ ) इन्द्रस्य वज्रात्तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः ॥४॥

963. (३,१९.५ ) एषामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि ।
964. (३,१९.५ ) एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥५॥

965. (३,१९.६ ) उद्धर्षन्तां मघवन् वाजिनान्युद्वीराणां जयतामेतु घोषः ।
966. (३,१९.६ ) पृथग्घोषा उलुलयः केतुमन्त उदीरताम् ।
967. (३,१९.६ ) देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेनया ॥६॥

968. (३,१९.७ ) प्रेता जयता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः ।
969. (३,१९.७ ) तीक्ष्णेषवोऽबलधन्वनो हतोग्रायुधा अबलान् उग्रबाहवः ॥७॥

970. (३,१९.८ ) अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते ।
971. (३,१९.८ ) जय अमित्रान् प्र पद्यस्व जह्येषां वरंवरं मामीषां मोचि कश्चन ॥८॥

972. (३,२०.१ ) अयं ते योनिरृत्वियो यतो जातो अरोचथाः ।
973. (३,२०.१ ) तं जानन्न् अग्न आ रोहाधा नो वर्धय रयिम् ॥१॥

974. (३,२०.२ ) अग्ने अछा वदेह नः प्रत्यङ्नः सुमना भव ।
975. (३,२०.२ ) प्र णो यछ विशां पते धनदा असि नस्त्वम् ॥२॥

976. (३,२०.३ ) प्र णो यछत्वर्यमा प्र भगः प्र बृहस्पतिः ।
977. (३,२०.३ ) प्र देवीः प्रोत सूनृता रयिं देवी दधातु मे ॥३॥

978. (३,२०.४ ) सोमं राजानमवसेऽग्निं गीर्भिर्हवामहे ।
979. (३,२०.४ ) आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् ॥४॥

980. (३,२०.५ ) त्वं नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्म यज्ञं वर्धय ।
981. (३,२०.५ ) त्वं नो देव दातवे रयिं दानाय चोदय ॥५॥

982. (३,२०.६ ) इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे ।
983. (३,२०.६ ) यथा नः सर्व इज्जनः संगत्यां सुमना असद्दानकामश्च नो भुवत्॥६॥

984. (३,२०.७ ) अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय ।
985. (३,२०.७ ) वातं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम् ॥७॥

986. (३,२०.८ ) वाजस्य नु प्रसवे सं बभूविमेमा च विश्वा भुवनानि अन्तः ।
987. (३,२०.८ ) उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन् रयिं च नः सर्ववीरं नि यछ ॥८॥

988. (३,२०.९ ) दुह्रां मे पञ्च प्रदिषो दुह्रामुर्वीर्यथाबलम् ।
989. (३,२०.९ ) प्रापेयं सर्वा आकूतीर्मनसा हृदयेन च ॥९॥

990. (३,२०.१० ) गोसनिं वाचमुदेयं वर्चसा माभ्युदिहि ।
991. (३,२०.१० ) आ रुन्धां सर्वतो वायुस्त्वष्टा पोषं दधातु मे ॥१०॥

992. (३,२१.१ ) ये अग्नयो अप्स्वन्तर्ये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्मसु ।
993. (३,२१.१ ) य आविवेशोषधीर्यो वनस्पतींस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्॥१॥

994. (३,२१.२ ) यः सोमे अन्तर्यो गोष्वन्तर्य आविष्टो वयःसु यो मृगेषु ।
995. (३,२१.२ ) य आविवेश द्विपदो यस्चतुष्पदस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्॥२॥

996. (३,२१.३ ) य इन्द्रेण सरथं याति देवो वैश्वानर उत विश्वदाव्यः ।
997. (३,२१.३ ) यं जोहवीमि पृतनासु सासहिं तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्॥३॥

998. (३,२१.४ ) यो देवो विश्वाद्यमु काममाहुर्यं दातारं प्रतिगृह्णन्तमाहुः ।
999. (३,२१.४ ) यो धीरः शक्रः परिभूरदाभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्॥४॥

1000. (३,२१.५ ) यं त्वा होतारं मनसाभि संविदुस्त्रयोदश भौवनाः पञ्च मानवाः ।
1001. (३,२१.५ ) वर्चोधसे यशसे सूनृतावते तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्॥५॥

1002. (३,२१.६ ) उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे ।
1003. (३,२१.६ ) वैश्वानरज्येष्ठेभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्॥६॥

1004. (३,२१.७ ) दिवं पृथिवीमन्वन्तरिक्षं ये विद्युतमनुसंचरन्ति ।
1005. (३,२१.७ ) ये दिक्ष्वन्तर्ये वाते अन्तस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्॥७॥

1006. (३,२१.८ ) हिरण्यपाणिं सवितारमिन्द्रं बृहस्पतिं वरुणं मित्रमग्निम् ।
1007. (३,२१.८ ) विश्वान् देवान् अङ्गिरसो हवामहे इमं क्रव्यादं शमयन्त्वग्निम् ॥८॥

1008. (३,२१.९ ) शान्तो अग्निः क्रव्याच्छान्तः पुरुषरेषणः ।
1009. (३,२१.९ ) अथो यो विश्वदाव्यस्तं क्रव्यादमशीशमम् ॥९॥

1010. (३,२१.१० ) ये पर्वताः सोमपृष्ठा आप उत्तानशीवरीः ।
1011. (३,२१.१० ) वातः पर्जन्य आदग्निस्ते क्रव्यादमशीशमन् ॥१०॥

1012. (३,२२.१ ) हस्तिवर्चसं प्रथतां बृहद्यशो अदित्या यत्तन्वः संबभूव ।
1013. (३,२२.१ ) तत्सर्वे समदुर्मह्यमेतद्विश्वे देवा अदितिः सजोषाः ॥१॥

1014. (३,२२.२ ) मित्रश्च वरुणश्चेन्द्रो रुद्रश्च चेततु ।
1015. (३,२२.२ ) देवासो विश्वधायसस्ते माञ्जन्तु वर्चसा ॥२॥

1016. (३,२२.३ ) येन हस्ती वर्चसा संबभूव येन राजा मनुष्येस्वप्स्वन्तः ।
1017. (३,२२.३ ) येन देवा देवतामग्र आयन् तेन मामद्य वर्चसाग्ने वर्चस्विनं कृणु ॥३॥

1018. (३,२२.४ ) यत्ते वर्चो जातवेदो बृहद्भवत्याहुतेः ।
1019. (३,२२.४ ) यावत्सूर्यस्य वर्च आसुरस्य च हस्तिनः ।
1020. (३,२२.४ ) तावन् मे अश्विना वर्च आ धत्तां पुष्करस्रजा ॥४॥

1021. (३,२२.५ ) यावच्चतस्रः प्रदिशश्चक्षुर्यावत्समश्नुते ।
1022. (३,२२.५ ) तावत्समैत्विन्द्रियं मयि तद्धस्तिवर्चसम् ॥५॥

1023. (३,२२.६ ) हस्ती मृगाणां सुषदामतिष्ठावान् बभूव हि ।
1024. (३,२२.६ ) तस्य भगेन वर्चसाभि षिञ्चामि मामहम् ॥६॥

1025. (३,२३.१ ) येन वेहद्बभूविथ नाशयामसि तत्त्वत्।
1026. (३,२३.१ ) इदं तदन्यत्र त्वदप दूरे नि दध्मसि ॥१॥

1027. (३,२३.२ ) आ ते योनिं गर्भ एतु पुमान् बाण इवेषुधिम् ।
1028. (३,२३.२ ) आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥२॥

1029. (३,२३.३ ) पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमान् अनु जायताम् ।
1030. (३,२३.३ ) भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान् ॥३॥

1031. (३,२३.४ ) यानि बद्राणि बीजान्यृषभा जनयन्ति च ।
1032. (३,२३.४ ) तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूर्धेनुका भव ॥४॥

1033. (३,२३.५ ) कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गर्भ एतु ते ।
1034. (३,२३.५ ) विन्दस्व त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शमसच्छमु तस्मै त्वं भव ॥५॥

1035. (३,२३.६ ) यासां द्यौः पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव ।
1036. (३,२३.६ ) तास्त्वा पुत्रविद्याय दैवीः प्रावन्त्वोषधयः ॥६॥

1037. (३,२४.१ ) पयस्वतीरोषधयः पयस्वन् मामकं वचः ।
1038. (३,२४.१ ) अथो पयस्वतीनामा भरेऽहं सहस्रशः ॥१॥

1039. (३,२४.२ ) वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्यं बहु ।
1040. (३,२४.२ ) संभृत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे योयो अयज्वनो गृहे ॥२॥

1041. (३,२४.३ ) इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः ।
1042. (३,२४.३ ) वृष्टे शापं नदीरिवेह स्फातिं समावहान् ॥३॥

1043. (३,२४.४ ) उदुत्सं शतधारं सहस्रधारमक्षितम् ।
1044. (३,२४.४ ) एवास्माकेदं धान्यं सहस्रधारमक्षितम् ॥४॥

1045. (३,२४.५ ) शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर ।
1046. (३,२४.५ ) कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह ॥५॥

1047. (३,२४.६ ) तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतस्रो गृहपत्न्याः ।
1048. (३,२४.६ ) तासां या स्फातिमत्तमा तया त्वाभि मृशामसि ॥६॥

1049. (३,२४.७ ) उपोहश्च समूहश्च क्षत्तारौ ते प्रजापते ।
1050. (३,२४.७ ) ताविहा वहतां स्फातिं बहुं भूमानमक्षितम् ॥७॥

1051. (३,२५.१ ) उत्तुदस्त्वोत्तुदतु मा धृथाः शयने स्वे ।
1052. (३,२५.१ ) इषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥१॥

1053. (३,२५.२ ) आधीपर्णां कामशल्यामिषुं संकल्पकुल्मलाम् ।
1054. (३,२५.२ ) तां सुसंनतां कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हृदि ॥२॥

1055. (३,२५.३ ) या प्लीहानं शोषयति कामस्येषुः सुसंनता ।
1056. (३,२५.३ ) प्राचीनपक्षा व्योषा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥३॥

1057. (३,२५.४ ) शुचा विद्धा व्योषया शुष्कास्याभि सर्प मा ।
1058. (३,२५.४ ) मृदुर्निमन्युः केवली प्रियवादिन्यनुव्रता ॥४॥

1059. (३,२५.५ ) आजामि त्वाजन्या परि मातुरथो पितुः ।
1060. (३,२५.५ ) यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥५॥

1061. (३,२५.६ ) व्यस्यै मित्रावरुणौ हृदश्चित्तान्यस्यतम् ।
1062. (३,२५.६ ) अथैनामक्रतुं कृत्वा ममैव कृणुतं वशे ॥६॥

1063. (३,२६.१ ) येऽस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषां वो अग्निरिषवः ।
1064. (३,२६.१ ) ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥१॥

1065. (३,२६.२ ) येऽस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्यविष्यवो नाम देवास्तेषां वः काम इषवः ।
1066. (३,२६.२ ) ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥२॥

1067. (३,२६.३ ) येऽस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवास्तेषां व आप इषवः ।
1068. (३,२६.३ ) ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥३॥

1069. (३,२६.४ ) येऽस्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवास्तेषां वो वात इषवः ।
1070. (३,२६.४ ) ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥४॥

1071. (३,२६.५ ) येऽस्यां स्थ ध्रुवायां दिशि निलिम्पा नाम देवास्तेषां व ओषधीरिषवः ।
1072. (३,२६.५ ) ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥५॥

1073. (३,२६.६ ) येऽस्यां स्थोर्ध्वायां दिश्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो बृहस्पतिरिषवः ।
1074. (३,२६.६ ) ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥६॥

1075. (३,२७.१ ) प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः ।
1076. (३,२७.१ ) तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।
1077. (३,२७.१ ) योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥१॥

1078. (३,२७.२ ) दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः ।
1079. (३,२७.२ ) तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।
1080. (३,२७.२ ) योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥२॥

1081. (३,२७.३ ) प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षितान्नमिषवः ।
1082. (३,२७.३ ) तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।
1083. (३,२७.३ ) योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥३॥

1084. (३,२७.४ ) उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः ।
1085. (३,२७.४ ) तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।
1086. (३,२७.४ ) योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥४॥

1087. (३,२७.५ ) ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः ।
1088. (३,२७.५ ) तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।
1089. (३,२७.५ ) योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥५॥

1090. (३,२७.६ ) ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः ।
1091. (३,२७.६ ) तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।
1092. (३,२७.६ ) योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥६॥
1093. (३,२८.१ ) एकैकयैषा सृष्ट्या सं बभूव यत्र गा असृजन्त भूतकृतो विश्वरूपाः ।
1094. (३,२८.१ ) यत्र विजायते यमिन्यपर्तुः सा पशून् क्षिणाति रिफती रुशती ॥१॥

1095. (३,२८.२ ) एषा पशून्त्सं क्षिणाति क्रव्याद्भूत्वा व्यद्वरी ।
1096. (३,२८.२ ) उतैनां ब्रह्मणे दद्यात्तथा स्योना शिवा स्यात्॥२॥

1097. (३,२८.३ ) शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा ।
1098. (३,२८.३ ) शिवास्मै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न इहैधि ॥३॥

1099. (३,२८.४ ) इह पुष्टिरिह रस इह सहस्रसातमा भव ।
1100. (३,२८.४ ) पशून् यमिनि पोषय ॥४॥

1101. (३,२८.५ ) यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः ।
1102. (३,२८.५ ) तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्पुरुषान् पशूंश्च ॥५॥

1103. (३,२८.६ ) यत्रा सुहार्दां सुकृतामग्निहोत्रहुतां यत्र लोकः ।
1104. (३,२८.६ ) तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्पुरुषान् पशूंश्च ॥६॥

1105. (३,२९.१ ) यद्राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य षोडशं यमस्यामी सभासदः ।
1106. (३,२९.१ ) अविस्तस्मात्प्र मुञ्चति दत्तः शितिपात्स्वधा ॥१॥

1107. (३,२९.२ ) सर्वान् कामान् पूरयत्याभवन् प्रभवन् भवन् ।
1108. (३,२९.२ ) आकूतिप्रोऽविर्दत्तः शितिपान्न् नोप दस्यति ॥२॥

1109. (३,२९.३ ) यो ददाति शितिपादमविं लोकेन संमितम् ।
1110. (३,२९.३ ) स नाकमभ्यारोहति यत्र शुल्को न क्रियते अबलेन बलीयसे ॥३॥

1111. (३,२९.४ ) पञ्चापूपं शितिपादमविं लोकेन संमितम् ।
1112. (३,२९.४ ) प्रदातोप जीवति पितॄणां लोकेऽक्षितम् ॥४॥

1113. (३,२९.५ ) पञ्चापूपं शितिपादमविं लोकेन संमितम् ।
1114. (३,२९.५ ) प्रदातोप जीवति सूर्यामासयोरक्षितम् ॥५॥

1115. (३,२९.६ ) इरेव नोप दस्यति समुद्र इव पयो महत्।
1116. (३,२९.६ ) देवौ सवासिनाविव शितिपान् नोप दस्यति ॥६॥

1117. (३,२९.७ ) क इदं कस्मा अदात्कामः कामायादात्।
1118. (३,२९.७ ) कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा विवेश ।
1119. (३,२९.७ ) कामेन त्वा प्रति गृह्नामि कामैतत्ते ॥७॥
1120. (३,२९.८ ) भूमिष्ट्वा प्रति गृह्णात्वन्तरिक्षमिदं महत्।
1121. (३,२९.८ ) माहं प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिगृह्य वि राधिषि ॥८॥

1122. (३,३०.१ ) सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।
1123. (३,३०.१ ) अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥१॥

1124. (३,३०.२ ) अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।
1125. (३,३०.२ ) जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥२॥

1126. (३,३०.३ ) मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा ।
1127. (३,३०.३ ) सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥३॥

1128. (३,३०.४ ) येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः ।
1129. (३,३०.४ ) तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥४॥

1130. (३,३०.५ ) ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः ।
1131. (३,३०.५ ) अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान् वः संमनसस्क्र्णोमि ॥५॥

1132. (३,३०.६ ) समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।
1133. (३,३०.६ ) सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥६॥

1134. (३,३०.७ ) सध्रीचीनान् वः संमनसस्कृणोम्येकश्नुष्टीन्त्संवननेन सर्वान् ।
1135. (३,३०.७ ) देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥७॥

1136. (३,३१.१ ) वि देवा जरसावृतन् वि त्वमग्ने अरात्या ।
1137. (३,३१.१ ) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥१॥

1138. (३,३१.२ ) व्यार्त्या पवमानो वि शक्रः पापकृत्यया ।
1139. (३,३१.२ ) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥२॥

1140. (३,३१.३ ) वि ग्राम्याः पशव आरण्यैर्व्यापस्तृष्णयासरन् ।
1141. (३,३१.३ ) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥३॥

1142. (३,३१.४ ) वी मे द्यावापृथिवी इतो वि पन्थानो दिशंदिशम् ।
1143. (३,३१.४ ) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥४॥

1144. (३,३१.५ ) त्वष्टा दुहित्रे वहतुं युनक्तीतीदं विश्वं भुवनं वि याति ।
1145. (३,३१.५ ) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥५॥

1146. (३,३१.६ ) अग्निः प्राणान्त्सं दधाति चन्द्रः प्राणेन संहितः ।
1147. (३,३१.६ ) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥६॥

1148. (३,३१.७ ) प्राणेन विश्वतोवीर्यं देवाः सूर्यं समैरयन् ।
1149. (३,३१.७ ) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥७॥

1150. (३,३१.८ ) आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव मा मृथाः ।
1151. (३,३१.८ ) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥८॥

1152. (३,३१.९ ) प्राणेन प्राणतां प्राणेहैव भव मा मृथाः ।
1153. (३,३१.९ ) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥९॥

1154. (३,३१.१० ) उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन ।
1155. (३,३१.१० ) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥१०॥

1156. (३,३१.११ ) आ पर्जन्यस्य वृष्ट्योदस्थामामृता वयम् ।
1157. (३,३१.११ ) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥११॥

1158. (४,१.१ ) ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः ।
1159. (४,१.१ ) स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥१॥

1160. (४,१.२ ) इयं पित्र्या राष्ट्र्येत्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठाः ।
1161. (४,१.२ ) तस्मा एतं सुरुचं ह्वारमह्यं घर्मं श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे ॥२॥

1162. (४,१.३ ) प्र यो जज्ञे विद्वान् अस्य बन्धुर्विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ।
1163. (४,१.३ ) ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान् निचैरुच्चैः स्वधा अभि प्र तस्थौ ॥३॥

1164. (४,१.४ ) स हि विदः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदसी अस्कभायत्।
1165. (४,१.४ ) महान् मही अस्कभायद्वि जातो द्यां सद्म पार्थिवं च रजः ॥४॥

1166. (४,१.५ ) स भुध्न्यादाष्ट्र जनुषोऽभ्यग्रं बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट्।
1167. (४,१.५ ) अहर्यच्छुक्रं ज्योतिषो जनिष्टाथ द्युमन्तो वि वसन्तु विप्राः ॥५॥

1168. (४,१.६ ) नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्व्यस्य धाम ।
1169. (४,१.६ ) एष जज्ञे बहुभिः साकमित्था पूर्वे अर्धे विषिते ससन् नु ॥६॥

1170. (४,१.७ ) योऽथर्वाणं पितरं देवबन्धुं बृहस्पतिं नमसाव च गछात्।
1171. (४,१.७ ) त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कविर्देवो न दभायत्स्वधावान् ॥७॥

1172. (४,२.१ ) य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः ।
1173. (४,२.१ ) योऽस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१॥

1174. (४,२.२ ) यः प्राणतो निमिषतो महित्वैको राजा जगतो बभूव ।
1175. (४,२.२ ) यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥

1176. (४,२.३ ) यं क्रन्दसी अवतश्चस्कभाने भियसाने रोदसी अह्वयेथाम् ।
1177. (४,२.३ ) यस्यासौ पन्था रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥

1178. (४,२.४ ) यस्य द्यौरुर्वी पृथिवी च मही यस्याद उर्वन्तरिक्षम् ।
1179. (४,२.४ ) यस्यासौ सूरो विततो महित्वा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥

1180. (४,२.५ ) यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा समुद्रे यस्य रसामिदाहुः ।
1181. (४,२.५ ) इमाश्च प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५॥

1182. (४,२.६ ) आपो अग्रे विश्वमावन् गर्भं दधाना अमृता ऋतज्ञाः ।
1183. (४,२.६ ) यासु देवीष्वधि देव आसीत्कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥६॥

1184. (४,२.७ ) हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
1185. (४,२.७ ) स दाधार पृथिवीमुत द्यां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥७॥

1186. (४,२.८ ) आपो वत्सं जनयन्तीर्गर्भमग्रे समैरयन् ।
1187. (४,२.८ ) तस्योत जायमानस्योल्ब आसीद्धिरण्ययः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥८॥

1188. (४,३.१ ) उदितस्त्रयो अक्रमन् व्याघ्रः पुरुषो वृकः ।
1189. (४,३.१ ) हिरुग्घि यन्ति सिन्धवो हिरुग्देवो वनस्पतिर्हिरुङ्नमन्तु शत्रवः ॥१॥

1190. (४,३.२ ) परेणैतु पथा वृकः परमेणोत तस्करः ।
1191. (४,३.२ ) परेण दत्वती रज्जुः परेणाघायुरर्षतु ॥२॥

1192. (४,३.३ ) अक्ष्यौ च ते मुखं च ते व्याघ्र जम्भयामसि ।
1193. (४,३.३ ) आत्सर्वान् विंशतिं नखान् ॥३॥

1194. (४,३.४ ) व्याघ्रं दत्वतां वयं प्रथमं जम्भयामसि ।
1195. (४,३.४ ) आदु ष्टेनमथो अहिं यातुधानमथो वृकम् ॥४॥

1196. (४,३.५ ) यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति ।
1197. (४,३.५ ) पथामपध्वंसेनैत्विन्द्रो वज्रेण हन्तु तम् ॥५॥

1198. (४,३.६ ) मूर्णा मृगस्य दन्ता अपिशीर्णा उ पृष्टयः ।
1199. (४,३.६ ) निम्रुक्ते गोधा भवतु नीचायच्छशयुर्मृगः ॥६॥

1200. (४,३.७ ) यत्संयमो न वि यमो वि यमो यन् न संयमः ।
1201. (४,३.७ ) इन्द्रजाः सोमजा आथर्वणमसि व्याघ्रजम्भनम् ॥७॥

1202. (४,४.१ ) यां त्वा गन्धर्वो अखनद्वरुणाय मृतभ्रजे ।
1203. (४,४.१ ) तां त्वा वयं खनामस्योषधिं शेपहर्षणीम् ॥१॥

1204. (४,४.२ ) उदुषा उदु सूर्य उदिदं मामकं वचः ।
1205. (४,४.२ ) उदेजतु प्रजापतिर्वृषा शुष्मेण वाजिना ॥२॥

1206. (४,४.३ ) यथा स्म ते विरोहतोऽभितप्तमिवानति ।
1207. (४,४.३ ) ततस्ते शुष्मवत्तरमियं कृणोत्वोषधिः ॥३॥

1208. (४,४.४ ) उच्छुष्मौषधीनां सारा ऋषभाणाम् ।
1209. (४,४.४ ) सं पुंसामिन्द्र वृष्ण्यमस्मिन् धेहि तनूवशिन् ॥४॥

1210. (४,४.५ ) अपां रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम् ।
1211. (४,४.५ ) उत सोमस्य भ्रातास्युतार्शमसि वृष्ण्यम् ॥५॥

1212. (४,४.६ ) अद्याग्ने अद्य सवितरद्य देवि सरस्वति ।
1213. (४,४.६ ) अद्यास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥६॥

1214. (४,४.७ ) आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि ।
1215. (४,४.७ ) क्रमस्वर्श इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥७॥

1216. (४,४.८ ) अश्वस्याश्वतरस्याजस्य पेत्वस्य च ।
1217. (४,४.८ ) अथ ऋषभस्य ये वाजास्तान् अस्मिन् धेहि तनूवशिन् ॥८॥

1218. (४,५.१ ) सहस्रशृङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्।
1219. (४,५.१ ) तेना सहस्येना वयं नि जनान्त्स्वापयामसि ॥१॥

1220. (४,५.२ ) न भूमिं वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन ।
1221. (४,५.२ ) स्त्रियश्च सर्वाः स्वापय शुनश्चेन्द्रसखा चरन् ॥२॥

1222. (४,५.३ ) प्रोष्ठेशयास्तल्पेशया नारीर्या वह्यशीवरीः ।
1223. (४,५.३ ) स्त्रियो याः पुण्यगन्धयस्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥३॥

1224. (४,५.४ ) एजदेजदजग्रभं चक्षुः प्राणमजग्रभम् ।
1225. (४,५.४ ) अङ्गान्यजग्रभं सर्वा रात्रीणामतिशर्वरे ॥४॥

1226. (४,५.५ ) य आस्ते यश्चरति यश्च तिष्ठन् विपश्यति ।
1227. (४,५.५ ) तेषां सं दध्मो अक्षीणि यथेदं हर्म्यं तथा ॥५॥

1228. (४,५.६ ) स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु श्वा स्वप्तु विश्पतिः ।
1229. (४,५.६ ) स्वपन्त्वस्यै ज्ञातयः स्वप्त्वयमभितो जनः ॥६॥

1230. (४,५.७ ) स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन सर्वं नि स्वापया जनम् ।
1231. (४,५.७ ) ओत्सूर्यमन्यान्त्स्वापयाव्युषं जागृतादहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षितः ॥७॥

1232. (४,६.१ ) ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः ।
1233. (४,६.१ ) स सोमं प्रथमः पपौ स चकारारसं विषम् ॥१॥

1234. (४,६.२ ) यावती द्यावापृथिवी वरिम्णा यावत्सप्त सिन्धवो वितष्ठिरे ।
1235. (४,६.२ ) वाचं विषस्य दूषणीं तामितो निरवादिषम् ॥२॥

1236. (४,६.३ ) सुपर्णस्त्वा गरुत्मान् विष प्रथममावयत्।
1237. (४,६.३ ) नामीमदो नारूरुप उतास्मा अभवः पितुः ॥३॥

1238. (४,६.४ ) यस्त आस्यत्पञ्चाङ्गुरिर्वक्राच्चिदधि धन्वनः ।
1239. (४,६.४ ) अपस्कम्भस्य शल्यान् निरवोचमहं विषम् ॥४॥

1240. (४,६.५ ) शल्याद्विषं निरवोचं प्राञ्जनादुत पर्णधेः ।
1241. (४,६.५ ) अपाष्ठाच्छृङ्गात्कुल्मलान् निरवोचमहं विषम् ॥५॥

1242. (४,६.६ ) अरसस्त इषो शल्योऽथो ते अरसं विषम् ।
1243. (४,६.६ ) उतारसस्य वृक्षस्य धनुष्टे अरसारसम् ॥६॥

1244. (४,६.७ ) ये अपीषन् ये अदिहन् य आस्यन् ये अवासृजन् ।
1245. (४,६.७ ) सर्वे ते वध्रयः कृता वध्रिर्विषगिरिः कृतः ॥७॥

1246. (४,६.८ ) वध्रयस्ते खनितारो वध्रिस्त्वमस्योषधे ।
1247. (४,६.८ ) वध्रिः स पर्वतो गिरिर्यतो जातमिदं विषम् ॥८॥

1248. (४,७.१ ) वारिदं वारयातै वरणावत्यामधि ।
1249. (४,७.१ ) तत्रामृतस्यासिक्तं तेना ते वारये विषम् ॥१॥

1250. (४,७.२ ) अरसं प्राच्यं विषमरसं यदुदीच्यम् ।
1251. (४,७.२ ) अथेदमधराच्यं करम्भेण वि कल्पते ॥२॥

1252. (४,७.३ ) करम्भं कृत्वा तिर्यं पीबस्पाकमुदारथिम् ।
1253. (४,७.३ ) क्षुधा किल त्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरुपः ॥३॥

1254. (४,७.४ ) वि ते मदं मदावति शरमिव पातयामसि ।
1255. (४,७.४ ) प्र त्वा चरुमिव येषन्तं वचसा स्थापयामसि ॥४॥

1256. (४,७.५ ) परि ग्राममिवाचितं वचसा स्थापयामसि ।
1257. (४,७.५ ) तिष्ठा वृक्ष इव स्थाम्न्यभ्रिखाते न रूरुपः ॥५॥
1258. (४,७.६ ) पवस्तैस्त्वा पर्यक्रीणन् दूर्शेभिरजिनैरुत ।
1259. (४,७.६ ) प्रक्रीरसि त्वमोषधेऽभ्रिखाते न रूरुपः ॥६॥

1260. (४,७.७ ) अनाप्ता ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे ।
1261. (४,७.७ ) वीरान् नो अत्र मा दभन् तद्व एतत्पुरो दधे ॥७॥
1262. (४,८.१ ) भूतो भूतेषु पय आ दधाति स भूतानामधिपतिर्बभूव ।
1263. (४,८.१ ) तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं स राजा अनु मन्यतामिदम् ॥१॥

1264. (४,८.२ ) अभि प्रेहि माप वेन उग्रश्चेत्ता सपत्नहा ।
1265. (४,८.२ ) आ तिष्ठ मित्रवर्धन तुभ्यं देवा अधि ब्रुवन् ॥२॥

1266. (४,८.३ ) आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषं छ्रियं वसानश्चरति स्वरोचिः ।
1267. (४,८.३ ) महत्तद्वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥३॥

1268. (४,८.४ ) व्याघ्रो अधि वैयाघ्रे वि क्रमस्व दिशो महीः ।
1269. (४,८.४ ) विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥४॥

1270. (४,८.५ ) या आपो दिव्याः पयसा मदन्त्यन्तरिक्ष उत वा पृथिव्याम् ।
1271. (४,८.५ ) तासां त्वा सर्वासामपामभि षिञ्चामि वर्चसा ॥५॥

1272. (४,८.६ ) अभि त्वा वर्चसासिचन्न् आपो दिव्याः पयस्वतीः ।
1273. (४,८.६ ) यथासो मित्रवर्धनस्तथा त्वा सविता करत्॥६॥

1274. (४,८.७ ) एना व्याघ्रं परिषस्वजानाः सिंहं हिन्वन्ति महते सौभगाय ।
1275. (४,८.७ ) समुद्रं न सुभुवस्तस्थिवांसं मर्मृज्यन्ते द्वीपिनमप्स्वन्तः ॥७॥

1276. (४,९.१ ) एहि जीवं त्रायमाणं पर्वतस्यास्यक्ष्यम् ।
1277. (४,९.१ ) विश्वेभिर्देवैर्दत्तं परिधिर्जीवनाय कम् ॥१॥

1278. (४,९.२ ) परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवामसि ।
1279. (४,९.२ ) अश्वानामर्वतां परिपाणाय तस्थिषे ॥२॥

1280. (४,९.३ ) उतासि परिपाणं यातुजम्भनमाञ्जन ।
1281. (४,९.३ ) उतामृतस्य त्वं वेत्थाथो असि जीवभोजनमथो हरितभेषजम् ॥३॥

1282. (४,९.४ ) यस्याञ्जन प्रसर्पस्यङ्गमङ्गं परुष्परुः ।
1283. (४,९.४ ) ततो यक्ष्मं वि बाधस उग्रो मध्यमशीरिव ॥४॥

1284. (४,९.५ ) नैनं प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभिशोचनम् ।
1285. (४,९.५ ) नैनं विष्कन्धमश्नुते यस्त्वा बिभर्त्याञ्जन ॥५॥

1286. (४,९.६ ) असन्मन्त्राद्दुष्वप्न्याद्दुष्कृताच्छमलादुत ।
1287. (४,९.६ ) दुर्हार्दश्चक्षुषो घोरात्तस्मान् नः पाह्याञ्जन ॥६॥

1288. (४,९.७ ) इदं विद्वान् आञ्जन सत्यं वक्ष्यामि नानृतम् ।
1289. (४,९.७ ) सनेयमश्वं गामहमात्मानं तव पूरुष ॥७॥

1290. (४,९.८ ) त्रयो दासा आञ्जनस्य तक्मा बलास आदहिः ।
1291. (४,९.८ ) वर्षिष्ठः पर्वतानां त्रिककुन् नाम ते पिता ॥८॥

1292. (४,९.९ ) यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमवतस्परि ।
1293. (४,९.९ ) यातूंश्च सर्वाञ्जम्भयत्सर्वाश्च यातुधान्यः ॥९॥

1294. (४,९.१० ) यदि वासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यसे ।
1295. (४,९.१० ) उभे ते भद्रे नाम्नी ताभ्यां नः पाह्याञ्जन ॥१०॥

1296. (४,१०.१ ) वाताज्जातो अन्तरिक्षाद्विद्युतो ज्योतिषस्परि ।
1297. (४,१०.१ ) स नो हिरण्यजाः शङ्खः कृशनः पात्वंहसः ॥१॥

1298. (४,१०.२ ) यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे ।
1299. (४,१०.२ ) शङ्खेन हत्वा रक्षांस्यत्त्रिणो वि षहामहे ॥२॥

1300. (४,१०.३ ) शङ्खेनामीवाममतिं शङ्खेनोत सदान्वाः ।
1301. (४,१०.३ ) शङ्खो नो विश्वभेषजः कृशनः पात्वंहसः ॥३॥

1302. (४,१०.४ ) दिवि जातः समुद्रजः सिन्धुतस्पर्याभृतः ।
1303. (४,१०.४ ) स नो हिरण्यजाः शङ्ख आयुष्प्रतरणो मणिः ॥४॥

1304. (४,१०.५ ) समुद्राज्जातो मणिर्वृत्राज्जातो दिवाकरः ।
1305. (४,१०.५ ) सो अस्मान्त्सर्वतः पातु हेत्या देवासुरेभ्यः ॥५॥

1306. (४,१०.६ ) हिरण्यानामेकोऽसि सोमात्त्वमधि जज्ञिषे ।
1307. (४,१०.६ ) रथे त्वमसि दर्शत इषुधौ रोचनस्त्वं प्र ण आयूंषि तारिषत्॥६॥

1308. (४,१०.७ ) देवानामस्थि कृशनं बभूव तदात्मन्वच्चरत्यप्स्वन्तः ।
1309. (४,१०.७ ) तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय कार्शनस्त्वाभि रक्षतु ॥७॥

1310. (४,११.१ ) अनड्वान् दाधार पृथिवीमुत द्यामनड्वान् दाधारोर्वन्तरिक्षम् ।
1311. (४,११.१ ) अनड्वान् दाधार प्रदिशः षडुर्वीरनड्वान् विश्वं भुवनमा विवेश ॥१॥

1312. (४,११.२ ) अनड्वान् इन्द्रः स पशुभ्यो वि चष्टे त्रयां छक्रो वि मिमीते अध्वनः ।
1313. (४,११.२ ) भूतं भविष्यद्भुवना दुहानः सर्वा देवानां चरति व्रतानि ॥२॥

1314. (४,११.३ ) इन्द्रो जातो मनुष्येष्वन्तर्घर्मस्तप्तश्चरति शोशुचानः ।
1315. (४,११.३ ) सुप्रजाः सन्त्स उदारे न सर्षद्यो नाश्नीयादनडुहो विजानन् ॥३॥

1316. (४,११.४ ) अनड्वान् दुहे सुकृतस्य लोक ऐनं प्याययति पवमानः पुरस्तात्।
1317. (४,११.४ ) पर्जन्यो धारा मरुत ऊधो अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य ॥४॥

1318. (४,११.५ ) यस्य नेशे यज्ञपतिर्न यज्ञो नास्य दातेशे न प्रतिग्रहीता ।
1319. (४,११.५ ) यो विश्वजिद्विश्वभृद्विश्वकर्मा घर्मं नो ब्रूत यतमश्चतुष्पात्॥५॥

1320. (४,११.६ ) येन देवाः स्वरारुरुहुर्हित्वा शरीरममृतस्य नाभिम् ।
1321. (४,११.६ ) तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं घर्मस्य व्रतेन तपसा यशस्यवः ॥६॥

1322. (४,११.७ ) इन्द्रो रूपेणाग्निर्वहेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्।
1323. (४,११.७ ) विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अक्रमतानदुह्यक्रमत ।
1324. (४,११.७ ) सोऽदृंहयत सोऽधारयत ॥७॥

1325. (४,११.८ ) मध्यमेतदनडुहो यत्रैष वह आहितः ।
1326. (४,११.८ ) एतावदस्य प्राचीनं यावान् प्रत्यङ्समाहितः ॥८॥

1327. (४,११.९ ) यो वेदानदुहो दोहान् सप्तानुपदस्वतः ।
1328. (४,११.९ ) प्रजां च लोकं चाप्नोति तथा सप्तऋषयो विदुः ॥९॥

1329. (४,११.१० ) पद्भिः सेदिमवक्रामन्न् इरां जङ्घाभिरुत्खिदन् ।
1330. (४,११.१० ) स्रमेणानड्वान् कीलालं कीनाशश्चाभि गछतः ॥१०॥

1331. (४,११.११ ) द्वादश वा एता रात्रीर्व्रत्या आहुः प्रजापतेः ।
1332. (४,११.११ ) तत्रोप ब्रह्म यो वेद तद्वा अनडुहो व्रतम् ॥११॥

1333. (४,११.१२ ) दुहे सायं दुहे प्रातर्दुहे मध्यंदिनं परि ।
1334. (४,११.१२ ) दोहा ये अस्य संयन्ति तान् विद्मानुपदस्वतः ॥१२॥

1335. (४,१२.१ ) रोहण्यसि रोहण्यस्थ्नश्छिन्नस्य रोहणी ।
1336. (४,१२.१ ) रोहयेदमरुन्धति ॥१॥

1337. (४,१२.२ ) यत्ते रिष्टं यत्ते द्युत्तमस्ति पेष्ट्रं त आत्मनि ।
1338. (४,१२.२ ) धाता तद्भद्रया पुनः सं दधत्परुषा परुः ॥२॥

1339. (४,१२.३ ) सं ते मज्जा मज्ज्ञा भवतु समु ते परुषा परुः ।
1340. (४,१२.३ ) सं ते मांसस्य विस्रस्तं समस्थ्यपि रोहतु ॥३॥

1341. (४,१२.४ ) मज्जा मज्ञा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु ।
1342. (४,१२.४ ) असृक्ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु ॥४॥

1343. (४,१२.५ ) लोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वचम् ।
1344. (४,१२.५ ) असृक्ते अस्थि रोहतु छिन्नं सं धेह्योषधे ॥५॥

1345. (४,१२.६ ) स उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव रथः सुचक्रः ।
1346. (४,१२.६ ) सुपविः सुनाभिः प्रति तिष्ठोर्ध्वः ॥६॥

1347. (४,१२.७ ) यदि कर्तं पतित्वा संशश्रे यदि वाश्मा प्रहृतो जघान ।
1348. (४,१२.७ ) ऋभू रथस्येवाङ्गानि सं दधत्परुषा परुः ॥७॥

1349. (४,१३.१ ) उत देवा अवहितं देवा उन् नयथा पुनः ।
1350. (४,१३.१ ) उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥१॥

1351. (४,१३.२ ) द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः ।
1352. (४,१३.२ ) दक्षं ते अन्य आवातु व्यन्यो वातु यद्रपः ॥२॥

1353. (४,१३.३ ) आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः ।
1354. (४,१३.३ ) त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे ॥३॥
1355. (४,१३.४ ) त्रायन्तामिमं देवास्त्रायन्तां मरुतां गणाः ।
1356. (४,१३.४ ) त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत्॥४॥

1357. (४,१३.५ ) आ त्वागमं शंतातिभिरथो अरिष्टतातिभिः ।
1358. (४,१३.५ ) दक्षं त उग्रमाभारिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥५॥

1359. (४,१३.६ ) अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः ।
1360. (४,१३.६ ) अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॥६॥

1361. (४,१३.७ ) हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी ।
1362. (४,१३.७ ) अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मृशामसि ॥७॥

1363. (४,१४.१ ) अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकात्सो अपश्यज्जनितारमग्रे ।
1364. (४,१४.१ ) तेन देवा देवतामग्रा आयन् तेन रोहान् रुरुहुर्मेध्यासः ॥१॥

1365. (४,१४.२ ) क्रमध्वमग्निना नाकमुख्यान् हस्तेषु बिभ्रतः ।
1366. (४,१४.२ ) दिवस्पृष्ठं स्वर्गत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम् ॥२॥

1367. (४,१४.३ ) पृष्ठात्पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्दिवमारुहम् ।
1368. (४,१४.३ ) दिवो नाकस्य पृष्ठात्स्वर्ज्योतिरगामहम् ॥३॥

1369. (४,१४.४ ) स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी ।
1370. (४,१४.४ ) यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥४॥

1371. (४,१४.५ ) अग्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षुर्देवानामुत मानुषानाम् ।
1372. (४,१४.५ ) इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्वर्यन्तु यजमानाः स्वस्ति ॥५॥

1373. (४,१४.६ ) अजमनज्मि पयसा घृतेन दिव्यं सुपर्नं पयसं बृहन्तम् ।
1374. (४,१४.६ ) तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम् ॥६॥

1375. (४,१४.७ ) पञ्चौदनं पञ्चभिरङ्गुलिभिर्दर्व्योद्धर पञ्चधैतमोदनम् ।
1376. (४,१४.७ ) प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं धेहि पार्श्वम् ॥७॥

1377. (४,१४.८ ) प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य धेह्युत्तरस्यां दिश्युत्तरं धेहि पार्श्वम् ।
1378. (४,१४.८ ) ऊर्ध्वायां दिश्यजस्यानूकं धेहि दिशि ध्रुवायां धेहि पाजस्यमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य ॥८॥

1379. (४,१४.९ ) शृतमजं शृतया प्रोर्णुहि त्वचा सर्वैरङ्गैः संभृतं विश्वरूपम् ।
1380. (४,१४.९ ) स उत्तिस्ठेतो अभि नाकमुत्तमं पद्भिश्चतुर्भिः प्रति तिष्ठ दिक्षु ॥९॥

1381. (४,१५.१ ) समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः समभ्राणि वातजूतानि यन्तु ।
1382. (४,१५.१ ) महऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु ॥१॥

1383. (४,१५.२ ) समीक्षयन्तु तविषाः सुदानवोऽपां रसा ओषधीभिः सचन्ताम् ।
1384. (४,१५.२ ) वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः ॥२॥

1385. (४,१५.३ ) समीक्षयस्व गायतो नभांस्यपां वेगासः पृथगुद्विजन्ताम् ।
1386. (४,१५.३ ) वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तां वीरुधो विश्वरूपाः ॥३॥

1387. (४,१५.४ ) गणास्त्वोप गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृथक्।
1388. (४,१५.४ ) सर्गा वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमनु ॥४॥

1389. (४,१५.५ ) उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अर्को नभ उत्पातयाथ ।
1390. (४,१५.५ ) महऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु ॥५॥

1391. (४,१५.६ ) अभि क्रन्द स्तनयार्दयोदधिं भूमिं पर्जन्य पयसा समङ्धि ।
1392. (४,१५.६ ) त्वया सृष्टं बहुलमैतु वर्षमाशारैषी कृशगुरेत्वस्तम् ॥६॥

1393. (४,१५.७ ) सं वोऽवन्तु सुदानव उत्सा अजगरा उत ।
1394. (४,१५.७ ) मरुद्भिः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनु ॥७॥

1395. (४,१५.८ ) आशामाशां वि द्योततां वाता वान्तु दिशोदिशः ।
1396. (४,१५.८ ) मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः सं यन्तु पृथिवीमनु ॥८॥

1397. (४,१५.९ ) आपो विद्युदभ्रं वर्षं सं वोऽवन्तु सुदानव उत्सा अजगरा उत ।
1398. (४,१५.९ ) मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमनु ॥९॥

1399. (४,१५.१० ) अपामग्निस्तनूभिः संविदानो य ओषधीनामधिपा बभूव ।
1400. (४,१५.१० ) स नो वर्षं वनुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो अमृतं दिवस्परि ॥१०॥

1401. (४,१५.११ ) प्रजापतिः सलिलादा समुद्रादाप ईरयन्न् उदधिमर्दयाति ।
1402. (४,१५.११ ) प्र प्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेतोऽर्वान् एतेन स्तनयित्नुनेहि ॥११॥

1403. (४,१५.१२ ) अपो निषिञ्चन्न् असुरः पिता नः श्वसन्तु गर्गरा अपां वरुणाव नीचीरपः सृज ।
1404. (४,१५.१२ ) वदन्तु पृश्निबाहवो मण्डूका इरिणानु ॥१२॥

1405. (४,१५.१३ ) संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ।
1406. (४,१५.१३ ) वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्दूका अवादिषुः ॥१३॥

1407. (४,१५.१४ ) उपप्रवद मण्डूकि वर्षमा वद तादुरि ।
1408. (४,१५.१४ ) मध्ये ह्रदस्य प्लवस्व विगृह्य चतुरः पदः ॥१४॥

1409. (४,१५.१५ ) खण्वखा३ खैमखा३ मध्ये तदुरि ।
1410. (४,१५.१५ ) वर्षं वनुध्वं पितरो मरुतां मन इछत ॥१५॥

1411. (४,१५.१६ ) महान्तं कोशमुदचाभि षिञ्च सविद्युतं भवतु वातु वातः ।
1412. (४,१५.१६ ) तन्वतां यज्ञं बहुधा विसृष्टा आनन्दिनीरोषधयो भवन्तु ॥१६॥

1413. (४,१६.१ ) बृहन्न् एषामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति ।
1414. (४,१६.१ ) य स्तायन् मन्यते चरन्त्सर्वं देवा इदं विदुः ॥१॥

1415. (४,१६.२ ) यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः प्रतङ्कम् ।
1416. (४,१६.२ ) द्वौ संनिषद्य यन् मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः ॥२॥

1417. (४,१६.३ ) उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञ उतासौ द्यौर्बृहती दूरेअन्ता ।
1418. (४,१६.३ ) उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्न् अल्प उदके निलीनः ॥३॥

1419. (४,१६.४ ) उत यो द्यामतिसर्पात्परस्तान् न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञः ।
1420. (४,१६.४ ) दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम् ॥४॥

1421. (४,१६.५ ) सर्वं तद्राजा वरुणो वि चष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात्।
1422. (४,१६.५ ) संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षान् इव श्वघ्नी नि मिनोति तानि ॥५॥

1423. (४,१६.६ ) ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुषन्तः ।
1424. (४,१६.६ ) छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यः सत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥६॥

1425. (४,१६.७ ) शतेन पाशैरभि धेहि वरुणैनं मा ते मोच्यनृतवाङ्नृचक्षः ।
1426. (४,१६.७ ) आस्तां जाल्म उदरं श्रंशयित्वा कोश इवाबन्धः परिकृत्यमानः ॥७॥

1427. (४,१६.८ ) यः समाभ्यो वरुणो यो व्याभ्यो यः संदेश्यो वरुणो यो विदेश्यो ।
1428. (४,१६.८ ) यो दैवो वरुणो यश्च मानुषः ॥८॥

1429. (४,१६.९ ) तैस्त्वा सर्वैरभि ष्यामि पाशैरसावामुष्यायणामुष्याः पुत्र ।
1430. (४,१६.९ ) तान् उ ते सर्वान् अनुसंदिशामि ॥९॥
1431. (४,१७.१ ) ईशाणां त्वा भेषजानामुज्जेष आ रभामहे ।
1432. (४,१७.१ ) चक्रे सहस्रवीर्यं सर्वस्मा ओषधे त्वा ॥१॥

1433. (४,१७.२ ) सत्यजितं शपथयावनीं सहमानां पुनःसराम् ।
1434. (४,१७.२ ) सर्वाः समह्व्योषधीरितो नः पारयादिति ॥२॥

1435. (४,१७.३ ) या शशाप शपनेन याघं मूरमादधे ।
1436. (४,१७.३ ) या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्तु सा ॥३॥

1437. (४,१७.४ ) यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्नीललोहिते ।
1438. (४,१७.४ ) आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुस्तया कृत्याकृतो जहि ॥४॥

1439. (४,१७.५ ) दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः ।
1440. (४,१७.५ ) दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन् नाशयामसि ॥५॥

1441. (४,१७.६ ) क्षुधामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम् ।
1442. (४,१७.६ ) अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदप मृज्महे ॥६॥

1443. (४,१७.७ ) तृष्णामारं क्षुधामारमथो अक्षपराजयम् ।
1444. (४,१७.७ ) अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदप मृज्महे ॥७॥

1445. (४,१७.८ ) अपामार्ग ओषधीनां सर्वासामेक इद्वशी ।
1446. (४,१७.८ ) तेन ते मृज्म आस्थितमथ त्वमगदश्चर ॥८॥

1447. (४,१८.१ ) समं ज्योतिः सूर्येणाह्ना रात्री समावती ।
1448. (४,१८.१ ) कृणोमि सत्यमूतयेऽरसाः सन्तु कृत्वरीः ॥१॥

1449. (४,१८.२ ) यो देवाः कृत्यां कृत्वा हरादविदुषो गृहम् ।
1450. (४,१८.२ ) वत्सो धारुरिव मातरं तं प्रत्यगुप पद्यताम् ॥२॥

1451. (४,१८.३ ) अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति ।
1452. (४,१८.३ ) अश्मानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फट्करिक्रति ॥३॥

1453. (४,१८.४ ) सहस्रधामन् विशिखान् विग्रीवां छायया त्वम् ।
1454. (४,१८.४ ) प्रति स्म चक्रुषे कृत्यां प्रियां प्रियावते हर ॥४॥

1455. (४,१८.५ ) अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अदूदुषम् ।
1456. (४,१८.५ ) यां क्षेत्रे चक्रुर्यां गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥५॥

1457. (४,१८.६ ) यश्चकार न शशाक कर्तुं शश्रे पादमङ्गुरिम् ।
1458. (४,१८.६ ) चकार भद्रमस्मभ्यमात्मने तपनं तु सः ॥६॥

1459. (४,१८.७ ) अपामार्गोऽप मार्ष्टु क्षेत्रियं शपथश्च यः ।
1460. (४,१८.७ ) अपाह यातुधानीरप सर्वा अराय्यः ॥७॥

1461. (४,१८.८ ) अपमृज्य यातुधानान् अप सर्वा अराय्यः ।
1462. (४,१८.८ ) अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदप मृज्महे ॥८॥

1463. (४,१९.१ ) उतो अस्यबन्धुकृदुतो असि नु जामिकृत्।
1464. (४,१९.१ ) उतो कृत्याकृतः प्रजां नदमिवा छिन्धि वार्षिकम् ॥१॥

1465. (४,१९.२ ) ब्राह्मणेन पर्युक्तासि कण्वेन नार्षदेन ।
1466. (४,१९.२ ) सेनेवैषि त्विषीमती न तत्र भयमस्ति यत्र प्राप्नोष्योषधे ॥२॥

1467. (४,१९.३ ) अग्रमेष्योषधीनां ज्योतिषेवाभिदीपयन् ।
1468. (४,१९.३ ) उत त्रातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ॥३॥

1469. (४,१९.४ ) यददो देवा असुरांस्त्वयाग्रे निरकुर्वत ।
1470. (४,१९.४ ) ततस्त्वमध्योषधेऽपामार्गो अजायथाः ॥४॥

1471. (४,१९.५ ) विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन् नाम ते पिता ।
1472. (४,१९.५ ) प्रत्यग्वि भिन्धि त्वं तं यो अस्मामभिदासति ॥५॥

1473. (४,१९.६ ) असद्भूम्याः समभवत्तद्यामेति महद्व्यचः ।
1474. (४,१९.६ ) तद्वै ततो विधूपायत्प्रत्यक्कर्तारमृछतु ॥६॥

1475. (४,१९.७ ) प्रत्यङ्हि संबभूविथ प्रतीचीनफलस्त्वम् ।
1476. (४,१९.७ ) सर्वान् मच्छपथामधि वरीयो यावया वधम् ॥७॥

1477. (४,१९.८ ) शतेन मा परि पाहि सहस्रेणाभि रक्षा मा ।
1478. (४,१९.८ ) इन्द्रस्ते वीरुधां पत उग्र ओज्मानमा दधत्॥८॥
1479. (४,२०.१ ) आ पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति ।
1480. (४,२०.१ ) दिवमन्तरिक्षमाद्भूमिं सर्वं तद्देवि पश्यति ॥१॥

1481. (४,२०.२ ) तिस्रो दिवस्तिस्रः पृथिवीः षट्चेमाः प्रदिशाः पृथक्।
1482. (४,२०.२ ) त्वयाहं सर्वा भूतानि पश्यानि देव्योषधे ॥२॥

1483. (४,२०.३ ) दिव्यस्य सुपर्णस्य तस्य हासि कनीनिका ।
1484. (४,२०.३ ) सा भूमिमा रुरोहिथ वह्यं श्रान्ता वधूरिव ॥३॥

1485. (४,२०.४ ) तां मे सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत्।
1486. (४,२०.४ ) तयाहं सर्वं पश्यामि यश्च शूद्र उतार्यः ॥४॥

1487. (४,२०.५ ) आविष्कृणुष्व रूपानि मात्मानमप गूहथाः ।
1488. (४,२०.५ ) अथो सहस्रचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनः ॥५॥

1489. (४,२०.६ ) दर्शय मा यातुधानान् दर्शय यातुधान्यः ।
1490. (४,२०.६ ) पिशाचान्त्सर्वान् दर्शयेति त्वा रभ ओषधे ॥६॥

1491. (४,२०.७ ) कश्यपस्य चक्षुरसि शुन्याश्च चतुरक्ष्याः ।
1492. (४,२०.७ ) वीध्रे सूर्यमिव सर्पन्तं मा पिशाचं तिरस्करः ॥७॥

1493. (४,२०.८ ) उदग्रभं परिपाणाद्यातुधानं किमीदिनम् ।
1494. (४,२०.८ ) तेनाहं सर्वं पश्याम्युत शूद्रमुतार्यम् ॥८॥

1495. (४,२०.९ ) यो अन्तरिक्षेण पतति दिवं यश्च अतिसर्पति ।
1496. (४,२०.९ ) भूमिं यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्र दर्शय ॥९॥

1497. (४,२१.१ ) आ गावो अग्मन्न् उत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे ।
1498. (४,२१.१ ) प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥१॥

1499. (४,२१.२ ) इन्द्रो यज्वने गृणते च शिक्षत उपेद्ददाति न स्वं मुषायति ।
1500. (४,२१.२ ) भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्धयन्न् अभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम् ॥२॥

1501. (४,२१.३ ) न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति ।
1502. (४,२१.३ ) देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥३॥

1503. (४,२१.४ ) न ता अर्वा रेणुककाटोऽश्नुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि ।
1504. (४,२१.४ ) उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि चरन्ति यज्वनः ॥४॥

1505. (४,२१.५ ) गावो भगो गाव इन्द्रो म इछाद्गाव सोमस्य प्रथमस्य भक्षः ।
1506. (४,२१.५ ) इमा या गावः स जनास इन्द्र इछामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम् ॥५॥

1507. (४,२१.६ ) यूयं गावो मेदयथ कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम् ।
1508. (४,२१.६ ) भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभासु ॥६॥

1509. (४,२१.७ ) प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।
1510. (४,२१.७ ) मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु ॥७॥

1511. (४,२२.१ ) इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं मे इमं विशामेकवृषं कृणु त्वम् ।
1512. (४,२२.१ ) निरमित्रान् अक्ष्णुह्यस्य सर्वांस्तान् रन्धयास्मा अहमुत्तरेषु ॥१॥

1513. (४,२२.२ ) एमं भज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भज यो अमित्रो अस्य ।
1514. (४,२२.२ ) वर्ष्म क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शत्रुं रन्धय सर्वमस्मै ॥२॥

1515. (४,२२.३ ) अयमस्तु धनपतिर्धनानामयं विशां विश्पतिरस्तु राजा ।
1516. (४,२२.३ ) अस्मिन्न् इन्द्र महि वर्चांसि धेह्यवर्चसं कृणुहि शत्रुमस्य ॥३॥

1517. (४,२२.४ ) अस्मै द्यावापृथिवी भूरि वामं दुहाथां घर्मदुघे इव धेनू ।
1518. (४,२२.४ ) अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्प्रियो गवामोषधीनां पशूनाम् ॥४॥

1519. (४,२२.५ ) युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्ते ।
1520. (४,२२.५ ) यस्त्वा करदेकवृषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम् ॥५॥

1521. (४,२२.६ ) उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च राजन् प्रतिशत्रवस्ते ।
1522. (४,२२.६ ) एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥६॥

1523. (४,२२.७ ) सिंहप्रतीको विशो अद्धि सर्वा व्याघ्रप्रतीकोऽव बाधस्व शत्रून् ।
1524. (४,२२.७ ) एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूयतामा खिदा भोजनानि ॥७॥

1525. (४,२३.१ ) अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा यमिन्धते ।
1526. (४,२३.१ ) विशोविशः प्रविशिवांसमीमहे स नो मुञ्चत्वंहसः ॥१॥

1527. (४,२३.२ ) यथा हव्यं वहसि जातवेदो यथा यज्ञं कल्पयसि प्रजानन् ।
1528. (४,२३.२ ) एवा देवेभ्यः सुमतिं न आ वह स नो मुञ्चत्वंहसः ॥२॥

1529. (४,२३.३ ) यामन्यामन्न् उपयुक्तं वहिष्ठं कर्मङ्कर्मन्न् आभगमग्निमीडे ।
1530. (४,२३.३ ) रक्षोहणं यज्ञवृधं घृताहुतं स नो मुञ्चत्वंहसः ॥३॥

1531. (४,२३.४ ) सुजातं जातवेदसमग्निं वैश्वानरं विभुम् ।
1532. (४,२३.४ ) हव्यवाहं हवामहे स नो मुञ्चत्वंहसः ॥४॥

1533. (४,२३.५ ) येन ऋषयो बलमद्योतयन् युजा येनासुराणामयुवन्त मायाः ।
1534. (४,२३.५ ) येनाग्निना पणीन् इन्द्रो जिगाय स नो मुञ्चत्वंहसः ॥५॥

1535. (४,२३.६ ) येन देवा अमृतमन्वविन्दन् येनौषधीर्मधुमतीरकृण्वन् ।
1536. (४,२३.६ ) येन देवाः स्वराभरन्त्स नो मुञ्चत्वंहसः ॥६॥

1537. (४,२३.७ ) यस्येदं प्रदिशि यद्विरोचते यज्जातं जनितव्यं च केवलम् ।
1538. (४,२३.७ ) स्तौम्यग्निं नाथितो जोहवीमि स नो मुञ्चत्वंहसः ॥७॥

1539. (४,२४.१ ) इन्द्रस्य मन्महे शश्वदिदस्य मन्महे वृत्रघ्न स्तोमा उप मेम आगुः ।
1540. (४,२४.१ ) यो दाशुषः सुकृतो हवमेति स नो मुञ्चत्वंहसः ॥१॥

1541. (४,२४.२ ) य उग्रीणामुग्रबाहुर्ययुर्यो दानवानां बलमारुरोज ।
1542. (४,२४.२ ) येन जिताः सिन्धवो येन गावः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥२॥

1543. (४,२४.३ ) यश्चर्षणिप्रो वृषभः स्वर्विद्यस्मै ग्रावाणः प्रवदन्ति नृम्णम् ।
1544. (४,२४.३ ) यस्याध्वरः सप्तहोता मदिष्ठः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥३॥

1545. (४,२४.४ ) यस्य वशास ऋषभास उक्षणो यस्मै मीयन्ते स्वरवः स्वर्विदे ।
1546. (४,२४.४ ) यस्मै शुक्रः पवते ब्रह्मशुम्भितः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥४॥

1547. (४,२४.५ ) यस्य जुष्टिं सोमिनः कामयन्ते यं हवन्त इषुमन्तं गविष्टौ ।
1548. (४,२४.५ ) यस्मिन्न् अर्कः शिश्रिये यस्मिन्न् ओजः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥५॥

1549. (४,२४.६ ) यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे यस्य वीर्यं प्रथमस्यानुबुद्धम् ।
1550. (४,२४.६ ) येनोद्यतो वज्रोऽभ्यायताहिं स नो मुञ्चत्वंहसः ॥६॥

1551. (४,२४.७ ) यः संग्रामान् नयति सं युधे वशी यः पुष्टानि संसृजति द्वयानि ।
1552. (४,२४.७ ) स्तौमीन्द्रं नाथितो जोहवीमि स नो मुञ्चत्वंहसः ॥७॥

1553. (४,२५.१ ) वायोः सवितुर्विदथानि मन्महे यावात्मन्वद्विशथो यौ च रक्षथः ।
1554. (४,२५.१ ) यौ विश्वस्य परिभू बभूवथुस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥१॥

1555. (४,२५.२ ) ययोः संख्याता वरिमा पार्हिवानि याभ्यां रजो युपितमन्तरिक्षे ।
1556. (४,२५.२ ) ययोः प्रायं नान्वानशे कश्चन तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥२॥

1557. (४,२५.३ ) तव व्रते नि विशन्ते जनासस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रभानो ।
1558. (४,२५.३ ) युवं वायो सविता च भुवनानि रक्षथस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥३॥

1559. (४,२५.४ ) अपेतो वायो सविता च दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिदां च सेधतम् ।
1560. (४,२५.४ ) सं ह्यूर्जया सृजथः सं बलेन तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥४॥

1561. (४,२५.५ ) रयिं मे पोषं सवितोत वायुस्तनू दक्षमा सुवतां सुशेवम् ।
1562. (४,२५.५ ) अयक्ष्मतातिं मह इह धत्तं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥५॥

1563. (४,२५.६ ) प्र सुमतिं सवितर्वाय ऊतये महस्वन्तं मत्सरं मादयाथः ।
1564. (४,२५.६ ) अर्वाग्वामस्य प्रवतो नि यछतं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥६॥

1565. (४,२५.७ ) उप श्रेष्ठा न आशिषो देवयोर्धामन्न् अस्थिरन् ।
1566. (४,२५.७ ) स्तौमि देवं सवितारं च वायुं तौ नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥७॥

1567. (४,२६.१ ) मन्वे वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ सचेतसौ ये अप्रथेथाममिता योजनानि ।
1568. (४,२६.१ ) प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूनां ते नो मुञ्चतमंहसः ॥१॥

1569. (४,२६.२ ) प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूनां प्रवृद्धे देवी सुभगे उरूची ।
1570. (४,२६.२ ) द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥२॥

1571. (४,२६.३ ) असन्तापे सुतपसौ हुवेऽहमुर्वी गम्भीरे कविभिर्नमस्ये ।
1572. (४,२६.३ ) द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥३॥

1573. (४,२६.४ ) ये अमृतं बिभृथो ये हवींषि ये स्रोत्या बिभृथो ये मनुष्यान् ।
1574. (४,२६.४ ) द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥४॥

1575. (४,२६.५ ) ये उस्रिया बिभृथो ये वनस्पतीन् ययोर्वां विश्वा भुवनान्यन्तः ।
1576. (४,२६.५ ) द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥५॥

1577. (४,२६.६ ) ये कीलालेन तर्पयथो ये घृतेन याभ्यामृते न किं चन शक्नुवन्ति ।
1578. (४,२६.६ ) द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥६॥

1579. (४,२६.७ ) यन् मेदमभिशोचति येनयेन वा कृतं पौरुषेयान् न दैवात्।
1580. (४,२६.७ ) स्तौमि द्यावापृथिवी नाथितो जोहवीमि ते नो मुञ्चतमंहसः ॥७॥

1581. (४,२७.१ ) मरुतां मन्वे अधि मे ब्रुवन्तु प्रेमं वाजं वाजसाते अवन्तु ।
1582. (४,२७.१ ) आशून् इव सुयमान् अह्व ऊतये ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१॥

1583. (४,२७.२ ) उत्समक्षितं व्यचन्ति ये सदा य आसिञ्चन्ति रसमोषधीषु ।
1584. (४,२७.२ ) पुरो दधे मरुतः पृश्निमातॄंस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥२॥
1585. (४,२७.३ ) पयो धेनूनां रसमोषधीनां जवमर्वतां कवयो य इन्वथ ।
1586. (४,२७.३ ) शग्मा भवन्तु मरुतो नः स्योनास्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥३॥

1587. (४,२७.४ ) अपः समुद्राद्दिवमुद्वहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति ।
1588. (४,२७.४ ) ये अद्भिरीशाना मरुतश्चरन्ति ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥४॥

1589. (४,२७.५ ) ये कीलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन ये वा वयो मेदसा संसृजन्ति ।
1590. (४,२७.५ ) ये अद्भिरीशाना मरुतो वर्षयन्ति ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥५॥

1591. (४,२७.६ ) यदीदिदं मरुतो मारुतेन यदि देवा दैव्येनेदृगार ।
1592. (४,२७.६ ) यूयमीशिध्वे वसवस्तस्य निष्कृतेस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥६॥

1593. (४,२७.७ ) तिग्ममनीकं विदितं सहस्वन् मारुतं शर्धः पृतनासूग्रम् ।
1594. (४,२७.७ ) स्तौमि मरुतो नाथितो जोहवीमि ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥७॥

1595. (४,२८.१ ) भवाशर्वौ मन्वे वां तस्य वित्तं ययोर्वामिदं प्रदिशि यद्विरोचते ।
1596. (४,२८.१ ) यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥१॥

1597. (४,२८.२ ) ययोरभ्यभ्व उत यद्दूरे चिद्यौ विदिताविषुभृतामसिष्ठौ ।
1598. (४,२८.२ ) यावस्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥२॥

1599. (४,२८.३ ) सहस्राक्षौ वृत्रहना हुवेहं दूरेगव्यूती स्तुवन्न् एम्युग्रौ ।
1600. (४,२८.३ ) यावस्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥३॥

1601. (४,२८.४ ) यावारेभाथे बहु साकमग्रे प्र चेदस्राष्ट्रमभिभां जनेषु ।
1602. (४,२८.४ ) यावस्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥४॥

1603. (४,२८.५ ) ययोर्वधान् नापपद्यते कश्चनान्तर्देवेषूत मानुषेषु ।
1604. (४,२८.५ ) यावस्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥५॥

1605. (४,२८.६ ) यः कृत्याकृन् मूलकृद्यातुधानो नि तस्मिन् धत्तं वज्रमुग्रौ ।
1606. (४,२८.६ ) यावस्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥६॥

1607. (४,२८.७ ) अधि नो ब्रूतं पृतनासूग्रौ सं वज्रेण सृजतं यः किमीदी ।
1608. (४,२८.७ ) स्तौमि भवाशर्वौ नाथितो जोहवीमि तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥७॥

1609. (४,२९.१ ) मन्वे वां मित्रावरुणावृतावृधौ सचेतसौ द्रुह्वणो यौ नुदेथे ।
1610. (४,२९.१ ) प्र सत्यावानमवथो भरेषु तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥१॥

1611. (४,२९.२ ) सचेतसौ द्रुह्वणो यौ नुदेथे प्र सत्यावानमवथो भरेषु ।
1612. (४,२९.२ ) यौ गछथो नृचक्षसौ बभ्रुणा सुतं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥२॥

1613. (४,२९.३ ) यावङ्गिरसमवथो यावगस्तिं मित्रावरुणा जमदग्निमत्त्रिम् ।
1614. (४,२९.३ ) यौ कश्यपमवथो यौ वसिष्ठं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥३॥

1615. (४,२९.४ ) यौ श्यावाश्वमवथो वाध्र्यश्वं मित्रावरुणा पुरुमीढमत्त्रिम् ।
1616. (४,२९.४ ) यौ विमदमवथो सप्तवध्रिं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥४॥

1617. (४,२९.५ ) यौ भरद्वाजमवथो यौ गविष्ठिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र कुत्सम् ।
1618. (४,२९.५ ) यौ कक्षीवन्तमवथो प्रोत कण्वं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥५॥

1619. (४,२९.६ ) यौ मेधातिथिमवथो यौ त्रिशोकं मित्रावरुणावुशनां काव्यं यौ ।
1620. (४,२९.६ ) यौ गोतममवथो प्रोत मुग्दलं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥६॥

1621. (४,२९.७ ) ययो रथः सत्यवर्त्म र्जुरश्मिर्मिथुया चरन्तमभियाति दूषयन् ।
1622. (४,२९.७ ) स्तौमि मित्रावरुणौ नाथितो जोहवीमि तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥७॥

1623. (४,३०.१ ) अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।
1624. (४,३०.१ ) अहं मित्रावरुनोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥१॥

1625. (४,३०.२ ) अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् ।
1626. (४,३०.२ ) तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तः ॥२॥

1627. (४,३०.३ ) अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुत मानुषाणाम् ।
1628. (४,३०.३ ) यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ॥३॥

1629. (४,३०.४ ) मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणति य ईं शृणोत्युक्तम् ।
1630. (४,३०.४ ) अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रुद्धेयं ते वदामि ॥४॥

1631. (४,३०.५ ) अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ ।
1632. (४,३०.५ ) अहं जनाय समदं कृणोमि अहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥५॥

1633. (४,३०.६ ) अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् ।
1634. (४,३०.६ ) अहं दधामि द्रविणा हविष्मते सुप्राव्या यजमानाय सुन्वते ॥६॥

1635. (४,३०.७ ) अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ।
1636. (४,३०.७ ) ततो वि तिष्ठे भुवनानि विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि ॥७॥

1637. (४,३०.८ ) अहमेव वातैव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा ।
1638. (४,३०.८ ) परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिम्ना सं बभूव ॥८॥

1639. (४,३१.१ ) त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणा हृषितासो मरुत्वन् ।
1640. (४,३१.१ ) तिग्मेषव आयुधा संशिशाना उप प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः ॥१॥

1641. (४,३१.२ ) अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीर्नः सहुरे हूत एधि ।
1642. (४,३१.२ ) हत्वाय शत्रून् वि भजस्व वेद ओजो मिमानो वि मृधो नुदस्व ॥२॥

1643. (४,३१.३ ) सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मै रुजन् मृणन् प्रमृणन् प्रेहि शत्रून् ।
1644. (४,३१.३ ) उग्रं ते पाजो नन्वा रुरुध्रे वशी वशं नयासा एकज त्वम् ॥३॥

1645. (४,३१.४ ) एको बहूनामसि मन्य ईडिता विशंविशं युद्धाय सं शिशाधि ।
1646. (४,३१.४ ) अकृत्तरुक्त्वया युजा वयं द्युमन्तं घोषं विजयाय कृण्मसि ॥४॥

1647. (४,३१.५ ) विजेषकृदिन्द्र इवानवब्रवोऽस्माकं मन्यो अधिपा भवेह ।
1648. (४,३१.५ ) प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्मा तमुत्सं यत आबभूथ ॥५॥

1649. (४,३१.६ ) आभूत्या सहजा वज्र सायक सहो बिभर्षि सहभूत उत्तरम् ।
1650. (४,३१.६ ) क्रत्वा नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि ॥६॥

1651. (४,३१.७ ) संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं धत्तां वरुणश्च मन्युः ।
1652. (४,३१.७ ) भियो दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम् ॥७॥

1653. (४,३२.१ ) यस्ते मन्योऽविधद्वज्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्।
1654. (४,३२.१ ) साह्याम दासमार्यं त्वया युजा वयं सहस्कृतेन सहसा सहस्वता ॥१॥

1655. (४,३२.२ ) मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः ।
1656. (४,३२.२ ) मन्युं विश ईडते मानुषीर्याः पहि नो मन्यो तपसा सजोषाः ॥२॥

1657. (४,३२.३ ) अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान् तपसा युजा वि जहि शत्रून् ।
1658. (४,३२.३ ) अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भरा त्वं नः ॥३॥

1659. (४,३२.४ ) त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूर्भामो अभिमातिषाहः ।
1660. (४,३२.४ ) विश्वचर्षणिः सहुरिः सहीयान् अस्मास्वोजः पृतनासु धेहि ॥४॥

1661. (४,३२.५ ) अभागः सन्न् अप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तविषस्य प्रचेतः ।
1662. (४,३२.५ ) तं त्वा मन्यो अक्रतुर्जिहीडाहं स्वा तनूर्बलदावा न एहि ॥५॥

1663. (४,३२.६ ) अयं ते अस्म्युप न एह्यर्वाङ्प्रतीचीनः सहुरे विश्वदावन् ।
1664. (४,३२.६ ) मन्यो वज्रिन्न् अभि न आ ववृत्स्व हनाव दस्यूंरुत बोध्यापेः ॥६॥

1665. (४,३२.७ ) अभि प्रेहि दक्षिणतो भवा नोऽधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि ।
1666. (४,३२.७ ) जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुभावुपांशु प्रथमा पिबाव ॥७॥

1667. (४,३३.१ ) अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम् ।
1668. (४,३३.१ ) अप नः शोशुचदघम् ॥१॥

1669. (४,३३.२ ) सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे ।
1670. (४,३३.२ ) अप नः शोशुचदघम् ॥२॥

1671. (४,३३.३ ) प्र यद्भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च सूरयः ।
1672. (४,३३.३ ) अप नः शोशुचदघम् ॥३॥

1673. (४,३३.४ ) प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम् ।
1674. (४,३३.४ ) अप नः शोशुचदघम् ॥४॥

1675. (४,३३.५ ) प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः ।
1676. (४,३३.५ ) अप नः शोशुचदघम् ॥५॥

1677. (४,३३.६ ) त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि ।
1678. (४,३३.६ ) अप नः शोशुचदघम् ॥६॥

1679. (४,३३.७ ) द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय ।
1680. (४,३३.७ ) अप नः शोशुचदघम् ॥७॥

1681. (४,३३.८ ) स नः सिन्धुमिव नावाति पर्ष स्वस्तये ।
1682. (४,३३.८ ) अप नः शोशुचदघम् ॥८॥

1683. (४,३४.१ ) ब्रह्मास्य शीर्षं बृहदस्य पृष्ठं वामदेव्यमुदरमोदनस्य ।
1684. (४,३४.१ ) छन्दांसि पक्षौ मुखमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तपसोऽधि यज्ञः ॥१॥

1685. (४,३४.२ ) अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम् ।
1686. (४,३४.२ ) नैषां शिश्नं प्र दहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु स्त्रैणमेषाम् ॥२॥

1687. (४,३४.३ ) विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नैनान् अवर्तिः सचते कदा चन ।
1688. (४,३४.३ ) आस्ते यम उप याति देवान्त्सं गन्धर्वैर्मदते सोम्येभिः ॥३॥

1689. (४,३४.४ ) विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नैनान् यमः परि मुष्णाति रेतः ।
1690. (४,३४.४ ) रथी ह भूत्वा रथयान ईयते पक्षी ह भूत्वाति दिवः समेति ॥४॥

1691. (४,३४.५ ) एष यज्ञानां विततो वहिष्ठो विष्टारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश ।
1692. (४,३४.५ ) आण्डीकं कुमुदं सं तनोति बिसं शालूकं शफको मुलाली ।
1693. (४,३४.५ ) एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥५॥

1694. (४,३४.६ ) घृतह्रदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना ।
1695. (४,३४.६ ) एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥६॥

1696. (४,३४.७ ) चतुरः कुम्भांश्चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्नामुदकेन दध्ना ।
1697. (४,३४.७ ) एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥७॥

1698. (४,३४.८ ) इममोदनं नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम् ।
1699. (४,३४.८ ) स मे मा क्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु ॥८॥

1700. (४,३५.१ ) यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत्।
1701. (४,३५.१ ) यो लोकानां विधृतिर्नाभिरेषात्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥१॥

1702. (४,३५.२ ) येनातरन् भूतकृतोऽति मृत्युं यमन्वविन्दन् तपसा श्रमेण ।
1703. (४,३५.२ ) यं पपाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्वं तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥२॥

1704. (४,३५.३ ) यो दाधार पृथिवीं विश्वभोजसं यो अन्तरिक्षमापृणाद्रसेन ।
1705. (४,३५.३ ) यो अस्तभ्नाद्दिवमूर्ध्वो महिम्ना तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥३॥

1706. (४,३५.४ ) यस्मान् मासा निर्मितास्त्रिंशदराः संवत्सरो यस्मान् निर्मितो द्वादशारः ।
1707. (४,३५.४ ) अहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥४॥

1708. (४,३५.५ ) यः प्राणदः प्राणदवान् बभूव यस्मै लोका घृतवन्तः क्षरन्ति ।
1709. (४,३५.५ ) ज्योतिष्मतीः प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥५॥

1710. (४,३५.६ ) यस्मात्पक्वादमृतं संबभूव यो गायत्र्या अधिपतिर्बभूव ।
1711. (४,३५.६ ) यस्मिन् वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥६॥

1712. (४,३५.७ ) अव बाधे द्विषन्तं देवपीयुं सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु ।
1713. (४,३५.७ ) ब्रह्मौदनं विश्वजितं पचामि शृण्वन्तु मे श्रद्दधानस्य देवाः ॥७॥

1714. (४,३६.१ ) तान्त्सत्यौजाः प्र दहत्वग्निर्वैश्वानरो वृषा ।
1715. (४,३६.१ ) यो नो दुरस्याद्दिप्साच्चाथो यो नो अरातियात्॥१॥

1716. (४,३६.२ ) यो नो दिप्साददिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्सति ।
1717. (४,३६.२ ) वैश्वानरस्य दंष्ट्रयोरग्नेरपि दधामि तम् ॥२॥

1718. (४,३६.३ ) य आगरे मृगयन्ते प्रतिक्रोशेऽमावास्ये ।
1719. (४,३६.३ ) क्रव्यादो अन्यान् दिप्सतः सर्वांस्तान्त्सहसा सहे ॥३॥

1720. (४,३६.४ ) सहे पिशाचान्त्सहसैषां द्रविणं ददे ।
1721. (४,३६.४ ) सर्वान् दुरस्यतो हन्मि सं म आकूतिरृध्यताम् ॥४॥

1722. (४,३६.५ ) ये देवास्तेन हासन्ते सूर्येण मिमते जवम् ।
1723. (४,३६.५ ) नदीषु पर्वतेषु ये सं तैः पशुभिर्विदे ॥५॥

1724. (४,३६.६ ) तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रो गोमतामिव ।
1725. (४,३६.६ ) श्वानः सिंहमिव दृष्ट्वा ते न विन्दन्ते न्यञ्चनम् ॥६॥

1726. (४,३६.७ ) न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तेनैः न वनर्गुभिः ।
1727. (४,३६.७ ) पिशाचास्तस्मान् नश्यन्ति यमहं ग्राममाविशे ॥७॥

1728. (४,३६.८ ) यं ग्राममाविशत इदमुग्रं सहो मम ।
1729. (४,३६.८ ) पिशाचास्तस्मान् नश्यन्ति न पापमुप जानते ॥८॥

1730. (४,३६.९ ) ये मा क्रोधयन्ति लपिता हस्तिनं मशका इव ।
1731. (४,३६.९ ) तान् अहं मन्ये दुर्हितान् जने अल्पशयून् इव ॥९॥

1732. (४,३६.१० ) अभि तं निरृतिर्धत्तामश्वमिव अश्वाभिधान्या ।
1733. (४,३६.१० ) मल्वो यो मह्यं क्रुध्यति स उ पाशान् न मुच्यते ॥१०॥

1734. (४,३७.१ ) त्वया पूर्वमथर्वाणो जघ्नू रक्षांस्योषधे ।
1735. (४,३७.१ ) त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्त्यः ॥१॥

1736. (४,३७.२ ) त्वया वयमप्सरसो गन्धर्वांस्चातयामहे ।
1737. (४,३७.२ ) अजशृङ्ग्यज रक्षः सर्वान् गन्धेन नाशय ॥२॥

1738. (४,३७.३
1739. ) नदीं यन्त्वप्सरसोऽपां तारमवश्वसम् ।
1740. (४,३७.३ ) गुल्गुलूः पीला नलद्यौक्षगन्धिः प्रमन्दनी ।
1741. (४,३७.३ ) तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥३॥

1742. (४,३७.४ ) यत्राश्वत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः ।
1743. (४,३७.४ ) तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥४॥

1744. (४,३७.५ ) यत्र वः प्रेङ्खा हरिता अर्जुना उत यत्राघाताः कर्कर्यः संवदन्ति ।
1745. (४,३७.५ ) तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५॥

1746. (४,३७.६ ) एयमगन्न् ओषधीनां वीरुधां वीर्यावती ।
1747. (४,३७.६ ) अजशृङ्ग्यराटकी तीक्ष्णशृङ्गी व्यृषतु ॥६॥

1748. (४,३७.७ ) आनृत्यतः शिखण्डिनो गन्धर्वस्याप्सरापतेः ।
1749. (४,३७.७ ) भिनद्मि मुष्कावपि यामि शेपः ॥७॥

1750. (४,३७.८ ) भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टीरयस्मयीः ।
1751. (४,३७.८ ) ताभिर्हविरदान् गन्धर्वान् अवकादान् व्यृषतु ॥८॥

1752. (४,३७.९ ) भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टीर्हिरण्ययीः ।
1753. (४,३७.९ ) ताभिर्हविरदान् गन्धर्वान् अवकादान् व्यृषतु ॥९॥
1754. (४,३७.१० ) अवकादान् अभिशोचान् अप्सु ज्योतय मामकान् ।
1755. (४,३७.१० ) पिशाचान्त्सर्वान् ओषधे प्र मृणीहि सहस्व च ॥१०॥

1756. (४,३७.११ ) श्वेवैकः कपिरिवैकः कुमारः सर्वकेशकः ।
1757. (४,३७.११ ) प्रियो दृश इव भूत्वा गन्धर्वः सचते स्त्रियस्।
1758. (४,३७.११ ) तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्यावता ॥११॥

1759. (४,३७.१२ ) जाया इद्वो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो युयम् ।
1760. (४,३७.१२ ) अप धावतामर्त्या मर्त्यान् मा सचध्वम् ॥१२॥
1761. (४,३८.१ ) उद्भिन्दतीं संजयन्तीमप्सरां साधुदेविनीम् ।
1762. (४,३८.१ ) ग्लहे कृतानि कृण्वानामप्सरां तामिह हुवे ॥१॥
1763. (४,३८.२ ) विचिन्वतीमाकिरन्तीमप्सरां साधुदेविनीम् ।
1764. (४,३८.२ ) ग्लहे कृतानि गृह्णानामप्सरां तामिह हुवे ॥२॥

1765. (४,३८.३ ) यायैः परिनृत्यत्याददाना कृतं ग्लहात्।
1766. (४,३८.३ ) सा नः कृतानि सीषती प्रहामाप्नोतु मायया ।
1767. (४,३८.३ ) सा नः पयस्वत्यैतु मा नो जैषुरिदं धनम् ॥३॥
1768. (४,३८.४ ) या अक्षेषु प्रमोदन्ते शुचं क्रोधं च बिभ्रती ।
1769. (४,३८.४ ) आनन्दिनीं प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुवे ॥४॥

1770. (४,३८.५ ) सूर्यस्य रश्मीन् अनु याः सञ्चरन्ति मरीचीर्वा या अनुसञ्चरन्ति ।
1771. (४,३८.५ ) यासामृषभो दूरतो वाजिनीवान्त्सद्यः सर्वान् लोकान् पर्येति रक्षन् ।
1772. (४,३८.५ ) स न ऐतु होममिमं जुसाणोऽन्तरिक्षेण सह वाजिनीवान् ॥५॥

1773. (४,३८.६ ) अन्तरिक्षेन सह वाजिनीवन् कर्कीं वत्सामिह रक्ष वाजिन् ।
1774. (४,३८.६ ) इमे ते स्तोका बहुला एह्यर्वाङियं ते कर्कीह ते मनोऽस्तु ॥६॥

1775. (४,३८.७ ) अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन् कर्कीं वत्सामिह रक्ष वाजिन् ।
1776. (४,३८.७ ) अयं घासो अयं व्रज इह वत्सां नि बध्नीमः ।
1777. (४,३८.७ ) यथानाम व ईश्महे स्वाहा ॥७॥

1778. (४,३९.१ ) पृथिव्यामग्नये समनमन्त्स आर्ध्नोत्।
1779. (४,३९.१ ) यथा पृथिव्यामग्नये समनमन्न् एवा मह्यं संनमः सं नमन्तु ॥१॥

1780. (४,३९.२ ) पृथिवी धेनुस्तस्या अग्निर्वत्सः ।
1781. (४,३९.२ ) सा मेऽग्निना वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम् ।
1782. (४,३९.२ ) आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥२॥

1783. (४,३९.३ ) अन्तरिक्षे वायवे समनमन्त्स आर्ध्नोत्।
1784. (४,३९.३ ) यथान्तरिक्षे वायवे समनमन्न् एवा मह्यं संनमः सं नमन्तु ॥३॥

1785. (४,३९.४ ) अन्तरिक्षं धेनुस्तस्या वत्सः ।
1786. (४,३९.४ ) सा मे वायुना वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम् ।
1787. (४,३९.४ ) आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥४॥

1788. (४,३९.५ ) दिव्यादित्याय समनमन्त्स आर्ध्नोत्।
1789. (४,३९.५ ) यथा दिव्यादित्याय समनमन्न् एवा मह्यं संनमः सं नमन्तु ॥५॥

1790. (४,३९.६ ) द्यौर्धेनुस्तस्या आदित्यो वत्सः ।
1791. (४,३९.६ ) सा म आदित्येन वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम् ।
1792. (४,३९.६ ) आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥६॥

1793. (४,३९.७ ) दिक्षु चन्द्राय समनमन्त्स आर्ध्नोत्।
1794. (४,३९.७ ) यथा दिक्षु चन्द्राय समनमन्न् एवा मह्यं संनमः सं नमन्तु ॥७॥

1795. (४,३९.८ ) दिशो धेनवस्तासां चन्द्रो वत्सः ।
1796. (४,३९.८ ) ता मे चन्द्रेण वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहामायुः प्रथमं प्रजां पोसं रयिं स्वाहा ॥८॥

1797. (४,३९.९ ) अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपा उ ।
1798. (४,३९.९ ) नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कर्म भागम् ॥९॥

1799. (४,३९.१० ) हृदा पूतं मनसा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
1800. (४,३९.१० ) सप्तास्यानि तव जातवेदस्तेभ्यो जुहोमि स जुषस्व हव्यम् ॥१०॥

1801. (४,४०.१ ) ये पुरस्ताज्जुह्वति जातवेदः प्राच्या दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।
1802. (४,४०.१ ) अग्निमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिसरेण हन्मि ॥१॥

1803. (४,४०.२ ) ये दक्षिणतो जुह्वति जातवेदो दक्षिणाया दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।
1804. (४,४०.२ ) यममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेना प्रतिसरेण हन्मि ॥२॥

1805. (४,४०.३ ) ये पश्चाज्जुह्वति जातवेदः प्रतीच्या दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।
1806. (४,४०.३ ) वरुणमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिसरेण हन्मि ॥३॥

1807. (४,४०.४ ) य उत्तरतो जुह्वति जातवेद उदीच्या दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।
1808. (४,४०.४ ) सोममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिसरेण हन्मि ॥४॥

1809. (४,४०.५ ) येऽधस्ताज्जुह्वति जातवेद उदीच्या दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।
1810. (४,४०.५ ) भूमिमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिसरेण हन्मि ॥५॥

1811. (४,४०.६ ) येऽन्तरिक्षाज्जुह्वति जातवेदो व्यध्वाया दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।
1812. (४,४०.६ ) वायुमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिसरेण हन्मि ॥६॥

1813. (४,४०.७ ) य उपरिष्टाज्जुह्वति जातवेद ऊर्ध्वाया दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।
1814. (४,४०.७ ) सूर्यमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिसरेण हन्मि ॥७॥

1815. (४,४०.८ ) ये दिशामन्तर्देशेभ्यो जुह्वति जातवेदः सर्वाभ्यो दिग्भ्योऽभिदासन्ति अस्मान् ।
1816. (४,४०.८ ) ब्रह्म र्त्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिसरेण हन्मि ॥८॥

1817. (५,१.१ ) ऋधङ्मन्त्रो योनिं य आबभूवामृतासुर्वर्धमानः सुजन्मा ।
1818. (५,१.१ ) अदब्धासुर्भ्राजमानोऽहेव त्रितो धर्ता दाधार त्रीणि ॥१॥

1819. (५,१.२ ) आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपूंषि कृणुषे पुरूणि ।
1820. (५,१.२ ) धास्युर्योनिं प्रथम आ विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत ॥२॥

1821. (५,१.३ ) यस्ते शोकाय तन्वं रिरेच क्षरद्धिरण्यं शुचयोऽनु स्वाः ।
1822. (५,१.३ ) अत्रा दधेते अमृतानि नामास्मे वस्त्राणि विश एरयन्ताम् ॥३॥

1823. (५,१.४ ) प्र यदेते प्रतरं पूर्व्यं गुः सदःसद आतिष्ठन्तो अजुर्यम् ।
1824. (५,१.४ ) कविः शुषस्य मातरा रिहाणे जाम्यै धुर्यं पतिमेरयेथाम् ॥४॥

1825. (५,१.५ ) तदू षु ते महत्पृथुज्मन् नमः कविः काव्येना कृणोमि ।
1826. (५,१.५ ) यत्सम्यञ्चावभियन्तावभि क्षामत्रा मही रोधचक्रे वावृधेते ॥५॥

1827. (५,१.६ ) सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामिदेकामभ्यंहुरो गात्।
1828. (५,१.६ ) आयोर्ह स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ ॥६॥

1829. (५,१.७ ) उतामृतासुर्व्रत एमि कृन्वन्न् असुरात्मा तन्वस्तत्सुमद्गुः ।
1830. (५,१.७ ) उत वा शक्रो रत्नं दधात्यूर्जया वा यत्सचते हविर्दाः ॥७॥
1831. (५,१.८ ) उत पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे ज्येष्ठं मर्यादमह्वयन्त्स्वस्तये ।
1832. (५,१.८ ) दर्शन् नु ता वरुण यास्ते विष्ठा आवर्व्रततः कृणवो वपूंषि ॥८॥

1833. (५,१.९ ) अर्धमर्धेन पयसा पृणक्ष्यर्धेन शुष्म वर्धसे अमुर ।
1834. (५,१.९ ) अविं वृधाम शग्मियं सखायं वरुणं पुत्रमदित्या इषिरम् ।
1835. (५,१.९ ) कविशस्तान्यस्मै वपूंष्यवोचाम रोदसी सत्यवाचा ॥९॥

1836. (५,२.१ ) तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो यज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः ।
1837. (५,२.१ ) सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रून् अनु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमाः ॥१॥

1838. (५,२.२ ) ववृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसं दधाति ।
1839. (५,२.२ ) अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥२॥

1840. (५,२.३ ) त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमाः ।
1841. (५,२.३ ) स्वदोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः सु मधु मधुनाभि योधीः ॥३॥

1842. (५,२.४ ) यदि चिन् नु त्वा धना जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः ।
1843. (५,२.४ ) ओजीयः शुष्मिन्त्स्थिरमा तनुष्व मा त्वा दभन् दुरेवासः कशोकाः ॥४॥

1844. (५,२.५ ) त्वया वयं शाशद्महे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि ।
1845. (५,२.५ ) चोदयामि त आयुधा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि ॥५॥

1846. (५,२.६ ) नि तद्दधिषेऽवरे परे च यस्मिन्न् आविथावसा दुरोणे ।
1847. (५,२.६ ) आ स्थापयत मातरं जिगत्नुमत इन्वत कर्वराणि भूरि ॥६॥

1848. (५,२.७ ) स्तुष्व वर्ष्मन् पुरुवर्त्मानं समृभ्वाणमिनतममाप्तमाप्त्यानाम् ।
1849. (५,२.७ ) आ दर्शति शवसा भूर्योजाः प्र सक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥७॥

1850. (५,२.८ ) इमा ब्रह्म बृहद्दिवः कृणवदिन्द्राय शूषमग्रियः स्वर्षाः ।
1851. (५,२.८ ) महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरश्चिद्विश्वमर्णवत्तपस्वान् ॥८॥

1852. (५,२.९ ) एवा महान् बृहद्दिवो अथर्वावोचत्स्वां तन्वमिन्द्रमेव ।
1853. (५,२.९ ) स्वसारौ मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चैने शवसा वर्धयन्ति च ॥९॥

1854. (५,३.१ ) ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम ।
1855. (५,३.१ ) मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम ॥१॥

1856. (५,३.२ ) अग्ने मन्युं प्रतिनुदन् परेषां त्वं नो गोपाः परि पाहि विश्वतः ।
1857. (५,३.२ ) अपाञ्चो यन्तु निवता दुरस्यवोऽमैषां चित्तं प्रबुधां वि नेशत्॥२॥

1858. (५,३.३ ) मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ।
1859. (५,३.३ ) ममान्तरिक्षमुरुलोकमस्तु मह्यं वातः पवतां कामायास्मै ॥३॥

1860. (५,३.४ ) मह्यं यजन्तां मम यानीष्टाकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु ।
1861. (५,३.४ ) एनो मा नि गां कतमच्चनाहं विश्वे देवा अभि रक्षन्तु मेह ॥४॥

1862. (५,३.५ ) मयि देवा द्रविणमा यजन्तां मयि आशीरस्तु मयि देवहूतिः ।
1863. (५,३.५ ) दैवाः होतारः सनिषन् न एतदरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः ॥५॥

1864. (५,३.६ ) दैवीः षडुर्वीरुरु नः कृणोत विश्वे देवास इह मादयध्वम् ।
1865. (५,३.६ ) मा नो विददभिभा मो अशस्तिर्मा नो विदद्वृजिना द्वेष्या या ॥६॥

1866. (५,३.७ ) तिस्रो देवीर्महि नः शर्म यछत प्रजायै नस्तन्वे यच्च पुष्टम् ।
1867. (५,३.७ ) मा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा रधाम द्विषते सोम राजन् ॥७॥

1868. (५,३.८ ) उरुव्यचा नो महिषः शर्म यछत्वस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षु ।
1869. (५,३.८ ) स नः प्रजायै हर्यश्व मृडेन्द्र मा नो रीरिषो मा परा दाः ॥८॥

1870. (५,३.९ ) धाता विधाता भुवनस्य यस्पतिर्देवः सविताभिमातिषाहः ।
1871. (५,३.९ ) आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः पान्तु यजमानं निरृथात्॥९॥

1872. (५,३.१० ) ये नः सपत्ना अप ते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामव बाधामह एनान् ।
1873. (५,३.१० ) आदित्या रुद्रा उपरिस्पृशो नो उग्रं चेत्तारमधिराजमक्रत ॥१०॥

1874. (५,३.११ ) अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे यो गोजिद्धनजिदश्वजिद्यः ।
1875. (५,३.११ ) इमं नो यज्ञं विहवे शृणोत्वस्माकमभूर्हर्यश्व मेदी ॥११॥

1876. (५,४.१ ) यो गिरिष्वजायथा वीरुधां बलवत्तमः ।
1877. (५,४.१ ) कुष्ठेहि तक्मनाशन तक्मानं नाशयन्न् इतः ॥१॥

1878. (५,४.२ ) सुपर्णसुवने गिरौ जातं हिमवतस्परि ।
1879. (५,४.२ ) धनैरभि श्रुत्वा यन्ति विदुर्हि तक्मनाशनम् ॥२॥

1880. (५,४.३ ) अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि ।
1881. (५,४.३ ) तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥३॥

1882. (५,४.४ ) हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि ।
1883. (५,४.४ ) तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥४॥

1884. (५,४.५ ) हिरण्ययाः पन्थान आसन्न् अरित्राणि हिरण्यया ।
1885. (५,४.५ ) नावो हिरण्ययीरासन् याभिः कुष्ठं निरावहन् ॥५॥

1886. (५,४.६ ) इमं मे कुष्ठ पूरुषं तमा वह तं निष्कुरु ।
1887. (५,४.६ ) तमु मे अगदं कृधि ॥६॥

1888. (५,४.७ ) देवेभ्यो अधि जातोऽसि सोमस्यासि सखा हितः ।
1889. (५,४.७ ) स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मै मृड ॥७॥

1890. (५,४.८ ) उदङ्जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जनम् ।
1891. (५,४.८ ) तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि भेजिरे ॥८॥

1892. (५,४.९ ) उत्तमो नाम कुष्ठस्युत्तमो नाम ते पिता ।
1893. (५,४.९ ) यक्ष्मं च सर्वं नाशय तक्मानं चारसं कृधि ॥९॥

1894. (५,४.१० ) शीर्षामयमुपहत्यामक्ष्योस्तन्वो रपः ।
1895. (५,४.१० ) कुष्ठस्तत्सर्वं निष्करद्दैवं समह वृष्ण्यम् ॥१०॥

1896. (५,५.१ ) रात्री माता नभः पितार्यमा ते पितामहः ।
1897. (५,५.१ ) सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वसा ॥१॥

1898. (५,५.२ ) यस्त्वा पिबति जीवति त्रायसे पुरुषं त्वम् ।
1899. (५,५.२ ) भर्त्री हि शश्वतामसि जनानां च न्यञ्चनी ॥२॥

1900. (५,५.३ ) वृक्षंवृक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीव कन्यला ।
1901. (५,५.३ ) जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नाम वा असि ॥३॥

1902. (५,५.४ ) यद्दण्डेन यदिष्वा यद्वारुर्हरसा कृतम् ।
1903. (५,५.४ ) तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेमं निष्कृधि पूरुषम् ॥४॥

1904. (५,५.५ ) भद्रात्प्लक्षान् निस्तिष्ठस्यश्वत्थात्खदिराद्धवात्।
1905. (५,५.५ ) भद्रान् न्यग्रोधात्पर्णात्सा न एह्यरुन्धति ॥५॥

1906. (५,५.६ ) हिरण्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे वपुष्टमे ।
1907. (५,५.६ ) रुतं गछासि निष्कृते निष्कृतिर्नाम वा असि ॥६॥

1908. (५,५.७ ) हिरण्यवर्णे सुभगे शुष्मे लोमशवक्षने ।
1909. (५,५.७ ) अपामसि स्वसा लाक्षे वातो हात्मा बभूव ते ॥७॥

1910. (५,५.८ ) सिलाची नाम कानीनोऽजबभ्रु पिता तव ।
1911. (५,५.८ ) अश्वो यमस्य यः श्यावस्तस्य हास्नास्युक्षिता ॥८॥

1912. (५,५.९ ) अश्वस्यास्नः संपतिता सा वृक्षामभि सिष्यदे ।
1913. (५,५.९ ) सरा पतत्रिणी भूत्वा सा न एह्यरुन्धति ॥९॥

1914. (५,६.१ ) ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः ।
1915. (५,६.१ ) स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥१॥

1916. (५,६.२ ) अनाप्ता ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे ।
1917. (५,६.२ ) वीरान् नो अत्र मा दभन् तद्व एतत्पुरो दधे ॥२॥

1918. (५,६.३ ) सहस्रधार एव ते समस्वरन् दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः ।
1919. (५,६.३ ) तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवे ॥३॥

1920. (५,६.४ ) पर्यू षु प्र धन्वा वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः ।
1921. (५,६.४ ) द्विषस्तदध्यर्णवेनेयसे सनिस्रसो नामासि त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गृहः ॥४॥

1922. (५,६.५ ) न्वेतेनारात्सीरसौ स्वाहा ।
1923. (५,६.५ ) तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृडतं नः ॥५॥

1924. (५,६.६ ) अवैतेनारात्सीरसौ स्वाहा ।
1925. (५,६.६ ) तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृडतं नः ॥६॥

1926. (५,६.७ ) अपैतेनारात्सीरसौ स्वाहा ।
1927. (५,६.७ ) तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृडतं नः ॥७॥

1928. (५,६.८ ) मुमुक्तमस्मान् दुरितादवद्याज्जुषेथां यज्ञममृतमस्मासु धत्तम् ॥८॥

1929. (५,६.९ ) चक्षुषो हेते मनसो हेते ब्रह्मणो हेते तपसश्च हेते ।
1930. (५,६.९ ) मेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते सन्तु येऽस्मामभ्यघायन्ति ॥९॥

1931. (५,६.१० ) योऽस्मांश्चक्षुषा मनसा चित्त्याकूत्या च यो अघायुरभिदासात्।
1932. (५,६.१० ) त्वं तान् अग्ने मेन्यामेनीन् कृणु स्वाहा ॥१०॥
1933. (५,६.११ ) इन्द्रस्य गृहोऽसि ।
1934. (५,६.११ ) तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन् मेऽस्ति तेन ॥११॥

1935. (५,६.१२ ) इन्द्रस्य शर्मासि ।
1936. (५,६.१२ ) तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन् मेऽस्ति तेन ॥१२॥

1937. (५,६.१३ ) इन्द्रस्य वर्मासि ।
1938. (५,६.१३ ) तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन् मेऽस्ति तेन ॥१३॥

1939. (५,६.१४ ) इन्द्रस्य वरूथमसि ।
1940. (५,६.१४ ) तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन् मेऽस्ति तेन ॥१४॥

1941. (५,७.१ ) आ नो भर मा परि ष्ठा अराते मा नो रक्षीर्दक्षिणां नीयमानाम् ।
1942. (५,७.१ ) नमो वीर्त्साया असमृद्धये नमो अस्त्वरातये ॥१॥

1943. (५,७.२ ) यमराते पुरोधत्से पुरुषं परिरापिणम् ।
1944. (५,७.२ ) नमस्ते तस्मै कृण्मो मा वनिं व्यथयीर्मम ॥२॥

1945. (५,७.३ ) प्र णो वनिर्देवकृता दिवा नक्तं च कल्पताम् ।
1946. (५,७.३ ) अरातिमनुप्रेमो वयं नमो अस्त्वरातये ॥३॥

1947. (५,७.४ ) सरस्वतीमनुमतिं भगं यन्तो हवामहे ।
1948. (५,७.४ ) वाचं जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवानां देवहूतिषु ॥४॥

1949. (५,७.५ ) यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा ।
1950. (५,७.५ ) श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बभ्रुणा ॥५॥

1951. (५,७.६ ) मा वनिं मा वाचं नो वीर्त्सीरुभाविन्द्राग्नी आ भरतां नो वसूनि ।
1952. (५,७.६ ) सर्वे नो अद्य दित्सन्तोऽरातिं प्रति हर्यत ॥६॥

1953. (५,७.७ ) परोऽपेह्यसमृद्धे वि ते हेतिं नयामसि ।
1954. (५,७.७ ) वेद त्वाहं निमीवन्तीं नितुदन्तीमराते ॥७॥

1955. (५,७.८ ) उत नग्ना बोभुवती स्वप्नया सचसे जनम् ।
1956. (५,७.८ ) अराते चित्तं वीर्त्सन्त्याकूतिं पुरुषस्य च ॥८॥

1957. (५,७.९ ) या महती महोन्माना विश्वा आशा व्यानशे ।
1958. (५,७.९ ) तस्यै हिरण्यकेश्यै निरृत्या अकरं नमः ॥९॥

1959. (५,७.१० ) हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही ।
1960. (५,७.१० ) तस्यै हिरण्यद्रापयेऽरात्या अकरं नमः ॥१०॥

1961. (५,८.१ ) वैकङ्कतेनेध्मेन देवेभ्य आज्यं वह ।
1962. (५,८.१ ) अग्ने तामिह मादय सर्व आ यन्तु मे हवम् ॥१॥

1963. (५,८.२ ) इन्द्रा याहि मे हवमिदं करिष्यामि तच्छृणु ।
1964. (५,८.२ ) इम ऐन्द्रा अतिसरा आकूतिं सं नमन्तु मे ।
1965. (५,८.२ ) तेभिः शकेम वीर्यं जातवेदस्तनूवशिन् ॥२॥

1966. (५,८.३ ) यदसावमुतो देवा अदेवः संश्चिकीर्षति ।
1967. (५,८.३ ) मा तस्याग्निर्हव्यं वाक्षीद्धवं देवा अस्य मोप गुर्ममैव हवमेतन ॥३॥

1968. (५,८.४ ) अति धावतातिसरा इन्द्रस्य वचसा हत ।
1969. (५,८.४ ) अविं वृक इव मथ्नीत स वो जीवन् मा मोचि प्राणमस्यापि नह्यत ॥४॥

1970. (५,८.५ ) यममी पुरोदधिरे ब्रह्माणमपभूतये ।
1971. (५,८.५ ) इन्द्र स ते अधस्पदं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥५॥

1972. (५,८.६ ) यदि प्रेयुर्देवपुरा ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे ।
1973. (५,८.६ ) तनूपानं परिपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे सर्वं तदरसं कृधि ॥६॥

1974. (५,८.७ ) यान् असावतिसरांश्चकार कृणवच्च यान् ।
1975. (५,८.७ ) त्वं तान् इन्द्र वृत्रहन् प्रतीचः पुनरा कृधि यथामुं तृणहां जनम् ॥७॥

1976. (५,८.८ ) यथेन्द्र उद्वाचनं लब्ध्वा चक्रे अधस्पदम् ।
1977. (५,८.८ ) कृण्वेऽहमधरान् तथा अमूञ्छश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥

1978. (५,८.९ ) अत्रैनान् इन्द्र वृत्रहन्न् उग्रो मर्मणि विध्य ।
1979. (५,८.९ ) अत्रैवैनान् अभि तिष्ठेन्द्र मेद्यहं तव ।
1980. (५,८.९ ) अनु त्वेन्द्रा रभामहे स्याम सुमतौ तव ॥९॥

1981. (५,९.१ ) दिवे स्वाहा ॥१॥

1982. (५,९.२ ) पृथिव्यै स्वाहा ॥२॥

1983. (५,९.३ ) अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥३॥

1984. (५,९.४ ) अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥४॥

1985. (५,९.५ ) दिवे स्वाहा ॥५॥

1986. (५,९.६ ) पृथिव्यै स्वाहा ॥६॥

1987. (५,९.७ ) सूर्यो मे चक्षुर्वातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् ।
1988. (५,९.७ ) अस्तृतो नामाहमयमस्मि स आत्मानं नि दधे द्यावापृथिवीभ्यां गोपीथाय ॥७॥

1989. (५,९.८ ) उदायुरुद्बलमुत्कृतमुत्कृत्यामुन् मनीषामुदिन्द्रियम् ।
1990. (५,९.८ ) आयुष्कृदायुष्पत्नी स्वधावन्तौ गोपा मे स्तं गोपायतं मा ।
1991. (५,९.८ ) आत्मसदौ मे स्तं मा मा हिंसिष्टम् ॥८॥

1992. (५,१०.१ ) अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्राच्या दिशोऽघायुरभिदासात्।
1993. (५,१०.१ ) एतत्स ऋछात्॥१॥

1994. (५,१०.२ ) अश्मवर्म मेऽसि यो मा दक्षिणाया दिशोऽघायुरभिदासात्।
1995. (५,१०.२ ) एतत्स ऋछात्॥२॥

1996. (५,१०.३ ) अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्रतीच्या दिशोऽघायुरभिदासात्।
1997. (५,१०.३ ) एतत्स ऋछात्॥३॥

1998. (५,१०.४ ) अश्मवर्म मेऽसि यो मोदीच्या दिशोऽघायुरभिदासात्।
1999. (५,१०.४ ) एतत्स ऋछात्॥४॥

2000. (५,१०.५ ) अश्मवर्म मेऽसि यो मा ध्रुवाया दिशोऽघायुरभिदासात्।
2001. (५,१०.५ ) एतत्स ऋछात्॥५॥

2002. (५,१०.६ ) अश्मवर्म मेऽसि यो मोर्ध्वाया दिशोऽघायुरभिदासात्।
2003. (५,१०.६ ) एतत्स ऋछात्॥६॥

2004. (५,१०.७ ) अश्मवर्म मेऽसि यो मा दिशामन्तर्देशेभ्योऽघायुरभिदासात्।
2005. (५,१०.७ ) एतत्स ऋछात्॥७॥

2006. (५,१०.८ ) बृहता मन उप ह्वये मातरिश्वना प्राणापानौ ।
2007. (५,१०.८ ) सूर्याच्चक्षुरन्तरिक्षाच्छ्रोत्रं पृथिव्याः शरीरम् ।
2008. (५,१०.८ ) सरस्वत्या वाचमुप ह्वयामहे मनोयुजा ॥८॥

2009. (५,११.१ ) कथं महे असुरायाब्रवीरिह कथं पित्रे हरये त्वेषनृम्णः ।
2010. (५,११.१ ) पृश्निं वरुण दक्षिणां ददावान् पुनर्मघ त्वं मनसाचिकित्सीः ॥१॥

2011. (५,११.२ ) न कामेन पुनर्मघो भवामि सं चक्षे कं पृश्निमेतामुपाजे ।
2012. (५,११.२ ) केन नु त्वमथर्वन् काव्येन केन जातेनासि जातवेदाः ॥२॥

2013. (५,११.३ ) सत्यमहं गभीरः काव्येन सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः ।
2014. (५,११.३ ) न मे दासो नार्यो महित्वा व्रतं मीमाय यदहं धरिष्ये ॥३॥

2015. (५,११.४ ) न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो वरुण स्वधावन् ।
2016. (५,११.४ ) त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ स चिन् नु त्वज्जनो मायी बिभाय ॥४॥

2017. (५,११.५ ) त्वं ह्यङ्ग वरुण स्वधावन् विश्वा वेत्थ जनिम सुप्रणीते ।
2018. (५,११.५ ) किं रजस एना परो अन्यदस्त्येना किं परेणावरममुर ॥५॥

2019. (५,११.६ ) एकं रजस एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन दुर्णशं चिदर्वाक्।
2020. (५,११.६ ) तत्ते विद्वान् वरुण प्र ब्रवीम्यधोवचसः पणयो भवन्तु नीचैर्दासा उप सर्पन्तु भूमिम् ॥६॥

2021. (५,११.७ ) त्वं ह्यङ्ग वरुण ब्रवीषि पुनर्मघेष्ववद्यानि भूरि ।
2022. (५,११.७ ) मो षु पणींरभ्येतावतो भून् मा त्वा वोचन्न् अराधसं जनासः ॥७॥

2023. (५,११.८ ) मा मा वोचन्न् अराधसं जनासः पुनस्ते पृश्निं जरितर्ददामि ।
2024. (५,११.८ ) स्तोत्रं मे विश्वमा याहि शचीभिरन्तर्विश्वासु मानुषीषु दिक्षु ॥८॥

2025. (५,११.९ ) आ ते स्तोत्राण्युद्यतानि यन्त्वन्तर्विश्वासु मानुषीषु दिक्षु ।
2026. (५,११.९ ) देहि नु मे यन् मे अदत्तो असि युज्यो मे सप्तपदः सखासि ॥९॥

2027. (५,११.१० ) समा नौ बन्धुर्वरुण समा जा वेदाहं तद्यन् नावेषा समा जा ।
2028. (५,११.१० ) ददामि तद्यत्ते अदत्तो अस्मि युज्यस्ते सप्तपदः सखास्मि ॥१०॥

2029. (५,११.११ ) देवो देवाय गृणते वयोधा विप्रो विप्राय स्तुवते सुमेधाः ।
2030. (५,११.११ ) अजीजनो हि वरुण स्वधावन्न् अथर्वाणं पितरं देवबन्धुम् ।
2031. (५,११.११ ) तस्मा उ राधः कृणुहि सुप्रशस्तं सखा नो असि परमं च बन्धुः ॥११॥

2032. (५,१२.१ ) समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान् यजसि जातवेदः ।
2033. (५,१२.१ ) आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान् त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥१॥

2034. (५,१२.२ ) तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान् मध्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजिह्व ।
2035. (५,१२.२ ) मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन् देवत्रा च कृणुह्यध्वरं नः ॥२॥

2036. (५,१२.३ ) आजुह्वान ईड्यो बन्द्यश्चा याह्यग्ने वसुभिः सजोषाः ।
2037. (५,१२.३ ) त्वं देवानामसि यह्व होता स एनान् यक्षीषितो यजीयान् ॥३॥

2038. (५,१२.४ ) प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्नाम् ।
2039. (५,१२.४ ) व्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम् ॥४॥

2040. (५,१२.५ ) व्यचस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः ।
2041. (५,१२.५ ) देवीर्द्वारो बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥५॥

2042. (५,१२.६ ) आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनौ ।
2043. (५,१२.६ ) दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिशं दधाने ॥६॥

2044. (५,१२.७ ) दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मनुषो यजध्यै ।
2045. (५,१२.७ ) प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥७॥

2046. (५,१२.८ ) आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती ।
2047. (५,१२.८ ) तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम् ॥८॥

2048. (५,१२.९ ) य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्भुवनानि विश्वा ।
2049. (५,१२.९ ) तमद्य होतरिषितो यजीयान् देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान् ॥९॥

2050. (५,१२.१० ) उपावसृज त्मन्या समञ्जन् देवानां पाथ ऋतुथा हवींषि ।
2051. (५,१२.१० ) वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन ॥१०॥

2052. (५,१२.११ ) सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानामभवत्पुरोगाः ।
2053. (५,१२.११ ) अस्य होतुः प्रशिष्यृतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥११॥
2054. (५,१३.१ ) ददिर्हि मह्यं वरुणो दिवः कविर्वचोभिरुग्रैर्नि रिणामि ते विषम् ।
2055. (५,१३.१ ) खातमखातमुत सक्तमग्रभमिरेव धन्वन् नि जजास ते विषम् ॥१॥

2056. (५,१३.२ ) यत्ते अपोदकं विषं तत्त एतास्वग्रभम् ।
2057. (५,१३.२ ) गृह्णामि ते मध्यममुत्तमं रसमुतावमं भियसा नेशदादु ते ॥२॥

2058. (५,१३.३ ) वृषा मे रवो नभसा न तन्यतुरुग्रेण ते वचसा बाध आदु ते ।
2059. (५,१३.३ ) अहं तमस्य नृभिरग्रभं रसं तमस इव ज्योतिरुदेतु सूर्यः ॥३॥

2060. (५,१३.४ ) चक्षुषा ते चक्षुर्हन्मि विषेण हन्मि ते विषम् ।
2061. (५,१३.४ ) अहे म्रियस्व मा जीवीः प्रत्यगभ्येतु त्वा विषम् ॥४॥
2062. (५,१३.५ ) कैरात पृश्न उपतृण्य बभ्र आ मे शृणुतासिता अलीकाः ।
2063. (५,१३.५ ) मा मे सख्युः स्तामानमपि ष्ठाताश्रावयन्तो नि विषे रमध्वम् ॥५॥

2064. (५,१३.६ ) असितस्य तैमातस्य बभ्रोरपोदकस्य च ।
2065. (५,१३.६ ) सात्रासाहस्याहं मन्योरव ज्यामिव धन्वनो वि मुञ्चामि रथामिव ॥६॥

2066. (५,१३.७ ) आलिगी च विलिगी च पिता च मता च ।
2067. (५,१३.७ ) विद्म वः सर्वतो बन्ध्वरसाः किं करिष्यथ ॥७॥

2068. (५,१३.८ ) उरुगूलाया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या ।
2069. (५,१३.८ ) प्रतङ्कं दद्रुषीणां सर्वासामरसं विषम् ॥८॥
2070. (५,१३.९ ) कर्णा श्वावित्तदब्रवीद्गिरेरवचरन्तिका ।
2071. (५,१३.९ ) याः काश्चेमाः खनित्रिमास्तासामरसतमं विषम् ॥९॥

2072. (५,१३.१० ) ताबुवं न ताबुवं न घेत्त्वमसि ताबुवम् ।
2073. (५,१३.१० ) ताबुवेनारसं विषम् ॥१०॥

2074. (५,१३.११ ) तस्तुवं न तस्तुवं न घेत्त्वमसि तस्तुवम् ।
2075. (५,१३.११ ) तस्तुवेनारसं विषम् ॥११॥

2076. (५,१४.१ ) सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्सूकरस्त्वाखनन् नसा ।
2077. (५,१४.१ ) दिप्सौषधे त्वं दिप्सन्तमव कृत्याकृतं जहि ॥१॥

2078. (५,१४.२ ) अव जहि यातुधानान् अव कृत्याकृतं जहि ।
2079. (५,१४.२ ) अथो यो अस्मान् दिप्सति तमु त्वं जह्योषधे ॥२॥

2080. (५,१४.३ ) रिश्यस्येव परीशासं परिकृत्य परि त्वचः ।
2081. (५,१४.३ ) कृत्यां कृत्याकृते देवा निष्कमिव प्रति मुञ्चत ॥३॥

2082. (५,१४.४ ) पुनः कृत्यां कृत्याकृते हस्तगृह्य परा णय ।
2083. (५,१४.४ ) समक्षमस्मा आ धेहि यथा कृत्याकृतं हनत्॥४॥

2084. (५,१४.५ ) कृत्याः सन्तु कृत्याकृते शपथः शपथीयते ।
2085. (५,१४.५ ) सुखो रथ इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥५॥

2086. (५,१४.६ ) यदि स्त्री यदि वा पुमान् कृत्यां चकार पाप्मने ।
2087. (५,१४.६ ) तामु तस्मै नयामस्यश्वमिवाश्वाभिधान्या ॥६॥

2088. (५,१४.७ ) यदि वासि देवकृता यदि वा पुरुषैः कृता ।
2089. (५,१४.७ ) तां त्वा पुनर्णयामसीन्द्रेण सयुजा वयम् ॥७॥
2090. (५,१४.८ ) अग्ने पृतनाषाट्पृतनाः सहस्व ।
2091. (५,१४.८ ) पुनः कृत्यां कृत्याकृते प्रतिहरणेन हरामसि ॥८॥

2092. (५,१४.९ ) कृतव्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज्जहि ।
2093. (५,१४.९ ) न त्वामचक्रुषे वयं वधाय सं शिशीमहि ॥९॥

2094. (५,१४.१० ) पुत्र इव पितरं गछ स्वज इवाभिष्ठितो दश ।
2095. (५,१४.१० ) बन्धमिवावक्रामी गछ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः ॥१०॥

2096. (५,१४.११ ) उदेणीव वारण्यभिस्कन्दं मृगीव ।
2097. (५,१४.११ ) कृत्या कर्तारमृछतु ॥११॥

2098. (५,१४.१२ ) इष्वा ऋजीयः पततु द्यावापृथिवी तं प्रति ।
2099. (५,१४.१२ ) सा तं मृगमिव गृह्णातु कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥१२॥

2100. (५,१४.१३ ) अग्निरिवैतु प्रतिकूलमनुकूलमिवोदकम् ।
2101. (५,१४.१३ ) सुखो रथ इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥१३॥
2102. (५,१५.१ ) एका च मे दश च मेऽपवक्तार ओषधे ।
2103. (५,१५.१ ) ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥१॥
2104. (५,१५.२ ) द्वे च मे विंशतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे ।
2105. (५,१५.२ ) ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥२॥

2106. (५,१५.३ ) तिस्रश्च मे त्रिंशच्च मेऽपवक्तार ओषधे ।
2107. (५,१५.३ ) ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥३॥

2108. (५,१५.४ ) चतस्रश्च मे चत्वारिंशच्च मेऽपवक्तार ओषधे ।
2109. (५,१५.४ ) ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥४॥

2110. (५,१५.५ ) पञ्च च मे पञ्चाशच्च मेऽपवक्तार ओषधे ।
2111. (५,१५.५ ) ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥५॥

2112. (५,१५.६ ) षट्च मे षष्टिश्च मेऽपवक्तार ओषधे ।
2113. (५,१५.६ ) ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥६॥

2114. (५,१५.७ ) सप्त च मे सप्ततिश्च मेऽपवक्तार ओषधे ।
2115. (५,१५.७ ) ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥७॥

2116. (५,१५.८ ) अष्ट च मेऽशीतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे ।
2117. (५,१५.८ ) ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥८॥

2118. (५,१५.९ ) नव च मे नवतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे ।
2119. (५,१५.९ ) ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥९॥

2120. (५,१५.१० ) दश च मे शतं च मेऽपवक्तार ओषधे ।
2121. (५,१५.१० ) ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥१०॥

2122. (५,१५.११ ) शतं च मे सहस्रं चापवक्तार ओषधे ।
2123. (५,१५.११ ) ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥११॥

2124. (५,१६.१ ) यद्येकवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥१॥

2125. (५,१६.२ ) यदि द्विवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥२॥

2126. (५,१६.३ ) यदि त्रिवृसोऽसि सृजारसोऽसि ॥३॥

2127. (५,१६.४ ) यदि चतुर्वृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥४॥

2128. (५,१६.५ ) यदि पञ्चवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥५॥

2129. (५,१६.६ ) यदि षड्वृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥६॥

2130. (५,१६.७ ) यदि सप्तवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥७॥

2131. (५,१६.८ ) यद्यष्टवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥८॥

2132. (५,१६.९ ) यदि नववृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥९॥

2133. (५,१६.१० ) यदि दशवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥१०॥

2134. (५,१६.११ ) यद्येकादशोऽसि सोऽपोदकोऽसि ॥११॥

2135. (५,१७.१ ) तेऽवदन् प्रथमा ब्रह्मकिल्बिषेऽकूपारः सलिलो मातरिश्वा ।
2136. (५,१७.१ ) वीडुहरास्तप उग्रं मयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतस्य ॥१॥

2137. (५,१७.२ ) सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायछदहृणीयमानः ।
2138. (५,१७.२ ) अन्वर्तिता वरुणो मित्र आसीदग्निर्होता हस्तगृह्या निनाय ॥२॥

2139. (५,१७.३ ) हस्तेनैव ग्राह्य आधिरस्या ब्रह्मजायेति चेदवोचत्।
2140. (५,१७.३ ) न दूताय प्रहेया तस्थ एषा तथा राष्ट्रं गुपितं क्षत्रियस्य ॥३॥

2141. (५,१७.४ ) यामाहुस्तारकैषा विकेशीति दुछुनां ग्राममवपद्यमानाम् ।
2142. (५,१७.४ ) सा ब्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्रं यत्र प्रापादि शश उल्कुषीमान् ॥४॥

2143. (५,१७.५ ) ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम् ।
2144. (५,१७.५ ) तेन जायामन्वविन्दद्बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुह्वं न देवाः ॥५॥

2145. (५,१७.६ ) देवा वा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तऋषयस्तपसा ये निषेदुः ।
2146. (५,१७.६ ) भीमा जाया ब्राह्मणस्यापनीता दुर्धां दधाति परमे व्योमन् ॥६॥

2147. (५,१७.७ ) ये गर्भा अवपद्यन्ते जगद्यच्चापलुप्यते ।
2148. (५,१७.७ ) वीरा ये तृह्यन्ते मिथो ब्रह्मजाया हिनस्ति तान् ॥७॥

2149. (५,१७.८ ) उत यत्पतयो दश स्त्रियाः पूर्वे अब्राह्मणाः ।
2150. (५,१७.८ ) ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्स एव पतिरेकधा ॥८॥

2151. (५,१७.९ ) ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्यो न वैश्यः ।
2152. (५,१७.९ ) तत्सूर्यः प्रब्रुवन्न् एति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥९॥

2153. (५,१७.१० ) पुनर्वै देवा अददुः पुनर्मनुष्या अददुः ।
2154. (५,१७.१० ) राजानः सत्यं गृह्णाना ब्रह्मजायां पुनर्ददुः ॥१०॥

2155. (५,१७.११ ) पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वा देवैर्निकिल्बिषम् ।
2156. (५,१७.११ ) ऊर्जं पृथिव्या भक्त्वोरुगायमुपासते ॥११॥

2157. (५,१७.१२ ) नास्य जाया शतवाही कल्याणी तल्पमा शये ।
2158. (५,१७.१२ ) यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१२॥

2159. (५,१७.१३ ) न विकर्णः पृथुशिरास्तस्मिन् वेश्मनि जायते ।
2160. (५,१७.१३ ) यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१३॥

2161. (५,१७.१४ ) नास्य क्षत्ता निष्कग्रीवः सूनानामेत्यग्रतः ।
2162. (५,१७.१४ ) यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१४॥

2163. (५,१७.१५ ) नास्य श्वेतः कृष्णकर्णो धुरि युक्तो महीयते ।
2164. (५,१७.१५ ) यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१५॥

2165. (५,१७.१६ ) नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते बिसम् ।
2166. (५,१७.१६ ) यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१६॥

2167. (५,१७.१७ ) नास्मै पृश्निं वि दुहन्ति येऽस्या दोहमुपासते ।
2168. (५,१७.१७ ) यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१७॥

2169. (५,१७.१८ ) नास्य धेनुः कल्याणी नानड्वान्त्सहते धुरम् ।
2170. (५,१७.१८ ) विजानिर्यत्र ब्रह्मणो रात्रिं वसति पापया ॥१८॥

2171. (५,१८.१ ) नैतां ते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे ।
2172. (५,१८.१ ) मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम् ॥१॥

2173. (५,१८.२ ) अक्षद्रुग्धो राजन्यः पाप आत्मपराजितः ।
2174. (५,१८.२ ) स ब्राह्मणस्य गामद्यादद्य जीवानि मा श्वः ॥२॥

2175. (५,१८.३ ) आविष्टिताघविषा पृदाकूरिव चर्मणा ।
2176. (५,१८.३ ) सा ब्राह्मणस्य राजन्य तृष्टैषा गौरनाद्या ॥३॥

2177. (५,१८.४ ) निर्वै क्षत्रं नयति हन्ति वर्चोऽग्निरिवारब्धो वि दुनोति सर्वम् ।
2178. (५,१८.४ ) यो ब्राह्मणं मन्यते अन्नमेव स विषस्य पिबति तैमातस्य ॥४॥

2179. (५,१८.५ ) य एनं हन्ति मृदुं मन्यमानो देवपीयुर्धनकामो न चित्तात्।
2180. (५,१८.५ ) सं तस्येन्द्रो हृदयेऽग्निमिन्धे उभे एनं द्विष्टो नभसी चरन्तम् ॥५॥

2181. (५,१८.६ ) न ब्राह्मणो हिंसितव्योऽग्निः प्रियतनोरिव ।
2182. (५,१८.६ ) सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥६॥

2183. (५,१८.७ ) शतापाष्ठां नि गिरति तां न शक्नोति निःखिदम् ।
2184. (५,१८.७ ) अन्नं यो ब्रह्मणां मल्वः स्वाद्वद्मीति मन्यते ॥७॥

2185. (५,१८.८ ) जिह्वा ज्या भवति कुल्मलं वाङ्नाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धाः ।
2186. (५,१८.८ ) तेभिर्ब्रह्मा विध्यति देवपीयून् हृद्बलैर्धनुर्भिर्देवजूतैः ॥८॥

2187. (५,१८.९ ) तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यां न सा मृषा ।
2188. (५,१८.९ ) अनुहाय तपसा मन्युना चोत दुरादव भिन्दन्त्येनम् ॥९॥

2189. (५,१८.१० ) ये सहस्रमराजन्न् आसन् दशशता उत ।
2190. (५,१८.१० ) ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वैतहव्याः पराभवन् ॥१०॥

2191. (५,१८.११ ) गौरेव तान् हन्यमाना वैतहव्यामवातिरत्।
2192. (५,१८.११ ) ये केसरप्राबन्धायाश्चरमाजामपेचिरन् ॥११॥

2193. (५,१८.१२ ) एकशतं ता जनता या भूमिर्व्यधूनुत ।
2194. (५,१८.१२ ) प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन् ॥१२॥

2195. (५,१८.१३ ) देवपीयुश्चरति मर्त्येषु गरगीर्णो भवत्यस्थिभूयान् ।
2196. (५,१८.१३ ) यो ब्राह्मणं देवबन्धुं हिनस्ति न स पितृयाणमप्येति लोकम् ॥१३॥

2197. (५,१८.१४ ) अग्निर्वै नः पदवायः सोमो दायाद उच्यते ।
2198. (५,१८.१४ ) हन्ताभिशस्तेन्द्रस्तथा तद्वेधसो विदुः ॥१४॥

2199. (५,१८.१५ ) इषुरिव दिग्धा नृपते पृदाकूरिव गोपते ।
2200. (५,१८.१५ ) सा ब्राह्मणस्येषुर्घोरा तया विध्यति पीयतः ॥१५॥

2201. (५,१९.१ ) अतिमात्रमवर्धन्त नोदिव दिवमस्पृशन् ।
2202. (५,१९.१ ) भृगुं हिंसित्वा सृञ्जया वैतहव्याः पराभवन् ॥१॥

2203. (५,१९.२ ) ये बृहत्सामानमाङ्गिरसमार्पयन् ब्राह्मणं जनाः ।
2204. (५,१९.२ ) पेत्वस्तेषामुभयादमविस्तोकान्यावयत्॥२॥

2205. (५,१९.३ ) ये ब्राह्मणं प्रत्यष्ठीवन् ये वास्मिञ्छुल्कमीषिरे ।
2206. (५,१९.३ ) अस्नस्ते मध्ये कुल्यायाः केशान् खादन्त आसते ॥३॥

2207. (५,१९.४ ) ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्साभि विजङ्गहे ।
2208. (५,१९.४ ) तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ति न वीरो जायते वृषा ॥४॥

2209. (५,१९.५ ) क्रूरमस्या आशसनं तृष्टं पिशितमस्यते ।
2210. (५,१९.५ ) क्षीरं यदस्याः पीयते तद्वै पितृषु किल्बिषम् ॥५॥

2211. (५,१९.६ ) उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति ।
2212. (५,१९.६ ) परा तत्सिच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥६॥

2213. (५,१९.७ ) अष्टापदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुर्हनुः ।
2214. (५,१९.७ ) द्व्यास्या द्विजिह्वा भूत्वा सा राष्ट्रमव धूनुते ब्रह्मज्यस्य ॥७॥

2215. (५,१९.८ ) तद्वै राष्ट्रमा स्रवति नावं भिन्नामिवोदकम् ।
2216. (५,१९.८ ) ब्रह्माणं यत्र हिंसन्ति तद्राष्ट्रं हन्ति दुछुना ॥८॥

2217. (५,१९.९ ) तं वृक्षा अप सेधन्ति छायां नो मोप गा इति ।
2218. (५,१९.९ ) यो ब्राह्मणस्य सद्धनमभि नारद मन्यते ॥९॥

2219. (५,१९.१० ) विषमेतद्देवकृतं राजा वरुणोऽब्रवीत्।
2220. (५,१९.१० ) न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा रास्त्रे जागार कश्चन ॥१०॥

2221. (५,१९.११ ) नवैव ता नवतयो या भूमिर्व्यधूनुत ।
2222. (५,१९.११ ) प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन् ॥११॥

2223. (५,१९.१२ ) यां मृतायानुबध्नन्ति कूद्यं पदयोपनीम् ।
2224. (५,१९.१२ ) तद्वै ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमब्रुवन् ॥१२॥

2225. (५,१९.१३ ) अश्रूणि कृपमानस्य यानि जीतस्य वावृतुः ।
2226. (५,१९.१३ ) तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन् ॥१३॥

2227. (५,१९.१४ ) येन मृतं स्नपयन्ति श्मश्रूणि येनोन्दते ।
2228. (५,१९.१४ ) तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन् ॥१४॥

2229. (५,१९.१५ ) न वर्षं मैत्रावरुणं ब्रह्मज्यमभि वर्षति ।
2230. (५,१९.१५ ) नास्मै समितिः कल्पते न मित्रं नयते वशम् ॥१५॥

2231. (५,२०.१ ) उच्चैर्घोषो दुन्दुभिः सत्वनायन् वानस्पत्यः संभृत उसृइयाभिः ।
2232. (५,२०.१ ) वाचं क्षुणुवानो दमयन्त्सपत्नान्त्सिंह इव जेष्यन्न् अभि तंस्तनीहि ॥१॥

2233. (५,२०.२ ) सिंह इवास्तानीद्द्रुवयो विबद्धोऽभिक्रन्दन्न् ऋषभो वासितामिव ।
2234. (५,२०.२ ) वृषा त्वं वध्रयस्ते सपत्ना ऐन्द्रस्ते शुष्मो अभिमातिषाहः ॥२॥

2235. (५,२०.३ ) वृषेव यूथे सहसा विदानो गव्यन्न् अभि रुव संधनाजित्।
2236. (५,२०.३ ) शुचा विध्य हृदयं परेषां हित्वा ग्रामान् प्रच्युता यन्तु शत्रवः ॥३॥

2237. (५,२०.४ ) संजयन् पृतना ऊर्ध्वमायुर्गृह्या गृह्णानो बहुधा वि चक्ष्व ।
2238. (५,२०.४ ) दैवीं वाचं दुन्दुभ आ गुरस्व वेधाः शत्रूणामुप भरस्व वेदः ॥४॥

2239. (५,२०.५ ) दुन्दुभेर्वाचं प्रयतां वदन्तीमाशृण्वती नाथिता घोषबुद्धा ।
2240. (५,२०.५ ) नारी पुत्रं धावतु हस्तगृह्यामित्री भीता समरे वधानाम् ॥५॥

2241. (५,२०.६ ) पूर्वो दुन्दुभे प्र वदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे वद रोचमानः ।
2242. (५,२०.६ ) अमित्रसेनामभिजञ्जभानो द्युमद्वद दुन्दुभे सूनृतावत्॥६॥

2243. (५,२०.७ ) अन्तरेमे नभसी घोषो अस्तु पृथक्ते ध्वनयो यन्तु शीभम् ।
2244. (५,२०.७ ) अभि क्रन्द स्तनयोत्पिपानः श्लोककृन् मित्रतूर्याय स्वर्धी ॥७॥

2245. (५,२०.८ ) धीभिः कृतः प्र वदाति वाचमुद्धर्षय सत्वनामायुधानि ।
2246. (५,२०.८ ) इन्द्रमेदी सत्वनो नि ह्वयस्व मित्रैरमित्रामव जङ्घनीहि ॥८॥

2247. (५,२०.९ ) संक्रन्दनः प्रवदो धृष्णुषेणः प्रवेदकृद्बहुधा ग्रामघोषी ।
2248. (५,२०.९ ) श्रियो वन्वनो वयुनानि विद्वान् कीर्तिं बहुभ्यो वि हर द्विराजे ॥९॥

2249. (५,२०.१० ) श्रेयःकेतो वसुजित्सहीयान्त्संग्रामजित्संशितो ब्रह्मणासि ।
2250. (५,२०.१० ) अंशून् इव ग्रावाधिषवणे अद्रिर्गव्यन् दुन्दुभेऽधि नृत्य वेदः ॥१०॥

2251. (५,२०.११ ) शत्रूषाण्नीषादभिमातिषाहो गवेषणः सहमान उद्भित्।
2252. (५,२०.११ ) वाग्वीव मन्त्रं प्र भरस्व वाचं सांग्रामजित्यायेषमुद्वदेह ॥११॥

2253. (५,२०.१२ ) अच्युतच्युत्समदो गमिष्ठो मृधो जेता पुरएतायोध्यः ।
2254. (५,२०.१२ ) इन्द्रेण गुप्तो विदथा निचिक्यद्धृद्द्योतनो द्विषतां याहि शीभम् ॥१२॥
2255. (५,२१.१ ) विहृदयं वैमनस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे ।
2256. (५,२१.१ ) विद्वेषं कश्मशं भयममित्रेषु नि दध्मस्यव एनान् दुन्दुभे जहि ॥१॥

2257. (५,२१.२ ) उद्वेपमाना मनसा चक्षुषा हृदयेन च ।
2258. (५,२१.२ ) धावन्तु बिभ्यतोऽमित्राः प्रत्रासेनाज्ये हुते ॥२॥

2259. (५,२१.३ ) वानस्पत्यः संभृत उस्रियाभिर्विश्वगोत्र्यः ।
2260. (५,२१.३ ) प्रत्रासममित्रेभ्यो वदाज्येनाभिघारितः ॥३॥

2261. (५,२१.४ ) यथा मृगाः संविजन्त आरण्याः पुरुषादधि ।
2262. (५,२१.४ ) एव त्वं दुन्दुभेऽमित्रान् अभि क्रन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥४॥

2263. (५,२१.५ ) यथा वृकादजावयो धावन्ति बहु बिभ्यतीः ।
2264. (५,२१.५ ) एव त्वं दुन्दुभेऽमित्रान् अभि क्रन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥५॥

2265. (५,२१.६ ) यथा श्येनात्पतत्रिणः संविजन्ते अहर्दिवि सिंहस्य स्तनथोर्यथा ।
2266. (५,२१.६ ) एव त्वं दुन्दुभेऽमित्रान् अभि क्रन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥६॥

2267. (५,२१.७ ) परामित्रान् दुन्दुभिना हरिणस्याजिनेन च ।
2268. (५,२१.७ ) सर्वे देवा अतित्रसन् ये संग्रामस्येषते ॥७॥

2269. (५,२१.८ ) यैरिन्द्रः प्रक्रीडते पद्घोषैश्छायया सह ।
2270. (५,२१.८ ) तैरमित्रास्त्रसन्तु नोऽमी ये यन्त्यनीकशः ॥८॥
2271. (५,२१.९ ) ज्याघोषा दुन्दुभयोऽभि क्रोशन्तु या दिशः ।
2272. (५,२१.९ ) सेनाः पराजिता यतीरमित्राणामनीकशः ॥९॥

2273. (५,२१.१० ) आदित्य चक्षुरा दत्स्व मरीचयोऽनु धावत ।
2274. (५,२१.१० ) पत्सङ्गिनीरा सजन्तु विगते बाहुवीर्ये ॥१०॥

2275. (५,२१.११ ) यूयमुग्रा मरुतः पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र मृनीत शत्रून् ।
2276. (५,२१.११ ) सोमो राजा वरुणो राजा महादेव उत मृत्युरिन्द्रः ॥११॥

2277. (५,२१.१२ ) एता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः ।
2278. (५,२१.१२ ) अमित्रान् नो जयन्तु स्वाहा ॥१२॥

2279. (५,२२.१ ) अग्निस्तक्मानमप बाधतामितः सोमो ग्रावा वरुणः पूतदक्षाः ।
2280. (५,२२.१ ) वेदिर्बर्हिः समिधः शोशुचाना अप द्वेषांस्यमुया भवन्तु ॥१॥

2281. (५,२२.२ ) अयं यो विश्वान् हरितान् कृणोष्युच्छोचयन्न् अग्निरिवाभिदुन्वन् ।
2282. (५,२२.२ ) अधा हि तक्मन्न् अरसो हि भूया अधा न्यङ्ङधरान् वा परेहि ॥२॥

2283. (५,२२.३ ) यः परुषः पारुषेयोऽवध्वंस इवारुणः ।
2284. (५,२२.३ ) तक्मानं विश्वधावीर्याधराञ्चं परा सुवा ॥३॥

2285. (५,२२.४ ) अधराञ्चं प्र हिणोमि नमः कृत्वा तक्मने ।
2286. (५,२२.४ ) शकम्भरस्य मुष्टिहा पुनरेतु महावृषान् ॥४॥

2287. (५,२२.५ ) ओको अस्य मूजवन्त ओको अस्य महावृषाः ।
2288. (५,२२.५ ) यावज्जातस्तक्मंस्तावान् असि बल्हिकेषु न्योचरः ॥५॥

2289. (५,२२.६ ) तक्मन् व्याल वि गद व्यङ्ग भूरि यावय ।
2290. (५,२२.६ ) दासीं निष्टक्वरीमिछ तां वज्रेण समर्पय ॥६॥

2291. (५,२२.७ ) तक्मन् मूजवतो गछ बल्हिकान् वा परस्तराम् ।
2292. (५,२२.७ ) शूद्रामिछ प्रफर्व्यं तां तक्मन् वीव धूनुहि ॥७॥

2293. (५,२२.८ ) महावृषान् मूजवतो बन्ध्वद्धि परेत्य ।
2294. (५,२२.८ ) प्रैतानि तक्मने ब्रूमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा ॥८॥

2295. (५,२२.९ ) अन्यक्षेत्रे न रमसे वशी सन् मृडयासि नः ।
2296. (५,२२.९ ) अभूदु प्रार्थस्तक्मा स गमिष्यति बल्हिकान् ॥९॥

2297. (५,२२.१० ) यत्त्वं शीतोऽथो रूरः सह कासावेपयः ।
2298. (५,२२.१० ) भीमास्ते तक्मन् हेतयस्ताभिः स्म परि वृङ्ग्धि नः ॥१०॥

2299. (५,२२.११ ) मा स्मैतान्त्सखीन् कुरुथा बलासं कासमुद्युगम् ।
2300. (५,२२.११ ) मा स्मातोऽर्वाङैः पुनस्तत्त्वा तक्मन्न् उप ब्रुवे ॥११॥

2301. (५,२२.१२ ) तक्मन् भ्रात्रा बलासेन स्वस्रा कासिकया सह ।
2302. (५,२२.१२ ) पाप्मा भ्रातृव्येण सह गछामुमरणं जनम् ॥१२॥

2303. (५,२२.१३ ) तृतीयकं वितृतीयं सदन्दिमुत शारदम् ।
2304. (५,२२.१३ ) तक्मानं शीतं रूरं ग्रैष्मं नाशय वार्षिकम् ॥१३॥

2305. (५,२२.१४ ) गन्धारिभ्यो मूजवद्भ्योऽङ्गेभ्यो मगधेभ्यः ।
2306. (५,२२.१४ ) प्रैष्यन् जनमिव शेवधिं तक्मानं परि दद्मसि ॥१४॥

2307. (५,२३.१ ) ओते मे द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती ।
2308. (५,२३.१ ) ओतौ म इन्द्रश्चाग्निश्च क्रिमिं जम्भयतामिति ॥१॥

2309. (५,२३.२ ) अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन् धनपते जहि ।
2310. (५,२३.२ ) हता विश्वा अरातय उग्रेण वचसा मम ॥२॥

2311. (५,२३.३ ) यो अक्ष्यौ परिसर्पति यो नासे परिसर्पति ।
2312. (५,२३.३ ) दतां यो मध्यं गछति तं क्रिमिं जम्भयामसि ॥३॥

2313. (५,२३.४ ) सरूपौ द्वौ विरूपौ द्वौ कृष्णौ द्वौ रोहितौ द्वौ ।
2314. (५,२३.४ ) बभ्रुश्च बभ्रुकर्णश्च गृध्रः कोकश्च ते हताः ॥४॥

2315. (५,२३.५ ) ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णाः शितिबाहवः ।
2316. (५,२३.५ ) ये के च विश्वरूपास्तान् क्रिमीन् जम्भयामसि ॥५॥

2317. (५,२३.६ ) उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा ।
2318. (५,२३.६ ) दृष्टांश्च घ्नन्न् अदृष्टांश्च सर्वांश्च प्रमृणन् क्रिमीन् ॥६॥

2319. (५,२३.७ ) येवाषासः कष्कषास एजत्काः शिपवित्नुकाः ।
2320. (५,२३.७ ) दृष्टश्च हन्यतां क्रिमिरुतादृष्टश्च हन्यताम् ॥७॥

2321. (५,२३.८ ) हतो येवाषः क्रिमीणां हतो नदनिमोत ।
2322. (५,२३.८ ) सर्वान् नि मष्मषाकरं दृषदा खल्वामिव ॥८॥

2323. (५,२३.९ ) त्रिशीर्षाणं त्रिककुदं क्रिमिं सारङ्गमर्जुनम् ।
2324. (५,२३.९ ) शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥९॥

2325. (५,२३.१० ) अत्रिवद्वः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्निवत्।
2326. (५,२३.१० ) अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन् ॥१०॥

2327. (५,२३.११ ) हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिर्हतः ।
2328. (५,२३.११ ) हतो हतमाता क्रिमिर्हतभ्राता हतस्वसा ॥११॥

2329. (५,२३.१२ ) हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः ।
2330. (५,२३.१२ ) अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥१२॥

2331. (५,२३.१३ ) सर्वेषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीनाम् ।
2332. (५,२३.१३ ) भिनद्म्यश्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम् ॥१३॥

2333. (५,२४.१ ) सविता प्रसवानामधिपतिः स मावतु ।
2334. (५,२४.१ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2335. (५,२४.१ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥१॥

2336. (५,२४.२ ) अग्निर्वनस्पतीनामधिपतिः स मावतु ।
2337. (५,२४.२ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2338. (५,२४.२ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥२॥

2339. (५,२४.३ ) द्यावापृथिवी दातॄणामधिपतिः स मावतु ।
2340. (५,२४.३ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2341. (५,२४.३ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥३॥

2342. (५,२४.४ ) वरुणोऽपामधिपतिः स मावतु ।
2343. (५,२४.४ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2344. (५,२४.४ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥४॥

2345. (५,२४.५ ) मित्रावरुणौ वृष्ट्याधिपती तौ मावताम् ।
2346. (५,२४.५ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2347. (५,२४.५ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥५॥

2348. (५,२४.६ ) मरुतः पर्वतानामधिपतयस्ते मावन्तु ।
2349. (५,२४.६ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2350. (५,२४.६ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥६॥

2351. (५,२४.७ ) सोमो वीरुधामधिपतिः स मावतु ।
2352. (५,२४.७ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2353. (५,२४.७ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥७॥

2354. (५,२४.८ ) वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मावतु ।
2355. (५,२४.८ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2356. (५,२४.८ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥८॥

2357. (५,२४.९ ) सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मावतु ।
2358. (५,२४.९ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2359. (५,२४.९ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥९॥

2360. (५,२४.१० ) चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मावतु ।
2361. (५,२४.१० ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2362. (५,२४.१० ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥१०॥

2363. (५,२४.११ ) इन्द्रो दिवोऽधिपतिः स मावतु ।
2364. (५,२४.११ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2365. (५,२४.११ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥११॥

2366. (५,२४.१२ ) मरुतां पिता पशूनामधिपतिः स मावतु ।
2367. (५,२४.१२ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2368. (५,२४.१२ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥१२॥

2369. (५,२४.१३ ) मृत्युः प्रजानामधिपतिः स मावतु ।
2370. (५,२४.१३ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2371. (५,२४.१३ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥१३॥

2372. (५,२४.१४ ) यमः पितॄणामधिपतिः स मावतु ।
2373. (५,२४.१४ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2374. (५,२४.१४ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥१४॥

2375. (५,२४.१५ ) पितरः परे ते मावन्तु ।
2376. (५,२४.१५ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2377. (५,२४.१५ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥१५॥

2378. (५,२४.१६ ) तता अवरे ते मावन्तु ।
2379. (५,२४.१६ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिस्ठायामस्याम् ।
2380. (५,२४.१६ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥१६॥

2381. (५,२४.१७ ) ततस्ततामहास्ते मावन्तु ।
2382. (५,२४.१७ ) अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याम् ।
2383. (५,२४.१७ ) चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥१७॥

2384. (५,२५.१ ) पर्वताद्दिवो योनेरङ्गादङ्गात्समाभृतम् ।
2385. (५,२५.१ ) शेपो गर्भस्य रेतोधाः सरौ पर्णमिवा दधत्॥१॥

2386. (५,२५.२ ) यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे ।
2387. (५,२५.२ ) एवा दधामि ते गर्भं तस्मै त्वामवसे हुवे ॥२॥

2388. (५,२५.३ ) गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति ।
2389. (५,२५.३ ) गर्भं ते अश्विनोभा धत्तां पुष्करस्रजा ॥३॥

2390. (५,२५.४ ) गर्भं ते मित्रावरुणौ गर्भं देवो बृहस्पतिः ।
2391. (५,२५.४ ) गर्भं त इन्द्रश्चाग्निश्च गर्भं धाता दधातु ते ॥४॥

2392. (५,२५.५ ) विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु ।
2393. (५,२५.५ ) आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते ॥५॥

2394. (५,२५.६ ) यद्वेद राजा वरुणो यद्वा देवी सरस्वती ।
2395. (५,२५.६ ) यदिन्द्रो वृत्रहा वेद तद्गर्भकरणं पिब ॥६॥

2396. (५,२५.७ ) गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम् ।
2397. (५,२५.७ ) गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो अग्ने गर्भमेह धाः ॥७॥

2398. (५,२५.८ ) अधि स्कन्द वीरयस्व गर्भमा धेहि योन्याम् ।
2399. (५,२५.८ ) वृषासि वृष्ण्यावन् प्रजायै त्वा नयामसि ॥८॥

2400. (५,२५.९ ) वि जिहीष्व बार्हत्सामे गर्भस्ते योनिमा शयाम् ।
2401. (५,२५.९ ) अदुष्टे देवाः पुत्रं सोमपा उभयाविनम् ॥९॥

2402. (५,२५.१० ) धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः ।
2403. (५,२५.१० ) पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे ॥१०॥

2404. (५,२५.११ ) त्वष्टः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः ।
2405. (५,२५.११ ) पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे ॥११॥

2406. (५,२५.१२ ) सवितः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः ।
2407. (५,२५.१२ ) पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे ॥१२॥

2408. (५,२५.१३ ) प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः ।
2409. (५,२५.१३ ) पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे ॥१३॥

2410. (५,२६.१ ) यजूंषि यज्ञे समिधः स्वाहाग्निः प्रविद्वान् इह वो युनक्तु ॥१॥

2411. (५,२६.२ ) युनक्तु देवः सविता प्रजानन्न् अस्मिन् यज्ञे महिषः स्वाहा ॥२॥

2412. (५,२६.३ ) इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन् यज्ञे प्रविद्वान् युनक्तु सुयुजः स्वाहा ॥३॥

2413. (५,२६.४ ) प्रैषा यज्ञे निविदः स्वाहा शिष्टाः पत्नीभिर्वहतेह युक्ताः ॥४॥

2414. (५,२६.५ ) छन्दांसि यज्ञे मरुतः स्वाहा मातेव पुत्रं पिपृतेह युक्ताः ॥५॥

2415. (५,२६.६ ) एयमगन् बर्हिषा प्रोक्षणीभिर्यज्ञं तन्वानादितिः स्वाहा ॥६॥

2416. (५,२६.७ ) विष्णुर्युनक्तु बहुधा तपांस्यस्मिन् यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥७॥

2417. (५,२६.८ ) त्वष्टा युनक्तु बहुधा नु रूपा अस्मिन् यज्ञे युनक्तु सुयुजः स्वाहा ॥८॥

2418. (५,२६.९ ) भगो युनक्त्वाशिषो न्वस्मा अस्मिन् यज्ञे प्रविद्वान् युनक्तु सुयुजः स्वाहा ॥९॥

2419. (५,२६.१० ) सोमो युनक्तु बहुधा पयांस्यस्मिन् यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥१०॥

2420. (५,२६.११ ) इन्द्रो युनक्तु बहुधा पयांस्यस्मिन् यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥११॥

2421. (५,२६.१२ ) अश्विना ब्रह्मणा यातमर्वाञ्चौ वषट्कारेण यज्ञं वर्धयन्तौ ।
2422. (५,२६.१२ ) बृहस्पते ब्रह्मणा याह्यर्वाङ्यज्ञो अयं स्वरिदं यजमानाय स्वाहा ॥१२॥

2423. (५,२७.१ ) ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोचीष्यग्नेः ।
2424. (५,२७.१ ) द्युमत्तमा सुप्रतीकः ससूनुस्तनूनपादसुरो भूरिपाणिः ॥१॥

2425. (५,२७.२ ) देवो देवेषु देवः पथो अनक्ति मध्वा घृतेन ॥२॥

2426. (५,२७.३ ) मध्वा यज्ञं नक्षति प्रैणानो नराशंसो अग्निः सुकृद्देवः सविता विश्ववारः ॥३॥

2427. (५,२७.४ ) अछायमेति शवसा घृता चिदीदानो वह्निर्नमसा ॥४॥

2428. (५,२७.५ ) अग्निः स्रुचो अध्वरेषु प्रयक्षु स यक्षदस्य महिमानमग्नेः ॥५॥

2429. (५,२७.६ ) तरी मन्द्रासु प्रयक्षु वसवश्चातिष्ठन् वसुधातरश्च ॥६॥

2430. (५,२७.७ ) द्वारो देवीरन्वस्य विश्वे व्रतं रक्षन्ति विश्वहा ॥७॥

2431. (५,२७.८ ) उरुव्यचसाग्नेर्धाम्ना पत्यमाने ।
2432. (५,२७.८ ) आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्तेमं यज्ञमवतामध्वरं नः ॥८॥
2433. (५,२७.९ ) दैवा होतार ऊर्ध्वमध्वरं नोऽग्नेर्जिह्वयाभि गृनत गृनता नः स्विष्टये ।
2434. (५,२७.९ ) तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तामिडा सरस्वती मही भारती गृणाना ॥९॥

2435. (५,२७.१० ) तन् नस्तुरीपमद्भुतं पुरुक्षु ।
2436. (५,२७.१० ) देव त्वष्टा रायस्पोषं वि ष्य नाभिमस्य ॥१०॥

2437. (५,२७.११ ) वनस्पतेऽव सृजा रराणः ।
2438. (५,२७.११ ) त्मना देवेभ्यो अग्निर्हव्यं शमिता स्वदयतु ॥११॥

2439. (५,२७.१२ ) अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेदः ।
2440. (५,२७.१२ ) इन्द्राय यज्ञं विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम् ॥१२॥
2441. (५,२८.१ ) नव प्राणान् नवभिः सं मिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ।
2442. (५,२८.१ ) हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीणि तपसाविष्टितानि ॥१॥

2443. (५,२८.२ ) अग्निः सूर्यश्चन्द्रमा भूमिरापो द्यौरन्तरिक्षं प्रदिशो दिशश्च ।
2444. (५,२८.२ ) आर्तवा ऋतुभिः संविदाना अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥२॥

2445. (५,२८.३ ) त्रयः पोषास्त्रिवृति श्रयन्तामनक्तु पूषा पयसा घृतेन ।
2446. (५,२८.३ ) अन्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशूनां त इह श्रयन्ताम् ॥३॥

2447. (५,२८.४ ) इममादित्या वसुना समुक्षतेममग्ने वर्धय ववृधानः ।
2448. (५,२८.४ ) इममिन्द्र सं सृज वीर्येणास्मिन् त्रिवृच्छ्रयतां पोषयिष्णु ॥४॥

2449. (५,२८.५ ) भूमिष्ट्वा पातु हरितेन विश्वभृदग्निः पिपर्त्वयसा सजोषाः ।
2450. (५,२८.५ ) वीरुद्भिष्टे अर्जुनं संविदानं दक्षं दधातु सुमनस्यमानम् ॥५॥

2451. (५,२८.६ ) त्रेधा जातं जन्मनेदं हिरण्यमग्नेरेकं प्रियतमं बभूव सोमस्यैकं हिंसितस्य परापतत्।
2452. (५,२८.६ ) अपामेकं वेधसां रेत आहुस्तत्ते हिरण्यं त्रिवृदस्त्वायुषे ॥६॥

2453. (५,२८.७ ) त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम् ।
2454. (५,२८.७ ) त्रेधामृतस्य चक्षणं त्रीण्यायूंषि तेऽकरम् ॥७॥

2455. (५,२८.८ ) त्रयः सुपर्णास्त्रिवृता यदायन्न् एकाक्षरमभिसंभूय शक्राः ।
2456. (५,२८.८ ) प्रत्यौहन् मृत्युममृतेन साकमन्तर्दधाना दुरितानि विश्वा ॥८॥

2457. (५,२८.९ ) दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्त्वा पात्वर्जुनम् ।
2458. (५,२८.९ ) भूम्या अयस्मयं पातु प्रागाद्देवपुरा अयम् ॥९॥

2459. (५,२८.१० ) इमास्तिस्रो देवपुरास्तास्त्वा रक्षन्तु सर्वतः ।
2460. (५,२८.१० ) तास्त्वं बिभ्रद्वर्चस्व्युत्तरो द्विषतां भव ॥१०॥

2461. (५,२८.११ ) पुरं देवानाममृतं हिरण्यं य आबेधे प्रथमो देवो अग्रे ।
2462. (५,२८.११ ) तस्मै नमो दश प्राचीः कृणोम्यनु मन्यतां त्रिवृदाबधे मे ॥११॥

2463. (५,२८.१२ ) आ त्वा चृतत्वर्यमा पूषा बृहस्पतिः ।
2464. (५,२८.१२ ) अहर्जातस्य यन् नाम तेन त्वाति चृतामसि ॥१२॥

2465. (५,२८.१३ ) ऋतुभिष्ट्वार्तवैरायुषे वर्चसे त्वा ।
2466. (५,२८.१३ ) संवत्सरस्य तेजसा तेन संहनु कृण्मसि ॥१३॥

2467. (५,२८.१४ ) घृतादुल्लुप्तं मधुना समक्तं भूमिदृंहमच्युतं पारयिष्णु ।
2468. (५,२८.१४ ) भिन्दत्सपत्नान् अधरांश्च कृण्वदा मा रोह महते सौभगाय ॥१४॥

2469. (५,२९.१ ) पुरस्ताद्युक्तो वह जातवेदोऽग्ने विद्धि क्रियमाणं यथेदम् ।
2470. (५,२९.१ ) त्वं भिषग्भेषजस्यासि कर्ता त्वया गामश्वं पुरुषं सनेम ॥१॥

2471. (५,२९.२ ) तथा तदग्ने कृणु जातवेदो विश्वेभिर्देवैः सह संविदानः ।
2472. (५,२९.२ ) यो नो दिदेव यतमो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति ॥२॥

2473. (५,२९.३ ) यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदग्ने कृणु जातवेदः ।
2474. (५,२९.३ ) विश्वेभिर्देवैर्सह संविदानः ॥३॥

2475. (५,२९.४ ) अक्ष्यौ नि विध्य हृदयं नि विध्य जिह्वां नि तृन्द्धि प्र दतो मृणीहि ।
2476. (५,२९.४ ) पिशाचो अस्य यतमो जघासाग्ने यविष्ठ प्रति शृणीहि ॥४॥

2477. (५,२९.५ ) यदस्य हृतं विहृतं यत्पराभृतमात्मनो जग्धं यतमत्पिशाचैः ।
2478. (५,२९.५ ) तदग्ने विद्वान् पुनरा भर त्वं शरीरे मांसमसुमेरयामः ॥५॥

2479. (५,२९.६ ) आमे सुपक्वे शबले विपक्वे यो मा पिशाचो अशने ददम्भ ।
2480. (५,२९.६ ) तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोऽयमस्तु ॥६॥

2481. (५,२९.७ ) क्षिरे मा मन्थे यतमो ददम्भाकृष्टपच्ये अशने धान्ये यः ।
2482. (५,२९.७ ) तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोऽयमस्तु ॥७॥

2483. (५,२९.८ ) अपां मा पाने यतमो ददम्भ क्रव्याद्यातूनां शयने शयानम् ।
2484. (५,२९.८ ) तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोऽयमस्तु ॥८॥

2485. (५,२९.९ ) दिवा मा नक्तं यतमो ददम्भ क्रव्याद्यातूनां शयने शयानम् ।
2486. (५,२९.९ ) तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोऽयमस्तु ॥९॥

2487. (५,२९.१० ) क्रव्यादमग्ने रुधिरं पिशाचं मनोहनं जहि जातवेदः ।
2488. (५,२९.१० ) तमिन्द्रो वाजी वज्रेण हन्तु छिनत्तु सोमः शिरो अस्य धृष्णुः ॥१०॥

2489. (५,२९.११ ) सनादग्ने मृणसि यातुधानान् न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः ।
2490. (५,२९.११ ) सहमूरान् अनु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥११॥

2491. (५,२९.१२ ) समाहर जातवेदो यद्धृतं यत्पराभृतम् ।
2492. (५,२९.१२ ) गात्राण्यस्य वर्धन्तामंशुरिवा प्यायतामयम् ॥१२॥

2493. (५,२९.१३ ) सोमस्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम् ।
2494. (५,२९.१३ ) अग्ने विरप्शिनं मेध्यमयक्ष्मं कृणु जीवतु ॥१३॥

2495. (५,२९.१४ ) एतास्ते अग्ने समिधः पिशाचजम्भनीः ।
2496. (५,२९.१४ ) तास्त्वं जुषस्व प्रति चैना गृहाण जातवेदः ॥१४॥

2497. (५,२९.१५ ) तार्ष्टाघीरग्ने समिधः प्रति गृह्णाह्यर्चिषा ।
2498. (५,२९.१५ ) जहातु क्रव्याद्रूपं यो अस्य मांसं जिहीर्षति ॥१५॥

2499. (५,३०.१ ) आवतस्त आवतः परावतस्त आवतः ।
2500. (५,३०.१ ) इहैव भव मा नु गा मा पूर्वान् अनु गाः पितॄन् असुं बध्नामि ते दृढम् ॥१॥

2501. (५,३०.२ ) यत्त्वाभिचेरुः पुरुषः स्वो यदरणो जनः ।
2502. (५,३०.२ ) उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥२॥

2503. (५,३०.३ ) यद्दुद्रोहिथ शेपिषे स्त्रियै पुंसे अचित्त्या ।
2504. (५,३०.३ ) उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥३॥

2505. (५,३०.४ ) यतेनसो मातृकृताच्छेषे पितृकृताच्च यत्।
2506. (५,३०.४ ) उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥४॥

2507. (५,३०.५ ) यत्ते माता यत्ते पिता जमिर्भ्राता च सर्जतः ।
2508. (५,३०.५ ) प्रत्यक्सेवस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा ॥५॥

2509. (५,३०.६ ) इहैधि पुरुष सर्वेण मनसा सह ।
2510. (५,३०.६ ) दूतौ यमस्य मानु गा अधि जीवपुरा इहि ॥६॥

2511. (५,३०.७ ) अनुहूतः पुनरेहि विद्वान् उदयनं पथः ।
2512. (५,३०.७ ) आरोहणमाक्रमणं जीवतोजीवतोऽयनम् ॥७॥

2513. (५,३०.८ ) मा बिभेर्न मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा ।
2514. (५,३०.८ ) निरवोचमहं यक्ष्ममङ्गेभ्यो अङ्गज्वरं तव ॥८॥

2515. (५,३०.९ ) अङ्गभेदो अङ्गज्वरो यश्च ते हृदयामयः ।
2516. (५,३०.९ ) यक्ष्मः श्येन इव प्रापप्तद्वचा साढः परस्तराम् ॥९॥

2517. (५,३०.१० ) ऋषी बोधप्रतीबोधावस्वप्नो यश्च जागृविः ।
2518. (५,३०.१० ) तौ ते प्राणस्य गोप्तारौ दिवा नक्तं च जागृताम् ॥१०॥

2519. (५,३०.११ ) अयमग्निरुपसद्य इह सूर्य उदेतु ते ।
2520. (५,३०.११ ) उदेहि मृत्योर्गम्भीरात्कृष्णाच्चित्तमसस्परि ॥११॥

2521. (५,३०.१२ ) नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उत ये नयन्ति ।
2522. (५,३०.१२ ) उत्पारणस्य यो वेद तमग्निं पुरो दधेऽस्मा अरिष्टतातये ॥१२॥

2523. (५,३०.१३ ) ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरथो बलम् ।
2524. (५,३०.१३ ) शरीरमस्य सं विदां तत्पद्भ्यां प्रति तिष्ठतु ॥१३॥

2525. (५,३०.१४ ) प्राणेनाग्ने चक्षुषा सं सृजेमं समीरय तन्वा सं बलेन ।
2526. (५,३०.१४ ) वेत्थामृतस्य मा नु गान् मा नु भूमिगृहो भुवत्॥१४॥

2527. (५,३०.१५ ) मा ते प्राण उप दसन् मो अपानोऽपि धायि ते ।
2528. (५,३०.१५ ) सूर्यस्त्वाधिपतिर्मृत्योरुदायछतु रश्मिभिः ॥१५॥

2529. (५,३०.१६ ) इयमन्तर्वदति जिह्वा बद्धा पनिष्पदा ।
2530. (५,३०.१६ ) त्वया यक्ष्मं निरवोचं शतं रोपीश्च तक्मनः ॥१६॥

2531. (५,३०.१७ ) अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः ।
2532. (५,३०.१७ ) यस्मै त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जज्ञिषे ।
2533. (५,३०.१७ ) स च त्वानु ह्वयामसि मा पुरा जरसो मृथाः ॥१७॥

2534. (५,३१.१ ) यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मिश्रधान्ये ।
2535. (५,३१.१ ) आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥१॥

2536. (५,३१.२ ) यां ते चक्रुः कृकवाकावजे वा यां कुरीरिणि ।
2537. (५,३१.२ ) अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥२॥

2538. (५,३१.३ ) यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति ।
2539. (५,३१.३ ) गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥३॥

2540. (५,३१.४ ) यां ते चक्रुरमूलायां वलगं वा नराच्याम् ।
2541. (५,३१.४ ) क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥४॥
2542. (५,३१.५ ) यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुत दुश्चितः ।
2543. (५,३१.५ ) शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥५॥

2544. (५,३१.६ ) यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने ।
2545. (५,३१.६ ) अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥६॥

2546. (५,३१.७ ) यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिष्वायुधे ।
2547. (५,३१.७ ) दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥७॥

2548. (५,३१.८ ) यां ते कृत्यां कूपेऽवदधुः श्मशाने वा निचख्नुः ।
2549. (५,३१.८ ) सद्मनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥८॥

2550. (५,३१.९ ) यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नौ संकसुके च याम् ।
2551. (५,३१.९ ) म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रति हरामि ताम् ॥९॥
2552. (५,३१.१० ) अपथेना जभारैनां तां पथेतः प्र हिण्मसि ।
2553. (५,३१.१० ) अधीरो मर्याधीरेभ्यः सं जभाराचित्त्या ॥१०॥

2554. (५,३१.११ ) यश्चकार न शशाक कर्तुं शश्रे पादमङ्गुरिम् ।
2555. (५,३१.११ ) चकार भद्रमस्मभ्यमभगो भगवद्भ्यः ॥११॥

2556. (५,३१.१२ ) कृत्याकृतं वलगिनं मूलिनं शपथेय्यम् ।
2557. (५,३१.१२ ) इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निर्विध्यत्वस्तया ॥१२॥

2558. (६,१.१ ) दोषो गाय बृहद्गाय द्युमद्धेहि ।
2559. (६,१.१ ) आथर्वण स्तुहि देवं सवितारम् ॥१॥

2560. (६,१.२ ) तमु ष्टुहि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः ।
2561. (६,१.२ ) सत्यस्य युवानमद्रोघवाचं सुशेवम् ॥२॥

2562. (६,१.३ ) स घा नो देवः सविता साविषदमृतानि भूरि ।
2563. (६,१.३ ) उभे सुष्टुती सुगातवे ॥३॥
2564. (६,२.१ ) इन्द्राय सोममृत्विजः सुनोता च धावत ।
2565. (६,२.१ ) स्तोतुर्यो वचः शृणवद्धवं च मे ॥१॥

2566. (६,२.२ ) आ यं विशन्तीन्दवो वयो न वृक्षमन्धसः ।
2567. (६,२.२ ) विरप्शिन् वि मृधो जहि रक्षस्विनीः ॥२॥

2568. (६,२.३ ) सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वज्रिणे ।
2569. (६,२.३ ) युवा जेतेशानः स पुरुष्टुतः ॥३॥

2570. (६,३.१ ) पातं न इन्द्रापूषणादितिः पान्तु मरुतः ।
2571. (६,३.१ ) अपां नपात्सिन्धवः सप्त पातन पातु नो विष्णुरुत द्यौः ॥१॥

2572. (६,३.२ ) पातां नो द्यावापृथिवी अभिष्टये पातु ग्रावा पातु सोमो नो अंहसः ।
2573. (६,३.२ ) पातु नो देवी सुभगा सरस्वती पात्वग्निः शिवा ये अस्य पायवः ॥२॥

2574. (६,३.३ ) पातां नो देवाश्विना शुभस्पती उषासानक्तोत न उरुष्यताम् ।
2575. (६,३.३ ) अपां नपादभिह्रुती गयस्य चिद्देव त्वष्टर्वर्धय सर्वतातये ॥३॥

2576. (६,४.१ ) त्वष्टा मे दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः ।
2577. (६,४.१ ) पुत्रैर्भ्रातृभिरदितिर्नु पातु नो दुष्टरं त्रायमाणं सहः ॥१॥

2578. (६,४.२ ) अंशो भगो वरुणो मित्रो अर्यमादितिः पान्तु मरुतः ।
2579. (६,४.२ ) अप तस्य द्वेषो गमेदभिह्रुतो यावयच्छत्रुमन्तितम् ॥२॥

2580. (६,४.३ ) धिये समश्विना प्रावतं न उरुष्या ण उरुज्मन्न् अप्रयुछन् ।
2581. (६,४.३ ) द्यौष्पितर्यावय दुछुना या ॥३॥

2582. (६,५.१ ) उदेनमुत्तरं नयाग्ने घृतेनाहुत ।
2583. (६,५.१ ) समेनं वर्चसा सृज प्रजया च बहुं कृधि ॥१॥

2584. (६,५.२ ) इन्द्रेमं प्रतरं कृधि सजातानामसद्वशी ।
2585. (६,५.२ ) रायस्पोषेण सं सृज जीवातवे जरसे नय ॥२॥

2586. (६,५.३ ) यस्य कृण्मो हविर्गृहे तमग्ने वर्धया त्वम् ।
2587. (६,५.३ ) तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥३॥

2588. (६,६.१ ) योऽस्मान् ब्रह्मणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते ।
2589. (६,६.१ ) सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥१॥

2590. (६,६.२ ) यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति ।
2591. (६,६.२ ) वज्रेणास्य मुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥२॥

2592. (६,६.३ ) यो नः सोमाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्ट्यः ।
2593. (६,६.३ ) अप तस्य बलं तिर महीव द्यौर्वधत्मना ॥३॥

2594. (६,७.१ ) येन सोमादितिः पथा मित्रा वा यन्त्यद्रुहः ।
2595. (६,७.१ ) तेना नोऽवसा गहि ॥१॥

2596. (६,७.२ ) येन सोम साहन्त्यासुरान् रन्धयासि नः ।
2597. (६,७.२ ) तेना नो अधि वोचत ॥२॥

2598. (६,७.३ ) येन देवा असुराणामोजांस्यवृणीध्वम् ।
2599. (६,७.३ ) तेना नः शर्म यछत ॥३॥

2600. (६,८.१ ) यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिषस्वजे ।
2601. (६,८.१ ) एवा परि ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन् नापगा असः ॥१॥
2602. (६,८.२ ) यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् ।
2603. (६,८.२ ) एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन् नापगा असः ॥२॥

2604. (६,८.३ ) यथेमे द्यावापृथिवी सद्यः पर्येति सूर्यः ।
2605. (६,८.३ ) एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन् नापगा असः ॥३॥
2606. (६,९.१ ) वाञ्छ मे तन्वं पादौ वाञ्छाक्ष्यौ वाञ्छ सक्थ्यौ ।
2607. (६,९.१ ) अक्ष्यौ वृषण्यन्त्याः केशा मां ते कामेन शुष्यन्तु ॥१॥

2608. (६,९.२ ) मम त्वा दोषणिश्रिषं कृणोमि हृदयश्रिषम् ।
2609. (६,९.२ ) यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥२॥

2610. (६,९.३ ) यासां नाभिरारेहणं हृदि संवननं कृतं गावो घृतस्य मातरोऽमूं सं वानयन्तु मे ॥३॥

2611. (६,१०.१ ) पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्योऽग्नयेऽधिपतये स्वाहा ॥१॥

2612. (६,१०.२ ) प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा ॥२॥

2613. (६,१०.३ ) दिवे चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाधिपतये स्वाहा ॥३॥

2614. (६,११.१ ) शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसुवनं कृतम् ।
2615. (६,११.१ ) तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्रीष्वा भरामसि ॥१॥

2616. (६,११.२ ) पुंसि वै रेतो भवति तत्स्त्रियामनु षिच्यते ।
2617. (६,११.२ ) तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरब्रवीत्॥२॥

2618. (६,११.३ ) प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्यचीकॢपत्।
2619. (६,११.३ ) स्त्रैषूयमन्यत्र दधत्पुमांसमु दधतिह ॥३॥

2620. (६,१२.१ ) परि द्यामिव सूर्योऽहीनां जनिमागमम् ।
2621. (६,१२.१ ) रात्री जगदिवान्यद्धंसात्तेना ते वारये विषम् ॥१॥

2622. (६,१२.२ ) यद्ब्रह्मभिर्यदृषिभिर्यद्देवैर्विदितं पुरा ।
2623. (६,१२.२ ) यद्भूतं भव्यमासन्वत्तेना ते वारये विषम् ॥२॥

2624. (६,१२.३ ) मध्वा पृञ्चे नद्यः पर्वता गिरयो मधु ।
2625. (६,१२.३ ) मधु परुष्णी शीपाला शमास्ने अस्तु शं हृदे ॥३॥

2626. (६,१३.१ ) नमो देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः ।
2627. (६,१३.१ ) अथो ये विश्यानां वधास्तेभ्यो मृत्यो नमोऽस्तु ते ॥१॥

2628. (६,१३.२ ) नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः ।
2629. (६,१३.२ ) सुमत्यै मृत्यो ते नमो दुर्मत्यै ते इदं नमः ॥२॥

2630. (६,१३.३ ) नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः ।
2631. (६,१३.३ ) नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इदं नमः ॥३॥

2632. (६,१४.१ ) अस्थिस्रंसं परुस्रंसमास्थितं हृदयामयम् ।
2633. (६,१४.१ ) बलासं सर्वं नाशयाङ्गेष्ठा यश्च पर्वसु ॥१॥

2634. (६,१४.२ ) निर्बलासं बलासिनः क्षिणोमि मुष्करं यथा ।
2635. (६,१४.२ ) छिनद्म्यस्य बन्धनं मूलमुर्वार्वा इव ॥२॥

2636. (६,१४.३ ) निर्बलासेतः प्र पताशुङ्गः शिशुको यथा ।
2637. (६,१४.३ ) अथो इत इव हायनोऽप द्राह्यवीरहा ॥३॥

2638. (६,१५.१ ) उत्तमो अस्योषधीनां तव वृक्षा उपस्तयः ।
2639. (६,१५.१ ) उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्मामभिदासति ॥१॥

2640. (६,१५.२ ) सबन्धुश्चासबन्धुश्च यो अस्मामभिदासति ।
2641. (६,१५.२ ) तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥२॥

2642. (६,१५.३ ) यथा सोम ओषधीनामुत्तमो हविषां कृतः ।
2643. (६,१५.३ ) तलाशा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥३॥

2644. (६,१६.१ ) आबयो अनाबयो रसस्त उग्र आबयो ।
2645. (६,१६.१ ) आ ते करम्भमद्मसि ॥१॥

2646. (६,१६.२ ) विहह्लो नाम ते पिता मदावती नाम ते माता ।
2647. (६,१६.२ ) स हिन त्वमसि यस्त्वमात्मानमावयः ॥२॥

2648. (६,१६.३ ) तौविलिकेऽवेलयावायमैलब ऐलयीत्।
2649. (६,१६.३ ) बभ्रुश्च बभ्रुकर्णश्चापेहि निराल ॥३॥

2650. (६,१६.४ ) अलसालासि पूर्व सिलाञ्जालास्युत्तरा ।
2651. (६,१६.४ ) नीलागलसाल ॥४॥
2652. (६,१७.१ ) यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे ।
2653. (६,१७.१ ) एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥१॥

2654. (६,१७.२ ) यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान् वनस्पतीन् ।
2655. (६,१७.२ ) एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥२॥

2656. (६,१७.३ ) यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान् गिरीन् ।
2657. (६,१७.३ ) एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥३॥

2658. (६,१७.४ ) यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्ठितं जगत्।
2659. (६,१७.४ ) एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥४॥

2660. (६,१८.१ ) ईर्ष्याया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापराम् ।
2661. (६,१८.१ ) अग्निं हृदय्यं शोकं तं ते निर्वापयामसि ॥१॥

2662. (६,१८.२ ) यथा भूमिर्मृतमना मृतान् मृतमनस्तरा ।
2663. (६,१८.२ ) यथोत मम्रुषो मन एवेर्ष्योर्मृतं मनः ॥२॥

2664. (६,१८.३ ) अदो यत्ते हृदि श्रितं मनस्कं पतयिष्णुकम् ।
2665. (६,१८.३ ) ततस्त ईर्ष्यां मुञ्चामि निरूष्माणं दृतेरिव ॥३॥
2666. (६,१९.१ ) पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया ।
2667. (६,१९.१ ) पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥१॥

2668. (६,१९.२ ) पवमानः पुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे ।
2669. (६,१९.२ ) अथो अरिष्टतातये ॥२॥

2670. (६,१९.३ ) उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च ।
2671. (६,१९.३ ) अस्मान् पुनीहि चक्षसे ॥३॥

2672. (६,२०.१ ) अग्नेरिवास्य दहत एति शुष्मिण उतेव मत्तो विलपन्न् अपायति ।
2673. (६,२०.१ ) अन्यमस्मदिछतु कं चिदव्रतस्तपुर्वधाय नमो अस्तु तक्मने ॥१॥

2674. (६,२०.२ ) नमो रुद्राय नमो अस्तु तक्मने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते ।
2675. (६,२०.२ ) नमो दिवे नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः ॥२॥

2676. (६,२०.३ ) अयं यो अभिशोचयिष्णुर्विश्वा रूपाणि हरिता कृणोषि ।
2677. (६,२०.३ ) तस्मै तेऽरुणाय बभ्रवे नमः कृणोमि वन्याय तक्मने ॥३॥

2678. (६,२१.१ ) इमा यास्तिस्रः पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा ।
2679. (६,२१.१ ) तासामधि त्वचो अहं भेषजं समु जग्रभम् ॥१॥

2680. (६,२१.२ ) श्रेष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठं वीरुधानाम् ।
2681. (६,२१.२ ) सोमो भग इव यामेषु देवेषु वरुणो यथा ॥२॥

2682. (६,२१.३ ) रेवतीरनाधृषः सिषासवः सिषासथ ।
2683. (६,२१.३ ) उत स्थ केशदृम्हणीरथो ह केशवर्धनीः ॥३॥

2684. (६,२२.१ ) कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।
2685. (६,२२.१ ) त आववृत्रन्त्सदनादृतस्यादिद्घृतेन पृथिवीं व्यूदुः ॥१॥

2686. (६,२२.२ ) पयस्वतीः कृणुथाप ओषधीः शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षसः ।
2687. (६,२२.२ ) ऊर्जं च तत्र सुमतिं च पिन्वत यत्रा नरो मरुतः सिञ्चथा मधु ॥२॥

2688. (६,२२.३ ) उदप्रुतो मरुतस्तामियर्त वृष्टिर्या विश्वा निवतस्पृणाति ।
2689. (६,२२.३ ) एजाति ग्लहा कन्येव तुन्नैरुं तुन्दाना पत्येव जाया ॥३॥

2690. (६,२३.१ ) सस्रुषीस्तदपसो दिवा नक्तं च सस्रुषीः ।
2691. (६,२३.१ ) वरेण्यक्रतुरहमपो देवीरुप ह्वये ॥१॥

2692. (६,२३.२ ) ओता आपः कर्मण्या मुञ्चन्त्वितः प्रणीतये ।
2693. (६,२३.२ ) सद्यः कृण्वन्त्वेतवे ॥२॥

2694. (६,२३.३ ) देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः ।
2695. (६,२३.३ ) शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः ॥३॥

2696. (६,२४.१ ) हिमवतः प्र स्रवन्ति सिन्धौ समह सङ्गमः ।
2697. (६,२४.१ ) आपो ह मह्यं तद्देवीर्ददन् हृद्द्योतभेषजम् ॥१॥

2698. (६,२४.२ ) यन् मे अक्ष्योरादिद्योत पार्ष्ण्योः प्रपदोश्च यत्।
2699. (६,२४.२ ) आपस्तत्सर्वं निष्करन् भिषजां सुभिषक्तमाः ॥२॥

2700. (६,२४.३ ) सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः सर्वा या नद्य स्थन ।
2701. (६,२४.३ ) दत्त नस्तस्य भेषजं तेना वो भुनजामहै ॥३॥

2702. (६,२५.१ ) पञ्च च याः पञ्चाशच्च संयन्ति मन्या अभि ।
2703. (६,२५.१ ) इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥१॥

2704. (६,२५.२ ) सप्त च याः सप्ततिश्च संयन्ति ग्रैव्या अभि ।
2705. (६,२५.२ ) इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥२॥

2706. (६,२५.३ ) नव च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अभि ।
2707. (६,२५.३ ) इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥३॥

2708. (६,२६.१ ) अव मा पाप्मन्त्सृज वशी सन् मृदयासि नः ।
2709. (६,२६.१ ) आ मा भद्रस्य लोके पाप्मन् धेह्यविह्रुतम् ॥१॥

2710. (६,२६.२ ) यो नः पाप्मन् न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम् ।
2711. (६,२६.२ ) पथामनु व्यावर्तनेऽन्यं पाप्मानु पद्यताम् ॥२॥

2712. (६,२६.३ ) अन्यत्रास्मन् न्युच्यतु सहस्राक्षो अमर्त्यः ।
2713. (६,२६.३ ) यं द्वेषाम तमृछतु यमु द्विष्मस्तमिज्जहि ॥३॥

2714. (६,२७.१ ) देवाः कपोत इषितो यदिछन् दूतो निरृत्या इदमाजगाम ।
2715. (६,२७.१ ) तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृतिं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥

2716. (६,२७.२ ) शिवः कपोत इषितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहं नः ।
2717. (६,२७.२ ) अग्निर्हि विप्रो जुषतां हविर्नः परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु ॥२॥

2718. (६,२७.३ ) हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मान् आष्ट्री पदं कृणुते अग्निधाने ।
2719. (६,२७.३ ) शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु मा नो देवा इह हिंसीत्कपोत ॥३॥

2720. (६,२८.१ ) ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गां नयामः ।
2721. (६,२८.१ ) संलोभयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊर्जं प्र पदात्पथिष्ठः ॥१॥

2722. (६,२८.२ ) परीमेऽग्निमर्षत परीमे गामनेषत ।
2723. (६,२८.२ ) देवेष्वक्रत श्रवः क इमामा दधर्षति ॥२॥

2724. (६,२८.३ ) यः प्रथमः प्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानः ।
2725. (६,२८.३ ) योऽस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदस्तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥३॥

2726. (६,२९.१ ) अमून् हेतिः पतत्रिणी न्येतु यदुलूको वदति मोघमेतत्।
2727. (६,२९.१ ) यद्वा कपोत पदमग्नौ कृणोति ॥१॥

2728. (६,२९.२ ) यौ ते दूतौ निरृत इदमेतोऽप्रहितौ प्रहितौ वा गृहं नः ।
2729. (६,२९.२ ) कपोतोलूकाभ्यामपदं तदस्तु ॥२॥

2730. (६,२९.३ ) अवैरहत्यायेदमा पपत्यात्सुवीरताया इदमा ससद्यात्।
2731. (६,२९.३ ) पराङेव परा वद पराचीमनु संवतम् ।
2732. (६,२९.३ ) यथा यमस्य त्वा गृहेऽरसं प्रतिचाकशान् आभूकं प्रतिचाकशान् ॥३॥

2733. (६,३०.१ ) देवा इमं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मणावचर्कृषुः ।
2734. (६,३०.१ ) इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन् मरुतः सुदानवः ॥१॥

2735. (६,३०.२ ) यस्ते मदोऽवकेशो विकेशो येनाभिहस्यं पुरुषं कृणोषि ।
2736. (६,३०.२ ) आरात्त्वदन्या वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवल्शा वि रोह ॥२॥

2737. (६,३०.३ ) बृहत्पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध ऋतावरि ।
2738. (६,३०.३ ) मातेव पुत्रेभ्यो मृड केशेभ्यः शमि ॥३॥

2739. (६,३१.१ ) आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन् मातरं पुरः ।
2740. (६,३१.१ ) पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥१॥

2741. (६,३१.२ ) अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः ।
2742. (६,३१.२ ) व्यख्यन् महिषः स्वः ॥२॥

2743. (६,३१.३ ) त्रिंशद्धामा वि राजति वाक्पतङ्गो अशिश्रियत्।
2744. (६,३१.३ ) प्रति वस्तोरहर्द्युभिः ॥३॥

2745. (६,३२.१ ) अन्तर्दावे जुहुत स्वेतद्यातुधानक्षयणं घृतेन ।
2746. (६,३२.१ ) आराद्रक्षांसि प्रति दह त्वमग्ने न नो गृहाणामुप तीतपासि ॥१॥

2747. (६,३२.२ ) रुद्रो वो ग्रीवा अशरैत्पिशाचाः पृष्टीर्वोऽपि शृणातु यातुधानाः ।
2748. (६,३२.२ ) वीरुद्वो विश्वतोवीर्या यमेन समजीगमत्॥२॥

2749. (६,३२.३ ) अभयं मित्रावरुणाविहास्तु नोऽर्चिषात्त्रिणो नुदतं प्रतीचः ।
2750. (६,३२.३ ) मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उप यन्तु मृत्युम् ॥३॥

2751. (६,३३.१ ) यस्येदमा रजो युजस्तुजे जना नवं स्वः ।
2752. (६,३३.१ ) इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्॥१॥
2753. (६,३३.२ ) नाधृष आ दधृषते धृषाणो धृषितः शवः ।
2754. (६,३३.२ ) पुरा यथा व्यथिः श्रव इन्द्रस्य नाधृषे शवः ॥२॥
2755. (६,३३.३ ) स नो ददातु तां रयिमुरुं पिशङ्गसंदृशम् ।
2756. (६,३३.३ ) इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥३॥

2757. (६,३४.१ ) प्राग्नये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम् ।
2758. (६,३४.१ ) स नः पर्षदति द्विषः ॥१॥

2759. (६,३४.२ ) यो रक्षांसि निजूर्वत्यग्निस्तिग्मेन शोचिषा ।
2760. (६,३४.२ ) स नः पर्षदति द्विषः ॥२॥

2761. (६,३४.३ ) यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते ।
2762. (६,३४.३ ) स नः पर्षदति द्विषः ॥३॥

2763. (६,३४.४ ) यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति ।
2764. (६,३४.४ ) स नः पर्षदति द्विषः ॥४॥

2765. (६,३४.५ ) यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत ।
2766. (६,३४.५ ) स नः पर्षदति द्विषः ॥५॥

2767. (६,३५.१ ) वैश्वानरो न ऊतय आ प्र यातु परावतः ।
2768. (६,३५.१ ) अग्निर्नः सुष्टुतीरुप ॥१॥

2769. (६,३५.२ ) वैश्वानरो न आगमदिमं यज्ञं सजूरुप ।
2770. (६,३५.२ ) अग्निरुक्थेष्वंहसु ॥२॥

2771. (६,३५.३ ) वैश्वानरोऽङ्गिरसां स्तोममुक्थं च चाकॢपत्।
2772. (६,३५.३ ) ऐषु द्युम्नं स्वर्यमत्॥३॥

2773. (६,३६.१ ) ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम् ।
2774. (६,३६.१ ) अजस्रं घर्ममीमहे ॥१॥

2775. (६,३६.२ ) स विश्वा प्रति चाकॢप ऋतूंरुत्सृजते वशी ।
2776. (६,३६.२ ) यज्ञस्य वय उत्तिरन् ॥२॥

2777. (६,३६.३ ) अग्निः परेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य ।
2778. (६,३६.३ ) सम्रादेको वि राजति ॥३॥

2779. (६,३७.१ ) उप प्रागात्सहस्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम् ।
2780. (६,३७.१ ) शप्तारमन्विछन् मम वृक इवाविमतो गृहम् ॥१॥

2781. (६,३७.२ ) परि णो वृङ्ग्धि शपथ ह्रदमग्निरिवा दहन् ।
2782. (६,३७.२ ) शप्तारमत्र नो जहि दिवो वृक्षमिवाशनिः ॥२॥

2783. (६,३७.३ ) यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात्।
2784. (६,३७.३ ) शुने पेष्ट्रमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥३॥

2785. (६,३८.१ ) सिंहे व्याघ्र उत या पृदाकौ त्विषिरग्नौ ब्राह्मणे सूर्ये या ।
2786. (६,३८.१ ) इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥१॥

2787. (६,३८.२ ) या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये त्विषिरप्सु गोषु या पुरुषेषु ।
2788. (६,३८.२ ) इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥२॥

2789. (६,३८.३ ) रथे अक्षेष्वृषभस्य वाजे वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे ।
2790. (६,३८.३ ) इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥३॥

2791. (६,३८.४ ) राजन्ये दुन्दुभावायतायामश्वस्य वाजे पुरुषस्य मायौ ।
2792. (६,३८.४ ) इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा सम्विदाना ॥४॥

2793. (६,३९.१ ) यशो हविर्वर्धतामिन्द्रजूतं सहस्रवीर्यं सुभृतं सहस्कृतम् ।
2794. (६,३९.१ ) प्रसर्स्राणमनु दीर्घाय चक्षसे हविष्मन्तं मा वर्धय ज्येष्ठतातये ॥१॥

2795. (६,३९.२ ) अछा न इन्द्रं यशसं यशोभिर्यशस्विनं नमसाना विधेम ।
2796. (६,३९.२ ) स नो रास्व राष्ट्रमिन्द्रजूतं तस्य ते रातौ यशसः स्याम ॥२॥

2797. (६,३९.३ ) यशा इन्द्रो यशा अग्निर्यशाः सोमो अजायत ।
2798. (६,३९.३ ) यशा विश्वस्य भूतस्य अहमस्मि यशस्तमः ॥३॥

2799. (६,४०.१ ) अभयं द्यावापृथिवी इहास्तु नोऽभयं सोमः सविता नः कृणोतु ।
2800. (६,४०.१ ) अभयं नोऽस्तूर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषाभयं नो अस्तु ॥१॥

2801. (६,४०.२ ) अस्मै ग्रामाय प्रदिशश्चतस्र ऊर्जं सुभूतं स्वस्ति सविता नः कृणोतु ।
2802. (६,४०.२ ) अशत्र्विन्द्रो अभयं नः कृणोत्वन्यत्र राज्ञामभि यातु मन्युः ॥२॥

2803. (६,४०.३ ) अनमित्रं नो अधरादनमित्रं न उत्तरात्।
2804. (६,४०.३ ) इन्द्रानमित्रं नः पश्चादनमित्रं पुरस्कृधि ॥३॥

2805. (६,४१.१ ) मनसे चेतसे धिय आकूतय उत चित्तये ।
2806. (६,४१.१ ) मत्यै श्रुताय चक्षसे विधेम हविषा वयम् ॥१॥

2807. (६,४१.२ ) अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे ।
2808. (६,४१.२ ) सरस्वत्या उरुव्यचे विधेम हविषा वयम् ॥२॥

2809. (६,४१.३ ) मा नो हासिषुरृषयो दैव्या ये तनूपा ये नस्तन्वस्तनूजाः ।
2810. (६,४१.३ ) अमर्त्या मर्त्यामभि नः सचध्वमायुर्धत्त प्रतरं जीवसे नः ॥३॥

2811. (६,४२.१ ) अव ज्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हृदः ।
2812. (६,४२.१ ) यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥१॥

2813. (६,४२.२ ) सखायाविव सचावहा अव मन्युं तनोमि ते ।
2814. (६,४२.२ ) अधस्ते अश्मनो मन्युमुपास्यामसि यो गुरुः ॥२॥

2815. (६,४२.३ ) अभि तिष्ठामि ते मन्युं पार्ष्ण्या प्रपदेन च ।
2816. (६,४२.३ ) यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥३॥

2817. (६,४३.१ ) अयं दर्भो विमन्युकः स्वाय चारणाय च ।
2818. (६,४३.१ ) मन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥१॥

2819. (६,४३.२ ) अयं यो भूरिमूलः समुद्रमवतिष्ठति ।
2820. (६,४३.२ ) दर्भः पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥२॥

2821. (६,४३.३ ) वि ते हनव्यां शरणिं वि ते मुख्यां नयामसि ।
2822. (६,४३.३ ) यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥३॥

2823. (६,४४.१ ) अस्थाद्द्यौरस्थात्पृथिव्यस्थाद्विश्वमिदं जगत्।
2824. (६,४४.१ ) अस्थुर्वृक्षा ऊर्ध्वस्वप्नास्तिष्ठाद्रोगो अयं तव ॥१॥

2825. (६,४४.२ ) शतं या भेषजानि ते सहस्रं संगतानि च ।
2826. (६,४४.२ ) श्रेष्ठमास्रावभेषजं वसिष्ठं रोगनाशनम् ॥२॥

2827. (६,४४.३ ) रुद्रस्य मूत्रमस्यमृतस्य नाभिः ।
2828. (६,४४.३ ) विषाणका नाम वा असि पितॄणां मूलादुत्थिता वातीकृतनाशनी ॥३॥

2829. (६,४५.१ ) परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि ।
2830. (६,४५.१ ) परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि सं चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥१॥

2831. (६,४५.२ ) अवशसा निःशसा यत्पराशसोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः ।
2832. (६,४५.२ ) अग्निर्विश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्दधातु ॥२॥

2833. (६,४५.३ ) यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि ।
2834. (६,४५.३ ) प्रचेता न आङ्गिरसो दुरितात्पात्वंहसः ॥३॥

2835. (६,४६.१ ) यो न जीवोऽसि न मृतो देवानाममृतगर्भोऽसि स्वप्न ।
2836. (६,४६.१ ) वरुणानी ते माता यमः पिताररुर्नामासि ॥१॥

2837. (६,४६.२ ) विद्म ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।
2838. (६,४६.२ ) अन्तकोऽसि मृत्युरसि तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्म स नः स्वप्न दुष्वप्न्यात्पाहि ॥२॥

2839. (६,४६.३ ) यथा कलां यथा शफं यथर्णं संनयन्ति ।
2840. (६,४६.३ ) एवा दुष्वप्न्यं सर्वं द्विषते सं नयामसि ॥३॥

2841. (६,४७.१ ) अग्निः प्रातःसवने पात्वस्मान् वैश्वानरो विश्वकृद्विश्वशंभूः ।
2842. (६,४७.१ ) स नः पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम ॥१॥

2843. (६,४७.२ ) विश्वे देवा मरुत इन्द्रो अस्मान् अस्मिन् द्वितीये सवने न जह्युः ।
2844. (६,४७.२ ) आयुष्मन्तः प्रियमेषां वदन्तो वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥२॥

2845. (६,४७.३ ) इदं तृतीयं सवनं कवीनामृतेन ये चमसमैरयन्त ।
2846. (६,४७.३ ) ते सौधन्वनाः स्वरानशानाः स्विष्टिं नो अभि वस्यो नयन्तु ॥३॥

2847. (६,४८.१ ) श्येनोऽसि गायत्रछन्दा अनु त्वा रभे ।
2848. (६,४८.१ ) स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा ॥१॥

2849. (६,४८.२ ) ऋभुरसि जगछन्दा अनु त्वा रभे ।
2850. (६,४८.२ ) स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा ॥२॥

2851. (६,४८.३ ) वृषासि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा रभे ।
2852. (६,४८.३ ) स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा ॥३॥

2853. (६,४९.१ ) नहि ते अग्ने तन्वः क्रूरमानंश मर्त्यः ।
2854. (६,४९.१ ) कपिर्बभस्ति तेजनं स्वं जरायु गौरिव ॥१॥

2855. (६,४९.२ ) मेष इव वै सं च वि चोर्वच्यसे यदुत्तरद्रावुपरश्च खादतः ।
2856. (६,४९.२ ) शीर्ष्णा शिरोऽप्ससाप्सो अर्दयन्न् अंशून् बभस्ति हरितेभिरासभिः ॥२॥

2857. (६,४९.३ ) सुपर्णा वाचमक्रतोप द्यव्याखरे कृष्णा इषिरा अनर्तिषुः ।
2858. (६,४९.३ ) नि यन् नियन्ति उपरस्य निष्कृतिं पुरू रेतो दधिरे सूर्यश्रितः ॥३॥

2859. (६,५०.१ ) हतं तर्दं समङ्कमाखुमश्विना छिन्तं शिरो अपि पृष्टीः शृणीतम् ।
2860. (६,५०.१ ) यवान् नेददान् अपि नह्यतं मुखमथाभयं कृणुतं धान्याय ॥१॥

2861. (६,५०.२ ) तर्द है पतङ्ग है जभ्य हा उपक्वस ।
2862. (६,५०.२ ) ब्रह्मेवासंस्थितं हविरनदन्त इमान् यवान् अहिंसन्तो अपोदित ॥२॥

2863. (६,५०.३ ) तर्दापते वघापते तृष्टजम्भा आ शृणोत मे ।
2864. (६,५०.३ ) य आरण्या व्यद्वरा ये के च स्थ व्यद्वरास्तान्त्सर्वान् जम्भयामसि ॥३॥

2865. (६,५१.१ ) वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्सोमो अति द्रुतः ।
2866. (६,५१.१ ) इन्द्रस्य युजः सखा ॥१॥

2867. (६,५१.२ ) आपो अस्मान् मातरः सूदयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु ।
2868. (६,५१.२ ) विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ॥२॥

2869. (६,५१.३ ) यत्किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरन्ति ।
2870. (६,५१.३ ) अचित्त्या चेत्तव धर्म युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥३॥
2871. (६,५२.१ ) उत्सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन् ।
2872. (६,५२.१ ) आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥१॥

2873. (६,५२.२ ) नि गावो गोष्ठे असदन् नि मृगासो अविक्षत ।
2874. (६,५२.२ ) न्यूर्मयो नदीनं न्यदृष्टा अलिप्सत ॥२॥

2875. (६,५२.३ ) आयुर्ददं विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य वीरुधम् ।
2876. (६,५२.३ ) आभारिषं विश्वभेषजीमस्यादृष्टान् नि शमयत्॥३॥

2877. (६,५३.१ ) द्यौश्च म इदं पृथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो बृहन् दक्षिणया पिपर्तु ।
2878. (६,५३.१ ) अनु स्वधा चिकितां सोमो अग्निर्वायुर्नः पातु सविता भगश्च ॥१॥

2879. (६,५३.२ ) पुनः प्राणः पुनरात्मा न ऐतु पुनश्चक्षुः पुनरसुर्न ऐतु ।
2880. (६,५३.२ ) वैश्वानरो नो अदब्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वा ॥२॥

2881. (६,५३.३ ) सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन ।
2882. (६,५३.३ ) त्वष्टा नो अत्र वरीयः कृणोत्वनु नो मार्ष्टु तन्वो यद्विरिष्टम् ॥३॥
2883. (६,५४.१ ) इदं तद्युज उत्तरमिन्द्रं शुम्भाम्यष्टये ।
2884. (६,५४.१ ) अस्य क्षत्रं श्रियं महीं वृष्टिरिव वर्धया तृणम् ॥१॥

2885. (६,५४.२ ) अस्मै क्षत्रमग्नीषोमावस्मै धारयतं रयिम् ।
2886. (६,५४.२ ) इमं राष्ट्रस्याभीवर्गे कृणुतं युज उत्तरम् ॥२॥

2887. (६,५४.३ ) सबन्धुश्चासबन्धुश्च यो अस्मामभिदासति ।
2888. (६,५४.३ ) सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥३॥

2889. (६,५५.१ ) ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति ।
2890. (६,५५.१ ) तेषामज्यानिं यतमो वहाति तस्मै मा देवाः परि दत्तेह सर्वे ॥१॥

2891. (६,५५.२ ) ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद्वर्षाः स्विते नो दधात ।
2892. (६,५५.२ ) आ नो गोषु भजता प्रजायां निवात इद्वः शरणे स्याम ॥२॥

2893. (६,५५.३ ) इदावत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन् नमः ।
2894. (६,५५.३ ) तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौ मनसे स्याम ॥३॥

2895. (६,५६.१ ) मा नो देवा अहिर्वधीत्सतोकान्त्सहपुरुषान् ।
2896. (६,५६.१ ) सम्यतं न वि ष्परद्व्यात्तं न सं यमन् नमो देवजनेभ्यः ।

2897. (६,५६.२ ) नमोऽस्त्वसिताय नमस्तिरश्चिराजये ।
2898. (६,५६.२ ) स्वजाय बभ्रवे नमो नमो देवजनेभ्यः ॥२॥

2899. (६,५६.३ ) सं ते हन्मि दता दतः समु ते हन्वा हनू ।
2900. (६,५६.३ ) सं ते जिह्वया जिह्वां सं वास्नाह आस्यम् ॥३॥

2901. (६,५७.१ ) इदमिद्वा उ भेषजमिदं रुद्रस्य भेषजम् ।
2902. (६,५७.१ ) येनेषुमेकतेजनां शतशल्यामपब्रवत्॥१॥

2903. (६,५७.२ ) जालाषेणाभि षिञ्चत जालाषेणोप सिञ्चत ।
2904. (६,५७.२ ) जालाषमुग्रं भेषजं तेन नो मृड जीवसे ॥२॥

2905. (६,५७.३ ) शं च नो मयश्च नो मा च नः किं चनाममत्।
2906. (६,५७.३ ) क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषजं सर्वं नो अस्तु भेषजम् ॥३॥

2907. (६,५८.१ ) यशसं मेन्द्रो मघवान् कृणोतु यशसं द्यावापृथिवी उभे इमे ।
2908. (६,५८.१ ) यशसं मा देवः सविता कृणोतु प्रियो दातुर्दक्षिणाया इह स्याम् ॥१॥

2909. (६,५८.२ ) यथेन्द्रो द्यावापृथिव्योर्यशस्वान् यथाप ओषधीषु यशस्वतीः ।
2910. (६,५८.२ ) एवा विश्वेषु देवेषु वयं सर्वेषु यशसः स्याम ॥२॥

2911. (६,५८.३ ) यशा इन्द्रो यशा अग्निर्यशाः सोमो अजायत ।
2912. (६,५८.३ ) यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥३॥

2913. (६,५९.१ ) अनडुद्भ्यस्त्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमरुन्धति ।
2914. (६,५९.१ ) अधेनवे वयसे शर्म यछ चतुष्पदे ॥१॥

2915. (६,५९.२ ) शर्म यछत्वोषधिः सह देवीररुन्धती ।
2916. (६,५९.२ ) करत्पयस्वन्तं गोष्ठमयक्ष्मामुत पूरुषान् ॥२॥

2917. (६,५९.३ ) विश्वरूपां सुभगामछावदामि जीवलाम् ।
2918. (६,५९.३ ) सा नो रुद्रस्यास्तां हेतिं दूरं नयतु गोभ्यः ॥३॥

2919. (६,६०.१ ) अयमा यात्यर्यमा पुरस्ताद्विषितस्तुपः ।
2920. (६,६०.१ ) अस्या इछन्न् अग्रुवै पतिमुत जायामजानये ॥१॥

2921. (६,६०.२ ) अश्रमदियमर्यमन्न् अन्यासां समनं यती ।
2922. (६,६०.२ ) अङ्गो न्वर्यमन्न् अस्या अन्याः समनमायति ॥२॥

2923. (६,६०.३ ) धाता दाधार पृथिवीं धाता द्यामुत सूर्यम् ।
2924. (६,६०.३ ) धातास्या अग्रुवै पतिं दधातु प्रतिकाम्यम् ॥३॥

2925. (६,६१.१ ) मह्यमापो मधुमदेरयन्तां मह्यं सूरो अभरज्ज्योतिषे कम् ।
2926. (६,६१.१ ) मह्यं देवा उत विश्वे तपोजा मह्यं देवः सविता व्यचो धात्॥१॥

2927. (६,६१.२ ) अहं विवेच पृथिवीमुत द्यामहमृतूंरजनयं सप्त साकम् ।
2928. (६,६१.२ ) अहं सत्यमनृतं यद्वदाम्यहं दैवीं परि वाचं विशश्च ॥२॥

2929. (६,६१.३ ) अहं जजान पृथिवीमुत द्यामहमृतूंरजनयं सप्त सिन्धून् ।
2930. (६,६१.३ ) अहं सत्वमनृतं यद्वदामि यो अग्नीषोमावजुषे सखाया ॥३॥

2931. (६,६२.१ ) वैश्वानरो रश्मिभिर्नः पुनातु वातः प्राणेनेषिरो नभोभिः ।
2932. (६,६२.१ ) द्यावापृथिवी पयसा पयस्वती ऋतावरी यज्ञिये न पुनीताम् ॥१॥

2933. (६,६२.२ ) वैश्वानरीं सूनृतामा रभध्वं यस्या आशास्तन्वो वीतपृष्ठाः ।
2934. (६,६२.२ ) तया गृणन्तः सधमादेषु वयं स्याम पतयो रयीनाम् ॥२॥

2935. (६,६२.३ ) वैश्वानरीं वर्चस आ रभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः ।
2936. (६,६२.३ ) इहेडया सधमादं मदन्तो ज्योक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तम् ॥३॥

2937. (६,६३.१ ) यत्ते देवी निरृतिराबबन्ध दाम ग्रीवास्वविमोक्यं यत्।
2938. (६,६३.१ ) तत्ते वि ष्याम्यायुषे वर्चसे बलायादोमदमन्नमद्धि प्रसूतः ॥१॥

2939. (६,६३.२ ) नमोऽस्तु ते निरृते तिग्मतेजोऽयस्मयान् वि चृता बन्धपाशान् ।
2940. (६,६३.२ ) यमो मह्यं पुनरित्त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥२॥

2941. (६,६३.३ ) अयस्मये द्रुपदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्रम् ।
2942. (६,६३.३ ) यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥३॥

2943. (६,६३.४ ) संसमिद्युवसे वृषन्न् अग्ने विश्वान्यर्य आ ।
2944. (६,६३.४ ) इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥४॥

2945. (६,६४.१ ) सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
2946. (६,६४.१ ) देवा भागं यथा पूर्वे सम्जानाना उपासते ॥१॥

2947. (६,६४.२ ) समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं व्रतं सह चित्तमेषाम् ।
2948. (६,६४.२ ) समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशध्वम् ॥२॥

2949. (६,६४.३ ) समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
2950. (६,६४.३ ) समानमस्तु वो मनः यथा वः सुसहासति ॥३॥

2951. (६,६५.१ ) अव मन्युरवायताव बाहू मनोयुजा ।
2952. (६,६५.१ ) पराशर त्वं तेषां पराञ्चं शुष्ममर्दयाधा नो रयिमा कृधि ॥१॥

2953. (६,६५.२ ) निर्हस्तेभ्यो नैर्हस्तं यं देवाः शरुमस्यथ ।
2954. (६,६५.२ ) वृश्चामि शत्रूणां बाहून् अनेन हविषाऽहम् ॥२॥

2955. (६,६५.३ ) इन्द्रश्चकार प्रथमं नैर्हस्तमसुरेभ्यः ।
2956. (६,६५.३ ) जयन्तु सत्वानो मम स्थिरेणेन्द्रेण मेदिना ॥३॥

2957. (६,६६.१ ) निर्हस्तः शत्रुरभिदासन्न् अस्तु ये सेनाभिर्युधमायन्त्यस्मान् ।
2958. (६,६६.१ ) समर्पयेन्द्र महता वधेन द्रात्वेषामघहारो विविद्धः ॥१॥

2959. (६,६६.२ ) आतन्वाना आयछन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ ।
2960. (६,६६.२ ) निर्हस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रो वोऽद्य पराशरीत्॥२॥

2961. (६,६६.३ ) निर्हस्ताः सन्तु शत्रवोऽङ्गैषां म्लापयामसि ।
2962. (६,६६.३ ) अथैषामिन्द्र वेदांसि शतशो वि भजामहै ॥३॥
2963. (६,६७.१ ) परि वर्त्मानि सर्वत इन्द्रः पूषा च सस्रतुः ।
2964. (६,६७.१ ) मुह्यन्त्वद्यामूः सेना अमित्राणां परस्तराम् ॥१॥

2965. (६,६७.२ ) मूढा अमित्राश्चरताशीर्षाण इवाहयः ।
2966. (६,६७.२ ) तेषां वो अग्निमूढानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम् ॥२॥

2967. (६,६७.३ ) ऐषु नह्य वृषाजिनं हरिणस्य भियं कृधि ।
2968. (६,६७.३ ) पराङमित्र एषत्वर्वाची गौरुपेषतु ॥३॥

2969. (६,६८.१ ) आयमगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि ।
2970. (६,६८.१ ) आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः ॥१॥

2971. (६,६८.२ ) अदितिः श्मश्रु वपत्वाप उन्दन्तु वर्चसा ।
2972. (६,६८.२ ) चिकित्सतु प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥२॥

2973. (६,६८.३ ) येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् ।
2974. (६,६८.३ ) तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमान् अश्ववान् अयमस्तु प्रजावान् ॥३॥

2975. (६,६९.१ ) गिरावरगराटेषु हिरन्ये गोषु यद्यशः ।
2976. (६,६९.१ ) सुरायां सिच्यमानायां कीलाले मधु तन् मयि ॥१॥

2977. (६,६९.२ ) अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती ।
2978. (६,६९.२ ) यथा भर्गस्वतीं वाचमावदानि जनामनु ॥२॥

2979. (६,६९.३ ) मयि वर्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः ।
2980. (६,६९.३ ) तन् मयि प्रजापतिर्दिवि द्यामिव दृंहतु ॥३॥

2981. (६,७०.१ ) यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने ।
2982. (६,७०.१ ) यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ।
2983. (६,७०.१ ) एवा ते अघ्न्ये मनोऽधि वत्से नि हन्यताम् ॥१॥

2984. (६,७०.२ ) यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदमुद्युजे ।
2985. (६,७०.२ ) यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ।
2986. (६,७०.२ ) एवा ते अघ्न्ये मनोऽधि वत्से नि हन्यताम् ॥२॥

2987. (६,७०.३ ) यथा प्रधिर्यथोपधिर्यथा नभ्यं प्रधावधि ।
2988. (६,७०.३ ) यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ।
2989. (६,७०.३ ) एवा ते अघ्न्ये मनोऽधि वत्से नि हन्यताम् ॥३॥

2990. (६,७१.१ ) यदन्नमद्मि बहुधा विरूपं हिरण्यमश्वमुत गामजामविम् ।
2991. (६,७१.१ ) यदेव किं च प्रतिजग्रहाहमग्निष्टद्धोता सुहुतं कृनोतु ॥१॥

2992. (६,७१.२ ) यन् मा हुतमहुतमाजगाम दत्तं पितृभिरनुमतं मनुष्यैः ।
2993. (६,७१.२ ) यस्मान् मे मन उदिव रारजीत्यग्निष्टद्धोता सुहुतं कृणोतु ॥२॥

2994. (६,७१.३ ) यदन्नमद्म्यनृतेन देवा दास्यन्न् अदास्यन्न् उत संगृणामि ।
2995. (६,७१.३ ) वैश्वानरस्य महतो महिम्ना शिवं मह्यं मधुमदस्त्वन्नम् ॥३॥

2996. (६,७२.१ ) यथासितः प्रथयते वशामनु वपूंषि कृण्वन्न् असुरस्य मायया ।
2997. (६,७२.१ ) एवा ते शेपः सहसायमर्कोऽङ्गेनाङ्गं संसमकं कृणोतु ॥१॥

2998. (६,७२.२ ) यथा पसस्तायादरं वातेन स्थूलभं कृतम् ।
2999. (६,७२.२ ) यावत्परस्वतः पसस्तावत्ते वर्धतां पसः ॥२॥

3000. (६,७२.३ ) यावदङ्गीनं पारस्वतं हास्तिनं गार्दभं च यत्।
3001. (६,७२.३ ) यावदश्वस्य वाजिनस्तावत्ते वर्धतां पसः ॥३॥

3002. (६,७३.१ ) एह यातु वरुणः सोमो अग्निर्बृहस्पतिर्वसुभिरेह यातु ।
3003. (६,७३.१ ) अस्य श्रियमुपसंयात सर्व उग्रस्य चेत्तुः संमनसः सजाताः ॥१॥

3004. (६,७३.२ ) यो वः शुष्मो हृदयेष्वन्तराकूतिर्या वो मनसि प्रविष्टा ।
3005. (६,७३.२ ) तान्त्सीवयामि हविषा घृतेन मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥२॥

3006. (६,७३.३ ) इहैव स्त माप याताध्यस्मत्पूषा परस्तादपथं वः कृणोतु ।
3007. (६,७३.३ ) वास्तोष्पतिरनु वो जोहवीतु मयि सजाता रमतिः वो अस्तु ॥३॥

3008. (६,७४.१ ) सं वः पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि समु व्रता ।
3009. (६,७४.१ ) सं वोऽयं ब्रह्मणस्पतिर्भगः सं वो अजीगमत्॥१॥

3010. (६,७४.२ ) सम्ज्ञपनं वो मनसोऽथो सम्ज्ञपनं हृदः ।
3011. (६,७४.२ ) अथो भगस्य यच्छ्रान्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥२॥

3012. (६,७४.३ ) यथादित्या वसुभिः सम्बभूवुर्मरुद्भिरुग्रा अहृणीयमानाः ।
3013. (६,७४.३ ) एवा त्रिणामन्न् अहृणीयमान इमान् जनान्त्संमनसस्कृधीह ॥३॥

3014. (६,७५.१ ) निरमुं नुद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति ।
3015. (६,७५.१ ) नैर्बाध्येन हविषेन्द्र एनं पराशरीत्॥१॥

3016. (६,७५.२ ) परमां तं परावतमिन्द्रो नुदतु वृत्रहा ।
3017. (६,७५.२ ) यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥२॥

3018. (६,७५.३ ) एतु तिस्रः परावत एतु पञ्च जनामति ।
3019. (६,७५.३ ) एतु तिस्रोऽति रोचना यतो न पुनरायति ।
3020. (६,७५.३ ) शश्वतीभ्यः समाभ्यो यावत्सूर्यो असद्दिवि ॥३॥

3021. (६,७६.१ ) य एनं परिषीदन्ति समादधति चक्षसे ।
3022. (६,७६.१ ) संप्रेद्धो अग्निर्जिह्वाभिरुदेतु हृदयादधि ॥१॥

3023. (६,७६.२ ) अग्नेः साम्तपनस्याहमायुषे पदमा रभे ।
3024. (६,७६.२ ) अद्धातिर्यस्य पश्यति धूममुद्यन्तमास्यतः ॥२॥

3025. (६,७६.३ ) यो अस्य समिधं वेद क्षत्रियेण समाहिताम् ।
3026. (६,७६.३ ) नाभिह्वारे पदं नि दधाति स मृत्यवे ॥३॥

3027. (६,७६.४ ) नैनं घ्नन्ति पर्यायिणो न सन्नामव गछति ।
3028. (६,७६.४ ) अग्नेर्यः क्षत्रियो विद्वान् नाम गृह्नाति आयुषे ॥४॥

3029. (६,७७.१ ) अस्थाद्द्यौरस्थात्पृथिव्यस्थाद्विश्वमिदं जगत्।
3030. (६,७७.१ ) आस्थाने पर्वता अस्थु स्थाम्न्यश्वामतिष्ठिपम् ॥१॥

3031. (६,७७.२ ) य उदानत्परायणं य उदानण्न्यायनम् ।
3032. (६,७७.२ ) आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥२॥

3033. (६,७७.३ ) जातवेदो नि वर्तय शतं ते सन्त्वावृतः ।
3034. (६,७७.३ ) सहस्रं त उपावृतस्ताभिर्नः पुनरा कृधि ॥३॥

3035. (६,७८.१ ) तेन भूतेन हविषायमा प्यायतां पुनः ।
3036. (६,७८.१ ) जायां यामस्मा आवाक्षुस्तां रसेनाभि वर्धताम् ॥१॥

3037. (६,७८.२ ) अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम् ।
3038. (६,७८.२ ) रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥२॥

3039. (६,७८.३ ) त्वष्टा जायामजनयत्त्वष्टास्यै त्वां पतिम् ।
3040. (६,७८.३ ) त्वष्टा सहस्रमायुंषि दीर्घमायुः कृणोतु वाम् ॥३॥

3041. (६,७९.१ ) अयं नो नभसस्पतिः संस्फानो अभि रक्षतु ।
3042. (६,७९.१ ) असमातिं गृहेषु नः ॥१॥

3043. (६,७९.२ ) त्वं नो नभसस्पते ऊर्जं गृहेसु धारय ।
3044. (६,७९.२ ) आ पुष्टमेत्वा वसु ॥२॥

3045. (६,७९.३ ) देव संस्फान सहस्रापोषस्येशिषे ।
3046. (६,७९.३ ) तस्य नो रास्व तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिवाम्सः स्याम ॥३॥

3047. (६,८०.१ ) अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतावचाकशत्।
3048. (६,८०.१ ) शुनो दिव्यस्य यन् महस्तेना ते हविषा विधेम ॥१॥

3049. (६,८०.२ ) ये त्रयः कालकाञ्जा दिवि देवा इव श्रिताः ।
3050. (६,८०.२ ) तान्त्सर्वान् अह्व ऊतयेऽस्मा अरिष्टतातये ॥२॥
3051. (६,८०.३ ) अप्सु ते जन्म दिवि ते सधस्थं समुद्रे अन्तर्महिमा ते पृथिव्याम् ।
3052. (६,८०.३ ) शुनो दिव्यस्य यन् महस्तेना ते हविषा विधेम ॥३॥

3053. (६,८१.१ ) यन्तासि यछसे हस्तावप रक्षांसि सेधसि ।
3054. (६,८१.१ ) प्रजां धनं च गृह्णानः परिहस्तो अभूदयम् ॥१॥

3055. (६,८१.२ ) परिहस्त वि धारय योनिं गर्भाय धातवे ।
3056. (६,८१.२ ) मर्यादे पुत्रमा धेहि तं त्वमा गमयागमे ॥२॥

3057. (६,८१.३ ) यं परिहस्तमबिभरदितिः पुत्रकाम्या ।
3058. (६,८१.३ ) त्वष्टा तमस्या आ बध्नाद्यथा पुत्रं जनाद्॥३॥

3059. (६,८२.१ ) आगछत आगतस्य नाम गृह्णाम्यायतः ।
3060. (६,८२.१ ) इन्द्रस्य वृत्रघ्नो वन्वे वासवस्य शतक्रतोः ॥१॥

3061. (६,८२.२ ) येन सूर्यां सावित्रीमश्विनोहतुः पथा ।
3062. (६,८२.२ ) तेन मामब्रवीद्भगो जयामा वहतादिति ॥२॥

3063. (६,८२.३ ) यस्तेऽङ्कुशो वसुदानो बृहन्न् इन्द्र हिरण्ययः ।
3064. (६,८२.३ ) तेना जनियते जायां मह्यं धेहि शचीपते ॥३॥

3065. (६,८३.१ ) अपचितः प्र पतत सुपर्णो वसतेरिव ।
3066. (६,८३.१ ) सूर्यः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोऽपोछतु ॥१॥

3067. (६,८३.२ ) एन्येका श्येन्येका कृष्णैका रोहिणी द्वे ।
3068. (६,८३.२ ) सर्वासामग्रभं नामावीरघ्नीरपेतन ॥२॥

3069. (६,८३.३ ) असूतिका रामायण्यपचित्प्र पतिष्यति ।
3070. (६,८३.३ ) ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गलुन्तो नशिष्यति ॥३॥

3071. (६,८३.४ ) वीहि स्वामाहुतिं जुषानो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि ॥४॥

3072. (६,८४.१ ) यस्यास्त आसनि घोरे जुहोम्येषां बद्धानामवसर्जनाय कम् ।
3073. (६,८४.१ ) भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निरृतिरिति त्वाहं परि वेद सर्वतः ॥१॥

3074. (६,८४.२ ) भूते हविष्मती भवैष ते भागो यो अस्मासु ।
3075. (६,८४.२ ) मुञ्चेमान् अमून् एनसः स्वाहा ॥२॥

3076. (६,८४.३ ) एवो ष्वस्मन् निरृतेऽनेहा त्वमयस्मयान् वि चृता बन्धपाशान् ।
3077. (६,८४.३ ) यमो मह्यं पुनरित्त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥३॥

3078. (६,८४.४ ) अयस्मये द्रुपदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्रम् ।
3079. (६,८४.४ ) यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥४॥

3080. (६,८५.१ ) वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः ।
3081. (६,८५.१ ) यक्ष्मो यो अस्मिन्न् आविष्टस्तमु देवा अवीवरन् ॥१॥

3082. (६,८५.२ ) इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च ।
3083. (६,८५.२ ) देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥२॥

3084. (६,८५.३ ) यथा वृत्र इमा आपस्तस्तम्भ विश्वधा यतीः ।
3085. (६,८५.३ ) एवा ते अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये ॥३॥

3086. (६,८६.१ ) वृषेन्द्रस्य वृषा दिवो वृसा पृथिव्या अयम् ।
3087. (६,८६.१ ) वृषा विश्वस्य भूतस्य त्वमेकवृषो भव ॥१॥

3088. (६,८६.२ ) समुद्र ईशे स्रवतामग्निः पृथिव्या वशी ।
3089. (६,८६.२ ) चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेकवृषो भव ॥२॥

3090. (६,८६.३ ) सम्राडस्यसुराणां ककुन् मनुष्यानाम् ।
3091. (६,८६.३ ) देवानामर्धभागसि त्वमेकवृषो भव ॥३॥

3092. (६,८७.१ ) आ त्वाहार्षमन्तरभूर्ध्रुवस्तिष्ठाविचाचलत्।
3093. (६,८७.१ ) विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत्॥१॥

3094. (६,८७.२ ) इहैवैधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलत्।
3095. (६,८७.२ ) इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥२॥

3096. (६,८७.३ ) इन्द्र एतमदीधरत्ध्रुवं ध्रुवेण हविषा ।
3097. (६,८७.३ ) तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥३॥

3098. (६,८८.१ ) ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत्।
3099. (६,८८.१ ) ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम् ॥१॥

3100. (६,८८.२ ) ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ।
3101. (६,८८.२ ) ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॥२॥

3102. (६,८८.३ ) ध्रुवोऽच्युतः प्र मृणीहि शत्रून् छत्रूयतोऽधरान् पादयस्व ।
3103. (६,८८.३ ) सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीर्ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह ॥३॥

3104. (६,८९.१ ) इदं यत्प्रेण्यः शिरो दत्तं सोमेन वृष्ण्यम् ।
3105. (६,८९.१ ) ततः परि प्रजातेन हार्दिं ते शोचयामसि ॥१॥

3106. (६,८९.२ ) शोचयामसि ते हार्दिं शोचयामसि ते मनः ।
3107. (६,८९.२ ) वातं धूम इव सध्र्यङ्मामेवान्वेतु ये मनः ॥२॥

3108. (६,८९.३ ) मह्यं त्वा मित्रावरुणौ मह्यं देवी सरस्वती ।
3109. (६,८९.३ ) मह्यं त्वा मध्यं भूम्या उभावन्तौ समस्यताम् ॥३॥

3110. (६,९०.१ ) यां ते रुद्र इषुमास्यदङ्गेभ्यो हृदयाय च ।
3111. (६,९०.१ ) इदं तामद्य त्वद्वयं विषूचीं वि वृहामसि ॥१॥

3112. (६,९०.२ ) यास्ते शतं धमनयोऽङ्गान्यनु विष्ठिताः ।
3113. (६,९०.२ ) तासां ते सर्वासां वयं निर्विषाणि ह्वयामसि ॥२॥

3114. (६,९०.३ ) नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायै ।
3115. (६,९०.३ ) नमो विसृज्यमानायै नमो निपतितायै ॥३॥

3116. (६,९१.१ ) इमं यवमष्टायोगैः षद्योगेभिरचर्कृषुः ।
3117. (६,९१.१ ) तेना ते तन्वो रपोऽपाचीनमप व्यये ॥१॥

3118. (६,९१.२ ) न्यग्वातो वाति न्यक्तपति सूर्यः ।
3119. (६,९१.२ ) नीचीनमघ्न्या दुहे न्यग्भवतु ते रपः ॥२॥

3120. (६,९१.३ ) आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः ।
3121. (६,९१.३ ) आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् ॥३॥

3122. (६,९२.१ ) वातरंहा भव वाजिन् युजमान इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः ।
3123. (६,९२.१ ) युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आ ते त्वस्ता पत्सु जवं दधातु ॥१॥

3124. (६,९२.२ ) जवस्ते अर्वन् निहितो गुहा यः श्येने वाते उत योऽचरत्परीत्तः ।
3125. (६,९२.२ ) तेन त्वं वाजिन् बलवान् बलेनाजिं जय समने परयिष्णुः ॥२॥

3126. (६,९२.३ ) तनूष्टे वाजिन् तन्वं नयन्ती वाममस्मभ्यं धावतु शर्म तुभ्यम् ।
3127. (६,९२.३ ) अह्रुतो महो धरुणाय देवो दिवीव ज्योतिः स्वमा मिमीयात्॥३॥

3128. (६,९३.१ ) यमो मृत्युरघमारो निरृथो बभ्रुः शर्वोऽस्ता नीलशिखण्डः ।
3129. (६,९३.१ ) देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माकं परि वृञ्जन्तु वीरान् ॥१॥

3130. (६,९३.२ ) मनसा होमैर्हरसा घृतेन शर्वायास्त्र उत राज्ञे भवाय ।
3131. (६,९३.२ ) नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मदघविषा नयन्तु ॥२॥

3132. (६,९३.३ ) त्रायध्वं नो अघविषाभ्यो वधाद्विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः ।
3133. (६,९३.३ ) अग्नीषोमा वरुणः पूतदक्षा वातापर्जन्ययोः सुमतौ स्याम ॥३॥

3134. (६,९४.१ ) सं वो मनांसि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि ।
3135. (६,९४.१ ) अमी ये विव्रता स्थन तान् वः सं नमयामसि ॥१॥

3136. (६,९४.२ ) अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत ।
3137. (६,९४.२ ) मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्त्मान एत ॥२॥

3138. (६,९४.३ ) ओते मे द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती ।
3139. (६,९४.३ ) ओतौ म इन्द्रश्चाग्निश्च र्ध्यास्मेदं सरस्वति ॥३॥

3140. (६,९५.१ ) अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि ।
3141. (६,९५.१ ) तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥१॥

3142. (६,९५.२ ) हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि ।
3143. (६,९५.२ ) तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥२॥

3144. (६,९५.३ ) गर्भो अस्योषधीनां गर्भो हिमवतामुत ।
3145. (६,९५.३ ) गर्भो विश्वस्य भूतस्येमं मे अगदं कृधि ॥३॥
3146. (६,९६.१ ) या ओषधयः सोमराज्ञीर्बह्वीः शतविचक्षणाः ।
3147. (६,९६.१ ) बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१॥

3148. (६,९६.२ ) मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत ।
3149. (६,९६.२ ) अथो यमस्य पड्वीशाद्विश्वस्माद्देवकिल्बिषात्॥२॥

3150. (६,९६.३ ) यच्चक्षुषा मनसा यच्च वाचोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः ।
3151. (६,९६.३ ) सोमस्तानि स्वधया नः पुनातु ॥३॥

3152. (६,९७.१ ) अभिभूर्यज्ञो अभिभूरग्निरभिभूः सोमो अभिभूरिन्द्रः ।
3153. (६,९७.१ ) अभ्यहं विश्वाः पृतना यथासान्येवा विधेमाग्निहोत्रा इदं हविः ॥१॥

3154. (६,९७.२ ) स्वधास्तु मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावत्क्षत्रं मधुनेह पिन्वतम् ।
3155. (६,९७.२ ) बाधेथां दूरं निरृतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्॥२॥

3156. (६,९७.३ ) इमं वीरमनु हर्षध्वमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम् ।
3157. (६,९७.३ ) ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा ॥३॥

3158. (६,९८.१ ) इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयातै ।
3159. (६,९८.१ ) चर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्य्श्भवेह ॥१॥

3160. (६,९८.२ ) त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्वं भूरभिभूतिर्जनानाम् ।
3161. (६,९८.२ ) त्वं दैवीर्विश इमा वि राजायुष्मत्क्षत्रमजरं ते अस्तु ॥२॥

3162. (६,९८.३ ) प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहन् छत्रुहोऽसि ।
3163. (६,९८.३ ) यत्र यन्ति स्रोत्यास्तज्जितं ते दक्षिणतो वृषभ एषि हव्यः ॥३॥

3164. (६,९९.१ ) अभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वांहूरणाद्धुवे ।
3165. (६,९९.१ ) ह्वयाम्युग्रं चेत्तारं पुरुणामानमेकजम् ॥१॥

3166. (६,९९.२ ) यो अद्य सेन्यो वधो जिघांसन् न उदीरते ।
3167. (६,९९.२ ) इन्द्रस्य तत्र बाहू समन्तं परि दद्मः ॥२॥

3168. (६,९९.३ ) परि दद्म इन्द्रस्य बाहू समन्तं त्रातुस्त्रायतां नः ।
3169. (६,९९.३ ) देव सवितः सोम राजन्त्सुमनसं मा कृणु स्वस्तये ॥३॥

3170. (६,१००.१ ) देवा अदुः सूर्यो द्यौरदात्पृथिव्यदात्।
3171. (६,१००.१ ) तिस्रः सरस्वतिरदुः सचित्ता विषदूषणम् ॥१॥

3172. (६,१००.२ ) यद्वो देवा उपजीका आसिञ्चन् धन्वन्युदकम् ।
3173. (६,१००.२ ) तेन देवप्रसूतेनेदं दूषयता विषम् ॥२॥
3174. (६,१००.३ ) असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसा ।
3175. (६,१००.३ ) दिवस्पृथिव्याः संभूता सा चकर्थारसं विषम् ॥३॥

3176. (६,१०१.१ ) आ वृषायस्व श्वसिहि वर्धस्व प्रथयस्व च ।
3177. (६,१०१.१ ) यथाङ्गं वर्धतां शेपस्तेन योषितमिज्जहि ॥१॥

3178. (६,१०१.२ ) येन कृषं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम् ।
3179. (६,१०१.२ ) तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥२॥

3180. (६,१०१.३ ) आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि ।
3181. (६,१०१.३ ) क्रमस्व ऋष इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥३॥

3182. (६,१०२.१ ) यथायं वाहो अश्विना समैति सं च वर्तते ।
3183. (६,१०२.१ ) एवा मामभि ते मनः समैतु सं च वर्तताम् ॥१॥

3184. (६,१०२.२ ) आहं खिदामि ते मनो राजाश्वः पृष्ट्यामिव ।
3185. (६,१०२.२ ) रेष्मछिन्नं यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मनः ॥२॥

3186. (६,१०२.३ ) आञ्जनस्य मदुघस्य कुष्ठस्य नलदस्य च ।
3187. (६,१०२.३ ) तुरो भगस्य हस्ताभ्यामनुरोधनमुद्भरे ॥३॥

3188. (६,१०३.१ ) संदानं वो बृहस्पतिः संदानं सविता करत्।
3189. (६,१०३.१ ) संदानं मित्रो अर्यमा संदानं भगो अश्विना ॥१॥

3190. (६,१०३.२ ) सं परमान्त्समवमान् अथो सं द्यामि मध्यमान् ।
3191. (६,१०३.२ ) इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तान् अग्ने सं द्या त्वम् ॥२॥

3192. (६,१०३.३ ) अमी ये युधमायन्ति केतून् कृत्वानीकशः ।
3193. (६,१०३.३ ) इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्न तान् अग्ने सं द्या त्वम् ॥३॥
3194. (६,१०४.१ ) आदानेन संदानेनामित्रान् आ द्यामसि ।
3195. (६,१०४.१ ) अपाना ये चैषां प्राणा असुनासून्त्समछिदन् ॥१॥

3196. (६,१०४.२ ) इदमादानमकरं तपसेन्द्रेण संशितम् ।
3197. (६,१०४.२ ) अमित्रा येऽत्र नः सन्ति तान् अग्न आ द्या त्वम् ॥२॥

3198. (६,१०४.३ ) ऐनान् द्यतामिन्द्राग्नी सोमो राजा च मेदिनौ ।
3199. (६,१०४.३ ) इन्द्रो मरुत्वान् आदानममित्रेभ्यः कृणोतु नः ॥३॥

3200. (६,१०५.१ ) यथा मनो मनस्केतैः परापतत्याशुमत्।
3201. (६,१०५.१ ) एवा त्वं कासे प्र पत मनसोऽनु प्रवाय्यम् ॥१॥

3202. (६,१०५.२ ) यथा बाणः सुसंशितः परापतत्याशुमत्।
3203. (६,१०५.२ ) एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवतम् ॥२॥

3204. (६,१०५.३ ) यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्।
3205. (६,१०५.३ ) एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्यानु विक्षरम् ॥३॥

3206. (६,१०६.१ ) आयने ते परायने दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः ।
3207. (६,१०६.१ ) उत्सो वा तत्र जायतां ह्रदो वा पुण्डरीकवान् ॥१॥

3208. (६,१०६.२ ) अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम् ।
3209. (६,१०६.२ ) मध्ये ह्रदस्य नो गृहाः पराचीना मुखा कृधि ॥२॥

3210. (६,१०६.३ ) हिमस्य त्वा जरायुणा शाले परि व्ययामसि ।
3211. (६,१०६.३ ) शीतह्रदा हि नो भुवोऽग्निष्कृणोतु भेषजम् ॥३॥

3212. (६,१०७.१ ) विश्वजित्त्रायमाणायै मा परि देहि ।
3213. (६,१०७.१ ) त्रायमाणे द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाड्यच्च नः स्वम् ॥१॥

3214. (६,१०७.२ ) त्रायमाणे विश्वजिते मा परि देहि ।
3215. (६,१०७.२ ) विश्वजिद्द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाड्यच्च नः स्वम् ॥२॥

3216. (६,१०७.३ ) विश्वजित्कल्याण्यै मा परि देहि ।
3217. (६,१०७.३ ) कल्याणि द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाड्यच्च नः स्वम् ॥३॥

3218. (६,१०७.४ ) कल्याणि सर्वविदे मा परि देहि ।
3219. (६,१०७.४ ) सर्वविद्द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाड्यच्च नः स्वम् ॥४॥

3220. (६,१०८.१ ) त्वं नो मेधे प्रथमा गोभिरश्वेभिरा गहि ।
3221. (६,१०८.१ ) त्वं सूर्यस्य रश्मिभिस्त्वं नो असि यज्ञिया ॥१॥

3222. (६,१०८.२ ) मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजूतामृषिष्टुताम् ।
3223. (६,१०८.२ ) प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ॥२॥

3224. (६,१०८.३ ) यां मेधामृभवो विदुर्यां मेधामसुरा विदुः ।
3225. (६,१०८.३ ) ऋषयो भद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्या वेशयामसि ॥३॥

3226. (६,१०८.४ ) यामृषयो भूतकृतो मेधां मेधाविनो विदुः ।
3227. (६,१०८.४ ) तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कृणु ॥४॥

3228. (६,१०८.५ ) मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यन्दिनं परि ।
3229. (६,१०८.५ ) मेधां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वेशयामहे ॥५॥

3230. (६,१०९.१ ) पिप्पली क्षिप्तभेषज्युतातिविद्धभेषजी ।
3231. (६,१०९.१ ) तां देवाः समकल्पयन्न् इयं जीवितवा अलम् ॥१॥

3232. (६,१०९.२ ) पिप्पल्यः समवदन्तायतीर्जननादधि ।
3233. (६,१०९.२ ) यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुषः ॥२॥

3234. (६,१०९.३ ) असुरास्त्वा न्यखनन् देवास्त्वोदवपन् पुनः ।
3235. (६,१०९.३ ) वातीकृतस्य भेषजीमथो क्षिप्तस्य भेषजीम् ॥३॥

3236. (६,११०.१ ) प्रत्नो हि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि ।
3237. (६,११०.१ ) स्वां चाग्ने तन्वं पिप्रायस्वास्मभ्यं च सौभगमा यजस्व ॥१॥

3238. (६,११०.२ ) ज्येष्ठघ्न्यां जातो विचृतोर्यमस्य मूलबर्हणात्परि पाह्येनम् ।
3239. (६,११०.२ ) अत्येनं नेषद्दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥२॥

3240. (६,११०.३ ) व्याघ्रेऽह्न्यजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः ।
3241. (६,११०.३ ) स मा वधीत्पितरं वर्धमानो मा मातरं प्र मिनीज्जनित्रीम् ॥३॥

3242. (६,१११.१ ) इमं मे अग्ने पुरुषं मुमुग्ध्ययं यो बद्धः सुयतो लालपीति ।
3243. (६,१११.१ ) अतोऽधि ते कृणवद्भागधेयं यदानुन्मदितोऽसति ॥१॥

3244. (६,१११.२ ) अग्निष्टे नि शमयतु यदि ते मन उद्युतम् ।
3245. (६,१११.२ ) कृणोमि विद्वान् भेषजं यथानुन्मदितोऽससि ॥२॥

3246. (६,१११.३ ) देवैनसादुन्मदितमुन्मत्तं रक्षसस्परि ।
3247. (६,१११.३ ) कृणोमि विद्वान् भेषजं यदानुन्मदितोऽसति ॥३॥

3248. (६,१११.४ ) पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः ।
3249. (६,१११.४ ) पुनस्त्वा दुर्विश्वे देवा यथानुन्मदितोऽससि ॥४॥
3250. (६,११२.१ ) मा ज्येष्ठं वधीदयमग्न एषां मूलबर्हणात्परि पाह्येनम् ।
3251. (६,११२.१ ) स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् तुभ्यं देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥१॥

3252. (६,११२.२ ) उन् मुञ्च पाशांस्त्वमग्न एषां त्रयस्त्रिभिरुत्सिता येभिरासन् ।
3253. (६,११२.२ ) स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सर्वान् ॥२॥

3254. (६,११२.३ ) येभिः पाशैः परिवित्तो विबद्धोऽङ्गेअङ्ग आर्पित उत्सितश्च ।
3255. (६,११२.३ ) वि ते मुच्यन्तं विमुचो हि सन्ति भ्रूणघ्नि पूषन् दुरितानि मृक्ष्व ॥३॥

3256. (६,११३.१ ) त्रिते देवा अमृजतैतदेनस्त्रित एनन् मनुष्येषु ममृजे ।
3257. (६,११३.१ ) ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥१॥

3258. (६,११३.२ ) मरीचीर्धूमान् प्र विशानु पाप्मन्न् उदारान् गछोत वा नीहारान् ।
3259. (६,११३.२ ) नदीनं फेनामनु तान् वि नश्य भ्रूणघ्नि पूषन् दुरितानि मृक्ष्व ॥२॥

3260. (६,११३.३ ) द्वादशधा निहितं त्रितस्यापमृष्टं मनुष्यैनसानि ।
3261. (६,११३.३ ) ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥३॥

3262. (६,११४.१ ) यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृम वयम् ।
3263. (६,११४.१ ) आदित्यास्तस्मान् नो युयमृतस्य ऋतेन मुञ्चत ॥१॥

3264. (६,११४.२ ) ऋतस्य ऋतेनादित्या यजत्रा मुञ्चतेह नः ।
3265. (६,११४.२ ) यज्ञं यद्यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥२॥

3266. (६,११४.३ ) मेदस्वता यजमानाः स्रुचाज्यानि जुह्वतः ।
3267. (६,११४.३ ) अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षन्तो नोप शेकिम ॥३॥

3268. (६,११५.१ ) यद्विद्वांसो यदविद्वांस एनांसि चकृमा वयम् ।
3269. (६,११५.१ ) यूयं नस्तस्मान् मुञ्चत विश्वे देवाः सजोषसः ॥१॥

3270. (६,११५.२ ) यदि जाग्रद्यदि स्वपन्न् एन एनस्योऽकरम् ।
3271. (६,११५.२ ) भूतं मा तस्माद्भव्यं च द्रुपदादिव मुञ्चताम् ॥२॥

3272. (६,११५.३ ) द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव ।
3273. (६,११५.३ ) पूतं पवित्रेणेवाज्यं विश्वे शुम्भन्तु मैनसः ॥३॥

3274. (६,११६.१ ) यद्यामं चक्रुर्निखनन्तो अग्रे कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया ।
3275. (६,११६.१ ) वैवस्वते राजनि तज्जुहोम्यथ यज्ञियं मधुमदस्तु नोऽन्नम् ॥१॥

3276. (६,११६.२ ) वैवस्वतः कृणवद्भागधेयं मधुभागो मधुना सं सृजाति ।
3277. (६,११६.२ ) मातुर्यदेन इषितं न आगन् यद्वा पिताऽपराद्धो जिहीदे ॥२॥

3278. (६,११६.३ ) यदीदं मातुर्यदि पितुर्नः परि भ्रातुः पुत्राच्चेतस एन आगन् ।
3279. (६,११६.३ ) यावन्तो अस्मान् पितरः सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्युः ॥३॥

3280. (६,११७.१ ) अपमित्यमप्रतीत्तं यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि ।
3281. (६,११७.१ ) इदं तदग्ने अनृणो भवामि त्वं पाशान् विचृतं वेत्थ सर्वान् ॥१॥

3282. (६,११७.२ ) इहैव सन्तः प्रति दद्म एनज्जीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्।
3283. (६,११७.२ ) अपमित्य धान्यं यज्जघसाहमिदं तदग्ने अनृणो भवामि ॥२॥

3284. (६,११७.३ ) अनृणा अस्मिन्न् अनृणाः परस्मिन् तृतीये लोके अनृणाः स्याम ।
3285. (६,११७.३ ) ये देवयानाः पितृयाणश्च लोकाः सर्वान् पथो अनृणा आ क्षियेम ॥३॥

3286. (६,११८.१ ) यद्धस्ताभ्यां चकृम किल्बिषाण्यक्षाणां गत्नुमुपलिप्समानाः ।
3287. (६,११८.१ ) उग्रंपश्ये उग्रजितौ तदद्याप्सरसावनु दत्तामृणं नः ॥१॥

3288. (६,११८.२ ) उग्रंपश्ये राष्ट्रभृत्किल्बिषाणि यदक्षवृत्तमनु दत्तं न एतत्।
3289. (६,११८.२ ) ऋणान् नो न ऋणमेर्त्समानो यमस्य लोके अधिरज्जुरायत्॥२॥

3290. (६,११८.३ ) यस्मा ऋणं यस्य जायामुपैमि यं याचमानो अभ्यैमि देवाः ।
3291. (६,११८.३ ) ते वाचं वादिषुर्मोत्तरां मद्देवपत्नी अप्सरसावधीतम् ॥३॥

3292. (६,११९.१ ) यददीव्यन्न् ऋणमहं कृणोम्यदास्यन्न् अग्ने उत संगृणामि ।
3293. (६,११९.१ ) वैश्वानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदिन् नयाति सुकृतस्य लोकम् ॥१॥

3294. (६,११९.२ ) वैश्वानराय प्रति वेदयामि यदि ऋणं संगरो देवतासु ।
3295. (६,११९.२ ) स एतान् पाशान् विचृतं वेद सर्वान् अथ पक्वेन सह सं भवेम ॥२॥

3296. (६,११९.३ ) वैश्वानरः पविता मा पुनातु यत्संगरमभिधावाम्याशाम् ।
3297. (६,११९.३ ) अनाजानन् मनसा याचमानो यत्तत्रैनो अप तत्सुवामि ॥३॥

3298. (६,१२०.१ ) यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यन् मातरं पितरं वा जिहिंसिम ।
3299. (६,१२०.१ ) अयं तस्माद्गार्हपत्यो नो अग्निरुदिन् नयाति सुकृतस्य लोकम् ॥१॥

3300. (६,१२०.२ ) भूमिर्मातादितिर्नो जनित्रं भ्रातान्तरिक्षमभिशस्त्या नः ।
3301. (६,१२०.२ ) द्यौर्नः पिता पित्र्याच्छं भवाति जामिमृत्वा माव पत्सि लोकात्॥२॥

3302. (६,१२०.३ ) यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः ।
3303. (६,१२०.३ ) अश्लोना अङ्गैरह्रुताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान् ॥३॥

3304. (६,१२१.१ ) विषाणा पाशान् वि ष्याध्यस्मद्य उत्तमा अधमा वारुणा ये ।
3305. (६,१२१.१ ) दुष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मदथ गछेम सुकृतस्य लोकम् ॥१॥

3306. (६,१२१.२ ) यद्दारुणि बध्यसे यच्च रज्ज्वां यद्भूम्यां बध्यसे यच्च वाचा ।
3307. (६,१२१.२ ) अयं तस्माद्गार्हपत्यो नो अग्निरुदिन् नयाति सुकृतस्य लोकम् ॥२॥

3308. (६,१२१.३ ) उदगातां भगवती विचृतौ नाम तारके ।
3309. (६,१२१.३ ) प्रेहामृतस्य यछतां प्रैतु बद्धकमोचनम् ॥३॥

3310. (६,१२१.४ ) वि जिहीष्व लोकं कृणु बन्धान् मुञ्चासि बद्धकम् ।
3311. (६,१२१.४ ) योन्या इव प्रच्युतो गर्भः पथः सर्वामनु क्षिय ॥४॥

3312. (६,१२२.१ ) एतं भागं परि ददामि विद्वान् विश्वकर्मन् प्रथमजा ऋतस्य ।
3313. (६,१२२.१ ) अस्माभिर्दत्तं जरसः परस्तादछिन्नं तन्तुमनु सं तरेम ॥१॥

3314. (६,१२२.२ ) ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दत्तं पित्र्यमायनेन ।
3315. (६,१२२.२ ) अबन्ध्वेके ददतः प्रयछन्तो दातुं चेच्छिक्षान्त्स स्वर्ग एव ॥२॥

3316. (६,१२२.३ ) अन्वारभेथामनुसंरभेथामेतं लोकं श्रद्दधानाः सचन्ते ।
3317. (६,१२२.३ ) यद्वां पक्वं परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम् ॥३॥

3318. (६,१२२.४ ) यज्ञं यन्तं मनसा बृहन्तमन्वारोहामि तपसा सयोनिः ।
3319. (६,१२२.४ ) उपहूता अग्ने जरसः परस्तात्तृतीये नाके सधमादं मदेम ॥४॥

3320. (६,१२२.५ ) शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि ।
3321. (६,१२२.५ ) यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहमिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददातु तन् मे ॥५॥

3322. (६,१२३.१ ) एतं सधस्थाः परि वो ददामि यं शेवधिमावहाज्जातवेदः ।
3323. (६,१२३.१ ) अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमन् ॥१॥

3324. (६,१२३.२ ) जानीत स्मैनं परमे व्योमन् देवाः सधस्था विद लोकमत्र ।
3325. (६,१२३.२ ) अन्वागन्ता यजमानः स्वस्तीष्टापूर्तं स्म कृणुताविरस्मै ॥२॥

3326. (६,१२३.३ ) देवाः पितरः पितरो देवाः ।
3327. (६,१२३.३ ) यो अस्मि सो अस्मि ॥३॥

3328. (६,१२३.४ ) स पचामि स ददामि ।
3329. (६,१२३.४ ) स यजे स दत्तान् मा यूषम् ॥४॥

3330. (६,१२३.५ ) नाके राजन् प्रति तिष्ठ तत्रैतत्प्रति तिष्ठतु ।
3331. (६,१२३.५ ) विद्धि पूर्तस्य नो राजन्त्स देव सुमना भव ॥५॥

3332. (६,१२४.१ ) दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षादपां स्तोको अभ्यपप्तद्रसेन ।
3333. (६,१२४.१ ) समिन्द्रियेन पयसाहमग्ने छन्दोभिर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन ॥१॥

3334. (६,१२४.२ ) यदि वृक्षादभ्यपप्तत्फलं तद्यद्यन्तरिक्षात्स उ वायुरेव ।
3335. (६,१२४.२ ) यत्रास्पृक्षत्तन्वो यच्च वासस आपो नुदन्तु निरृतिं पराचैः ॥२॥

3336. (६,१२४.३ ) अभ्यञ्जनं सुरभि सा समृद्धिर्हिरण्यं वर्चस्तदु पूत्रिममेव ।
3337. (६,१२४.३ ) सर्वा पवित्रा वितताध्यस्मत्तन् मा तारीन् निरृतिर्मो अरातिः ॥३॥

3338. (६,१२५.१ ) वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः ।
3339. (६,१२५.१ ) गोभिः संनद्धो असि वीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥१॥

3340. (६,१२५.२ ) दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्भृतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सहः ।
3341. (६,१२५.२ ) अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्रं हविषा रथं यज ॥२॥

3342. (६,१२५.३ ) इन्द्रस्यौजो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः ।
3343. (६,१२५.३ ) स इमां नो हव्यदातिं जुषाणो देव रथ प्रति हव्या गृभाय ॥३॥
3344. (६,१२६.१ ) उप श्वासय पृथिवीमुत द्यं पुरुत्रा ते वन्वतां विष्ठितं जगत्।
3345. (६,१२६.१ ) स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैर्दूराद्दवीयो अप सेध शत्रून् ॥१॥

3346. (६,१२६.२ ) आ क्रन्दय बलमोजो न आ धा अभि ष्टन दुरिता बाधमानः ।
3347. (६,१२६.२ ) अप सेध दुन्दुभे दुछुनामित इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व ॥२॥
3348. (६,१२६.३ ) प्रामूं जयाभीमे जयन्तु केतुमद्दुन्दुभिर्वावदीतु ।
3349. (६,१२६.३ ) समश्वपर्णाः पतन्तु नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥३॥

3350. (६,१२७.१ ) विद्रधस्य बलासस्य लोहितस्य वनस्पते ।
3351. (६,१२७.१ ) विसल्पकस्यौषधे मोच्छिषः पिशितं चन ॥१॥

3352. (६,१२७.२ ) यौ ते बलास तिष्ठतः कक्षे मुष्कावपश्रितौ ।
3353. (६,१२७.२ ) वेदाहं तस्य भेषजं चीपुद्रुरभिचक्षणम् ॥२॥

3354. (६,१२७.३ ) यो अङ्ग्यो यः कर्ण्यो यो अक्ष्योर्विसल्पकः ।
3355. (६,१२७.३ ) वि वृहामो विसल्पकं विद्रधं हृदयामयम् ।
3356. (६,१२७.३ ) परा तमज्ञातं यक्ष्ममधराञ्चं सुवामसि ॥३॥

3357. (६,१२८.१ ) शकधूमं नक्षत्राणि यद्राजानमकुर्वत ।
3358. (६,१२८.१ ) भद्राहमस्मै प्रायछन् इदं राष्ट्रमसादिति ॥१॥

3359. (६,१२८.२ ) भद्राहं नो मध्यंदिने भद्राहं सायमस्तु नः ।
3360. (६,१२८.२ ) भद्राहं नो अह्नां प्राता रात्री भद्राहमस्तु नः ॥२॥

3361. (६,१२८.३ ) अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः सुर्याचन्द्रमसाभ्याम् ।
3362. (६,१२८.३ ) भद्राहमस्मभ्यं राजन् छकधूम त्वं कृधि ॥३॥

3363. (६,१२८.४ ) यो नो भद्राहमकरः सायं नक्तमथो दिवा ।
3364. (६,१२८.४ ) तस्मै ते नक्षत्रराज शकधूम सदा नमः ॥४॥

3365. (६,१२९.१ ) भगेन मा शांशपेन साकमिन्द्रेण मेदिना ।
3366. (६,१२९.१ ) कृणोमि भगिनं माप द्रान्त्वरातयः ॥१॥

3367. (६,१२९.२ ) येन वृक्षामभ्यभवो भगेन वर्चसा सह ।
3368. (६,१२९.२ ) तेन मा भगिनं कृण्वप द्रान्त्वरातयः ॥२॥

3369. (६,१२९.३ ) यो अन्धो यः पुनःसरो भगो वृक्षेष्वाहितः ।
3370. (६,१२९.३ ) तेन मा भगिनं कृण्वप द्रान्त्वरातयः ॥३॥

3371. (६,१३०.१ ) रथजितां राथजितेयीनामप्सरसामयं स्मरः ।
3372. (६,१३०.१ ) देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥१॥

3373. (६,१३०.२ ) असौ मे स्मरतादिति प्रियो मे स्मरतादिति ।
3374. (६,१३०.२ ) देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥२॥

3375. (६,१३०.३ ) यथा मम स्मरादसौ नामुष्याहं कदा चन ।
3376. (६,१३०.३ ) देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥३॥

3377. (६,१३०.४ ) उन् मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय ।
3378. (६,१३०.४ ) अग्न उन् मादया त्वमसौ मामनु शोचतु ॥४॥

3379. (६,१३१.१ ) नि शीर्षतो नि पत्तत आध्यो नि तिरामि ते ।
3380. (६,१३१.१ ) देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥१॥

3381. (६,१३१.२ ) अनुमतेऽन्विदं मन्यस्वाकुते समिदं नमः ।
3382. (६,१३१.२ ) देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥२॥

3383. (६,१३१.३ ) यद्धावसि त्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्विनम् ।
3384. (६,१३१.३ ) ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥३॥

3385. (६,१३२.१ ) यं देवाः स्मरमसिञ्चन्न् अप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या ।
3386. (६,१३२.१ ) तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥१॥

3387. (६,१३२.२ ) यं विश्वे देवाः स्मरमसिञ्चन्न् अप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या ।
3388. (६,१३२.२ ) तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥२॥

3389. (६,१३२.३ ) यमिन्द्राणी स्मरमसिञ्चदप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या ।
3390. (६,१३२.३ ) तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥३॥

3391. (६,१३२.४ ) यमिन्द्राग्नी स्मरमसिञ्चतामप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या ।
3392. (६,१३२.४ ) तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥४॥

3393. (६,१३२.५ ) यं मित्रावरुणौ स्मरमसिञ्चतामप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या ।
3394. (६,१३२.५ ) तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥५॥

3395. (६,१३३.१ ) य इमां देवो मेखलामाबबन्ध यः संननाह य उ नो युयोज ।
3396. (६,१३३.१ ) यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः स पारमिछात्स उ नो वि मुञ्चात्॥१॥

3397. (६,१३३.२ ) आहुतास्यभिहुत ऋषीणामस्यायुधम् ।
3398. (६,१३३.२ ) पूर्वा व्रतस्य प्राश्नती वीरघ्नी भव मेखले ॥२॥

3399. (६,१३३.३ ) मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् भूतात्पुरुषं यमाय ।
3400. (६,१३३.३ ) तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयैनं मेखलया सिनामि ॥३॥

3401. (६,१३३.४ ) श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधि जाता स्वसा ऋषीणां भूतकृतां बभूव ।
3402. (६,१३३.४ ) सा नो मेखले मतिमा धेहि मेधामथो नो धेहि तप इन्द्रियं च ॥४॥

3403. (६,१३३.५ ) यां त्वा पूर्वे भूतकृत ऋषयः परिबेधिरे ।
3404. (६,१३३.५ ) सा त्वं परि ष्वजस्व मां दीर्घायुत्वाय मेखले ॥५॥

3405. (६,१३४.१ ) अयं वज्रस्तर्पयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमप हन्तु जीवितम् ।
3406. (६,१३४.१ ) शृणातु ग्रीवाः प्र शृणातूष्णिहा वृत्रस्येव शचीपतिः ॥१॥

3407. (६,१३४.२ ) अधरोऽधर उत्तरेभ्यो गूढः पृथिव्या मोत्सृपत्।
3408. (६,१३४.२ ) वज्रेणावहतः शयाम् ॥२॥

3409. (६,१३४.३ ) यो जिनाति तमन्विछ यो जिनाति तमिज्जहि ।
3410. (६,१३४.३ ) जिनतो वज्र त्वं सीमन्तमन्वञ्चमनु पातय ॥३॥

3411. (६,१३५.१ ) यदश्नामि बलं कुर्व इत्थं वज्रमा ददे ।
3412. (६,१३५.१ ) स्कन्धान् अमुष्य शातयन् वृत्रस्येव शचीपतिः ॥१॥

3413. (६,१३५.२ ) यत्पिबामि सं पिबामि समुद्र इव संपिबः ।
3414. (६,१३५.२ ) प्राणान् अमुष्य संपाय सं पिबामो अमुं वयम् ॥२॥

3415. (६,१३५.३ ) यद्गिरामि सं गिरामि समुद्र इव संगिरः ।
3416. (६,१३५.३ ) प्राणान् अमुष्य संगीर्य सं गिरामो अमुं वयम् ॥३॥

3417. (६,१३६.१ ) देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योषधे ।
3418. (६,१३६.१ ) तां त्वा नितत्नि केशेभ्यो दृंहणाय खनामसि ॥१॥

3419. (६,१३६.२ ) दृंह प्रत्नान् जनयाजातान् जातान् उ वर्षीयसस्कृधि ॥२॥

3420. (६,१३६.३ ) यस्ते केशोऽवपद्यते समूलो यश्च वृश्चते ।
3421. (६,१३६.३ ) इदं तं विश्वभेषज्याभि षिञ्चामि वीरुधा ॥३॥

3422. (६,१३७.१ ) यां जमदग्निरखनद्दुहित्रे केशवर्धनीम् ।
3423. (६,१३७.१ ) तां वीतहव्य आभरदसितस्य गृहेभ्यः ॥१॥

3424. (६,१३७.२ ) अभीशुना मेया आसन् व्यामेनानुमेयाः ।
3425. (६,१३७.२ ) केशा नडा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिताः परि ॥२॥

3426. (६,१३७.३ ) दृंह मूलमाग्रं यछ वि मध्यं यामयौषधे ।
3427. (६,१३७.३ ) केशा नडा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिताः परि ॥३॥

3428. (६,१३८.१ ) त्वं वीरुधां श्रेष्ठतमाभिश्रुतास्योषधे ।
3429. (६,१३८.१ ) इमं मे अद्य पुरुषं क्लीबमोपशिनं कृधि ॥१॥

3430. (६,१३८.२ ) क्लीबं कृध्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि ।
3431. (६,१३८.२ ) अथास्येन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्त्वाण्ड्यौ ॥२॥

3432. (६,१३८.३ ) क्लीब क्लीबं त्वाकरं वध्रे वध्रिं त्वाकरमरसारसं त्वाकरम् ।
3433. (६,१३८.३ ) कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्बं चाधिनिदध्मसि ॥३॥

3434. (६,१३८.४ ) ये ते नाद्यौ देवकृते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम् ।
3435. (६,१३८.४ ) ते ते भिनद्मि शम्ययामुष्या अधि मुष्कयोः ॥४॥

3436. (६,१३८.५ ) यथा नडं कशिपुने स्त्रियो भिन्दन्त्यश्मना ।
3437. (६,१३८.५ ) एवा भिनद्मि ते शेपोऽमुष्या अधि मुष्कयोः ॥५॥

3438. (६,१३९.१ ) न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकरणी मम ।
3439. (६,१३९.१ ) शतं तव प्रतानास्त्रयस्त्रिंशन् नितानाः ॥
3440. (६,१३९.१ ) तया सहस्रपर्ण्या हृदयं शोषयामि ते ॥१॥

3441. (६,१३९.२ ) शुष्यतु मयि ते हृदयमथो शुष्यत्वास्यम् ।
3442. (६,१३९.२ ) अथो नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥२॥

3443. (६,१३९.३ ) संवननी समुष्पला बभ्रु कल्याणि सं नुद ।
3444. (६,१३९.३ ) अमूं च मां च सं नुद समानं हृदयं कृधि ॥३॥

3445. (६,१३९.४ ) यथोदकमपपुषोऽपशुष्यत्यास्यम् ।
3446. (६,१३९.४ ) एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥४॥

3447. (६,१३९.५ ) यथा नकुलो विछिद्य संदधात्यहिं पुनः ।
3448. (६,१३९.५ ) एवा कामस्य विछिन्नं सं धेहि वीर्यावति ॥५॥

3449. (६,१४०.१ ) यौ व्याघ्राववरूधौ जिघत्सतः पितरं मातरं च ।
3450. (६,१४०.१ ) तौ दन्तं ब्रह्मणस्पते शिवौ कृणु जातवेदः ॥१॥

3451. (६,१४०.२ ) व्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम् ।
3452. (६,१४०.२ ) एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥२॥

3453. (६,१४०.३ ) उपहूतौ सयुजौ स्योनौ दन्तौ सुमङ्गलौ ।
3454. (६,१४०.३ ) अन्यत्र वां घोरं तन्वः परैतु दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥३॥

3455. (६,१४१.१ ) वायुरेनाः समाकरत्त्वष्टा पोषाय ध्रियताम् ।
3456. (६,१४१.१ ) इन्द्र आभ्यो अधि ब्रवद्रुद्रो भूम्ने चिकित्सतु ॥१॥

3457. (६,१४१.२ ) लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि ।
3458. (६,१४१.२ ) अकर्तामश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु ॥२॥

3459. (६,१४१.३ ) यथा चक्रुर्देवासुरा यथा मनुष्या उत ।
3460. (६,१४१.३ ) एवा सहस्रपोषाय कृणुतं लक्ष्माश्विना ॥३॥
3461. (६,१४२.१ ) उच्छ्रयस्व बहुर्भव स्वेन महसा यव ।
3462. (६,१४२.१ ) मृणीहि विश्वा पात्राणि मा त्वा दिव्याशनिर्वधीत्॥१॥

3463. (६,१४२.२ ) आशृण्वन्तं यवं देवं यत्र त्वाछावदामसि ।
3464. (६,१४२.२ ) तदुच्छ्रयस्व द्यौरिव समुद्र इवैध्यक्षितः ॥२॥

3465. (६,१४२.३ ) अक्षितास्त उपसदोऽक्षिताः सन्तु राशयः ।
3466. (६,१४२.३ ) पृणन्तो अक्षिताः सन्त्वत्तारः सन्त्वक्षिताः ॥३॥

3467. (७,१.१ ) धीती वा ये अनयन् वाचो अग्रं मनसा वा येऽवदन्न् ऋतानि ।
3468. (७,१.१ ) तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानास्तुरीयेणामन्वत नाम धेनोः ॥१॥

3469. (७,१.२ ) स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्भुवत्स भुवत्पुनर्मघः ।
3470. (७,१.२ ) स द्यामौर्णोदन्तरिक्षं स्वः स इदं विश्वमभवत्स आभरत्॥२॥

3471. (७,२.१ ) अथर्वाणं पितरं देवबन्धुं मातुर्गर्भं पितुरसुं युवानम् ।
3472. (७,२.१ ) य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥१॥

3473. (७,३.१ ) अया विष्ठा जनयन् कर्वराणि स हि घृणिरुरुर्वराय गातुः ।
3474. (७,३.१ ) स प्रत्युदैद्धरुणं मध्वो अग्रं स्वया तन्वा तन्वमैरयत ॥१॥
3475. (७,४.१ ) एकया च दशभिश्च सुहुते द्वाभ्यामिष्टये विंशत्या च ।
3476. (७,४.१ ) तिसृभिश्च वहसे त्रिंशता च वियुग्भिर्वाय इह ता वि मुञ्च ॥१॥

3477. (७,५.१ ) यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।
3478. (७,५.१ ) ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥१॥

3479. (७,५.२ ) यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्र जज्ञे स उ वावृधे पुनः ।
3480. (७,५.२ ) स देवानामधिपतिर्बभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधातु ॥२॥

3481. (७,५.३ ) यद्देवा देवान् हविषाऽयजन्तामर्त्यान् मनसा मर्त्येन ।
3482. (७,५.३ ) मदेम तत्र परमे व्योमन् पश्येम तदुदितौ सूर्यस्य ॥३॥

3483. (७,५.४ ) यत्पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।
3484. (७,५.४ ) अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्विहव्येनेजिरे ॥४॥

3485. (७,५.५ ) मुग्धा देवा उत शुनाऽयजन्तोत गोरङ्गैः पुरुधाऽयजन्त ।
3486. (७,५.५ ) य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥५॥

3487. (७,६.१ ) अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।
3488. (७,६.१ ) विश्वे देवा अदितिर्पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥१॥

3489. (७,६.२ ) महीमू षु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे ।
3490. (७,६.२ ) तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूचीं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ॥२॥

3491. (७,६.३ ) सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ।
3492. (७,६.३ ) दैवीं नावं स्वरित्रामनागसो अस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१॥

3493. (७,६.४ ) वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे ।
3494. (७,६.४ ) यस्या उपस्थ उर्वन्तरिक्षं सा नः शर्म त्रिवरूथं नि यछात्॥२॥

3495. (७,७.१ ) दितेः पुत्राणामदितेरकारिषमव देवानां बृहतामनर्मणाम् ।
3496. (७,७.१ ) तेषां हि धाम गभिषक्समुद्रियं नैनान् नमसा परो अस्ति कश्चन ॥१॥
3497. (७,८.१ ) भद्रादधि श्रेयः प्रेहि बृहस्पतिः पुरएता ते अस्तु ।
3498. (७,८.१ ) अथेममस्या वर आ पृथिव्या आरेशत्रुं कृणुहि सर्ववीरम् ॥१॥

3499. (७,९.१ ) प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः ।
3500. (७,९.१ ) उभे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन् ॥१॥

3501. (७,९.२ ) पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्मामभयतमेन नेषत्।
3502. (७,९.२ ) स्वस्तिदा आघृणिः सर्ववीरोऽप्रयुछन् पुर एतु प्रजानन् ॥२॥

3503. (७,९.३ ) पूषन् तव व्रते वयं न रिष्येम कदा चन ।
3504. (७,९.३ ) स्तोतारस्त इह स्मसि ॥३॥

3505. (७,९.४ ) परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम् ।
3506. (७,९.४ ) पुनर्नो नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि ॥४॥

3507. (७,१०.१ ) यस्ते स्तनः शशयुर्यो मयोभूर्यः सुम्नयुः सुहवो यः सुदत्रः ।
3508. (७,१०.१ ) येन विश्वा पुष्यसि वार्य
3509. ाणि सरस्वति तमिह धातवे कः ॥१॥

3510. (७,११.१ ) यस्ते पृथु स्तनयित्नुर्य ऋष्वो दैवः केतुर्विश्वमाभूषतीदम् ।
3511. (७,११.१ ) मा नो वधीर्विद्युता देव सस्यं मोत वधी रश्मिभिः सूर्यस्य ॥१॥

3512. (७,१२.१ ) सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने ।
3513. (७,१२.१ ) येना संगछा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितरः संगतेषु ॥१॥

3514. (७,१२.२ ) विद्म ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि ।
3515. (७,१२.२ ) ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥२॥

3516. (७,१२.३ ) एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे ।
3517. (७,१२.३ ) अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥३॥

3518. (७,१२.४ ) यद्वो मनः परागतं यद्बद्धमिह वेह वा ।
3519. (७,१२.४ ) तद्व आ वर्तयामसि मयि वो रमतां मनः ॥४॥

3520. (७,१३.१ ) यथा सूर्यो नक्षत्राणामुद्यंस्तेजांस्याददे ।
3521. (७,१३.१ ) एवा स्त्रीणां च पुंसां च द्विषतां वर्च आ ददे ॥१॥

3522. (७,१३.२ ) यावन्तो मा सपत्नानामायन्तं प्रतिपश्यथ ।
3523. (७,१३.२ ) उद्यन्त्सूर्य इव सुप्तानां द्विषतां वर्च आ ददे ॥२॥

3524. (७,१४.१ ) अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुम् ।
3525. (७,१४.१ ) अर्चामि सत्यसवं रत्नधामभि प्रियं मतिम् ॥१॥

3526. (७,१४.२ ) उर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्सवीमनि ।
3527. (७,१४.२ ) हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात्स्वः ॥२॥

3528. (७,१४.३ ) सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे वर्ष्माणमस्मै वरिमाणमस्मै ।
3529. (७,१४.३ ) अथास्मभ्यं सवितर्वार्याणि दिवोदिव आ सुवा भूरि पश्वः ॥३॥

3530. (७,१४.४ ) दमूना देवः सविता वरेण्यो दधद्रत्नं पितृभ्य आयूंषि ।
3531. (७,१४.४ ) पिबात्सोमं ममददेनमिष्टे परिज्मा चित्क्रमते अस्य धर्मणि ॥४॥

3532. (७,१५.१ ) तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्ववाराम् ।
3533. (७,१५.१ ) यामस्य कण्वो अदुहत्प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगाय ॥१॥

3534. (७,१६.१ ) बृहस्पते सवितर्वर्धयैनं ज्योतयैनं महते सौभगाय ।
3535. (७,१६.१ ) संशितं चित्संतरं सं शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु देवाः ॥१॥

3536. (७,१७.१ ) धाता दधातु नो रयिमीशानो जगतस्पतिः ।
3537. (७,१७.१ ) स नः पूर्णेन यछतु ॥१॥

3538. (७,१७.२ ) धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् ।
3539. (७,१७.२ ) वयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराधसः ॥२॥

3540. (७,१७.३ ) धाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुरोणे ।
3541. (७,१७.३ ) तस्मै देवा अमृतं सं व्ययन्तु विश्वे देवा अदितिः सजोषाः ॥३॥

3542. (७,१७.४ ) धाता रातिः सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः ।
3543. (७,१७.४ ) त्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु ॥४॥

3544. (७,१८.१ ) प्र नभस्व पृथिवि भिन्द्धीदं दिव्यं नभः ।
3545. (७,१८.१ ) उद्नो दिव्यस्य नो धातरीशानो वि ष्या दृतिम् ॥१॥

3546. (७,१८.२ ) न घ्रंस्तताप न हिमो जघान प्र नभतां पृथिवी जीरदानुः ।
3547. (७,१८.२ ) आपश्चिदस्मै घृतमित्क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित्तत्र भद्रम् ॥२॥

3548. (७,१९.१ ) प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः ।
3549. (७,१९.१ ) संजानानाः संमनसः सयोनयो मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु ॥१॥

3550. (७,२०.१ ) अन्वद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् ।
3551. (७,२०.१ ) अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मम ॥१॥

3552. (७,२०.२ ) अन्विदनुमते त्वं मंससे शं च नस्कृधि ।
3553. (७,२०.२ ) जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥२॥

3554. (७,२०.३ ) अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिमक्षीयमाणम् ।
3555. (७,२०.३ ) तस्य वयं हेडसि मापि भूम सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम ॥३॥

3556. (७,२०.४ ) यत्ते नाम सुहवं सुप्रणीतेऽनुमते अनुमतं सुदानु ।
3557. (७,२०.४ ) तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥४॥

3558. (७,२०.५ ) एमं यज्ञमनुमतिर्जगाम सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै सुजातम् ।
3559. (७,२०.५ ) भद्रा ह्यस्याः प्रमतिर्बभूव सेमं यज्ञमवतु देवगोपा ॥५॥

3560. (७,२०.६ ) अनुमतिः सर्वमिदं बभूव यत्तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजति ।
3561. (७,२०.६ ) तस्यास्ते देवि सुमतौ स्यामानुमते अनु हि मंससे नः ॥६॥

3562. (७,२१.१ ) समेत विश्वे वचसा पतिं दिव एको विभूरतिथिर्जनानाम् ।
3563. (७,२१.१ ) स पूर्व्यो नूतनमाविवासत्तं वर्तनिरनु वावृत एकमित्पुरु ॥१॥

3564. (७,२२.१ ) अयं सहस्रमा नो दृशे कवीनां मतिर्ज्योतिर्विधर्मणि ॥१॥

3565. (७,२२.२ ) ब्रध्नः समीचीरुषसः समैरयन् ।
3566. (७,२२.२ ) अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्चिते गोः ॥२॥

3567. (७,२३.१ ) दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः ।
3568. (७,२३.१ ) दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन् नाशयामसि ॥१॥

3569. (७,२४.१ ) यन् न इन्द्रो अखनद्यदग्निर्विश्वे देवा मरुतो यत्स्वर्काः ।
3570. (७,२४.१ ) तदस्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि यछात्॥१॥

3571. (७,२५.१ ) ययोरोजसा स्कभिता रजांसि यौ वीर्यैर्वीरतमा शविष्ठा ।
3572. (७,२५.१ ) यौ पत्येते अप्रतीतौ सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहूतिः ॥१॥

3573. (७,२५.२ ) यस्येदं प्रदिशि यद्विरोचते प्र चानति वि च चष्टे शचीभिः ।
3574. (७,२५.२ ) पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहूतिः ॥२॥

3575. (७,२६.१ ) विष्णोर्नु कं प्रा वोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।
3576. (७,२६.१ ) यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥१॥

3577. (७,२६.२ ) प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।
3578. (७,२६.२ ) परावत आ जगम्यात्परस्याः ॥२॥

3579. (७,२६.३ ) यस्योरुषु त्रिषु विक्रमनेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ।
3580. (७,२६.३ ) उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि ।
3581. (७,२६.३ ) घृतं घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपतिं तिर ॥३॥

3582. (७,२६.४ ) इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदा ।
3583. (७,२६.४ ) समूढमस्य पंसुरे ॥४॥

3584. (७,२६.५ ) त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।
3585. (७,२६.५ ) इतो धर्माणि धारयन् ॥५॥

3586. (७,२६.६ ) विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे ।
3587. (७,२६.६ ) इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥६॥

3588. (७,२६.७ ) तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।
3589. (७,२६.७ ) दिवीव चक्षुराततम् ॥७॥

3590. (७,२६.८ ) दिवो विष्ण उत पृथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात्।
3591. (७,२६.८ ) हस्तौ पृणस्व बहुभिर्वसव्यैराप्रयछ दक्षिणादोत सव्यात्॥८॥
3592. (७,२७.१ ) इडैवास्मामनु वस्तां व्रतेन यस्याः पदे पुनते देवयन्तः ।
3593. (७,२७.१ ) घृतपदी शक्वरी सोमपृष्ठोप यज्ञमस्थित वैश्वदेवी ॥१॥
3594. (७,२८.१ ) वेदः स्वस्तिर्द्रुघणः स्वस्तिः परशुर्वेदिः परशुर्नः स्वस्ति ।
3595. (७,२८.१ ) हविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवासो यज्ञमिमं जुषन्ताम् ॥१॥

3596. (७,२९.१ ) अग्नाविष्णू महि तद्वां महित्वं पाथो घृतस्य गुह्यस्य नाम ।
3597. (७,२९.१ ) दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमा चरण्यात्॥१॥

3598. (७,२९.२ ) अग्नाविष्णू महि धाम प्रियं वां वीथो घृतस्य गुह्या जुषाणौ ।
3599. (७,२९.२ ) दमेदमे सुष्टुत्या वावृधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमुच्चरण्यात्॥२॥

3600. (७,३०.१ ) स्वाक्तं मे द्यावापृथिवी स्वाक्तं मित्रो अकरयम् ।
3601. (७,३०.१ ) स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत्॥१॥
3602. (७,३१.१ ) इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिर्नो अद्य यावच्छ्रेष्ठाभिर्मघवन् छूर जिन्व ।
3603. (७,३१.१ ) यो नो द्वेष्ट्यधर सस्पदीष्ट यमु द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥१॥

3604. (७,३२.१ ) उप प्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतीवृधम् ।
3605. (७,३२.१ ) अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥१॥

3606. (७,३३.१ ) सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः ।
3607. (७,३३.१ ) सं मायमग्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥१॥

3608. (७,३४.१ ) अग्ने जातान् प्र णुदा मे सपत्नान् प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व ।
3609. (७,३४.१ ) अधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवोऽनागसस्ते वयमदितये स्याम ॥१॥

3610. (७,३५.१ ) प्रान्यान्त्सपत्नान्त्सहसा सहस्व प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व ।
3611. (७,३५.१ ) इदं राष्ट्रं पिपृहि सौभगाय विश्व एनमनु मदन्तु देवाः ॥१॥

3612. (७,३५.२ ) इमा यास्ते शतं हिराः सहस्रं धमनीरुत ।
3613. (७,३५.२ ) तासां ते सर्वासामहमश्मना बिलमप्यधाम् ॥२॥

3614. (७,३५.३ ) परं योनेरवरं ते कृणोमि मा त्वा प्रजाभि भून् मोत सूतुः ।
3615. (७,३५.३ ) अस्वं त्वाप्रजसं कृणोम्यश्मानं ते अपिधानं कृणोमि ॥३॥

3616. (७,३६.१ ) अक्ष्यौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम् ।
3617. (७,३६.१ ) अन्तः कृष्णुष्व मां हृदि मन इन् नौ सहासति ॥१॥

3618. (७,३७.१ ) अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा ।
3619. (७,३७.१ ) याथाऽसो मम केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥१॥
3620. (७,३८.१ ) इदं खनामि भेषजं मांपश्यमभिरोरुदम् ।
3621. (७,३८.१ ) परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम् ॥१॥
3622. (७,३८.२ ) येना निचक्र आसुरीन्द्रं देवेभ्यस्परि ।
3623. (७,३८.२ ) तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेऽसानि सुप्रिया ॥२॥

3624. (७,३८.३ ) प्रतीची सोममसि प्रतीची उत सूर्यम् ।
3625. (७,३८.३ ) प्रतीची विश्वान् देवान् तां त्वाछावदामसि ॥३॥

3626. (७,३८.४ ) अहं वदामि नेत्त्वं सभायामह त्वं वद ।
3627. (७,३८.४ ) ममेदसस्त्वं केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥४॥
3628. (७,३८.५ ) यदि वासि तिरोजनं यदि वा नद्यस्तिरःि ।
3629. (७,३८.५ ) इयं ह मह्यं त्वामोषधिर्बद्ध्वेव न्यानयत्॥५॥

3630. (७,३९.१ ) दिव्यं सुपर्णं पयसं बृहन्तमपां गर्भं वृषभमोषधीनाम् ।
3631. (७,३९.१ ) अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तमा नो गोष्ठे रयिष्ठां स्थापयाति ॥१॥
3632. (७,४०.१ ) यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रत उपतिष्ठन्त आपः ।
3633. (७,४०.१ ) यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥१॥

3634. (७,४०.२ ) आ प्रत्यञ्चं दाशुषे दाश्वंसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम् ।
3635. (७,४०.२ ) रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना इह सदनं रयीणाम् ॥२॥

3636. (७,४१.१ ) अति धन्वान्यत्यपस्ततर्द श्येनो नृचक्षा अवसानदर्शः ।
3637. (७,४१.१ ) तरन् विश्वान्यवरा रजंसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात्॥१॥

3638. (७,४१.२ ) श्येनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतयोनिर्वयोधाः ।
3639. (७,४१.२ ) स नो नि यछाद्वसु यत्पराभृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावत्॥२॥

3640. (७,४२.१ ) सोमारुद्रा वि वृहतं विषूचीममीवा या नो गयमाविवेश ।
3641. (७,४२.१ ) बाधेथां दूरं निरृतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्॥१॥

3642. (७,४२.२ ) सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम् ।
3643. (७,४२.२ ) अव स्यतं मुञ्चतं यन् नो असत्तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मत्॥२॥

3644. (७,४३.१ ) शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सर्वा बिभर्षि सुमनस्यमानः ।
3645. (७,४३.१ ) तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन् तासामेका वि पपातानु घोषम् ॥१॥

3646. (७,४४.१ ) उभा जिग्यथुर्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतरश्चनैनयोः ।
3647. (७,४४.१ ) इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेथाम् ॥१॥

3648. (७,४५.१ ) जनाद्विश्वजनीनात्सिन्धुतस्पर्याभृतम् ।
3649. (७,४५.१ ) दूरात्त्वा मन्य उद्भृतमीर्ष्याया नाम भेषजम् ॥१॥

3650. (७,४५.२ ) अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक्।
3651. (७,४५.२ ) एतामेतस्येर्ष्यामुद्राग्निमिव शमय ॥१॥
3652. (७,४६.१ ) सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा ।
3653. (७,४६.१ ) जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिड्ढि नः ॥१॥

3654. (७,४६.२ ) या सुबाहुः स्वङ्गुरिः सुषूमा बहुसूवरी ।
3655. (७,४६.२ ) तस्यै विश्पत्न्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन ॥२॥

3656. (७,४६.३ ) या विश्पत्नीन्द्रमसि प्रतीची सहस्रस्तुकाभियन्ती देवी ।
3657. (७,४६.३ ) विष्णोः पत्नि तुभ्यं राता हवींषि पतिं देवि राधसे चोदयस्व ॥३॥

3658. (७,४७.१ ) कुहूं देवीं सुकृतं विद्मनापसमस्मिन् यज्ञे सुहवा जोहवीमि ।
3659. (७,४७.१ ) सा नो रयिं विश्ववारं नि यछाद्ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥१॥

3660. (७,४७.२ ) कुहूर्देवानाममृतस्य पत्नी हव्या नो अस्य हविषो जुषेत ।
3661. (७,४७.२ ) शृनोतु यज्ञमुशती नो अद्य रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ॥२॥

3662. (७,४८.१ ) राकामहं सुहवा सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना ।
3663. (७,४८.१ ) सीव्यत्वपः सूच्याछिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥१॥

3664. (७,४८.२ ) यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि ।
3665. (७,४८.२ ) ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रापोषं सुभगे रराणा ॥२॥

3666. (७,४९.१ ) देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये ।
3667. (७,४९.१ ) याः पार्थिवासो या अपामपि व्रते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यछन्तु ॥१॥

3668. (७,४९.२ ) उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यग्नाय्यश्विनी राट्।
3669. (७,४९.२ ) आ रोदसी वरुनानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम् ॥२॥

3670. (७,५०.१ ) यथा वृक्षमशनिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति ।
3671. (७,५०.१ ) एवाहमद्य कितवान् अक्षैर्बध्यासमप्रति ॥१॥

3672. (७,५०.२ ) तुराणामतुराणां विशामवर्जुषीणाम् ।
3673. (७,५०.२ ) समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम ॥२॥

3674. (७,५०.३ ) ईडे अग्निं स्वावसुं नमोभिरिह प्रसक्तो वि चयत्कृतं नः ।
3675. (७,५०.३ ) रथैरिव प्र भरे वाजयद्भिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोममृध्याम् ॥३॥

3676. (७,५०.४ ) वयं जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशमुदव भरेभरे ।
3677. (७,५०.४ ) अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन् वृष्ण्या रुज ॥४॥

3678. (७,५०.५ ) अजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुधम् ।
3679. (७,५०.५ ) अविं वृको यथा मथदेवा मथ्नामि ते कृतम् ॥५॥

3680. (७,५०.६ ) उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वघ्नी वि चिनोति काले ।
3681. (७,५०.६ ) यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित्तं रायः सृजति स्वधाभिः ॥६॥

3682. (७,५०.७ ) गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन वा क्षुधं पुरुहूत विश्वे ।
3683. (७,५०.७ ) वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम ॥७॥

3684. (७,५०.८ ) कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ।
3685. (७,५०.८ ) गोजिद्भूयासमश्वजिद्धनंजयो हिरण्यजित्॥८॥

3686. (७,५०.९ ) अक्षाः फलवतीं द्युवं दत्त गां क्षीरिणीमिव ।
3687. (७,५०.९ ) सं मा कृतस्य धारया धनुः स्नाव्नेव नह्यत ॥९॥

3688. (७,५१.१ ) बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघयोः ।
3689. (७,५१.१ ) इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥१॥

3690. (७,५२.१ ) संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः ।
3691. (७,५२.१ ) संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि यछतम् ॥१॥

3692. (७,५२.२ ) सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन ।
3693. (७,५२.२ ) मा घोषा उत्स्थुर्बहुले विनिर्हते मेषुः पप्तदिन्द्रस्याहन्यागते ॥२॥

3694. (७,५३.१ ) अमुत्रभूयादधि यद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुञ्चः ।
3695. (७,५३.१ ) प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्मद्देवानामग्ने भिषजा शचीभिः ॥१॥

3696. (७,५३.२ ) सं क्रामतं मा जहीतं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम् ।
3697. (७,५३.२ ) शतं जीव शरदो वर्धमानोऽग्निष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठः ॥२॥

3698. (७,५३.३ ) आयुर्यत्ते अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा ताविताम् ।
3699. (७,५३.३ ) अग्निष्टदाहार्निरृतेरुपस्थात्तदात्मनि पुनरा वेशयामि ते ॥३॥

3700. (७,५३.४ ) मेमं प्राणो हासीन् मो अपानोऽवहाय परा गात्।
3701. (७,५३.४ ) सप्तर्षिभ्य एनं परि ददामि ते एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥४॥

3702. (७,५३.५ ) प्र विषतं प्राणापानावनड्वाहाविव व्रजम् ।
3703. (७,५३.५ ) अयं जरिम्नः शेवधिररिष्ट इह वर्धताम् ॥५॥

3704. (७,५३.६ ) आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते ।
3705. (७,५३.६ ) आयुर्नो विश्वतो दधदयमग्निर्वरेण्यः ॥६॥

3706. (७,५३.७ ) उद्वयं तमसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम् ।
3707. (७,५३.७ ) देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥७॥

3708. (७,५४.१ ) ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते ।
3709. (७,५४.१ ) एते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु यछतः ॥१॥

3710. (७,५४.२ ) ऋचं साम यदप्राक्षं हविरोजो यजुर्बलम् ।
3711. (७,५४.२ ) एष मा तस्मान् मा हिंसीद्वेदः पृष्टः शचीपते ॥१॥

3712. (७,५५.१ ) ये ते पन्थानोऽव दिवो येभिर्विश्वमैरयः ।
3713. (७,५५.१ ) तेभिः सुम्नया धेहि नो वसो ॥२॥

3714. (७,५६.१ ) तिरश्चिराजेरसितात्पृदाकोः परि संभृतम् ।
3715. (७,५६.१ ) तत्कङ्कपर्वणो विषमियं वीरुदनीनशत्॥१॥

3716. (७,५६.२ ) इयं वीरुन् मधुजाता मधुश्चुन् मधुला मधूः ।
3717. (७,५६.२ ) सा विह्रुतस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी ॥२॥

3718. (७,५६.३ ) यतो दष्टं यतो धीतं ततस्ते निर्ह्वयामसि ।
3719. (७,५६.३ ) अर्भस्य तृप्रदंशिनो मशकस्यारसं विषम् ॥३॥

3720. (७,५६.४ ) अयं यो वक्रो विपरुर्व्यङ्गो मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि ।
3721. (७,५६.४ ) तानि त्वं ब्रह्मणस्पते इषीकामिव सं नमः ॥४॥

3722. (७,५६.५ ) अरसस्य शर्कोटस्य नीचीनस्योपसर्पतः ।
3723. (७,५६.५ ) विषं ह्यस्यादिष्यथो एनमजीजभम् ॥५॥

3724. (७,५६.६ ) न ते बाह्वोर्बलमस्ति न शीर्षे नोत मध्यतः ।
3725. (७,५६.६ ) अथ किं पापयाऽमुया पुछे बिभर्ष्यर्भकम् ॥६॥

3726. (७,५६.७ ) अदन्ति त्वा पिपीलिका वि वृश्चन्ति मयूर्यः ।
3727. (७,५६.७ ) सर्वे भल ब्रवाथ शार्कोटमरसं विषम् ॥७॥

3728. (७,५६.८ ) य उभाभ्यां प्रहरसि पुछेन चास्येन च ।
3729. (७,५६.८ ) आस्ये न ते विषं किमु ते पुछधावसत्॥८॥

3730. (७,५७.१ ) यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे यद्याचमानस्य चरतो जनामनु ।
3731. (७,५७.१ ) यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदा पृणद्घृतेन ॥१॥

3732. (७,५७.२ ) सप्त क्षरन्ति सिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतन्न् ऋतानि ।
3733. (७,५७.२ ) उभे इदस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभे अस्य पुष्यतः ॥२॥

3734. (७,५८.१ ) इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतं मद्यं धृतव्रतौ ।
3735. (७,५८.१ ) युवो रथो अध्वरो देववीतये प्रति स्वसरमुप यातु पीतये ॥१॥

3736. (७,५८.२ ) इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम् ।
3737. (७,५८.२ ) इदं वामन्धः परिषिक्तमासद्यास्मिन् बर्हिषि मादयेथाम् ॥२॥

3738. (७,५९.१ ) यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात्।
3739. (७,५९.१ ) वृक्ष इव विद्युता हत आ मूलादनु शुष्यतु ॥१॥

3740. (७,६०.१ ) ऊर्जं बिभ्रद्वसुवनिः सुमेधा अघोरेण चक्षुषा मित्रियेण ।
3741. (७,६०.१ ) गृहान् ऐमि सुमना वन्दमानो रमध्वं मा बिभीत मत्॥१॥

3742. (७,६०.२ ) इमे गृहा मयोभुव ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः ।
3743. (७,६०.२ ) पूर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥२॥

3744. (७,६०.३ ) येषामध्येति प्रवसन् येषु सौमनसो बहुः ।
3745. (७,६०.३ ) गृहान् उप ह्वयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥३॥

3746. (७,६०.४ ) उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंमुदः ।
3747. (७,६०.४ ) अक्षुध्या अतृष्या स्त गृहा मास्मद्बिभीतन ॥४॥

3748. (७,६०.५ ) उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः ।
3749. (७,६०.५ ) अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु ॥५॥

3750. (७,६०.६ ) सूनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः ।
3751. (७,६०.६ ) अतृष्या अक्षुध्या स्त गृहा मास्मद्बिभीतन ॥६॥

3752. (७,६०.७ ) इहैव स्त मानु गात विश्वा रूपाणि पुष्यत ।
3753. (७,६०.७ ) ऐष्यामि भद्रेणा सह भूयांसो भवता मया ॥७॥

3754. (७,६१.१ ) यदग्ने तपसा तप उपतप्यामहे तपः ।
3755. (७,६१.१ ) प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥१॥

3756. (७,६१.२ ) अग्ने तपस्तप्यामह उप तप्यामहे तपः ।
3757. (७,६१.२ ) श्रुतानि शृण्वन्तः वयमायुष्मन्तः सुमेधसः ॥२॥
3758. (७,६२.१ ) अयमग्निः सत्पतिर्वृद्धवृष्णो रथीव पत्तीन् अजयत्पुरोहितः ।
3759. (७,६२.१ ) नाभा पृथिव्यां निहितो दविद्युतदधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः ॥१॥

3760. (७,६३.१ ) पृतनाजितं सहमानमग्निमुक्थ्यैर्हवामहे परमात्सधस्थात्।
3761. (७,६३.१ ) स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवोऽति दुरितान्यग्निः ॥१॥

3762. (७,६४.१ ) इदं यत्कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतन्न् अपीपतत्।
3763. (७,६४.१ ) आपो मा तस्मात्सर्वस्माद्दुरितात्पान्त्वंहसः ॥१॥

3764. (७,६४.२ ) इदं यत्कृष्णः शकुनिरवामृक्षन् निरृते ते मुखेन ।
3765. (७,६४.२ ) अग्निर्मा तस्मादेनसो गार्हपत्यः प्र मुञ्चतु ॥२॥
3766. (७,६५.१ ) प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्ग रुरोहिथ ।
3767. (७,६५.१ ) सर्वान् मच्छपथामधि वरीयो यवया इतः ॥१॥

3768. (७,६५.२ ) यद्दुष्कृतं यच्छमलं यद्वा चेरिम पापया ।
3769. (७,६५.२ ) त्वया तद्विश्वतोमुखापामार्गाप मृज्महे ॥२॥

3770. (७,६५.३ ) श्यावदता कुनखिना बण्डेन यत्सहासिम ।
3771. (७,६५.३ ) अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदप मृज्महे ॥३॥
3772. (७,६६.१ ) यद्यन्तरिक्षे यदि वात आस यदि वृक्षेषु यदि वोलपेषु ।
3773. (७,६६.१ ) यदश्रवन् पशव उद्यमानं तद्ब्राह्मणं पुनरस्मान् उपैतु ॥१॥

3774. (७,६७.१ ) पुनर्मैत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च ।
3775. (७,६७.१ ) पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव ॥१॥
3776. (७,६८.१ ) सरस्वति व्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामसु ।
3777. (७,६८.१ ) जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥१॥

3778. (७,६८.२ ) इदं ते हव्यं घृतवत्सरस्वतीदं पितॄणां हविरास्यं यत्।
3779. (७,६८.२ ) इमानि त उदिता शम्तमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥२॥

3780. (७,६८.३ ) शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका सरस्वति ।
3781. (७,६८.३ ) मा ते युयोम संदृशः ॥१॥

3782. (७,६९.१ ) शं नो वातो वातु शं नस्तपतु सूर्यः ।
3783. (७,६९.१ ) अहानि शं भवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयताम् ।
3784. (७,६९.१ ) शमुषा नो व्युछतु ॥१॥
3785. (७,७०.१ ) यत्किं चासौ मनसा यच्च वाचा यज्ञैर्जुहोति हविषा यजुषा ।
3786. (७,७०.१ ) तन् मृत्युना निरृतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुतिं हन्त्वस्य ॥१॥

3787. (७,७०.२ ) यातुधाना निरृतिरादु रक्षस्ते अस्य घ्नन्त्वनृतेन सत्यम् ।
3788. (७,७०.२ ) इन्द्रेषिता देवा आजमस्य मथ्नन्तु मा तत्सं पादि यदसौ जुहोति ॥२॥

3789. (७,७०.३ ) अजिराधिराजौ श्येनौ संपातिनाविव ।
3790. (७,७०.३ ) आज्यं पृतन्यतो हतां यो नः कश्चाभ्यघायति ॥३॥

3791. (७,७०.४ ) अपाञ्चौ त उभौ बाहू अपि नह्याम्यास्यम् ।
3792. (७,७०.४ ) अग्नेर्देवस्य मन्युना तेन तेऽवधिषं हविः ॥४॥
3793. (७,७०.५ ) अपि नह्यामि ते बाहू अपि नह्याम्यास्यम् ।
3794. (७,७०.५ ) अग्नेर्घोरस्य मन्युना तेनऽवधिषं हविः ॥५॥

3795. (७,७१.१ ) परि त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।
3796. (७,७१.१ ) धृषद्वर्णं दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावतः ॥१॥

3797. (७,७२.१ ) उत्तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम् ।
3798. (७,७२.१ ) यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममत्तन ॥१॥

3799. (७,७२.२ ) श्रातं हविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम सूरो अध्वनो वि मध्यम् ।
3800. (७,७२.२ ) परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न व्राजपतिं चरन्तम् ॥२॥

3801. (७,७२.३ ) श्रातं मन्य ऊधनि श्रातमग्नौ सुशृतं मन्ये तदृतं नवीयः ।
3802. (७,७२.३ ) माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिबेन्द्र वज्रिन् पुरुकृज्जुषाणः ॥१॥
3803. (७,७३.१ ) समिद्धो अग्निर्वृषणा रथी दिवस्तप्तो घर्मो दुह्यते वामिषे मधु ।
3804. (७,७३.१ ) वयं हि वां पुरुदमासो अश्विना हवामहे सधमादेषु कारवः ॥१॥

3805. (७,७३.२ ) समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो वां घर्म आ गतम् ।
3806. (७,७३.२ ) दुह्यन्ते नूनं वृषणेह धेनवो दस्रा मदन्ति वेधसः ॥२॥

3807. (७,७३.३ ) इवाहाकृतः शुचिर्देवेषु यज्ञो यो अश्विनोश्चमसो देवपानः ।
3808. (७,७३.३ ) तमु विश्वे अमृतासो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥३॥

3809. (७,७३.४ ) यदुस्रियास्वाहुतं घृतं पयोऽयं स वामश्विना भाग आ गतम् ।
3810. (७,७३.४ ) माध्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्तं घर्मं पिबतं दिवः ॥४॥

3811. (७,७३.५ ) तप्तो वां घर्मो नक्षतु स्वहोता प्र वामध्वर्युश्चरतु पयस्वान् ।
3812. (७,७३.५ ) मधोर्दुग्धस्याश्विना तनाया वीतं पातं पयस उस्रियायाः ॥५॥

3813. (७,७३.६ ) उप द्रव पयसा गोधुगोषमा घर्मे सिञ्च पय उस्रियायाः ।
3814. (७,७३.६ ) वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनुप्रयाणमुषसो वि राजति ॥६॥

3815. (७,७३.७ ) उप ह्वये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् ।
3816. (७,७३.७ ) श्रेष्ठं सवं सविता साविषन् नोऽभीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचत्॥७॥

3817. (७,७३.८ ) हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिछन्ती मनसा न्यागन् ।
3818. (७,७३.८ ) दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥८॥

3819. (७,७३.९ ) जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान् ।
3820. (७,७३.९ ) विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्य शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥९॥

3821. (७,७३.१० ) अग्ने शर्ध महते सौभगाय तव द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु ।
3822. (७,७३.१० ) सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महांसि ॥१०॥

3823. (७,७३.११ ) सूयवसाद्भगवती हि भूया अधा वयं भगवन्तः स्याम ।
3824. (७,७३.११ ) अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥११॥

3825. (७,७४.१ ) अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम ।
3826. (७,७४.१ ) मुनेर्देवस्य मूलेन सर्वा विध्यामि ता अहम् ॥१॥

3827. (७,७४.२ ) विध्याम्यासां प्रथमां विध्यामि उत मध्यमाम् ।
3828. (७,७४.२ ) इदं जघन्यामासामा छिनद्मि स्तुकामिव ॥२॥

3829. (७,७४.३ ) त्वाष्ट्रेणाहं वचसा वि त ईर्ष्याममीमदम् ।
3830. (७,७४.३ ) अथो यो मन्युष्टे पते तमु ते शमयामसि ॥३॥

3831. (७,७४.४ ) व्रतेन त्वं व्रतपते समक्तो विश्वाहा सुमना दीदिहीह ।
3832. (७,७४.४ ) तं त्वा वयं जातवेदः समिद्धं प्रजावन्त उप सदेम सर्वे ॥४॥

3833. (७,७५.१ ) प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।
3834. (७,७५.१ ) मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु ॥१॥

3835. (७,७५.२ ) पदज्ञा स्थ रमतयः संहिता विश्वनाम्नीः ।
3836. (७,७५.२ ) उप मा देवीर्देवेभिरेत ।
3837. (७,७५.२ ) इमं गोष्ठमिदं सदो घृतेनास्मान्त्समुक्षत ॥२॥

3838. (७,७६.१ ) आ सुस्रसः सुस्रसो असतीभ्यो असत्तराः ।
3839. (७,७६.१ ) सेहोररसतरा हवणाद्विक्लेदीयसीः ॥१॥

3840. (७,७६.२ ) या ग्रैव्या अपचितोऽथो या उपपक्ष्याः ।
3841. (७,७६.२ ) विजाम्नि या अपचितः स्वयंस्रसः ॥२॥

3842. (७,७६.३ ) यः कीकसाः प्रशृणाति तलीद्यमवतिष्ठति ।
3843. (७,७६.३ ) निर्हास्तं सर्वं जायान्यं यः कश्च ककुदि श्रितः ॥३॥

3844. (७,७६.४ ) पक्षी जायान्यः पतति स आ विशति पूरुषम् ।
3845. (७,७६.४ ) तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च ॥४॥

3846. (७,७६.५ ) विद्म वै ते जायान्य जानं यतो जायान्य जायसे ।
3847. (७,७६.५ ) कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृण्मो हविर्गृहे ॥१॥

3848. (७,७६.६ ) धृषत्पिब कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम् ।
3849. (७,७६.६ ) माध्यन्दिने सवन आ वृषस्व रयिष्ठानो रयिमस्मासु धेहि ॥२॥

3850. (७,७७.१ ) सांतपना इदं हविर्मरुतस्तज्जुजुष्टन ।
3851. (७,७७.१ ) अस्माकोती रिशादसः ॥१॥

3852. (७,७७.२ ) यो नो मर्तो मरुतो दुर्हृणायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसति ।
3853. (७,७७.२ ) द्रुहः पाशान् प्रति मुञ्चतां सस्तपिष्ठेन तपसा हन्तना तम् ॥२॥

3854. (७,७७.३ ) सम्वत्सरीणा मरुतः स्वर्का उरुक्षयाः सगणा मानुषासः ।
3855. (७,७७.३ ) ते अस्मत्पाशान् प्र मुञ्चन्त्वेनसस्सांतपना मत्सरा मादयिष्णवः ॥३॥

3856. (७,७८.१ ) वि ते मुञ्चामि रशनां वि योक्त्रं वि नियोजनम् ।
3857. (७,७८.१ ) इहैव त्वमजस्र एध्यग्ने ॥१॥

3858. (७,७८.२ ) अस्मै क्षत्राणि धारयन्तमग्ने युनज्मि त्वा ब्रह्मणा दैव्येन ।
3859. (७,७८.२ ) दीदिह्यस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं प्रेमं वोचो हविर्दां देवतासु ॥२॥

3860. (७,७९.१ ) यत्ते देवा अकृण्वन् भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा ।
3861. (७,७९.१ ) तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥१॥

3862. (७,७९.२ ) अहमेवास्म्यमावास्या मामा वसन्ति सुकृतो मयीमे ।
3863. (७,७९.२ ) मयि देवा उभये साद्याश्चेन्द्रज्येष्ठाः समगछन्त सर्वे ॥२॥

3864. (७,७९.३ ) आगन् रात्री सङ्गमनी वसूनामूर्जं पुष्टं वस्वावेशयन्ती ।
3865. (७,७९.३ ) अमावास्यायै हविष विधेमोर्जं दुहाना पयसा न आगन् ॥३॥

3866. (७,७९.४ ) अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान ।
3867. (७,७९.४ ) यत्कामास्ते जुहुमस्तन् नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम् ॥४॥

3868. (७,८०.१ ) पौर्णमासी जिगाय ।
3869. (७,८०.१ ) तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम ॥१॥

3870. (७,८०.२ ) वृषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे ।
3871. (७,८०.२ ) स नो ददात्वक्षितां रयिमनुपदस्वतीम् ॥२॥

3872. (७,८०.३ ) प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान ।
3873. (७,८०.३ ) यत्कामास्ते जुहुमस्तन् नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥३॥

3874. (७,८०.४ ) पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियासीदह्नां रात्रीणामतिशर्वरेषु ।
3875. (७,८०.४ ) ये त्वां यज्ञैर्यज्ञिये अर्धयन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टाः ॥४॥

3876. (७,८१.१ ) पूर्वापरं चरतो मययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि यातोऽर्णवम् ।
3877. (७,८१.१ ) विश्वान्यो भुवना विचष्ट ऋतूंरन्यो विदधज्जायसे नवः ॥१॥

3878. (७,८१.२ ) नवोनवो भवसि जायमानोऽह्नां केतुरुषसामेष्यग्रम् ।
3879. (७,८१.२ ) भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरसे धीर्घमायुः ॥२॥

3880. (७,८१.३ ) सोमस्याम्शो युधां पतेऽनूनो नाम वा असि ।
3881. (७,८१.३ ) अनूनं दर्श मा कृधि प्रजया च धनेन च ॥३॥

3882. (७,८१.४ ) दर्शोऽसि दर्शतोऽसि समग्रोऽसि समन्तः ।
3883. (७,८१.४ ) समग्रः समन्तो भूयासं गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन ॥४॥

3884. (७,८१.५ ) योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेना प्यायस्व ।
3885. (७,८१.५ ) आ वयं प्यासिषीमहि गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन ॥५॥

3886. (७,८१.६ ) यं देवा अंशुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षिता भक्षयन्ति ।
3887. (७,८१.६ ) तेनास्मान् इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिरा प्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥६॥

3888. (७,८२.१ ) अभ्यर्चत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त ।
3889. (७,८२.१ ) इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ताम् ॥१॥

3890. (७,८२.२ ) मय्यग्रे अग्निं गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन ।
3891. (७,८२.२ ) मयि प्रजां मय्यायुर्दधामि स्वाहा मय्यग्निम् ॥२॥

3892. (७,८२.३ ) इहैवाग्ने अध्य्धारया रयिं मा त्वा नि क्रन् पूर्वचित्ता निकारिणः ।
3893. (७,८२.३ ) क्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यमुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्टृतः ॥३॥

3894. (७,८२.४ ) अन्वग्निरुषसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः ।
3895. (७,८२.४ ) अनु सूर्य उषसो अनु रश्मीन् अनु द्यावापृथिवी आ विवेश ॥४॥

3896. (७,८२.५ ) प्रत्यग्निरुषसामग्रमख्यत्प्रति अहानि प्रथमो जातवेदाः ।
3897. (७,८२.५ ) प्रति सूर्यस्य पुरुधा च रश्मीन् प्रति द्यावापृथिवी आ ततान ॥५॥

3898. (७,८२.६ ) घृतं ते अग्ने दिव्ये सधस्थे घृतेन त्वां मनुरद्या समिन्धे ।
3899. (७,८२.६ ) घृतं ते देवीर्नप्त्य आ वहन्तु घृतं तुभ्यं दुह्रतां गावो अग्ने ॥६॥

3900. (७,८३.१ ) अप्सु ते राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मितः ।
3901. (७,८३.१ ) ततो धृतव्रतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु ॥१॥

3902. (७,८३.२ ) दाम्नोदाम्नो राजन्न् इतो वरुण मुञ्च नः ।
3903. (७,८३.२ ) यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥२॥

3904. (७,८३.३ ) उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ।
3905. (७,८३.३ ) अधा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥३॥

3906. (७,८३.४ ) प्रास्मत्पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् य उत्तमा अधमा वारुणा ये ।
3907. (७,८३.४ ) दुष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मदथ गछेम सुकृतस्य लोकम् ॥४॥

3908. (७,८४.१ ) अनाधृष्यो जातवेदा अमर्त्यो विराडग्ने क्षत्रभृद्दीदिहीह ।
3909. (७,८४.१ ) विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन् मानुषीभिः शिवाभिरद्य परि पाहि नो गयम् ॥१॥

3910. (७,८४.२ ) इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजोऽजायथा वृषभ चर्षणीनाम् ।
3911. (७,८४.२ ) अपानुदो जनममित्रयन्तमुरुं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम् ॥२॥

3912. (७,८४.३ ) मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात्परस्याः ।
3913. (७,८४.३ ) सृकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून् ताढि वि मृधो नुदस्व ॥३॥

3914. (७,८५.१ ) त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम् ।
3915. (७,८५.१ ) अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशुं स्वस्तये तार्क्ष्यमिहा हुवेम ॥१॥

3916. (७,८६.१ ) त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम् ।
3917. (७,८६.१ ) हुवे नु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रो मघवान् कृणोतु ॥१॥
3918. (७,८७.१ ) यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्वन्तर्य ओषधीर्वीरुध आविवेश ।
3919. (७,८७.१ ) य इमाविश्वा भुवनानि चाकॢपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥१॥

3920. (७,८८.१ ) अपेह्यरिरस्यरिर्वा असि विषे विषमपृक्था विषमिद्वा अपृक्थाः ।
3921. (७,८८.१ ) अहिमेवाभ्यपेहि तं जहि ॥१॥
3922. (७,८९.१ ) अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्महि ।
3923. (७,८९.१ ) पयस्वान् अग्न आगमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥१॥

3924. (७,८९.२ ) सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।
3925. (७,८९.२ ) विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥२॥

3926. (७,८९.३ ) इदमापः प्र वहतावद्यं च मलं च यत्।
3927. (७,८९.३ ) यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च शेपे अभीरुणम् ॥३॥

3928. (७,८९.४ ) एधोऽस्येधिषीय समिदसि समेधिषीय ।
3929. (७,८९.४ ) तेजोऽसि तेजो मयि धेहि ॥४॥

3930. (७,९०.१ ) अपि वृश्च पुराणवद्व्रततेरिव गुष्पितम् ।
3931. (७,९०.१ ) ओजो दासस्य दम्भय ॥१॥

3932. (७,९०.२ ) वयं तदस्य सम्भृतं वस्विन्द्रेन वि भजामहै ।
3933. (७,९०.२ ) म्लापयामि भ्रजः शिभ्रं वरुणस्य व्रतेन ते ॥२॥

3934. (७,९०.३ ) यथा शेपो अपायातै स्त्रीषु चासदनावयाः ।
3935. (७,९०.३ ) अवस्थस्य क्नदीवतः शाङ्कुरस्य नितोदिनः ।
3936. (७,९०.३ ) यदाततमव तत्तनु यदुत्ततं नि तत्तनु ॥३॥

3937. (७,९१.१ ) इन्द्रः सुत्रामा स्ववामवोभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः ।
3938. (७,९१.१ ) बाधतां द्वेषो अभयं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥१॥

3939. (७,९२.१ ) स सुत्रामा स्ववामिन्द्रो अस्मदाराच्चिद्द्वेषः सनुतर्युयोतु ।
3940. (७,९२.१ ) तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥१॥

3941. (७,९३.१ ) इन्द्रेण मन्युना वयमभि ष्याम पृतन्यतः ।
3942. (७,९३.१ ) घ्नन्तो वृत्राण्यप्रति ॥१॥

3943. (७,९४.१ ) ध्रुवं ध्रुवेण हविषाव सोमं नयामसि ।
3944. (७,९४.१ ) यथा न इन्द्रः केवलीर्विशः संमनसस्करत्॥१॥

3945. (७,९५.१ ) उदस्य श्यावौ विथुरौ गृध्रौ द्यामिव पेततुः ।
3946. (७,९५.१ ) उच्छोचनप्रशोचनवस्योच्छोचनौ हृदः ॥१॥

3947. (७,९५.२ ) अहमेनावुदतिष्ठिपं गावौ श्रान्तसदाविव ।
3948. (७,९५.२ ) कुर्कुराविव कूजन्तावुदवन्तौ वृकाविव ॥२॥

3949. (७,९५.३ ) आतोदिनौ नितोदिनावथो संतोदिनावुत ।
3950. (७,९५.३ ) अपि नह्याम्यस्य मेढ्रं य इतः स्त्री पुमान् जभार ॥३॥

3951. (७,९६.१ ) असदन् गावः सदनेऽपप्तद्वसतिं वयः ।
3952. (७,९६.१ ) आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थाम्नि वृक्कावतिष्ठिपम् ॥१॥

3953. (७,९७.१ ) यदद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन् होतश्चिकित्वन्न् अवृणीमहीह ।
3954. (७,९७.१ ) ध्रुवमयो ध्रुवमुता शविष्ठैप्रविद्वान् यज्ञमुप याहि सोमम् ॥१॥

3955. (७,९७.२ ) समिन्द्र नो मनसा नेष गोभिः सं सूरिभिर्हरिवन्त्सं स्वस्त्या ।
3956. (७,९७.२ ) सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञियानाम् ॥२॥

3957. (७,९७.३ ) यान् आवह उशतो देव देवांस्तान् प्रेरय स्वे अग्ने सधस्थे ।
3958. (७,९७.३ ) जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यस्मै धत्त वसवो वसूनि ॥३॥

3959. (७,९७.४ ) सुगा वो देवाः सदना अकर्म य आजग्म सवने मा जुषाणाः ।
3960. (७,९७.४ ) वहमाना भरमाणाः स्वा वसूनि वसुं घर्मं दिवमा रोहतानु ॥४॥

3961. (७,९७.५ ) यज्ञ यज्ञं गछ यज्ञपतिं गछ ।
3962. (७,९७.५ ) स्वां योनिं गछ स्वाहा ॥५॥

3963. (७,९७.६ ) एष ते यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाकः ।
3964. (७,९७.६ ) सुवीर्यः स्वाहा ॥६॥

3965. (७,९७.७ ) वषड्धुतेभ्यो वषडहुतेभ्यः ।
3966. (७,९७.७ ) देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित ॥७॥

3967. (७,९७.८ ) मनसस्पत इमं नो दिवि देवेषु यज्ञम् ।
3968. (७,९७.८ ) स्वाहा दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा ॥८॥

3969. (७,९८.१ ) सं बर्हिरक्तं हविषा घृतेन समिन्द्रेण वसुना सं मरुद्भिः ।
3970. (७,९८.१ ) सं देवैर्विश्वदेवेभिरक्तमिन्द्रं गछतु हविः स्वाहा ॥१॥

3971. (७,९९.१ ) परि स्तृणीहि परि धेहि वेदिं मा जामिं मोषीरमुया शयानाम् ।
3972. (७,९९.१ ) होतृषदनं हरितं हिरण्ययं निष्का एते यजमानस्य लोके ॥१॥

3973. (७,१००.१ ) पर्यावर्ते दुष्वप्न्यात्पापात्स्वप्न्यादभूत्याः ।
3974. (७,१००.१ ) ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः ॥१॥

3975. (७,१०१.१ ) यत्स्वप्ने अन्नमश्नामि न प्रातरधिगम्यते ।
3976. (७,१०१.१ ) सर्वं तदस्तु मे शिवं नहि तद्दृष्यते दिवा ॥१॥

3977. (७,१०२.१ ) नमस्कृत्य द्यावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे ।
3978. (७,१०२.१ ) मेक्षाम्यूर्ध्वस्तिष्ठन् मा मा हिंसिषुरीश्वराः ॥१॥

3979. (७,१०३.१ ) को अस्या नो द्रुहोऽवद्यवत्या उन् नेष्यति क्षत्रियो वस्य इछन् ।
3980. (७,१०३.१ ) को यज्ञकामः क उ पूर्तिकामः को देवेषु वनुते दीर्घमायुः ॥१॥

3981. (७,१०४.१ ) कः पृश्निं धेनुं वरुणेन दत्तामथर्वने सुदुघां नित्यवत्साम् ।
3982. (७,१०४.१ ) बृहस्पतिना सख्यं जुषणो यथावशं तन्वः कल्पयाति ॥१॥

3983. (७,१०५.१ ) अपक्रामन् पौरुषेयाद्वृणानो दैव्यं वचः ।
3984. (७,१०५.१ ) प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः सह ॥१॥

3985. (७,१०६.१ ) यदस्मृति चकृम किं चिदग्न उपारिम चरणे जातवेदः ।
3986. (७,१०६.१ ) ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु नः ॥१॥

3987. (७,१०७.१ ) अव दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः ।
3988. (७,१०७.१ ) आपः समुद्रिया धारास्तास्शल्यमसिस्रसन् ॥१॥

3989. (७,१०८.१ ) यो न स्तायद्दिप्सति यो न आविः स्वो विद्वान् अरणो वा नो अग्ने ।
3990. (७,१०८.१ ) प्रतीच्येत्वरणी दत्वती तान् मैषामग्ने वास्तु भून् मो अपत्यम् ॥१॥

3991. (७,१०८.२ ) यो नः सुप्तान् जाग्रतो वाभिदासात्तिष्ठतो वा चरतो जातवेदः ।
3992. (७,१०८.२ ) वैश्वानरेण सयुजा सजोषास्तान् प्रतीचो निर्दह जातवेदः ॥२॥

3993. (७,१०९.१ ) इदमुग्राय बभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनूवशी ।
3994. (७,१०९.१ ) घृतेन कलिं शिक्षामि स नो मृडातीदृशे ॥१॥

3995. (७,१०९.२ ) घृतमप्सराभ्यो वह त्वमग्ने पांसून् अक्षेभ्यः सिकता अपश्च ।
3996. (७,१०९.२ ) यथाभगं हव्यदातिं जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥२॥

3997. (७,१०९.३ ) अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्यं च ।
3998. (७,१०९.३ ) ता मे हस्तौ सं सृजन्तु घृतेन सपत्नं मे कितवं रन्धयन्तु ॥३॥

3999. (७,१०९.४ ) आदिनवं प्रतिदीव्ने घृतेनास्मामभि क्षर ।
4000. (७,१०९.४ ) वृक्षमिवाशन्या जहि यो अस्मान् प्रतिदीव्यति ॥४॥

4001. (७,१०९.५ ) यो नो द्युवे धनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहनं शेषणं च ।
4002. (७,१०९.५ ) स नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वेभिः सधमादं मदेम ॥५॥

4003. (७,१०९.६ ) संवसव इति वो नामधेयमुग्रंपश्या राष्ट्रभृतो ह्यक्षाः ।
4004. (७,१०९.६ ) तेभ्यो व इन्दवो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥६॥

4005. (७,१०९.७ ) देवान् यन् नाथितो हुवे ब्रह्मचर्यं यदूषिम ।
4006. (७,१०९.७ ) अक्षान् यद्बभ्रून् आलभे ते नो मृडन्त्वीदृशे ॥७॥
4007. (७,११०.१ ) अग्न इन्द्रश्च दाशुषे हतो वृत्राण्यप्रति ।
4008. (७,११०.१ ) उभा हि वृत्रहन्तमा ॥१॥

4009. (७,११०.२ ) याभ्यामजयन्त्स्वरग्र एव यावातस्थतुर्भुवनानि विश्वा ।
4010. (७,११०.२ ) प्र चर्षणीवृषणा वज्रबाहू अग्निमिन्द्रं वृत्रहणा हुवेऽहम् ॥२॥

4011. (७,११०.३ ) उप त्वा देवो अग्रमीच्चमसेन बृहस्पतिः ।
4012. (७,११०.३ ) इन्द्र गीर्भिर्न आ विश यजमानाय सुन्वते ॥३॥

4013. (७,१११.१ ) इन्द्रस्य कुक्षिरसि सोमधान आत्मा देवानामुत मानुषाणाम् ।
4014. (७,१११.१ ) इह प्रजा जनय यास्त आसु या अन्यत्रेह तास्ते रमन्ताम् ॥१॥

4015. (७,११२.१ ) शुम्भनी द्यावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिव्रते ।
4016. (७,११२.१ ) आपः सप्त सुस्रुवुर्देवीस्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१॥

4017. (७,११२.२ ) मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत ।
4018. (७,११२.२ ) अथो यमस्य पड्वीशाद्विश्वस्माद्देवकिल्बिषात्॥२॥
4019. (७,११३.१ ) तृष्टिके तृष्टवन्दन उदमूं छिन्धि तृष्टिके ।
4020. (७,११३.१ ) यथा कृतद्विष्टासोऽमुष्मै शेप्यावते ॥१॥

4021. (७,११३.२ ) तृष्टासि तृष्टिका विषा विषातक्यसि ।
4022. (७,११३.२ ) परिवृक्ता यथासस्यृषभस्य वशेव ॥२॥

4023. (७,११४.१ ) आ ते ददे वक्षणाभ्य आ तेऽहं हृदयाद्ददे ।
4024. (७,११४.१ ) आ ते मुखस्य सङ्काशात्सर्वं ते वर्च आ ददे ॥१॥

4025. (७,११४.२ ) प्रेतो यन्तु व्याध्यः प्रानुध्याः प्रो अशस्तयः ।
4026. (७,११४.२ ) अग्नी रक्षस्विनीर्हन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥२॥

4027. (७,११५.१ ) प्र पतेतः पापि लक्ष्मि नश्येतः प्रामुतः पत ।
4028. (७,११५.१ ) अयस्मयेनाङ्केन द्विषते त्वा सजामसि ॥१॥

4029. (७,११५.२ ) या मा लक्ष्मीः पतयालूरजुष्टाभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम् ।
4030. (७,११५.२ ) अन्यत्रास्मत्सवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः ॥२॥

4031. (७,११५.३ ) एकशतं लक्ष्म्यो मर्त्यस्य साकं तन्वा जनुषोऽधि जाताः ।
4032. (७,११५.३ ) तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नियछ ॥३॥

4033. (७,११५.४ ) एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इव ।
4034. (७,११५.४ ) रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम् ॥४॥

4035. (७,११६.१ ) नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णवे ।
4036. (७,११६.१ ) नमः शीताय पूर्वकामकृत्वने ॥१॥

4037. (७,११६.२ ) यो अन्येद्युरुभयद्युरभ्येतीमं मण्डूकम् ।
4038. (७,११६.२ ) अभ्येत्वव्रतः ॥२॥

4039. (७,११७.१ ) आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः ।
4040. (७,११७.१ ) मा त्वा के चिद्वि यमन् विं न पाशिनोऽति धन्वेव तामिहि ॥१॥

4041. (७,११८.१ ) मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम् ।
4042. (७,११८.१ ) उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥१॥

4043. (८,१.१ ) अन्तकाय मृत्यवे नमः प्राना अपाना इह ते रमन्ताम् ।
4044. (८,१.१ ) इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥१॥

4045. (८,१.२ ) उदेनं भगो अग्रभीदुदेनं सोमो अंशुमान् ।
4046. (८,१.२ ) उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥२॥

4047. (८,१.३ ) इह तेऽसुरिह प्राण इहायुरिह ते मनः ।
4048. (८,१.३ ) उत्त्वा निरृत्याः पाशेभ्यो दैव्या वचा भरामसि ॥३॥

4049. (८,१.४ ) उत्क्रामातः पुरुष माव पत्था मृत्योः पड्वीषमवमुञ्चमानः ।
4050. (८,१.४ ) मा छित्था अस्माल्लोकादग्नेः सूर्यस्य संदृशः ॥४॥

4051. (८,१.५ ) तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यापः ।
4052. (८,१.५ ) सूर्यस्ते तन्वे शं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्र मेष्ठाः ॥५॥

4053. (८,१.६ ) उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृनोमि ।
4054. (८,१.६ ) आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विदथमा वदासि ॥६॥

4055. (८,१.७ ) मा ते मनस्तत्र गान् मा तिरो भून् मा जीवेभ्यः प्र मदो मानु गाः पितॄन् ।
4056. (८,१.७ ) विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥७॥

4057. (८,१.८ ) मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावतम् ।
4058. (८,१.८ ) आ रोह तमसो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रभामहे ॥८॥

4059. (८,१.९ ) श्यामश्च त्वा मा शबलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानौ ।
4060. (८,१.९ ) अर्वाङेहि मा वि दीध्यो मात्र तिष्ठः पराङ्मनाः ॥९॥
4061. (८,१.१० ) मैतं पन्थामनु गा भीम एष येन पूर्वं नेयथ तं ब्रवीमि ।
4062. (८,१.१० ) तम एतत्पुरुष मा प्र पत्था भयं परस्तादभयं ते अर्वाक्॥१०॥ {१}

4063. (८,१.११ ) रक्षन्तु त्वाग्नयो ये अप्स्वन्ता रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्धते ।
4064. (८,१.११ ) वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र धाग्विद्युता सह ॥११॥

4065. (८,१.१२ ) मा त्वा क्रव्यादभि मंस्तारात्संकसुकाच्चर रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु ।
4066. (८,१.१२ ) पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमाश्च ।
4067. (८,१.१२ ) अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः ॥१२॥

4068. (८,१.१३ ) बोधश्च त्वा प्रतिबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम् ।
4069. (८,१.१३ ) गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम् ॥१३॥

4070. (८,१.१४ ) ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥१४॥

4071. (८,१.१५ ) जीवेभ्यस्त्वा समुदे वायुरिन्द्रो धाता दधातु सविता त्रायमाणः ।
4072. (८,१.१५ ) मा त्वा प्राणो बलं हासीदसुं तेऽनु ह्वयामसि ॥१५॥

4073. (८,१.१६ ) मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन् मा जिह्वा बर्हिस्प्रमयुः कथा स्याः ।
4074. (८,१.१६ ) उत्त्वादित्या वसवो भरन्तूदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥१६॥

4075. (८,१.१७ ) उत्त्वा द्यौरुत्पृथिव्युत्प्रजापतिरग्रभीत्।
4076. (८,१.१७ ) उत्त्वा मृत्योरोषधयः सोमराज्ञीरपीपरन् ॥१७॥

4077. (८,१.१८ ) अयं देवा इहैवास्त्वयं मामुत्र गादितः ।
4078. (८,१.१८ ) इमं सहस्रवीर्येण मृत्योरुत्पारयामसि ॥१८॥

4079. (८,१.१९ ) उत्त्वा मृत्योरपीपरं सं धमन्तु वयोधसः ।
4080. (८,१.१९ ) मा त्वा व्यस्तकेश्यो मा त्वाघरुदो रुदन् ॥१९॥

4081. (८,१.२० ) आहार्षमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः ।
4082. (८,१.२० ) सर्वाङ्ग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम् ॥२०॥

4083. (८,१.२१ ) व्यवात्ते ज्योतिरभूदप त्वत्तमो अक्रमीत्।
4084. (८,१.२१ ) अप त्वन् मृत्युं निरृतिमप यक्ष्मं नि दध्मसि ॥२१॥ {२}

4085. (८,२.१ ) आ रभस्वेमाममृतस्य श्नुष्टिमछिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते ।
4086. (८,२.१ ) असुं त आयुः पुनरा भरामि रजस्तमो मोप गा मा प्र मेष्ठाः ॥१॥

4087. (८,२.२ ) जीवतां ज्योतिरभ्येह्यर्वाङा त्वा हरामि शतशारदाय ।
4088. (८,२.२ ) अवमुञ्चन् मृत्युपाशान् अशस्तिं द्राघीय आयुः प्रतरं ते दधामि ॥२॥

4089. (८,२.३ ) वातात्ते प्रानमविदं सूर्याच्चक्षुरहं तव ।
4090. (८,२.३ ) यत्ते मनस्त्वयि तद्धारयामि सं वित्स्वाङ्गैर्वद जिह्वयालपन् ॥३॥

4091. (८,२.४ ) प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्निमिव जातमभि सं धमामि ।
4092. (८,२.४ ) नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेऽकरम् ॥४॥

4093. (८,२.५ ) अयं जीवतु मा मृतेमं समीरयामसि ।
4094. (८,२.५ ) कृणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥५॥

4095. (८,२.६ ) जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।
4096. (८,२.६ ) त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥६॥

4097. (८,२.७ ) अधि ब्रूहि मा रभथाः सृजेमं तवैव सन्त्सर्वहायाः इहास्तु ।
4098. (८,२.७ ) भवाशर्वौ मृडतं शर्म यछतमपसिध्य दुरितं धत्तमायुः ॥७॥

4099. (८,२.८ ) अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहीमं दयस्वोदितोऽयमेतु ।
4100. (८,२.८ ) अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुज्जरसा शतहायन आत्मना भुजमश्नुताम् ॥८॥

4101. (८,२.९ ) देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजस उत्त्वा मृत्योरपीपरम् ।
4102. (८,२.९ ) आरादग्निं क्रव्यादं निरूहं जीवातवे ते परिधिं दधामि ॥९॥

4103. (८,२.१० ) यत्ते नियानं रजसं मृत्यो अनवधर्ष्यम् ।
4104. (८,२.१० ) पथ इमं तस्माद्रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वर्म कृण्मसि ॥१०॥ {३}

4105. (८,२.११ ) कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।
4106. (८,२.११ ) वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोऽप सेधामि सर्वान् ॥११॥

4107. (८,२.१२ ) आरादरातिं निरृतिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान् ।
4108. (८,२.१२ ) रक्षो यत्सर्वं दुर्भूतं तत्तम इवाप हन्मसि ॥१२॥

4109. (८,२.१३ ) अग्नेष्ट प्रानममृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः ।
4110. (८,२.१३ ) यथा न रिष्या अमृतः सजूरसस्तत्ते कृणोमि तदु ते समृध्यताम् ॥१३॥

4111. (८,२.१४ ) शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असंतापे अभिश्रियौ ।
4112. (८,२.१४ ) शं ते सूर्य आ तपतु शं वातो वातु ते हृदे ।
4113. (८,२.१४ ) शिवा अभि क्षरन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥१४॥

4114. (८,२.१५ ) शिवास्ते सन्त्वोषधय उत्त्वाहार्षमधरस्या उत्तरां पृथिवीमभि ।
4115. (८,२.१५ ) तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसावुभा ॥१५॥

4116. (८,२.१६ ) यत्ते वासः परिधानं यां नीविं कृणुषे त्वम् ।
4117. (८,२.१६ ) शिवं ते तन्वे तत्कृण्मः संस्पर्शेऽद्रूक्ष्णमस्तु ते ॥१६॥

4118. (८,२.१७ ) यत्क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्रु ।
4119. (८,२.१७ ) शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोषीः ॥१७॥

4120. (८,२.१८ ) शिवौ ते स्तां व्रीहियवावबलासावदोमधौ ।
4121. (८,२.१८ ) एतौ यक्ष्मं वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः ॥१८॥

4122. (८,२.१९ ) यदश्नासि यत्पिबसि धान्यं कृष्याः पयः ।
4123. (८,२.१९ ) यदाद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमविषं कृणोमि ॥१९॥

4124. (८,२.२० ) अह्ने च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दद्मसि ।
4125. (८,२.२० ) अरायेभ्यो जिघत्सुभ्य इमं मे परि रक्षत ॥२०॥ {४}

4126. (८,२.२१ ) शतं तेऽयुतं हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः ।
4127. (८,२.२१ ) इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहृणीयमानाः ॥२१॥

4128. (८,२.२२ ) शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्मसि ।
4129. (८,२.२२ ) वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः ॥२२॥

4130. (८,२.२३ ) मृत्युरीशे द्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम् ।
4131. (८,२.२३ ) तस्मात्त्वां मृत्योर्गोपतेरुद्भरामि स मा बिभेः ॥२३॥

4132. (८,२.२४ ) सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः ।
4133. (८,२.२४ ) न वै तत्र म्रियन्ते नो यन्ति अधमं तमः ॥२४॥

4134. (८,२.२५ ) सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः ।
4135. (८,२.२५ ) यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम् ॥२५॥

4136. (८,२.२६ ) परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात्सबन्धुभ्यः ।
4137. (८,२.२६ ) अमम्रिर्भवामृतोऽतिजीवो मा ते हासिषुरसवः शरीरम् ॥२६॥

4138. (८,२.२७ ) ये मृत्यव एकशतं या नाष्ट्रा अतितार्याः ।
4139. (८,२.२७ ) मुञ्चन्तु तस्मात्त्वां देवा अग्नेर्वैश्वानरादधि ॥२७॥

4140. (८,२.२८ ) अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा ।
4141. (८,२.२८ ) अथो अमीवचातनः पूतुद्रुर्नाम भेषजम् ॥२८॥ {५}

4142. (८,३.१ ) रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्मि मित्रं प्रथिष्ठमुप यामि शर्म ।
4143. (८,३.१ ) शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् ॥१॥

4144. (८,३.२ ) अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानान् उप स्पृश जातवेदः समिद्धः ।
4145. (८,३.२ ) आ जिह्वया मूरदेवान् रभस्व क्रव्यादो वृष्ट्वापि धत्स्वासन् ॥२॥

4146. (८,३.३ ) उभोभयाविन्न् उप धेहि दंष्ट्रौ हिंस्रः शिशानोऽवरं परं च ।
4147. (८,३.३ ) उतान्तरिक्षे परि याह्यग्ने जम्भैः सं धेह्यभि यातुधानान् ॥३॥

4148. (८,३.४ ) अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंस्राशनिर्हरसा हन्त्वेनम् ।
4149. (८,३.४ ) प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्क्रविष्णुर्वि चिनोत्वेनम् ॥४॥

4150. (८,३.५ ) यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम् ।
4151. (८,३.५ ) उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥५॥

4152. (८,३.६ ) यज्ञैरिषूः संनममानो अग्ने इवाचा शल्यामशनिभिर्दिहानः ।
4153. (८,३.६ ) ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान् प्रतीचो बाहून् प्रति भङ्ग्ध्येषाम् ॥६॥

4154. (८,३.७ ) उतारब्धान्त्स्पृनुहि जातवेद उतारेभाणामृष्टिभिर्यातुधानान् ।
4155. (८,३.७ ) अग्ने पूर्वो नि जहि शोशुचान आमादः क्ष्विङ्कास्तमदन्त्वेनीः ॥७॥

4156. (८,३.८ ) इह प्र ब्रूहि यतमः सो अग्ने यातुधानो य इदं कृणोति ।
4157. (८,३.८ ) तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नृचक्षसश्चक्षुषे रन्धयैनम् ॥८॥

4158. (८,३.९ ) तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः प्र णय प्रचेतः ।
4159. (८,३.९ ) हिंस्रं रक्षांस्यभि शोशुचानं मा त्वा दभन् यातुधाना नृचक्षः ॥९॥

4160. (८,३.१० ) नृचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य त्रीणि प्रति शृणीह्यग्रा ।
4161. (८,३.१० ) तस्याग्ने पृष्टीर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च ॥१०॥ {६}

4162. (८,३.११ ) त्रिर्यातुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति ।
4163. (८,३.११ ) तमर्चिषा स्फूर्जयन् जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि युङ्ग्धि ॥११॥

4164. (८,३.१२ ) यदग्ने अद्य मिथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः ।
4165. (८,३.१२ ) मन्योर्मनसः शरव्या जायते या तया विध्य हृदये यातुधानान् ॥१२॥

4166. (८,३.१३ ) परा शृणीहि तपसा यातुधानान् पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि ।
4167. (८,३.१३ ) परार्चिषा मूरदेवान् छृणीहि परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि ॥१३॥

4168. (८,३.१४ ) पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टाः ।
4169. (८,३.१४ ) वाचास्तेनं शरव ऋछन्तु मर्मन् विश्वस्यैतु प्रसितिं यातुधानः ॥१४॥

4170. (८,३.१५ ) यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्ते यो अश्व्येन पशुना यातुधानः ।
4171. (८,३.१५ ) यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥१५॥

4172. (८,३.१६ ) विषं गवां यातुधाना भरन्तामा वृश्चन्तामदितये दुरेवाः ।
4173. (८,३.१६ ) परैणान् देवः सविता ददातु परा भागमोषधीनां जयन्ताम् ॥१६॥

4174. (८,३.१७ ) संवत्सरीणं पय उस्रियायास्तस्य माशीद्यातुधानो नृचक्षः ।
4175. (८,३.१७ ) पीयूषमग्ने यतमस्तितृप्सात्तं प्रत्यञ्चमर्चिषा विध्य मर्मणि ॥१७॥

4176. (८,३.१८ ) सनादग्ने मृणसि यातुधानान् न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः ।
4177. (८,३.१८ ) सहमूरान् अनु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥१८॥

4178. (८,३.१९ ) त्वं नो अग्ने अधरादुदक्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्।
4179. (८,३.१९ ) प्रति त्ये ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंसं शोशुचतो दहन्तु ॥१९॥

4180. (८,३.२० ) पश्चात्पुरस्तादधरादुतोत्तरात्कविः काव्येन परि पाह्यग्ने ।
4181. (८,३.२० ) सखा सखायमजरो जरिम्ने अग्ने मर्ताममर्त्यस्त्वं नः ॥२०॥ {७}

4182. (८,३.२१ ) तदग्ने चक्षुः प्रति धेहि रेभे शफारुजो येन पश्यसि यातुधानान् ।
4183. (८,३.२१ ) अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितं न्योष ॥२१॥

4184. (८,३.२२ ) परि त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।
4185. (८,३.२२ ) धृषद्वर्णं दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावतः ॥२२॥

4186. (८,३.२३ ) विषेण भङ्गुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि ।
4187. (८,३.२३ ) अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुरग्राभिरर्चिभिः ॥२३॥

4188. (८,३.२४ ) वि ज्योतिषा बृहता भात्यग्निराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा ।
4189. (८,३.२४ ) प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्षोभ्यो विनिक्षे ॥२४॥

4190. (८,३.२५ ) ये ते शृङ्गे अजरे जातवेदस्तिग्महेती ब्रह्मसंशिते ।
4191. (८,३.२५ ) ताभ्यां दुर्हार्दमभिदासन्तं किमीदिनम् ।
4192. (८,३.२५ ) प्रत्यञ्चमर्चिषा जातवेदो वि निक्ष्व ॥२५॥

4193. (८,३.२६ ) अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमर्त्यः ।
4194. (८,३.२६ ) शुचिः पावक ईड्यः ॥२६॥ {८}

4195. (८,४.१ ) इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उब्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः ।
4196. (८,४.१ ) परा शृणीतमचितो न्योषतं हतं नुदेथां नि शिशीतमत्त्रिणः ॥१॥

4197. (८,४.२ ) इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं तपुर्ययस्तु चरुरग्निमामिव ।
4198. (८,४.२ ) ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने ॥२॥

4199. (८,४.३ ) इन्द्रासोमा दुष्कृतो वव्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम् ।
4200. (८,४.३ ) यतो नैषां पुनरेकश्चनोदयत्तद्वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥३॥

4201. (८,४.४ ) इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवो वधं सं पृथिव्या अघशंसाय तर्हणम् ।
4202. (८,४.४ ) उत्तक्षतं स्वर्यं१ पर्वतेभ्यो येन रक्षो वावृधानं निजूर्वथः ॥४॥

4203. (८,४.५ ) इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवस्पर्यग्नितप्तेभिर्युवमश्महन्मभिः ।
4204. (८,४.५ ) तपुर्वधेभिरजरेभिरत्त्रिणो नि पर्शाने विध्यतं यन्तु निस्वरम् ॥५॥

4205. (८,४.६ ) इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्वेव वाजिना ।
4206. (८,४.६ ) यां वां होत्रां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपती इव जिन्वतम् ॥६॥

4207. (८,४.७ ) प्रति स्मरेथां तुजयद्भिरेवैर्हतं द्रुहो रक्षसो भङ्गुरावतः ।
4208. (८,४.७ ) इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्यो मा कदा चिदभिदासति द्रुहुः ॥७॥

4209. (८,४.८ ) यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः ।
4210. (८,४.८ ) आप इव काशिना सम्गृभीता असन्न् अस्त्वसतः इन्द्र वक्ता ॥८॥

4211. (८,४.९ ) ये पाकशंसं विहरन्त एवैर्ये वा भद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः ।
4212. (८,४.९ ) अहये वा तान् प्रददातु सोम आ वा दधातु निरृतेरुपष्ठे ॥९॥

4213. (८,४.१० ) यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्ने अश्वानां गवां यस्तनूनाम् ।
4214. (८,४.१० ) रिपु स्तेन स्तेयकृद्दभ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वा तना च ॥१०॥ {९}

4215. (८,४.११ ) परः सो अस्तु तन्वा तना च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः ।
4216. (८,४.११ ) प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ॥११॥

4217. (८,४.१२ ) सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते ।
4218. (८,४.१२ ) तस्योर्यत्सत्यं यतरदृजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यसत्॥१२॥

4219. (८,४.१३ ) न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम् ।
4220. (८,४.१३ ) हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥१३॥

4221. (८,४.१४ ) यदि वाहमनृतदेवो अस्मि मोघं वा देवामप्यूहे अग्ने ।
4222. (८,४.१४ ) किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निरृथं सचन्ताम् ॥१४॥

4223. (८,४.१५ ) अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पुरुषस्य ।
4224. (८,४.१५ ) अधा स वीरैर्दशभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥१५॥

4225. (८,४.१६ ) यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शिचिरस्मीत्याह ।
4226. (८,४.१६ ) इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥१६॥

4227. (८,४.१७ ) प्र या जिगाति खर्गलेव नक्तमप द्रुहुस्तन्वं१ गूहमाना ।
4228. (८,४.१७ ) वव्रमनन्तमव सा पदीष्टिअ ग्रावाणो घ्नन्तु रक्षस उपब्दैः ॥१७॥

4229. (८,४.१८ ) वि तिष्ठध्वं मरुतो विक्ष्विछत गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन् ।
4230. (८,४.१८ ) वयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥१८॥

4231. (८,४.१९ ) प्र वर्तय दिवोऽश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्सं शिशाधि ।
4232. (८,४.१९ ) प्राक्तो अपाक्तो अधरादुदक्तोऽभि जहि रक्षसः पर्वतेन ॥१९॥

4233. (८,४.२० ) एत उ त्ये पतयन्ति श्वयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम् ।
4234. (८,४.२० ) शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नुनं सृजदशनिं यातुमद्भ्यः ॥२०॥ {१०}

4235. (८,४.२१ ) इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरो हविर्मथीनामभ्याविवासताम् ।
4236. (८,४.२१ ) अभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन्त्सत एतु रक्षसः ॥२१॥

4237. (८,४.२२ ) उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।
4238. (८,४.२२ ) सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥२२॥

4239. (८,४.२३ ) मा नो रक्षो अभि नड्यातुमावदपोछन्तु मिथुना ये किमीदिनः ।
4240. (८,४.२३ ) पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पात्वस्मान् ॥२३॥

4241. (८,४.२४ ) इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियं मायया शाशदानाम् ।
4242. (८,४.२४ ) विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दृशन्त्सूर्यमुच्चरन्तम् ॥२४॥
4243. (८,४.२५ ) प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम् ।
4244. (८,४.२५ ) रक्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातुमद्भ्यः ॥२५॥ {११}

4245. (८,५.१ ) अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते ।
4246. (८,५.१ ) वीर्यवान्त्सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः ॥१॥

4247. (८,५.२ ) अयं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः ।
4248. (८,५.२ ) प्रत्यक्कृत्या दूषयन्न् एति वीरः ॥२॥

4249. (८,५.३ ) अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्न् अनेनासुरान् पराभावयन् मनीषी ।
4250. (८,५.३ ) अनेनाजयद्द्यावापृथिवी उभे इमे अनेनाजयत्प्रदिशश्चतस्रः ॥३॥

4251. (८,५.४ ) अयं स्राक्त्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः ।
4252. (८,५.४ ) ओजस्वान् विमृधो वशी सो अस्मान् पातु सर्वतः ॥४॥

4253. (८,५.५ ) तदग्निराह तदु सोम आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ।
4254. (८,५.५ ) ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥५॥

4255. (८,५.६ ) अन्तर्दधे द्यावापृथिवी उताहरुत सूर्यम् ।
4256. (८,५.६ ) ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥६॥

4257. (८,५.७ ) ये स्राक्त्यं मणिं जना वर्माणि कृण्वते ।
4258. (८,५.७ ) सूर्य इव दिवमारुह्य वि कृत्या बाधते वशी ॥७॥

4259. (८,५.८ ) स्राक्त्येन मणिना ऋषिणेव मनीषिणा ।
4260. (८,५.८ ) अजैषं सर्वाः पृतना वि मृधो हन्मि रक्षसः ॥८॥

4261. (८,५.९ ) याः कृत्या आङ्गिरसीर्याः कृत्या आसुरीर्याः ।
4262. (८,५.९ ) कृत्याः स्वयंकृता या उ चान्येभिराभृताः ।
4263. (८,५.९ ) उभयीस्ताः परा यन्तु परावतो नवतिं नाव्या अति ॥९॥

4264. (८,५.१० ) अस्मै मणिं वर्म बध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः ।
4265. (८,५.१० ) प्रजापतिः परमेष्ठी विराड्वैश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥१०॥ {१२}

4266. (८,५.११ ) उत्तमो अस्योषधीनामनड्वान् जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव ।
4267. (८,५.११ड्) यमैछामाविदाम तं प्रतिस्पाशनमन्तितम् ॥११॥

4268. (८,५.१२ ) स इद्व्याघ्रो भवत्यथो सिंहो अथो वृषा ।
4269. (८,५.१२ ) अथो सपत्नकर्शनो यो बिभर्तीमं मणिम् ॥१२॥

4270. (८,५.१३ ) नैनं घ्नन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः ।
4271. (८,५.१३ ) सर्वा दिशो वि राजति यो बिभर्तीमं मणिम् ॥१३॥

4272. (८,५.१४ ) कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत्।
4273. (८,५.१४ ) अबिभस्त्वेन्द्रो मानुषे बिभ्रत्संश्रेषिणेऽजयत्।
4274. (८,५.१४ ) मणिं सहस्रवीर्यं वर्म देवा अकृण्वत ॥१४॥

4275. (८,५.१५ ) यस्त्वा कृत्याभिर्यस्त्वा दीक्षाभिर्यज्ञैर्यस्त्वा जिघांसति ।
4276. (८,५.१५ ) प्रत्यक्त्वमिन्द्र तं जहि वज्रेण शतपर्वणा ॥१५॥

4277. (८,५.१६ ) अयमिद्वै प्रतीवर्त ओजस्वान् संजयो मणिः ।
4278. (८,५.१६ ) प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥१६॥

4279. (८,५.१७ ) असपत्नं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात्।
4280. (८,५.१७ ) इन्द्रासपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरस्कृधि ॥१७॥

4281. (८,५.१८ ) वर्म मे द्यावापृथिवी वर्माहर्वर्म सूर्यः ।
4282. (८,५.१८ ) वर्म म इन्द्रश्चाग्निश्च वर्म धाता दधातु मे ॥१८॥

4283. (८,५.१९ ) ऐन्द्राग्नं वर्म बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नातिविध्यन्ति सर्वे ।
4284. (८,५.१९ ) तन् मे तन्वं त्रायतां सर्वतो बृहदायुष्मां जरदष्टिर्यथासानि ॥१९॥

4285. (८,५.२० ) आ मारुक्षद्देवमणिर्मह्या अरिष्टतातये ।
4286. (८,५.२० ) इमं मेथिमभिसंविशध्वं तनूपानं त्रिवरूथमोजसे ॥२०॥

4287. (८,५.२१ ) अस्मिन्न् इन्द्रो नि दधातु नृम्णमिमं देवासो अभिसंविशध्वम् ।
4288. (८,५.२१ ) दीर्घायुत्वाय शतशारदायायुष्मान् जरदष्टिर्यथासत्॥२१॥

4289. (८,५.२२ ) स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी ।
4290. (८,५.२२ ) इन्द्रो बध्नातु ते मणिं जिगीवामपराजितः ।
4291. (८,५.२२ ) सोमपा अभयङ्करो वृषा ।

4292. (८,६.१ ) यौ ते मातोन्ममार्ज जातायाः पतिवेदनौ ।
4293. (८,६.१ ) दुर्णामा तत्र मा गृधदलिंश उत वत्सपः ॥१॥

4294. (८,६.२ ) पलालानुपलालौ शर्कुं कोकं मलिम्लुचं पलीजकम् ।
4295. (८,६.२ ) आश्रेषं वव्रिवाससमृक्षग्रीवं प्रमीलिनम् ॥२॥

4296. (८,६.३ ) मा सं वृतो मोप सृप ऊरू माव सृपोऽन्तरा ।
4297. (८,६.३ ) कृणोम्यस्यै भेषजं बजं दुर्णामचातनम् ॥३॥

4298. (८,६.४ ) दुर्णामा च सुनामा चोभा सम्वृतमिछतः ।
4299. (८,६.४ ) अरायान् अप हन्मः सुनामा स्त्रैणमिछताम् ॥४॥

4300. (८,६.५ ) यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः ।
4301. (८,६.५ ) अरायान् अस्या मुष्काभ्यां भंससोऽप हन्मसि ॥५॥

4302. (८,६.६ ) अनुजिघ्रं प्रमृशन्तं क्रव्यादमुत रेरिहम् ।
4303. (८,६.६ ) अरायां छ्वकिष्किणो बजः पिङ्गो अनीनशत्॥६॥

4304. (८,६.७ ) यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता भूत्वा पितेव च ।
4305. (८,६.७ ) बजस्तान्त्सहतामितः क्लीबरूपांस्तिरीटिनः ॥७॥

4306. (८,६.८ ) यस्त्वा स्वपन्तीं त्सरति यस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम् ।
4307. (८,६.८ ) छायामिव प्र तान्त्सूर्यः परिक्रामन्न् अनीनशत्॥८॥

4308. (८,६.९ ) यः कृणोति मृतवत्सामवतोकामिमां स्त्रियम् ।
4309. (८,६.९ ) तमोषधे त्वं नाशयास्याः कमलमञ्जिवम् ॥९॥

4310. (८,६.१० ) ये शालाः परिनृत्यन्ति सायं गर्दभनादिनः ।
4311. (८,६.१० ) कुसूला ये च कुक्षिलाः ककुभाः करुमाः स्रिमाः ।
4312. (८,६.१० ) तान् ओषधे त्वं गन्धेन विषूचीनान् वि नाशय ॥१०॥ {१४}

4313. (८,६.११ ) ये कुकुन्धाः कुकिरभाः कृत्तीर्दूर्शानि बिभ्रति ।
4314. (८,६.११ ) क्लीबा इव प्रनृत्यन्तो वने ये कुर्वते घोषं तान् इतो नाशयामसि ॥११॥

4315. (८,६.१२ ) ये सूर्यं न तितिक्षन्त आतपन्तममुं दिवः ।
4316. (८,६.१२ ) अरायान् बस्तवासिनो दुर्गन्धींल्लोहितास्यान् मककान् नाशयामसि ॥१२॥

4317. (८,६.१३ ) य आत्मानमतिमात्रमंस आधाय बिभ्रति ।
4318. (८,६.१३ ) स्त्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय ॥१३॥

4319. (८,६.१४ ) ये पूर्वे बध्वो यन्ति हस्ते शृङ्गानि बिभ्रतः ।
4320. (८,६.१४ ) आपाकेस्थाः प्रहासिन स्तम्बे ये कुर्वते ज्योतिस्तान् इतो नाशयामसि ॥१४॥

4321. (८,६.१५ ) येषां पश्चात्प्रपदानि पुरः पार्ष्णीः पुरो मुखा ।
4322. (८,६.१५ ) खलजाः शकधूमजा उरुण्डा ये च मट्मटाः कुम्भमुष्का अयाशवः ।
4323. (८,६.१५ ) तान् अस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेन नाशय ॥१५॥

4324. (८,६.१६ ) पर्यस्ताक्षा अप्रचङ्कशा अस्त्रैणाः सन्तु पण्डगाः ।
4325. (८,६.१६ ) अव भेषज पादय य इमां संविवृत्सत्यपतिः स्वपतिं स्त्रियम् ॥१६॥

4326. (८,६.१७ ) उद्धर्षिणं मुनिकेशं जम्भयन्तं मरीमृशम् ।
4327. (८,६.१७ ) उपेषन्तमुदुम्बलं तुण्डेलमुत शालुडम् ।
4328. (८,६.१७ ) पदा प्र विध्य पार्ष्ण्या स्थालीं गौरिव स्पन्दना ॥१७॥

4329. (८,६.१८ ) यस्ते गर्भं प्रतिमृशाज्जातं वा मारयाति ते ।
4330. (८,६.१८ ) पिङ्गस्तमुग्रधन्वा कृणोतु हृदयाविधम् ॥१८॥

4331. (८,६.१९ ) ये अम्नो जतान् मारयन्ति सूतिका अनुशेरते ।
4332. (८,६.१९ ) स्त्रीभागान् पिङ्गो गन्धर्वान् वातो अभ्रमिवाजतु ॥१९॥

4333. (८,६.२० ) परिसृष्टं धरयतु यद्धितं माव पादि तत्।
4334. (८,६.२० ) गर्भं त उग्रौ रक्षतां भेषजौ नीविभार्यौ ॥२०॥ {१५}

4335. (८,६.२१ ) पवीनसात्तङ्गल्वाच्छायकादुत नग्नकात्।
4336. (८,६.२१ ) प्रजायै पत्ये त्वा पिङ्गः परि पातु किमीदिनः ॥२१॥

4337. (८,६.२२ ) द्व्यास्याच्चतुरक्षात्पञ्चपदादनङ्गुरेः ।
4338. (८,६.२२ ) वृन्तादभि प्रसर्पतः परि पाहि वरीवृतात्॥२२॥

4339. (८,६.२३ ) य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः ।
4340. (८,६.२३ ) गर्भान् खादन्ति केशवास्तान् इतो नाशयामसि ॥२३॥

4341. (८,६.२४ ) ये सूर्यात्परिसर्पन्ति स्नुषेव श्वशुरादधि ।
4342. (८,६.२४ ) बजश्च तेषां पिङ्गश्च हृदयेऽधि नि विध्यताम् ॥२४॥

4343. (८,६.२५ ) पिङ्ग रक्ष जायमानं मा पुमांसं स्त्रियं क्रन् ।
4344. (८,६.२५ ) आण्डादो गर्भान् मा दभन् बाधस्वेतः किमीदिनः ॥२५॥

4345. (८,६.२६ ) अप्रजास्त्वं मार्तवत्समाद्रोदमघमावयम् ।
4346. (८,६.२६ ) वृक्षादिव स्रजं कृत्वाप्रिये प्रति मुञ्च तत्॥२६॥ {१६}

4347. (८,७.१ ) या बभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरुत पृश्नयः ।
4348. (८,७.१ ) असिक्नीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अछावदामसि ॥१॥

4349. (८,७.२ ) त्रायन्तामिमं पुरुसं यक्ष्माद्देवेषितादधि ।
4350. (८,७.२ ) यासां द्यौः पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव ॥२॥

4351. (८,७.३ ) आपो अग्रं दिव्या ओषधयः ।
4352. (८,७.३ ) तास्ते यक्ष्ममेनस्यमङ्गादङ्गादनीनशन् ॥३॥

4353. (८,७.४ ) प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुङ्गाः प्रतन्वतीरोषधीरा वदामि ।
4354. (८,७.४ ) अंशुमतीः कण्डिनीर्या विशाखा ह्वयामि ते वीरुधो वैश्वदेवीरुग्राः पुरुषजीवनीः ॥४॥

4355. (८,७.५ ) यद्वः सहः सहमाना वीर्यं१ यच्च वो बलम् ।
4356. (८,७.५ ) तेनेममस्माद्यक्ष्मात्पुरुषं मुञ्चतौषधीरथो कृणोमि भेषजम् ॥५॥

4357. (८,७.६ ) जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।
4358. (८,७.६ ) अरुन्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥६॥

4359. (८,७.७ ) इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीर्वचसो मम ।
4360. (८,७.७ ) यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥७॥

4361. (८,७.८ ) अग्नेर्घासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवाः ।
4362. (८,७.८ ) ध्रुवाः सहस्रनाम्नीर्भेषजीः सन्त्वाभृताः ॥८॥

4363. (८,७.९ ) अवकोल्बा उदकात्मान ओषधयः ।
4364. (८,७.९ ) व्यृषन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्ग्यः ॥९॥

4365. (८,७.१० ) उन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा उग्रा या विषदूषनीः ।
4366. (८,७.१० ) अथो बलासनाशनीः कृत्यादूषणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोषधीः ॥१०॥ {१७}

4367. (८,७.११ ) अपक्रीताः सहीयसीर्वीरुधो या अभिष्टुताः ।
4368. (८,७.११ ) त्रायन्तामस्मिन् ग्रामे गामश्वं पुरुषं पशुम् ॥११॥

4369. (८,७.१२ ) मधुमन् मूलं मधुमदग्रमासां मधुमन् मध्यं वीरुधां बभूव ।
4370. (८,७.१२ ) मधुमत्पर्णं मधुमत्पुष्पमासां मधोः सम्भक्ता अमृतस्य भक्षो घृतमन्नं दुह्रतां गोपुरोगवम् ॥१२॥

4371. (८,७.१३ ) यावतीः कियतीश्चेमाः पृथिव्यामध्योषधीः ।
4372. (८,७.१३ ) ता मा सहस्रपर्ण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः ॥१३॥

4373. (८,७.१४ ) वैयाघ्रो मणिर्वीरुधां त्रायमानोऽभिशस्तिपाः ।
4374. (८,७.१४ ) अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप हन्त्वधि दूरमस्मत्॥१४॥

4375. (८,७.१५ ) सिंहस्येव स्तनथोः सं विजन्तेऽग्नेरिव विजन्ते आभृताभ्यः ।
4376. (८,७.१५ ) गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्भिरतिनुत्तो नाव्या एतु स्रोत्याः ॥१५॥

4377. (८,७.१६ ) मुमुचाना ओषधयोऽग्नेर्वैश्वानरादधि ।
4378. (८,७.१६ ) भूमिं संतन्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः ॥१६॥

4379. (८,७.१७ ) या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च ।
4380. (८,७.१७ ) ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥१७॥

4381. (८,७.१८ ) याश्चाहं वेद वीरुधो याश्च पश्यामि चक्षुषा ।
4382. (८,७.१८ ) अज्ञाता जानीमश्च या यासु विद्म च संभृतम् ॥१८॥

4383. (८,७.१९ ) सर्वाः समग्रा ओषधीर्बोधन्तु वचसो मम ।
4384. (८,७.१९ ) यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥१९॥

4385. (८,७.२० ) अश्वत्थो दर्भो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः ।
4386. (८,७.२० ) व्रीहिर्यवश्च भेषजौ दिवसि पुत्रावमर्त्यौ ॥२०॥ {१८}

4387. (८,७.२१ ) उज्जिहीध्वे स्तनयत्यभिक्रन्दत्योषधीः ।
4388. (८,७.२१ ) यदा वः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥२१॥
4389. (८,७.२२ ) तस्यामृतस्येमं बलं पुरुषं पययामसि ।
4390. (८,७.२२ ) अथो कृणोमि भेषजं यथासच्छतहायनः ॥२२॥

4391. (८,७.२३ ) वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम् ।
4392. (८,७.२३ ) सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥२३॥

4393. (८,७.२४ ) याः सुपर्णा आङ्गिरसीर्दिव्या या रघतो विदुः ।
4394. (८,७.२४ ) वयांसि हंसा या विदुर्यास्च सर्वे पतत्रिणः ।
4395. (८,७.२४ ) मृगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥२४॥

4396. (८,७.२५ ) यावतीनामोषधीनां गावः प्राश्नन्त्यघ्न्या यवतीनामजावयः ।
4397. (८,७.२५ ) तावतीस्तुभ्यमोषधीः शर्म यछन्त्वाभृताः ॥२५॥

4398. (८,७.२६ ) यावतीषु मनुष्या भेषजं भिषजो विदुः ।
4399. (८,७.२६ ) तावतीर्विश्वभेषजीरा भरामि त्वामभि ॥२६॥

4400. (८,७.२७ ) पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीरफला उत ।
4401. (८,७.२७ ) संमातर इव दुह्रामस्मा अरिष्टतातये ॥२७॥

4402. (८,७.२८ ) उत्त्वाहार्षं पञ्चशलादथो दशशलादुत ।
4403. (८,७.२८ ) अथो यमस्य पड्वीशाद्विश्वस्माद्देवकिल्बिषात्॥२८॥ {१९}
4404. (८,८.१ ) इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरंदरः ।
4405. (८,८.१ ) यथा हनाम सेना अमित्राणां सहस्रशः ॥१॥

4406. (८,८.२ ) पूतिरज्जुरुपध्मानी पूतिं सेनां कृणोत्वमूम् ।
4407. (८,८.२ ) धूममग्निं परादृश्याऽमित्रा हृत्स्वा दधतां भयम् ॥२॥

4408. (८,८.३ ) अमून् अश्वत्थ निः शृणीहि खादामून् खदिराजिरम् ।
4409. (८,८.३ ) ताजद्भङ्ग इव भजन्तां हन्त्वेनान् वधको वधैः ॥३॥

4410. (८,८.४ ) परुषान् अमून् परुषाह्वः कृणोतु हन्त्वेनान् वधको वधैः ।
4411. (८,८.४ ) क्षिप्रं शर इव भजन्तां बृहज्जालेन संदिताः ॥४॥

4412. (८,८.५ ) अन्तरिक्षं जालमासीज्जालदण्डा दिशो महीः ।
4413. (८,८.५ ) तेनाभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत्॥५॥

4414. (८,८.६ ) बृहद्धि जालं बृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः ।
4415. (८,८.६ ) तेन शत्रून् अभि सर्वान् न्युब्ज यथा न मुच्यातै कतमश्चनैषाम् ॥६॥

4416. (८,८.७ ) बृहत्ते जालं बृहत इन्द्र शूर सहस्रार्घस्य शतवीर्यस्य ।
4417. (८,८.७ ) तेन शतं सहस्रमयुतं न्यर्बुदं जघान शक्रो दस्यूनामभिधाय सेनया ॥७॥

4418. (८,८.८ ) अयं लोको जालमासीच्छक्रस्य महतो महान् ।
4419. (८,८.८ ) तेनाहमिन्द्रजालेनामूंस्तमसाभि दधामि सर्वान् ॥८॥

4420. (८,८.९ ) सेदिरुग्रा व्यृद्धिरार्तिश्चानपवाचना ।
4421. (८,८.९ ) श्रमस्तन्द्रीश्च मोहश्च तैरमून् अभि दधामि सर्वान् ॥९॥

4422. (८,८.१० ) मृत्यवेऽमून् प्र यछामि मृत्युपाशैरमी सिताः ।
4423. (८,८.१० ) मृत्योर्ये अघला दूतास्तेभ्य एनान् प्रति नयामि बद्ध्वा ॥१०॥ {२०}

4424. (८,८.११ ) नयतामून् मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत ।
4425. (८,८.११ ) परःसहस्रा हन्यन्तां तृणेढ्वेनान् मत्यं भवस्य ॥११॥

4426. (८,८.१२ ) साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्य यन्त्योजसा ।
4427. (८,८.१२ ) रुद्रा एकं वसव एकमादित्यैरेक उद्यतः ॥१२॥

4428. (८,८.१३ ) विश्वे देवाः उपरिष्टादुब्जन्तो यन्त्वोजसा ।
4429. (८,८.१३ ) मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो महीम् ॥१३॥

4430. (८,८.१४ ) वनस्पतीन् वानस्पत्यान् ओषधीरुत वीरुधः ।
4431. (८,८.१४ ) द्विपाच्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममूं हनन् ॥१४॥

4432. (८,८.१५ ) गन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितॄन् ।
4433. (८,८.१५ ) दृष्टान् अदृष्टान् इष्णामि यथा सेनाममूं हनन् ॥१५॥

4434. (८,८.१६ ) इम उप्ता मृत्युपाशा यान् आक्रम्य न मुच्यसे ।
4435. (८,८.१६ ) अमुष्या हन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्रशः ॥१६॥

4436. (८,८.१७ ) घर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्रहः ।
4437. (८,८.१७ ) भवश्च पृश्निबाहुश्च शर्व सेनाममूं हतम् ॥१७॥

4438. (८,८.१८ ) मृत्योराषमा पद्यन्तां क्षुधं सेदिं वधं भयम् ।
4439. (८,८.१८ ) इन्द्रश्चाक्षुजालाभ्यां शर्व सेनाममूं हतम् ॥१८॥

4440. (८,८.१९ ) पराजिताः प्र त्रसतामित्रा नुत्ता धावत ब्रह्मणा ।
4441. (८,८.१९ ) बृहस्पतिप्रनुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन ॥१९॥

4442. (८,८.२० ) अव पद्यन्तामेषामायुधानि मा शकन् प्रतिधामिषुम् ।
4443. (८,८.२० ) अथैषां बहु बिभ्यतामिषवः घ्नन्तु मर्मणि ॥२०॥

4444. (८,८.२१ ) सं क्रोशतामेनान् द्यावापृथिवी समन्तरिक्षं सह देवताभिः ।
4445. (८,८.२१ ) मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उप यन्तु मृत्युम् ॥२१॥

4446. (८,८.२२ ) दिशश्चतस्रोऽश्वतर्यो देवरथस्य पुरोदाशाः शफा अन्तरिक्षमुद्धिः ।
4447. (८,८.२२ ) द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोऽभीशवोऽन्तर्देशाः किम्करा वाक्परिरथ्यम् ॥२२॥

4448. (८,८.२३ ) संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीषाग्नी रथमुखम् ।
4449. (८,८.२३ ) इन्द्रः सव्यष्ठाश्चन्द्रमाः सारथिः ॥२३॥

4450. (८,८.२४ ) इतो जयेतो वि जय सं जय जय स्वाहा ।
4451. (८,८.२४ ) इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः ।
4452. (८,८.२४ ) नीललोहितेनामून् अभ्यवतनोमि ॥२४॥ {२१}

4453. (८,९.१ ) कुतस्तौ जातौ कतमः सो अर्धः कस्माल्लोकात्कतमस्याः पृथिव्याः ।
4454. (८,९.१ ) वत्सौ विराजः सलिलादुदैतां तौ त्वा पृछामि कतरेण दुग्धा ॥१॥

4455. (८,९.२ ) यो अक्रन्दयत्सलिलं महित्वा योनिं कृत्वा त्रिभुजं शयानः ।
4456. (८,९.२ ) वत्सः कामदुघो विराजः स गुहा चक्रे तन्वः पराचैः ॥२॥

4457. (८,९.३ ) यानि त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थं वियुनक्ति वाचम् ।
4458. (८,९.३ ) ब्रह्मैनद्विद्यात्तपसा विपश्चिद्यस्मिन्न् एकं युज्यते यस्मिन्न् एकम् ॥३॥

4459. (८,९.४ ) बृहतः परि सामानि षष्ठात्पञ्चाधि निर्मिता ।
4460. (८,९.४ ) बृहद्बृहत्या निर्मितं कुतोऽधि बृहती मिता ॥४॥

4461. (८,९.५ ) बृहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता ।
4462. (८,९.५ ) माया ह जज्ञे मायाया मायाया मातली परि ॥५॥

4463. (८,९.६ ) वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्यावद्रोदसी विबबाधे अग्निः ।
4464. (८,९.६ ) ततः षष्ठादामुतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभि षष्ठमह्नः ॥६॥

4465. (८,९.७ ) षट्त्वा पृछाम ऋषयः कश्यपेमे त्वं हि युक्तं युयुक्षे योग्यं च ।
4466. (८,९.७ ) विराजमाहुर्ब्रह्मणः पितरं तां नो वि धेहि यतिधा सखिभ्यः ॥७॥

4467. (८,९.८ ) यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम् ।
4468. (८,९.८ ) यस्या व्रते प्रसवे यक्षमेजति सा विराटृषयः परमे व्योमन् ॥८॥

4469. (८,९.९ ) अप्राणैति प्राणेन प्राणतीनां विराट्स्वराजमभ्येति पश्चात्।
4470. (८,९.९ ) विश्वं मृशन्तीमभिरूपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम् ॥९॥

4471. (८,९.१० ) को विराजो मिथुनत्वं प्र वेद क ऋतून् क उ कल्पमस्याः ।
4472. (८,९.१० ) क्रमान् को अस्याः कतिधा विदुग्धान् को अस्या धाम कतिधा व्युष्टीः ॥१०॥ {२२}

4473. (८,९.११ ) इयमेव सा या प्रथमा व्यौछदास्वितरासु चरति प्रविष्टा ।
4474. (८,९.११ ) महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधूर्जिगाय नवगज्जनित्री ॥११॥

4475. (८,९.१२ ) छन्दःपक्षे उषसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेमे ।
4476. (८,९.१२ ) सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥१२॥

4477. (८,९.१३ ) ऋतस्य पन्थामनु तिस्र आगुस्त्रयो घर्मा अनु रेत आगुः ।
4478. (८,९.१३ ) प्रजामेका जिन्वत्यूर्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम् ॥१३॥

4479. (८,९.१४ ) अग्नीषोमावदधुर्या तुरीयासीद्यज्ञस्य पक्षावृषयः कल्पयन्तः ।
4480. (८,९.१४ ) गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीमनुष्टुभं बृहदर्कीं यजमानाय स्वराभरन्तीम् ॥१४॥

4481. (८,९.१५ ) पञ्च व्युष्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनाम्नीमृतवोऽनु पञ्च ।
4482. (८,९.१५ ) पञ्च दिशः पञ्चदशेन कॢप्तास्ता एकमूर्ध्नीरभि लोकमेकम् ॥१५॥

4483. (८,९.१६ ) षट्जाता भूता प्रथमजा ऋतस्य षटु सामानि षटहं वहन्ति ।
4484. (८,९.१६ ) षट्योगं सीरमनु सामसाम षटाहुर्द्यावापृथिवीः षटुर्वीः ॥१६॥

4485. (८,९.१७ ) षडाहुः शीतान् षडु मास उष्णान् ऋतुं नो ब्रूत यतमोऽतिरिक्तः ।
4486. (८,९.१७ ) सप्त सुपर्णाः कवयो नि षेदुः सप्त छन्दांस्यनु सप्त दीक्षाः ॥१७॥

4487. (८,९.१८ ) सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सप्त ऋतवो ह सप्त ।
4488. (८,९.१८ ) सप्ताज्यानि परि भूतमायन् ताः सप्तगृध्रा इति शुश्रुमा वयम् ॥१८॥

4489. (८,९.१९ ) सप्त छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्न् अध्यार्पितानि ।
4490. (८,९.१९ ) कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमार्पितानि ॥१९॥

4491. (८,९.२० ) कथं गायत्री त्रिवृतं व्याप कथं त्रिष्टुप्पञ्चदशेन कल्पते ।
4492. (८,९.२० ) त्रयस्त्रिंशेन जगती कथमनुष्टुप्कथमेकविंशः ॥२०॥ {२३}

4493. (८,९.२१ ) अष्ट जाता भूता प्रथमजा ऋतस्याष्टेन्द्र ऋत्विजो दैव्या ये ।
4494. (८,९.२१ ) अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्रास्तमीं रात्रिमभि हव्यमेति ॥२१॥

4495. (८,९.२२ ) इत्थं श्रेयो मन्यमानेदमागमं युष्माकं सख्ये अहमस्मि शेवा ।
4496. (८,९.२२ ) समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं चरति प्रजानन् ॥२२॥
4497. (८,९.२३ ) अष्टेन्द्रस्य षड्यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तधा ।
4498. (८,९.२३ ) अपो मनुष्यान् ओषधीस्तामु पञ्चानु सेचिरे ॥२३॥

4499. (८,९.२४ ) केवलीन्द्राय दुदुहे हि गृष्टिर्वशं पीयूषं प्रथमं दुहाना ।
4500. (८,९.२४ ) अथातर्पयच्चतुरश्चतुर्धा देवान् मनुष्यामसुरान् उत ऋषीन् ॥२४॥

4501. (८,९.२५ ) को नु गौः क एकऋषिः किमु धाम का आशिषः ।
4502. (८,९.२५ ) यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकर्तुः कतमो नु सः ॥२५॥

4503. (८,९.२६ ) एको गौरेक एकऋषिरेकं धामैकधाशिषः ।
4504. (८,९.२६ ) यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकर्तुर्नाति रिच्यते ॥२६॥ {२४}

4505. (८,१०.१ ) विराड्वा इदमग्र आसीत्तस्या जातायाः सर्वमबिभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥१॥

4506. (८,१०.२ ) सोदक्रामत्सा गार्हपत्ये न्यक्रामत्।
4507. (८,१०.२ ) गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद ॥२॥

4508. (८,१०.३ ) सोदक्रामत्साहवनीये न्यक्रामत्।
4509. (८,१०.३ ) यन्त्यस्य देवा देवहूतिं प्रियो देवानां भवति य एवं वेद ॥३॥

4510. (८,१०.४ ) सोदक्रामत्सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत्।
4511. (८,१०.४ ) यज्ञर्तो दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ॥४॥

4512. (८,१०.५ ) सोदक्रामत्सा सभायां न्यक्रामत्।
4513. (८,१०.५ ) यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥५॥

4514. (८,१०.६ ) सोदक्रामत्सा समितौ न्यक्रामत्।
4515. (८,१०.६ ) यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भवति य एवं वेद ॥६॥

4516. (८,१०.७ ) सोदक्रामत्सामन्त्रणे न्यक्रामत्।
4517. (८,१०.७ ) यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद ॥७॥ {२५}

4518. (८,१०.८ ) सोदक्रामत्सान्तरिक्षे चतुर्धा विक्रान्तातिष्ठत्॥८॥

4519. (८,१०.९ ) तां देवमनुष्या अब्रुवन्न् इयमेव तद्वेद यदुभय उपजीवेमेमामुप ह्वयामहा इति ॥९॥

4520. (८,१०.१० ) तामुपाह्वयन्त ॥१०॥

4521. (८,१०.११ ) ऊर्ज एहि स्वध एहि सूनृत एहीरावत्येहीति ॥११॥

4522. (८,१०.१२ ) तस्या इन्द्रो वत्स आसीद्गायत्र्यभिधान्यभ्रमूधः ॥१२॥

4523. (८,१०.१३ ) बृहच्च रथंतरं च द्वौ स्तनावास्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ ॥१३॥

4524. (८,१०.१४ ) ओषधीरेव रथंतरेण देवा अदुह्रन् व्यचो बृहता ॥१४॥

4525. (८,१०.१५ ) अपो वामदेव्येन यज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥१५॥

4526. (८,१०.१६ ) ओषधीरेवास्मै रथंतरं दुहे व्यचो बृहत्॥१६॥

4527. (८,१०.१७ ) अपो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञायज्ञियं य वेद ॥१७॥ {२६}

4528. (८,१०.१८ ) सोदक्रामत्सा वनस्पतीन् आगछत्तां वनस्पतयोऽघ्नत सा संवत्सरे समभवत्।
4529. (८,१०.१८ ) तस्माद्वनस्पतीनां संवत्सरे वृक्णमपि रोहति वृश्चतेऽस्याप्रियो भ्रातृव्यो य एवं वेद ॥१८॥

4530. (८,१०.१९ ) सोदक्रामत्सा पितॄन् आगछत्तां पितरोऽघ्नत सा मासि समभवत्।
4531. (८,१०.१९ ) तस्मात्पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पितृयाणं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥१९॥

4532. (८,१०.२० ) सोदक्रामत्सा देवान् आगछत्तां देवा अघ्नत सार्धमासे समभवत्।
4533. (८,१०.२० ) तस्माद्देवेभ्योऽर्धमासे वषट्कुर्वन्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥२०॥

4534. (८,१०.२१ ) सोदक्रामत्सा मनुष्यान् आगछत्तां मनुष्या अघ्नत सा सद्यः समभवत्।
4535. (८,१०.२१ ) तस्मान् मनुष्येभ्य उभयद्युरुप हरन्त्युपास्य गृहे हरन्ति य एवं वेद ॥२१॥ {२७}

4536. (८,१०.२२ ) सोदक्रामत्सासुरान् आगछत्तामसुरा उपाह्वयन्त माय एहीति ।
4537. (८,१०.२२ ) तस्या विरोचनः प्राह्रादिर्वत्स आसीदयस्पात्रं पात्रम् ।
4538. (८,१०.२२ ) तां द्विमूर्धार्त्व्योऽधोक्तां मायामेवाधोक्॥
4539. (८,१०.२२ ) तां मायामसुरा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥२२॥

4540. (८,१०.२३ ) सोदक्रामत्सा पितॄन् आगछत्तां पितर उपाह्वयन्त स्वध एहीति ।
4541. (८,१०.२३ ) तस्या यमो राजा वत्स आसीद्रजतपात्रं पात्रम् ।
4542. (८,१०.२३ ) तामन्तको मार्त्यवोऽधोक्तां स्वधामेवाधोक्।
4543. (८,१०.२३ ) तां स्वधां पितर उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥२३॥

4544. (८,१०.२४ ) सोदक्रामत्सा मनुष्यान् आगछत्तां मनुष्या उपाह्वयन्तेरावत्येहीति ।
4545. (८,१०.२४ ) तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत्पृथिवी पात्रम् ।
4546. (८,१०.२४ ) तां पृथी वैन्योऽधोक्तां कृषिं च सस्यं चाधोक्।
4547. (८,१०.२४ ) ते स्वधां कृषिं च सस्यं च मनुष्या उप जीवन्ति कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥२४॥

4548. (८,१०.२५ ) सोदक्रामत्सा सप्तऋषीन् आगछत्तां सप्तऋषय उपाह्वयन्त ब्रह्मण्वत्येहीति ।
4549. (८,१०.२५ ) तस्याः सोमो राजा वत्स आसीच्छन्दः पात्रम् ।
4550. (८,१०.२५ ) तां बृहस्पतिराङ्गिरसोऽधोक्तां ब्रह्म च तपश्चाधोक्।
4551. (८,१०.२५ ) तद्ब्रह्म च तपश्च सप्तऋषय उप जीवन्ति ब्रह्मवर्चस्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥२५॥ {२८}

4552. (८,१०.२६ ) सोदक्रामत्सा देवान् आगछत्तां देवा उपाह्वयन्तोर्ज एहीति ।
4553. (८,१०.२६ ) तस्या इन्द्रो वत्स आसीच्चमसः पात्रम् ।
4554. (८,१०.२६ ) तां देवः सविताधोक्तामूर्जामेवाधोक्।
4555. (८,१०.२६ ) तामूर्जां देवा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥२६॥

4556. (८,१०.२७ ) सोदक्रामत्सा गन्धर्वाप्सरस आगछत्तां गन्धर्वाप्सरस उपाह्वयन्त पुण्यगन्ध एहीति ।
4557. (८,१०.२७ ) तस्याश्चित्ररथः सौर्यवर्चसो वत्स आसीत्पुष्करपर्णं पात्रम् ।
4558. (८,१०.२७ ) तां वसुरुचिः सौर्यवर्चसोऽधोक्तां पुण्यमेव गन्धमधोक्।
4559. (८,१०.२७ ) तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप जीवन्ति पुण्यगन्धिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥२७॥

4560. (८,१०.२८ ) सोदक्रामत्सेतरजनान् आगछत्तामितरजना उपाह्वयन्त तिरोध एहीति ।
4561. (८,१०.२८ ) तस्याः कुबेरो वैश्रवणो वत्स आसीदामपात्रं पात्रम् ।
4562. (८,१०.२८ ) तां रजतनाभिः कबेरकोऽधोक्तां तिरोधामेवाधोक्।
4563. (८,१०.२८ ) तां तिरोधामतिरजना पितर उप जीवन्ति तिरो धत्ते सर्वं पाप्मानमुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥२८॥

4564. (८,१०.२९ ) सोदक्रामत्सा सर्पान् आगछत्तां सर्पा उपाह्वयन्त विषवत्येहीति ।
4565. (८,१०.२९ ) तस्यास्तक्षको वैशलेयो वत्स आसीदलाबुपात्रं पात्रम् ।
4566. (८,१०.२९ ) तां धृतराष्ट्र ऐरावतोऽधोक्तां विषमेवाधोक्।
4567. (८,१०.२९ ) तद्विषं सर्वा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥२९॥ {२९}

4568. (८,१०.३० ) तद्यस्मा एवं विदुषेऽलाबुनाभिषिञ्चेत्प्रत्याहन्यात्॥३०॥

4569. (८,१०.३१ ) न च प्रत्याहन्यान् मनसा त्वा प्रत्याहन्मीति प्रत्याहन्यात्॥३१॥

4570. (८,१०.३२ ) यत्प्रत्याहन्ति विषमेव तत्प्रत्याहन्ति ॥३२॥

4571. (८,१०.३३ ) विषमेवास्याप्रियं भ्रातृव्यमनुविषिच्यते य एवं वेद ॥३३॥ {३०}
4572. (९,१.१ ) दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात्समुद्रादग्नेर्वातान् मधुकशा हि जज्ञे ।
4573. (९,१.१ ) तां चायित्वामृतं वसानां हृद्भिः प्रजाः प्रति नन्दन्ति सर्वाः ॥१॥

4574. (९,१.२ ) महत्पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत रेत आहुः ।
4575. (९,१.२ ) यत ऐति मधुकशा रराणा तत्प्राणस्तदमृतं निविष्टम् ॥२॥

4576. (९,१.३ ) पश्यन्त्यस्याश्चरितं पृथिव्यां पृथङ्नरो बहुधा मीमांसमानाः ।
4577. (९,१.३ ) अग्नेर्वातान् मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नप्तिः ॥३॥

4578. (९,१.४ ) मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः ।
4579. (९,१.४ ) हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महान् भर्गश्चरति मर्त्येषु ॥४॥

4580. (९,१.५ ) मधोः कशामजनयन्त देवास्तस्या गर्भो अभवद्विश्वरूपः ।
4581. (९,१.५ ) तं जातं तरुणं पिपर्ति माता स जातो विश्वा भुवना वि चष्टे ॥५॥

4582. (९,१.६ ) कस्तं प्र वेद क उ तं चिकेत यो अस्या हृदः कलशः सोमधानो अक्षितः ।
4583. (९,१.६ ) ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन् मदेत ॥६॥

4584. (९,१.७ ) स तौ प्र वेद स उ तौ चिकेत यावस्याः स्तनौ सहस्रधारावक्षितौ ।
4585. (९,१.७ ) ऊर्जं दुहाते अनपस्फुरन्तौ ॥७॥

4586. (९,१.८ ) हिङ्करिक्रती बृहती वयोधा उच्चैर्घोषाभ्येति या व्रतम् ।
4587. (९,१.८ ) त्रीन् घर्मान् अभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥८॥

4588. (९,१.९ ) यामापीनामुपसीदन्त्यापः शाक्वरा वृषभा ये स्वराजः ।
4589. (९,१.९ ) ते वर्षन्ति ते वर्षयन्ति तद्विदे काममूर्जमापः ॥९॥

4590. (९,१.१० ) स्तनयित्नुस्ते वाक्प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यामधि ।
4591. (९,१.१० ) अग्नेर्वातान् मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नप्तिः ॥१०॥ {१}

4592. (९,१.११ ) यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनोर्भवति प्रियः ।
4593. (९,१.११ ) एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि ध्रियताम् ॥११॥

4594. (९,१.१२ ) यथा सोमो द्वितीये सवन इन्द्राग्न्योर्भवति प्रियः ।
4595. (९,१.१२ ) एवा म इन्द्राग्नी वर्च आत्मनि ध्रियताम् ॥१२॥

4596. (९,१.१३ ) यथा सोमस्तृतीये सवन ऋभूणां भवति प्रियः ।
4597. (९,१.१३ ) एवा म ऋभवो वर्च आत्मनि ध्रियताम् ॥१३॥

4598. (९,१.१४ ) मधु जनिषीय मधु वंसिषीय ।
4599. (९,१.१४ ) पयस्वान् अग्न आगमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥१४॥
4600. (९,१.१५ ) सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।
4601. (९,१.१५ ) विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥१५॥

4602. (९,१.१६ ) यथा मधु मधुकृतः संभरन्ति मधावधि ।
4603. (९,१.१६ ) एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि ध्रियताम् ॥१६॥

4604. (९,१.१७ ) यथा मक्षाः इदं मधु न्यञ्जन्ति मधावधि ।
4605. (९,१.१७ ) एवा मे अश्विना वर्चस्तेजो बलमोजश्च ध्रियताम् ॥१७॥

4606. (९,१.१८ ) यद्गिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्वेषु यन् मधु ।
4607. (९,१.१८ ) सुरायां सिच्यमानायां यत्तत्र मधु तन् मयि ॥१८॥

4608. (९,१.१९ ) अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती ।
4609. (९,१.१९ ) यथा वर्चस्वतीं वाचमावदानि जनामनु ॥१९॥

4610. (९,१.२० ) स्तनयित्नुस्ते वाक्प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यां दिवि ।
4611. (९,१.२० ) तां पशव उप जीवन्ति सर्वे तेनो सेषमूर्जं पिपर्ति ॥२०॥

4612. (९,१.२१ ) पृथिवी दण्डोऽन्तरिक्षं गर्भो द्यौः कशा विद्युत्प्रकशो हिरण्ययो बिन्दुः ॥२१॥

4613. (९,१.२२ ) यो वै कशायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान् भवति ।
4614. (९,१.२२ ) ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चानड्वांश्च व्रीहिश्च यवश्च मधु सप्तमम् ॥२२॥

4615. (९,१.२३ ) मधुमान् भवति मधुमदस्याहार्यं भवति ।
4616. (९,१.२३ ) मधुमतो लोकान् जयति य एवं वेद ॥२३॥

4617. (९,१.२४ ) यद्वीध्रे स्तनयति प्रजापतिरेव तत्प्रजाभ्यः प्रादुर्भवति ।
4618. (९,१.२४ ) तस्मात्प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजापतेऽनु मा बुध्यस्वेति ।
4619. (९,१.२४ ) अन्वेनं प्रजा अनु प्रजापतिर्बुध्यते य एवं वेद ॥२४॥ {२}

4620. (९,२.१ ) सपत्नहनमृषभं घृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन ।
4621. (९,२.१ ) नीचैः सपत्नान् मम पदय त्वमभिष्टुतो महता वीर्येण ॥१॥

4622. (९,२.२ ) यन् मे मनसो न प्रियं चक्षुषो यन् मे बभस्ति नाभिनन्दति ।
4623. (९,२.२ ) तद्दुष्वप्न्यं प्रति मुञ्चामि सपत्ने कामं स्तुत्वोदहं भिदेयम् ॥२॥

4624. (९,२.३ ) दुष्वप्न्यं काम दुरितं च कमाप्रजस्तामस्वगतामवर्तिम् ।
4625. (९,२.३ ) उग्र ईशानः प्रति मुञ्च तस्मिन् यो अस्मभ्यमंहूरणा चिकित्सात्॥३॥

4626. (९,२.४ ) नुदस्व काम प्र णुदस्व कामावर्तिं यन्तु मम ये सपत्नाः ।
4627. (९,२.४ ) तेषां नुत्तानामधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निर्दह त्वम् ॥४॥

4628. (९,२.५ ) सा ते काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहुर्वाचं कवयो विराजम् ।
4629. (९,२.५ ) तया सपत्नान् परि वृङ्ग्धि ये मम पर्येनान् प्राणः पशवो जीवनं वृणक्तु ॥५॥

4630. (९,२.६ ) कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोर्बलेन सवितुः सवेन ।
4631. (९,२.६ ) अग्नेर्होत्रेण प्र णुदे सपत्नां छम्बीव नावमुदकेषु धीरः ॥६॥

4632. (९,२.७ ) अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु मह्यमसपत्नमेव ।
4633. (९,२.७ ) विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम् ॥७॥

4634. (९,२.८ ) इदमाज्यं घृतवज्जुषाणाः कामज्येष्ठा इह मादयध्वम् ।
4635. (९,२.८ ) कृण्वन्तो मह्यमसपत्नमेव ॥८॥

4636. (९,२.९ ) इन्द्राग्नी काम सरथं हि भूत्वा नीचैः सपत्नान् मम पादयाथः ।
4637. (९,२.९ ) तेषां पन्नानामधमा तमांस्यग्ने वास्तून्यनुनिर्दह त्वम् ॥९॥

4638. (९,२.१० ) जहि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव पादयैनान् ।
4639. (९,२.१० ) निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कतमच्चनाहः ॥१०॥ {३}

4640. (९,२.११ ) अवधीत्कामो मम ये सपत्ना उरुं लोकमकरन् मह्यमेधतुम् ।
4641. (९,२.११ ) मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो मह्यं षडुर्वीर्घृतमा वहन्तु ॥११॥

4642. (९,२.१२ ) तेऽधराञ्चः प्र प्लवन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात्।
4643. (९,२.१२ ) न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम् ॥१२॥

4644. (९,२.१३ ) अग्निर्यव इन्द्रो यवः सोमो यवः ।
4645. (९,२.१३ ) यवयावानो देवा यवयन्त्वेनम् ॥१३॥

4646. (९,२.१४ ) असर्ववीरश्चरतु प्रणुत्तो द्वेष्यो मित्रानां परिवर्ग्यः स्वानाम् ।
4647. (९,२.१४ ) उत पृथिव्यामव स्यन्ति विद्युत उग्रो वो देवः प्र मृणत्सपत्नान् ॥१४॥

4648. (९,२.१५ ) च्युता चेयं बृहत्यच्युता च विद्युद्बिभर्ति स्तनयित्नूंश्च सर्वान् ।
4649. (९,२.१५ ) उद्यन्न् आदित्यो द्रविणेन तेजसा नीचैः सपत्नान् नुदतां मे सहस्वान् ॥१५॥

4650. (९,२.१६ ) यत्ते काम शर्म त्रिवरूथमुद्भु ब्रह्म वर्म विततमनतिव्याध्यं कृतम् ।
4651. (९,२.१६ ) तेन सपत्नान् परि वृङ्ग्धि ये मम पर्येनान् प्राणः पशवो जीवनं वृणक्तु ॥१६॥

4652. (९,२.१७ ) येन देवा असुरान् प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यून् अधमं तमो निनाय ।
4653. (९,२.१७ ) तेन त्वं काम मम ये सपत्नास्तान् अस्माल्लोकात्प्र णुदस्व दूरम् ॥१७॥

4654. (९,२.१८ ) यथा देवा असुरान् प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यून् अधमं तमो बबाधे ।
4655. (९,२.१८ ) तथा त्वं काम मम ये सपत्नास्तान् अस्माल्लोकात्प्र णुदस्व दूरम् ॥१८॥

4656. (९,२.१९ ) कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः ।
4657. (९,२.१९ ) ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्कृनोमि ॥१९॥

4658. (९,२.२० ) यावती द्यावापृथिवी वरिम्णा यावदापः सिष्यदुर्यावदग्निः ।
4659. (९,२.२० ) ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्कृणोमि ॥२०॥ {४}

4660. (९,२.२१ ) यावतीर्दिशः प्रदिशो विषूचीर्यावतीराशा अभिचक्षणा दिवः ।
4661. (९,२.२१ ) ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्कृणोमि ॥२१॥

4662. (९,२.२२ ) यावतीर्भृङ्गा जत्वः कुरूरवो यावतीर्वघा वृक्षसर्प्यो बभूवुः ।
4663. (९,२.२२ ) ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्कृणोमि ॥२२॥

4664. (९,२.२३ ) ज्यायान् निमिषतोऽसि तिष्ठतो ज्यायान्त्समुद्रादसि काम मन्यो ।
4665. (९,२.२३ ) ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्कृनोमि ॥२३॥

4666. (९,२.२४ ) न वै वातश्चन काममाप्नोति नाग्निः सूर्यो नोत चन्द्रमाः ।
4667. (९,२.२४ ) ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्कृणोमि ॥२४॥

4668. (९,२.२५ ) यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्रा याभिः सत्यं भवति यद्वृणिषे ।
4669. (९,२.२५ ) ताभिष्ट्वमस्मामभिसंविशस्वान्यत्र पापीरप वेशया धियः ॥२५॥ {५}
4670. (९,३.१ ) उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामुत ।
4671. (९,३.१ ) शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि चृतामसि ॥१॥

4672. (९,३.२ ) यत्ते नद्धं विश्ववारे पाशो ग्रन्थिश्च यः कृतः ।
4673. (९,३.२ ) बृहस्पतिरिवाहं बलं वाचा वि स्रंसयामि तत्॥२॥

4674. (९,३.३ ) आ ययाम सं बबर्ह ग्रन्थींश्चकार ते दृढान् ।
4675. (९,३.३ ) परूंषि विद्वां छस्तेवेन्द्रेण वि चृतामसि ॥३॥

4676. (९,३.४ ) वंशानां ते नहनानां प्राणाहस्य तृणस्य च ।
4677. (९,३.४ ) पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानि वि चृतामसि ॥४॥

4678. (९,३.५ ) संदंशानां पलदानां परिष्वञ्जल्यस्य च ।
4679. (९,३.५ ) इदं मानस्य पत्न्या नद्धानि वि चृतामसि ॥५॥

4680. (९,३.६ ) यानि तेऽन्तः शिक्यान्याबेधू रण्याय कम् ।
4681. (९,३.६ ) प्र ते तानि चृतामसि शिवा मानस्य पत्नि न उद्धिता तन्वे भव ॥६॥

4682. (९,३.७ ) हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः ।
4683. (९,३.७ ) सदो देवानामसि देवि शाले ॥७॥

4684. (९,३.८ ) अक्षुमोपशं विततं सहस्राक्षं विषूवति ।
4685. (९,३.८ ) अवनद्धमभिहितं ब्रह्मणा वि चृतामसि ॥८॥

4686. (९,३.९ ) यस्त्वा शाले प्रतिगृह्णाति येन चासि मिता त्वम् ।
4687. (९,३.९ ) उभौ मानस्य पत्नि तौ जीवतां जरदष्टी ॥९॥

4688. (९,३.१० ) अमुत्रैनमा गछताद्दृढा नद्धा परिष्कृता ।
4689. (९,३.१० ) यस्यास्ते विचृतामस्यङ्गमङ्गं परुष्परुः ॥१०॥ {६}

4690. (९,३.११ ) यस्त्वा शाले निमिमाय संजभार वनस्पतीन् ।
4691. (९,३.११ ) प्रजायै चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापतिः ॥११॥

4692. (९,३.१२ ) नमस्तस्मै नमो दात्रे शालापतये च कृण्मः ।
4693. (९,३.१२ ) नमोऽग्नये प्रचरते पुरुषाय च ते नमः ॥१२॥

4694. (९,३.१३ ) गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते ।
4695. (९,३.१३ ) विजावति प्रजावति वि ते पाशांश्चृतामसि ॥१३॥

4696. (९,३.१४ ) अग्निमन्तश्छादयसि पुरुषान् पशुभिः सह ।
4697. (९,३.१४ ) विजावति प्रजावति वि ते पाशांश्चृतामसि ॥१४॥

4698. (९,३.१५ ) अन्तरा द्यां च पृथिवीं च यद्व्यचस्तेन शालां प्रति गृह्णामि त इमाम् ।
4699. (९,३.१५ ) यदन्तरिक्षं रजसो विमानं तत्कृण्वेऽहमुदरं शेवधिभ्यः ।
4700. (९,३.१५ ) तेन शालां प्रति गृह्णामि तस्मै ॥१५॥

4701. (९,३.१६ ) ऊर्जस्वती पयस्वती पृथिव्यां निमिता मिता ।
4702. (९,३.१६ ) विश्वान्नं बिभ्रती शाले मा हिंसीः प्रतिगृह्णतः ॥१६॥

4703. (९,३.१७ ) तृणैरावृता पलदान् वसाना रात्रीव शाला जगतो निवेशनी ।
4704. (९,३.१७ ) मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पद्वती ॥१७॥

4705. (९,३.१८ ) इटस्य ते वि चृताम्यपिनद्धमपोर्णुवन् ।
4706. (९,३.१८ ) वरुणेन समुब्जितां मित्रः प्रातर्व्युब्जतु ॥१८॥

4707. (९,३.१९ ) ब्रह्मणा शालां निमितां कविभिर्निमितां मिताम् ।
4708. (९,३.१९ ) इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममृतौ सोम्यं सदः ॥१९॥

4709. (९,३.२० ) कुलायेऽधि कुलायं कोशे कोशः समुब्जितः ।
4710. (९,३.२० ) तत्र मर्तो वि जायते यस्माद्विश्वं प्रजायते ॥२०॥ {७}

4711. (९,३.२१ ) या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयते ।
4712. (९,३.२१ ) अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमग्निर्गर्भ इवा शये ॥२१॥

4713. (९,३.२२ ) प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिंसतीम् ।
4714. (९,३.२२ ) अग्निर्ह्यन्तरापश्च ऋतस्य प्रथमा द्वाः ॥२२॥

4715. (९,३.२३ ) इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः ।
4716. (९,३.२३ ) गृहान् उप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥२३॥

4717. (९,३.२४ ) मा नः पाशं प्रति मुचो गुरुर्भारो लघुर्भव ।
4718. (९,३.२४ ) वधूमिव त्वा शाले यत्रकामं भरामसि ॥२४॥

4719. (९,३.२५ ) प्राच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥२५॥

4720. (९,३.२६ ) दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥२६॥

4721. (९,३.२७ ) प्रतीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥२७॥

4722. (९,३.२८ ) उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥२८॥

4723. (९,३.२९ ) ध्रुवाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥२९॥

4724. (९,३.३० ) ऊर्ध्वाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥३०॥

4725. (९,३.३१ ) दिशोदिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥३१॥ {८}

4726. (९,४.१ ) साहस्रस्त्वेष ऋषभः पयस्वान् विश्वा रूपाणि वक्षणासु बिभ्रत्।
4727. (९,४.१ ) भद्रं दात्रे यजमानाय शीक्षन् बार्हस्पत्य उस्रियस्तन्तुमातान् ॥१॥

4728. (९,४.२ ) अपां यो अग्ने प्रतिमा बभूव प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीव देवी ।
4729. (९,४.२ ) पिता वत्सानां पतिरघ्न्यानां साहस्रे पोषे अपि नः कृणोतु ॥२॥

4730. (९,४.३ ) पुमान् अन्तर्वान्त्स्थविरः पयस्वान् वसोः कबन्धमृषभो बिभर्ति ।
4731. (९,४.३ ) तमिन्द्राय पथिभिर्देवयानैर्हुतमग्निर्वहतु जातवेदाः ॥३॥

4732. (९,४.४ ) पिता वत्सानां पतिरघ्न्यानामथो पिता महतां गर्गराणाम् ।
4733. (९,४.४ ) वत्सो जरायु प्रतिधुक्पीयूष आमिक्षा घृतं तद्वस्य रेतः ॥४॥

4734. (९,४.५ ) देवानां भाग उपनाह एषोऽपां रस ओषधीनां घृतस्य ।
4735. (९,४.५ ) सोमस्य भक्षमवृणीत शक्रो बृहन्न् अद्रिरभवद्यच्छरीरम् ॥५॥

4736. (९,४.६ ) सोमेन पूर्णं कलशं बिभर्षि त्वस्ता रुपाणां जनिता पशूनाम् ।
4737. (९,४.६ ) शिवास्ते सन्तु प्रजन्व इह या इमा न्यस्मभ्यं स्वधिते यछ या अमूः ॥६॥

4738. (९,४.७ ) आजं बिभर्ति घृतमस्य रेतः साहस्रः पोषस्तमु यज्ञमाहुः ।
4739. (९,४.७ ) इन्द्रस्य रूपमृषभो वसानः सो अस्मान् देवाः शिव ऐतु दत्तः ॥७॥

4740. (९,४.८ ) इन्द्रस्यौजो वरुणस्य बाहू अश्विनोरंसौ मरुतामियं ककुत्।
4741. (९,४.८ ) बृहस्पतिं संभृतमेतमाहुर्ये धीरासः कवयो ये मनीषिणः ॥८॥

4742. (९,४.९ ) दैवीर्विशः पयस्वान् आ तनोषि त्वामिन्द्रं त्वां सरस्वन्तमाहुः ।
4743. (९,४.९ ) सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥९॥
4744. (९,४.१० ) बृहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्वष्टुर्वायोः पर्यात्मा त आभृतः ।
4745. (९,४.१० ) अन्तरिक्षे मनसा त्वा जुहोमि बर्हिष्टे द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ॥१०॥ {९}

4746. (९,४.११ ) य इन्द्र इव देवेषु गोष्वेति विवावदत्।
4747. (९,४.११ ) तस्य ऋषभस्याङ्गानि ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रया ॥११॥

4748. (९,४.१२ ) पार्श्वे आस्तामनुमत्या भगस्यास्तामनूवृजौ ।
4749. (९,४.१२ ) अष्ठीवन्तावब्रवीन् मित्रो ममैतौ केवलाविति ॥१२॥

4750. (९,४.१३ ) भसदासीदादित्यानां श्रोणी आस्तां बृहस्पतेः ।
4751. (९,४.१३ ) पुछं वातस्य देवस्य तेन धूनोत्योषधीः ॥१३॥

4752. (९,४.१४ ) गुदा आसन्त्सिनीवाल्याः सूर्यायास्त्वचमब्रुवन् ।
4753. (९,४.१४ ) उत्थातुरब्रुवन् पद ऋषभं यदकल्पयन् ॥१४॥

4754. (९,४.१५ ) क्रोड आसीज्जामिशंसस्य सोमस्य क्लशो धृतः ।
4755. (९,४.१५ ) देवाः संगत्य यत्सर्व ऋषभं व्यकल्पयन् ॥१५॥

4756. (९,४.१६ ) ते कुष्ठिकाः सरमायै कुर्मेभ्यो अदधुः शफान् ।
4757. (९,४.१६ ) ऊबध्यमस्य कीतेभ्यः श्ववर्तेभ्यो अधारयन् ॥१६॥

4758. (९,४.१७ ) शृङ्गाभ्यां रक्ष ऋषत्यवर्तिं हन्ति चक्षुषा ।
4759. (९,४.१७ ) शृणोति भद्रं कर्णाभ्यां गवां यः पतिरघ्न्यः ॥१७॥

4760. (९,४.१८ ) शतयाजं स यजते नैनं दुन्वन्त्यग्नयः ।
4761. (९,४.१८ ) जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥१८॥

4762. (९,४.१९ ) ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः ।
4763. (९,४.१९ ) पुष्टिं सो अघ्न्यानां स्वे गोष्ठेऽव पश्यते ॥१९॥

4764. (९,४.२० ) गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वथो अस्तु तनूबलम् ।
4765. (९,४.२० ) तत्सर्वमनु मन्यन्तां देवा ऋषभदायिने ॥२०॥

4766. (९,४.२१ ) अयं पिपान इन्द्र इद्रयिं दधातु चेतनीम् ।
4767. (९,४.२१ ) अयं धेनुं सुदुघां नित्यवत्सां वशं दुहां विपश्चितं परो दिवः ॥२१॥

4768. (९,४.२२ ) पिशङ्गरूपो नभसो वयोधा ऐन्द्रः शुष्मो विश्वरूपो न आगन् ।
4769. (९,४.२२ ) आयुरस्मभ्यं दधत्प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचताम् ॥२२॥

4770. (९,४.२३ ) उपेहोपपर्चनास्मिन् गोष्ठ उप पृञ्च नः ।
4771. (९,४.२३ ) उप ऋषभस्य यद्रेत उपेन्द्र तव वीर्यम् ॥२३॥

4772. (९,४.२४ ) एतं वो युवानं प्रति दध्मो अत्र तेन क्रीडन्तीश्चरत वशामनु ।
4773. (९,४.२४ ) मा नो हासिष्ट जनुषा सुभागा रायश्च पोषैरभि नः सचध्वम् ॥२४॥ {१०}

4774. (९,५.१ ) आ नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गछतु प्रजानन् ।
4775. (९,५.१ ) तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥१॥

4776. (९,५.२ ) इन्द्राय भागं परि त्वा नयाम्यस्मिन् यज्ञे यजमानाय सूरिम् ।
4777. (९,५.२ ) ये नो द्विषन्त्यनु तान् रभस्वानागसो यजमानस्य वीराः ॥२॥

4778. (९,५.३ ) प्र पदोऽव नेनिग्धि दुश्चरितं यच्चचार शुद्धैः शफैरा क्रमतां प्रजानन् ।
4779. (९,५.३ ) तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपश्यन्न् अजो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥३॥

4780. (९,५.४ ) अनुछ्य श्यामेन त्वचमेतां विशस्तर्यथापर्वसिना माभि मंस्थाः ।
4781. (९,५.४ ) माभि द्रुहः परुशः कल्पयैनं तृतीये नाके अधि वि श्रयैनम् ॥४॥

4782. (९,५.५ ) ऋचा कुम्भीमध्यग्नौ श्रयाम्या सिञ्चोदकमव धेह्येनम् ।
4783. (९,५.५ ) पर्याधत्ताग्निना शमितारः शृतो गछतु सुकृतां यत्र लोकः ॥५॥

4784. (९,५.६ ) उत्क्रामातः परि चेदतप्तस्तप्ताच्चरोरधि नाकं तृतीयम् ।
4785. (९,५.६ ) अग्नेरग्निरधि सं बभूविथ ज्योतिष्मन्तमभि लोकं जयैतम् ॥६॥

4786. (९,५.७ ) अजो अग्निरजमु ज्योतिराहुरजं जीवता ब्रह्मणे देयमाहुः ।
4787. (९,५.७ ) अजस्तमांस्यप हन्ति दूरमस्मिंल्लोके श्रद्दधानेन दत्तः ॥७॥

4788. (९,५.८ ) पञ्चौदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्रंस्यमानस्त्रीणि ज्योतींषि ।
4789. (९,५.८ ) ईजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥८॥

4790. (९,५.९ ) अजा रोह सुकृतां यत्र लोकः शरभो न चत्तोऽति दुर्गान्येषः ।
4791. (९,५.९ ) पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातारं तृप्त्या तर्पयाति ॥९॥

4792. (९,५.१० ) अजस्त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे नाकस्य पृष्ठे ददिवांसं दधाति ।
4793. (९,५.१० ) पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपा धेनुः कामदुघास्येका ॥१०॥ {११}

4794. (९,५.११ ) एतद्वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं ब्रह्मणेऽजं ददाति ।
4795. (९,५.११ ) अजस्तमांस्यप हन्ति दूरमस्मिंल्लोके श्रद्दधानेन दत्तः ॥११॥

4796. (९,५.१२ ) ईजानानां सुकृतां लोकमीप्सन् पञ्चौदनं ब्रह्मणेऽजं ददाति ।
4797. (९,५.१२ ) स व्याप्तिमभि लोकं जयैतं शिवोऽस्मभ्यं प्रतिगृहीतो अस्तु ॥१२॥

4798. (९,५.१३ ) अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकाद्विप्रो विप्रस्य सहसो विपश्चित्।
4799. (९,५.१३ ) इष्टं पूर्तमभिपूर्तं वषट्कृतं तद्देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥१३॥

4800. (९,५.१४ ) अमोतं वासो दद्याद्धिरण्यमपि दक्षिणाम् ।
4801. (९,५.१४ ) तथा लोकान्त्समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ॥१४॥

4802. (९,५.१५ ) एतास्त्वाजोप यन्तु धाराः सोम्या देवीर्घृतपृष्ठा मधुश्चुतः ।
4803. (९,५.१५ ) स्तभान् पृथिवीमुत द्यां नाकस्य पृष्ठेऽधि सप्तरश्मौ ॥१५॥

4804. (९,५.१६ ) अजोऽस्यज स्वर्गोऽसि त्वया लोकमङ्गिरसः प्राजानन् ।
4805. (९,५.१६ ) तं लोकं पुण्यं प्र ज्ञेषम् ॥१६॥

4806. (९,५.१७ ) येना सहस्रं वहसि येनाग्ने सर्ववेदसम् ।
4807. (९,५.१७ ) तेनेमं यज्ञं नो वह स्वर्देवेषु गन्तवे ॥१७॥

4808. (९,५.१८ ) अजः पक्वः स्वर्गे लोके दधाति पञ्चौदनो निरृतिं बाधमानः ।
4809. (९,५.१८ ) तेन लोकान्त्सूर्यवतो जयेम ॥१८॥

4810. (९,५.१९ ) यं ब्राह्मणे निदधे यं च विक्षु या विप्रुष ओदनानामजस्य ।
4811. (९,५.१९ ) सर्वं तदग्ने सुकृतस्य लोके जानीतान् नः संगमने पथीनाम् ॥१९॥

4812. (९,५.२० ) अजो वा इदमग्ने व्यक्रमत तस्योर इयमभवद्द्यौः पृष्टिहम् ।
4813. (९,५.२० ) अन्तरिक्षं मध्यं दिशः पार्श्वे समुद्रौ कुक्षी ॥२०॥ {१२}

4814. (९,५.२१ ) सत्यं च र्तं च चक्षुषी विश्वं सत्यं श्रद्धा प्राणो विराट्शिरः ।
4815. (९,५.२१ ) एष वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चौदनः ॥२१॥

4816. (९,५.२२ ) अपरिमितमेव यज्ञमाप्नोत्यपरिमितं लोकमव रुन्द्धे ।
4817. (९,५.२२ ) योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२२॥

4818. (९,५.२३ ) नास्यास्थीनि भिन्द्यान् न मज्ज्ञो निर्धयेत्।
4819. (९,५.२३ ) सर्वमेनं समादायेदमिदं प्र वेशयेत्॥२३॥

4820. (९,५.२४ ) इदमिदमेवास्य रूपं भवति तेनैनं सं गमयति ।
4821. (९,५.२४ ) इषं मह ऊर्जमस्मै दुहे योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२४॥

4822. (९,५.२५ ) पञ्च रुक्मा पञ्च नवानि वस्त्रा पञ्चास्मै धेनवः कामदुघा भवन्ति ।
4823. (९,५.२५ ) योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२५॥

4824. (९,५.२६ ) पञ्च रुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वर्म वासांसि तन्वे भवन्ति ।
4825. (९,५.२६ ) स्वर्गं लोकमश्नुते योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२६॥

4826. (९,५.२७ ) या पूर्वं पतिं वित्त्वाऽथान्यं विन्दतेऽपरम् ।
4827. (९,५.२७ ) पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योषतः ॥२७॥

4828. (९,५.२८ ) समानलोको भवति पुनर्भुवापरः पतिः ।
4829. (९,५.२८ ) योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२८॥

4830. (९,५.२९ ) अनुपूर्ववत्सां धेनुमनड्वाहमुपबर्हणम् ।
4831. (९,५.२९ ) वासो हिरण्यं दत्त्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाम् ॥२९॥

4832. (९,५.३० ) आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् ।
4833. (९,५.३० ) जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तान् उप ह्वये ॥३०॥ {१३}

4834. (९,५.३१ ) यो वै नैदाघं नाम र्तुं वेद ।
4835. (९,५.३१ ) एष वै नैदाघो नाम र्तुर्यदजः पञ्चौदनः ।
4836. (९,५.३१ ) निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना ।

4837. (९,५.३२ ) यो वै कुर्वन्तं नाम र्तुं वेद ।
4838. (९,५.३२ ) कुर्वतींकुर्वतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते ।
4839. (९,५.३२ ) एष वै कुर्वन् नाम र्तुर्यदजः पञ्चौदनः ।

4840. (९,५.३३ ) यो वै संयन्तं नाम र्तुं वेद ।
4841. (९,५.३३ ) संयतींसंयतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते ।
4842. (९,५.३३ ) एष वै संयन् नाम र्तुर्यदजः पञ्चौदनः ।

4843. (९,५.३४ ) यो वै पिन्वन्तं नाम र्तुं वेद ।
4844. (९,५.३४ ) पिन्वतींपिन्वतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते ।
4845. (९,५.३४ ) एष वै पिन्वन् नाम र्तुर्यदजः पञ्चौदनः ।

4846. (९,५.३५ ) यो वा उद्यन्तं नाम र्तुं वेद ।
4847. (९,५.३५ ) उद्यतींुद्यतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते ।
4848. (९,५.३५ ) एष वा उद्यन्न् नाम र्तुर्यदजः पञ्चौदनः ।

4849. (९,५.३६ ) यो वा अभिभुवं नाम र्तुं वेद ।
4850. (९,५.३६ ) अभिभवन्तीमभिभवन्तीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते ।
4851. (९,५.३६ ) एष वा अभिभूर्नाम र्तुर्यदजः पञ्चौदनः ।

4852. (९,५.३७ ) अजं च पचत पञ्च चौदनान् ।
4853. (९,५.३७ ) सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीः सान्तर्देशाः प्रति गृह्नन्तु त एतम् ॥३७॥

4854. (९,५.३८ ) तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताभ्य आज्यं हविरिदं जुहोमि ॥३८॥ {१४}

4855. (९,६.१ ) यो विद्याद्ब्रह्म प्रत्यक्षं परूंषि यस्य संभारा ऋचो यस्यानूक्यम् ॥१॥

4856. (९,६.२ ) सामानि यस्य लोमानि यजुर्हृदयमुच्यते परिस्तरणमिद्धविः ॥२॥

4857. (९,६.३ ) यद्वा अतिथिपतिरतिथीन् प्रतिपश्यति देवयजनं प्रेक्षते ॥३॥

4858. (९,६.४ ) यदभिवदति दीक्षामुपैति यदुदकं याचत्यपः प्र णयति ॥४॥

4859. (९,६.५ ) या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥५॥

4860. (९,६.६ ) यत्तर्पणमाहरन्ति य एवाग्नीषोमीयः पशुर्बध्यते स एव सः ॥६॥

4861. (९,६.७ ) यदावसथान् कल्पयन्ति सदोहविर्धानान्येव तत्कल्पयन्ति ॥७॥

4862. (९,६.८ ) यदुपस्तृणन्ति बर्हिरेव तत्॥८॥

4863. (९,६.९ ) यदुपरिशयनमाहरन्ति स्वर्गमेव तेन लोकमव रुन्द्धे ॥९॥

4864. (९,६.१० ) यत्कशिपूपबर्हणमाहरन्ति परिधय एव ते ॥१०॥

4865. (९,६.११ ) यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत्॥११॥

4866. (९,६.१२ ) यत्पुरा परिवेषात्स्वादमाहरन्ति पुरोदाशावेव तौ ॥१२॥

4867. (९,६.१३ ) यदशनकृतं ह्वयन्ति हविष्कृतमेव तद्ध्वयन्ति ॥१३॥

4868. (९,६.१४ ) ये व्रीहयो यवा निरुप्यन्तेऽंशव एव ते ॥१४॥

4869. (९,६.१५ ) यान्युलूखलमुसलानि ग्रावाण एव ते ॥१५॥

4870. (९,६.१६ ) शूर्पं पवित्रं तुषा ऋजीषाभिषवणीरापः ॥१६॥

4871. (९,६.१७ ) स्रुग्दर्विर्नेक्षणमायवनं द्रोणकलशाः कुम्भ्यो वायव्यानि पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम् ॥१७॥ {१५}

4872. (९,६.१८ ) यजमानब्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदाहार्याणि प्रेक्षत इदं भूया३ इदा३ इति ॥१८॥

4873. (९,६.१९ ) यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥१९॥

4874. (९,६.२० ) उप हरति हवींष्या सादयति ॥२०॥

4875. (९,६.२१ ) तेषामासन्नानामतिथिरात्मन् जुहोति ॥२१॥

4876. (९,६.२२ ) स्रुचा हस्तेन प्राणे यूपे स्रुक्कारेण वषट्कारेण ॥२२॥

4877. (९,६.२३ ) एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्च र्त्विजः स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः ॥२३॥

4878. (९,६.२४ ) स य एवं विद्वान् न द्विषन्न् अश्नीयान् न द्विषतोऽन्नमश्नीयान् न मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य ॥२४॥

4879. (९,६.२५ ) सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति ॥२५॥

4880. (९,६.२६ ) सर्वो वा एसोऽजग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्नन्ति ॥२६॥

4881. (९,६.२७ ) सर्वदा वा एष युक्तग्रावार्द्रपवित्रो वितताध्वर आहृतयज्ञक्रतुर्य उपहरति ॥२७॥

4882. (९,६.२८ ) प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति ॥२८॥

4883. (९,६.२९ ) प्रजापतेर्वा एष विक्रमान् अनुविक्रमते य उपहरति ॥२९॥

4884. (९,६.३० ) योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि स गार्हपत्यो यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्निः ॥३०॥ {१६}

4885. (९,६.३१ ) इष्टं च वा एष पूर्तं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥३१॥

4886. (९,६.३२ ) पयश्च वा एष रसं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥३२॥

4887. (९,६.३३ ) ऊर्जां च वा एष स्फातिं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥३३॥

4888. (९,६.३४ ) प्रजां वा एष पशूंश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥३४॥

4889. (९,६.३५ ) कीर्तिं वा एष यशश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥३५॥

4890. (९,६.३६ ) श्रियं वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥३६॥

4891. (९,६.३७ ) एष वा अतिथिर्यच्छ्रोत्रियस्तस्मात्पूर्वो नाश्नीयात्॥३७॥

4892. (९,६.३८ ) अशितावत्यतिथावश्नीयाद्यज्ञस्य सात्मत्वाय यज्ञस्याविछेदाय तद्व्रतम् ॥३८॥

4893. (९,६.३९ ) एतद्वा उ स्वादीयो यदधिगवं क्षीरं वा मांसं वा तदेव नाश्नीयात्॥३९॥ {१७}

4894. (९,६.४० ) स य एवं विद्वान् क्षीरमुपसिच्योपहरति ।
4895. (९,६.४० ) यावदग्निष्टोमेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्द्धे तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥४०॥

4896. (९,६.४१ ) स य एवं विद्वान्त्सर्पिरुपसिच्योपहरति ।
4897. (९,६.४१ ) यावदतिरात्रेणेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्द्धे तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥४१॥

4898. (९,६.४२ ) स य एवं विद्वान् मधूपसिच्योपहरति ।
4899. (९,६.४२ ) यावद्सत्त्रसद्येनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्द्धे तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥४२॥

4900. (९,६.४३ ) स य एवं विद्वान् मांसमुपसिच्योपहरति ।
4901. (९,६.४३ ) यावद्द्वादशाहेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्द्धे तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥४३॥

4902. (९,६.४४ ) स य एवं विद्वान् उदकमुपसिच्योपहरति ।
4903. (९,६.४४ ) प्रजानां प्रजननाय गछति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानां भवति य एवं विद्वान् उपसिच्योपहरति ॥४४॥ {१८}

4904. (९,६.४५ ) तस्मा उषा हिङ्कृणोति सविता प्र स्तौति ।
4905. (९,६.४५ ) बृहस्पतिरूर्जयोद्गायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रति हरति विश्वे देवा निधनम् ॥२॥
4906. (९,६.४५ ) निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद ॥४५॥

4907. (९,६.४६ ) तस्मा उद्यन्त्सूर्यो हिङ्कृणोति संगवः प्र स्तौति ।
4908. (९,६.४६ ) मध्यन्दिन उद्गायत्यपराह्णः प्रति हरत्यस्तंयन् निधनम् ।
4909. (९,६.४६ ) निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद ॥४६॥

4910. (९,६.४७ ) तस्मा अभ्रो भवन् हिङ्कृणोति स्तनयन् प्र स्तौति ।
4911. (९,६.४७ ) विद्योतमानः प्रति हरति वर्षन्न् उद्गायत्युद्गृह्णन् निधनम् ।
4912. (९,६.४७ ) निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद ॥४७॥

4913. (९,६.४८ ) अतिथीन् प्रति पश्यति हिङ्कृणोत्यभि वदति प्र स्तौत्युदकं याचत्युद्गायति ।
4914. (९,६.४८ ) उप हरति प्रति हरत्युच्छिष्टं निधनम् ।
4915. (९,६.४८ ) निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद ॥४८॥ {१९}
4916. (९,६.४८ ) यत्क्षत्तारं ह्वयत्या श्रावयत्येव तत्॥४९॥

4917. (९,६.५० ) यत्प्रतिशृणोति प्रत्याश्रावयत्येव तत्॥५०॥

4918. (९,६.५१ ) यत्परिवेष्टारः पात्रहस्ताः पूर्वे चापरे च प्रपद्यन्ते चमसाध्वर्यव एव ते ॥५१॥

4919. (९,६.५२ ) तेषां न कश्चनाहोता ॥५२॥

4920. (९,६.५३ ) यद्वा अतिथिपतिरतिथीन् परिविष्य गृहान् उपोदैत्यवभृथमेव तदुपावैति ॥५३॥

4921. (९,६.५४ ) यत्सभागयति दक्षिणाः सभागयति यदनुतिष्ठत उदवस्यत्येव तत्॥५४॥

4922. (९,६.५५ ) स उपहूतः पृथिव्यां भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन् यत्पृथिव्यां विश्वरूपम् ॥५५॥

4923. (९,६.५६ ) स उपहूतोऽन्तरिक्षे भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन् यद्दिवि विश्वरूपम् ॥५६॥

4924. (९,६.५७ ) स उपहूतो दिवि भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन् यद्दिवि विश्वरूपम् ॥५७॥

4925. (९,६.५८ ) स उपहूतो देवेषु भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन् यद्दिवि विश्वरूपम् ॥५८॥

4926. (९,६.५९ ) स उपहूतो लोकेषु भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन् यद्दिवि विश्वरूपम् ॥५९॥

4927. (९,६.६० ) स उपहूत उपहूतः ॥६०॥

4928. (९,६.६१ ) आप्नोतीमं लोकमाप्नोत्यमुम् ॥६१॥

4929. (९,६.६२ ) ज्योतिष्मतो लोकान् जयति य एवं वेद ॥६२॥ {२०}

4930. (९,७.१ ) प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्रः शिरो अग्निर्ललाटं यमः कृकाटम् ॥१॥

4931. (९,७.२ ) सोमो राजा मस्तिष्को द्यौरुत्तरहनुः पृथिव्यधरहनुः ॥२॥
4932. (९,७.३ ) विद्युज्जिह्वा मरुतो दन्ता रेवतिर्ग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धा घर्मो वहः ॥३॥

4933. (९,७.४ ) विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णद्रं विधरणी निवेष्यः ॥४॥

4934. (९,७.५ ) श्येनः क्रोतोऽन्तरिक्षं पाजस्यं बृहस्पतिः ककुद्बृहतीः कीकसाः ॥५॥

4935. (९,७.६ ) देवानां पत्नीः पृष्टय उपसदः पर्शवः ॥६॥

4936. (९,७.७ ) मित्रश्च वरुणश्चांसौ त्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाहू ॥७॥

4937. (९,७.८ ) इन्द्राणी भसद्वायुः पुछं पवमानो बालाः ॥८॥

4938. (९,७.९ ) ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बलमूरू ॥९॥

4939. (९,७.१० ) धाता च सविता चाष्ठीवन्तौ जङ्घा गन्धर्वा अप्सरसः कुष्ठिका अदितिः शफाः ॥१०॥

4940. (९,७.११ ) चेतो हृदयं यकृन् मेधा व्रतं पुरीतत्॥११॥

4941. (९,७.१२ ) क्षुत्कुक्षिरिरा वनिष्ठुः पर्वताः प्लाशयः ॥१२॥

4942. (९,७.१३ ) क्रोधो वृक्कौ मन्युराण्डौ प्रजा शेपः ॥१३॥

4943. (९,७.१४ ) नदी सूत्री वर्षस्य पतय स्तना स्तनयित्नुरूधः ॥१४॥

4944. (९,७.१५ ) विश्वव्यचास्चर्मौषधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम् ॥१५॥

4945. (९,७.१६ ) देवजना गुदा मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम् ॥१६॥

4946. (९,७.१७ ) रक्षांसि लोहितमितरजना ऊबध्यम् ॥१७॥

4947. (९,७.१८ ) अभ्रं पीबो मज्जा निधनम् ॥१८॥

4948. (९,७.१९ ) अग्निरासीन उत्थितोऽश्विना ॥१९॥

4949. (९,७.२० ) इन्द्रः प्राङ्तिष्ठन् दक्षिणा तिष्ठन् यमः ॥२०॥

4950. (९,७.२१ ) प्रत्यङ्तिष्ठन् धातोदङ्तिष्ठन्त्सविता ॥२१॥

4951. (९,७.२२ ) तृणानि प्राप्तः सोमो राजा ॥२२॥

4952. (९,७.२३ ) मित्र ईक्षमाण आवृत्त आनन्दः ॥२३॥

4953. (९,७.२४ ) युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्विमुक्तः सर्वम् ॥२४॥

4954. (९,७.२५ ) एतद्वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम् ॥२५॥

4955. (९,७.२६ ) उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवस्तिष्ठन्ति य एवं वेद ॥२६॥ {२१}

4956. (९,८.१ ) शीर्षक्तिं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम् ।
4957. (९,८.१ ) सर्वं शीर्षन्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥१॥

4958. (९,८.२ ) कर्णाभ्यां ते कङ्कूषेभ्यः कर्णशूलं विसल्पकम् ।
4959. (९,८.२ ) सर्वं शीर्षन्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥२॥

4960. (९,८.३ ) यस्य हेतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्णतो आस्यतः ।
4961. (९,८.३ ) सर्वं शीर्षन्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥३॥
4962. (९,८.४ ) यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरुषम् ।
4963. (९,८.४ ) सर्वं शीर्षन्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥४॥

4964. (९,८.५ ) अङ्गभेदमङ्गज्वरं विश्वाङ्ग्यं विसल्पकम् ।
4965. (९,८.५ ) सर्वं शीर्षन्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥५॥

4966. (९,८.६ ) यस्य भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पूरुषम् ।
4967. (९,८.६ ) तक्मानं विश्वशारदं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥६॥

4968. (९,८.७ ) य ऊरू अनुसर्पत्यथो एति गवीनिके ।
4969. (९,८.७ ) यक्ष्मं ते अन्तरङ्गेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥७॥

4970. (९,८.८ ) यदि कामादपकामाद्धृदयाज्जायते परि ।
4971. (९,८.८ ) हृदो बलासमङ्गेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥८॥

4972. (९,८.९ ) हरिमाणं ते अङ्गेभ्योऽप्वामन्तरोदरात्।
4973. (९,८.९ ) यक्ष्मोधामन्तरात्मनो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥९॥

4974. (९,८.१० ) आसो बलासो भवतु मूत्रं भवत्वामयत्।
4975. (९,८.१० ) यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्॥१०॥ {२२}

4976. (९,८.११ ) बहिर्बिलं निर्द्रवतु काहाबाहं तवोदरात्।
4977. (९,८.११ ) यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्॥११॥

4978. (९,८.१२ ) उदरात्ते क्लोम्नो नाभ्या हृदयादधि ।
4979. (९,८.१२ ) यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्॥१२॥

4980. (९,८.१३ ) याः सीमानं विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्यर्षनीः ।
4981. (९,८.१३ ) अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥१३॥

4982. (९,८.१४ ) या हृदयमुपर्षन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः ।
4983. (९,८.१४ ) अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥१४॥

4984. (९,८.१५ ) याः पार्श्वे उपर्षन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्टीः ।
4985. (९,८.१५ ) अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥१५॥

4986. (९,८.१६ ) यास्तिरश्चीः उपर्षन्त्यर्षणीर्वक्षणासु ते ।
4987. (९,८.१६ ) अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥१६॥

4988. (९,८.१७ ) या गुदा अनुसर्पन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च ।
4989. (९,८.१७ ) अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥१७॥

4990. (९,८.१८ ) या मज्ज्ञो निर्धयन्ति परूंषि विरुजन्ति च ।
4991. (९,८.१८ ) अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥१८॥

4992. (९,८.१९ ) ये अङ्गानि मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव ।
4993. (९,८.१९ ) यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्॥१९॥

4994. (९,८.२० ) विसल्पस्य विद्रधस्य वातीकारस्य वालजेः ।
4995. (९,८.२० ) यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्॥२०॥

4996. (९,८.२१ ) पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंससः ।
4997. (९,८.२१ ) अनूकादर्षणीरुष्णिहाभ्यः शीर्ष्णो रोगमनीनशम् ॥२१॥

4998. (९,८.२२ ) सं ते शीर्ष्णः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।
4999. (९,८.२२ ) उद्यन्न् आदित्य रश्मिभिः शीर्ष्णो रोगमनीनशोऽङ्गभेदमशीशमः ॥२२॥ {२३}

5000. (९,९.१ ) अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः ।
5001. (९,९.१ ) तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम् ॥१॥

5002. (९,९.२ ) सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।
5003. (९,९.२ ) त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥२॥

5004. (९,९.३ ) इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः ।
5005. (९,९.३ ) सप्त स्वसारो अभि सं नवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नाम ॥३॥

5006. (९,९.४ ) को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति ।
5007. (९,९.४ ) भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित्को विद्वांसमुप गात्प्रष्टुमेतत्॥४॥

5008. (९,९.५ ) इह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः ।
5009. (९,९.५ ) शीर्ष्णः क्षीरं दुह्रते गावो अस्य वव्रिं वसाना उदकं पदाऽपुः ॥५॥

5010. (९,९.६ ) पाकः पृछामि मनसाऽविजानन् देवानामेना निहिता पदानि ।
5011. (९,९.६ ) वत्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तून् वि तत्निरे कवय ओतवा उ ॥६॥

5012. (९,९.७ ) अचिकित्वांस्चिकितुषश्चिदत्र कवीन् पृछामि विद्वनो न विद्वान् ।
5013. (९,९.७ ) वि यस्तस्तम्भ षटिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम् ॥७॥

5014. (९,९.८ ) माता पितरमृत आ बभाजऽधीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे ।
5015. (९,९.८ ) सा बीभत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥८॥

5016. (९,९.९ ) युक्ता मातासिद्धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्गर्भो वृजनीष्वन्तः ।
5017. (९,९.९ ) अमीमेद्वत्सो अनु गामपश्यद्विश्वरूप्यं त्रिषु योगनेषु ॥९॥

5018. (९,९.१० ) तिस्रो मतॄस्त्रीन् पितॄन् बिभ्रदेक उर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्त ।
5019. (९,९.१० ) मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदो वाचमविश्वविन्नाम् ॥१०॥ {२४}

5020. (९,९.११ ) पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्न् आतस्थुर्भुवनानि विश्वा ।
5021. (९,९.११ ) तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न छिद्यते सनाभिः ॥११॥

5022. (९,९.१२ ) पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् ।
5023. (९,९.१२ ) अथेमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम् ॥१२॥

5024. (९,९.१३ ) द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परि द्यामृतस्य ।
5025. (९,९.१३ ) आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः ॥१३॥

5026. (९,९.१४ ) सनेमि चक्रमजरं वि ववृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति ।
5027. (९,९.१४ ) सूर्यस्य चक्षू रजसैत्यावृतं यस्मिन्न् आतस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥१४॥

5028. (९,९.१५ ) स्त्रियः सतीस्तामु मे पुंसः आहुः पश्यदक्षण्वान्न् वि चेतदन्धः ।
5029. (९,९.१५ ) कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्॥१५॥

5030. (९,९.१६ ) साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं षडिद्यमा ऋषयो देवजा इति ।
5031. (९,९.१६ ) तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥१६॥

5032. (९,९.१७ ) अवः परेण पर एना अवरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्।
5033. (९,९.१७ ) सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात्क्व स्वित्सूते नहि यूथे अस्मिन् ॥१७॥

5034. (९,९.१८ ) अवः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावरेण ।
5035. (९,९.१८ ) कवीयमानः क इह प्र वोचद्देवं मनः कुतो अधि प्रजातम् ॥१८॥

5036. (९,९.१९ ) ये अर्वाञ्चस्तामु पराच आहुर्ये पराञ्चस्तामु अर्वाच आहुः ।
5037. (९,९.१९ ) इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥१९॥

5038. (९,९.२० ) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते ।
5039. (९,९.२० ) तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्न् अन्यो अभि चाकशीति ॥२०॥

5040. (९,९.२१ ) यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे ।
5041. (९,९.२१ ) तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन् नोन् नशद्यः पितरं न वेद ॥२१॥

5042. (९,९.२२ ) यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति ।
5043. (९,९.२२ ) एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥२२॥ {२५}

5044. (९,१०.१ ) यद्गायत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रैष्टुभं वा त्रैष्टुभान् निरतक्षत ।
5045. (९,१०.१ ) यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानुशुः ॥१॥

5046. (९,१०.२ ) गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम् ।
5047. (९,१०.२ ) वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥२॥

5048. (९,१०.३ ) जगता सिन्धुं दिव्यस्कभायद्रथंतरे सूर्यं पर्यपश्यत्।
5049. (९,१०.३ ) गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो मह्ना प्र रिरिचे महित्वा ॥३॥

5050. (९,१०.४ ) उप ह्वये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् ।
5051. (९,१०.४ ) श्रेष्ठं सवं सविता साविषन् नोऽभीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचत्॥४॥

5052. (९,१०.५ ) हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिछन्ती मनसाभ्यागात्।
5053. (९,१०.५ ) दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥५॥

5054. (९,१०.६ ) गौरमीमेदभि वत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्ङकृणोन् मातवा उ ।
5055. (९,१०.६ ) सृक्वाणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥६॥

5056. (९,१०.७ ) अयं स शिङ्क्ते येन गौरभिवृता मिमाति मयुं ध्वसनावधि श्रिता ।
5057. (९,१०.७ ) सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यान् विद्युद्भवन्ती प्रति वव्रिमौहत ॥७॥

5058. (९,१०.८ ) अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्ध्रुवं मध्य आ पस्त्यानाम् ।
5059. (९,१०.८ ) जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ॥८॥

5060. (९,१०.९ ) विधुं दद्राणं सलिलस्य पृष्ठे युवानं सन्तं पलितो जगार ।
5061. (९,१०.९ ) देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्य ममार स ह्यः समान ॥९॥

5062. (९,१०.१० ) य ईं चकार न सो अस्य वेद य ईं ददर्श हिरुगिन् नु तस्मात्।
5063. (९,१०.१० ) स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निरृतिरा विवेश ॥१०॥ {२६}

5064. (९,१०.११ ) अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् ।
5065. (९,१०.११ ) स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥११॥

5066. (९,१०.१२ ) द्यौर्नः पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्नो माता पृथिवी महीयम् ।
5067. (९,१०.१२ ) उत्तानयोश्चम्वोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात्॥१२॥

5068. (९,१०.१३ ) पृछामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृछामि वृष्णो अश्वस्य रेतः ।
5069. (९,१०.१३ ) पृछामि विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृछामि वाचः परमं व्योम ॥१३॥
5070. (९,१०.१४ ) इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः ।
5071. (९,१०.१४ ) अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिर्ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥१४॥
5072. (९,१०.१५ ) न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संनद्धो मनसा चरामि ।
5073. (९,१०.१५ ) यदा मागन् प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः ॥१५॥

5074. (९,१०.१६ ) अपाङ्प्राङेति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।
5075. (९,१०.१६ ) ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम् ॥१६॥

5076. (९,१०.१७ ) सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।
5077. (९,१०.१७ ) ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥१७॥

5078. (९,१०.१८ ) ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः ।
5079. (९,१०.१८ ) यस्तन् न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्ते अमी समासते ॥१८॥

5080. (९,१०.१९ ) ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तोऽर्धर्चेन चकॢपुर्विश्वमेजत्।
5081. (९,१०.१९ ) त्रिपाद्ब्रह्म पुरुरूपं वि तष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥१९॥

5082. (९,१०.२० ) सूयवसाद्भगवती हि भूया अधा वयं भगवन्तः स्याम ।
5083. (९,१०.२० ) अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥२०॥ {२७}

5084. (९,१०.२१ ) गौरिन् मिमाय सलिलानि तक्षती एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।
5085. (९,१०.२१ ) अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्तिस्तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥२१॥

5086. (९,१०.२२ ) कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।
5087. (९,१०.२२ ) तमाववृत्रन्त्सदनादृतस्यादिद्घृतेन पृथिवीं व्यूदुः ॥२२॥

5088. (९,१०.२३ ) अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत ।
5089. (९,१०.२३ ) गर्भो भारं भरत्या चिदस्या ऋतं पिपर्ति अनृतं नि पाति ॥२३॥

5090. (९,१०.२४ ) विराड्वाग्विराट्पृथिवी विराडन्तरिक्षं विराट्प्रजापतिः ।
5091. (९,१०.२४ ) विराण्मृत्युः साध्यानामधिराजो बभूव तस्य भूतं भव्यं वशे स मे भूतं भव्यं वशे कृणोतु ॥२४॥

5092. (९,१०.२५ ) शकमयं धूममारादपश्यं विषूवता पर एनावरेण ।
5093. (९,१०.२५ ) उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ॥२५॥

5094. (९,१०.२६ ) त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम् ।
5095. (९,१०.२६ ) विश्वमन्यो अभिचष्टे शचीभिर्ध्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम् ॥२६॥

5096. (९,१०.२७ ) चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।
5097. (९,१०.२७ ) गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥२७॥

5098. (९,१०.२८ ) इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
5099. (९,१०.२८ ) एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥२८॥ {२८}
5100. (१०,१.१ ) यां कल्पयन्ति वहतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः ।
5101. (१०,१.१ ) सारादेत्वप नुदाम एनाम् ॥१॥

5102. (१०,१.२ ) शीर्षण्वती नस्वती कर्णिणी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।
5103. (१०,१.२ ) सारादेत्वप नुदाम एनाम् ॥२॥

5104. (१०,१.३ ) शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता ।
5105. (१०,१.३ ) जाया पत्या नुत्तेव कर्तारं बन्ध्वृछतु ॥३॥

5106. (१०,१.४ ) अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अदूदुषम् ।
5107. (१०,१.४ ) यां क्षेत्रे चक्रुर्यां गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥४॥

5108. (१०,१.५ ) अघमस्त्वघकृते शपथः शपथीयते ।
5109. (१०,१.५ ) प्रत्यक्प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृतं हनत्॥५॥

5110. (१०,१.६ ) प्रतीचीन आङ्गिरसोऽध्यक्षो नः पुरोहितः ।
5111. (१०,१.६ ) प्रतीचीः कृत्या आकृत्यामून् कृत्याकृतो जहि ॥६॥

5112. (१०,१.७ ) यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकूलमुदाय्यम् ।
5113. (१०,१.७ ) तं कृत्येऽभिनिवर्तस्व मास्मान् इछो अनागसः ॥७॥

5114. (१०,१.८ ) यस्ते परूंषि संदधौ रथस्येव र्भुर्धिया ।
5115. (१०,१.८ ) तं गछ तत्र तेऽयनमज्ञातस्तेऽयं जनः ॥८॥

5116. (१०,१.९ ) ये त्वा कृत्वालेभिरे विद्वला अभिचारिणः ।
5117. (१०,१.९ ) शंभ्विदं कृत्यादूषणं प्रतिवर्त्म पुनःसरं तेन त्वा स्नपयामसि ॥९॥

5118. (१०,१.१० ) यद्दुर्भगां प्रस्नपितां मृतवत्सामुपेयिम ।
5119. (१०,१.१० ) अपैतु सर्वं मत्पापं द्रविणं मोप तिष्ठतु ॥१०॥ {१}

5120. (१०,१.११ ) यत्ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः ।
5121. (१०,१.११ ) संदेश्यात्सर्वस्मात्पापादिमा मुञ्चन्तु त्वौषधीः ॥११॥

5122. (१०,१.१२ ) देवैनसात्पित्र्यान् नामग्राहात्संदेश्यादभिनिष्कृतात्।
5123. (१०,१.१२ ) मुञ्चन्तु त्वा वीरुधो वीर्येण ब्रह्मणा ऋग्भिः पयसा ऋषीणाम् ॥१२॥

5124. (१०,१.१३ ) यथा वातश्च्यावयति भूम्या रेणुमन्तरिक्षाच्चाभ्रम् ।
5125. (१०,१.१३ ) एवा मत्सर्वं दुर्भूतं ब्रह्मनुत्तमपायति ॥१३॥

5126. (१०,१.१४ ) अप क्राम नानदती विनद्धा गर्दभीव ।
5127. (१०,१.१४ ) कर्तॄन् नक्षस्वेतो नुत्ता ब्रह्मणा वीर्यावता ॥१४॥

5128. (१०,१.१५ ) अयं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोऽभिप्रहितां प्रति त्वा प्र हिण्मः ।
5129. (१०,१.१५ ) तेनाभि याहि भञ्जत्यनस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कुरूतिनी ॥१५॥

5130. (१०,१.१६ ) पराक्ते ज्योतिरपथं ते अर्वागन्यत्रास्मदयना कृणुष्व ।
5131. (१०,१.१६ ) परेणेहि नवतिं नाव्या अति दुर्गाः स्रोत्या मा क्षणिष्ठाः परेहि ॥१६॥

5132. (१०,१.१७ ) वात इव वृक्षान् नि मृणीहि पादय मा गामश्वं पुरुषमुच्छिष एषाम् ।
5133. (१०,१.१७ ) कर्तॄन् निवृत्येतः कृत्येऽप्रजास्त्वाय बोधय ॥१७॥

5134. (१०,१.१८ ) यां ते बर्हिषि यां श्मशाने क्षेत्रे कृत्यां वलगं वा निचख्नुः ।
5135. (१०,१.१८ ) अग्नौ वा त्वा गार्हपत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा अनागसम् ॥१८॥

5136. (१०,१.१९ ) उपाहृतमनुबुद्धं निखातं वैरं त्सार्यन्वविदाम कर्त्रम् ।
5137. (१०,१.१९ ) तदेतु यत आभृतं तत्राश्व इव वि वर्ततां हन्तु कृत्याकृतः प्रजाम् ॥१९॥

5138. (१०,१.२० ) स्वायसा असयः सन्ति नो गृहे विद्मा ते कृत्ये यतिधा परूंषि ।
5139. (१०,१.२० ) उत्तिष्ठैव परेहीतोऽज्ञाते किमिहेछसि ॥२०॥ {२}

5140. (१०,१.२१ ) ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कर्त्स्यामि निर्द्रव ।
5141. (१०,१.२१ ) इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥२१॥

5142. (१०,१.२२ ) सोमो राजाधिपा मृडिता च भूतस्य नः पतयो मृडयन्तु ॥२२॥

5143. (१०,१.२३ ) भवाशर्वावस्यतां पापकृते कृत्याकृते ।
5144. (१०,१.२३ ) दुष्कृते विद्युतं देवहेतिम् ॥२३॥

5145. (१०,१.२४ ) यद्येयथ द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।
5146. (१०,१.२४ ) सेतोऽष्टापदी भूत्वा पुनः परेहि दुछुने ॥२४॥

5147. (१०,१.२५ ) अभ्यक्ताक्ता स्वरंकृता सर्वं भरन्ती दुरितं परेहि ।
5148. (१०,१.२५ ) जानीहि कृत्ये कर्तारं दुहितेव पितरं स्वम् ॥२५॥

5149. (१०,१.२६ ) परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्येव पदं नय ।
5150. (१०,१.२६ ) मृगः स मृगयुस्त्वं न त्वा निकर्तुमर्हति ॥२६॥

5151. (१०,१.२७ ) उत हन्ति पूर्वासिनं प्रत्यादायापर इष्वा ।
5152. (१०,१.२७ ) उत पूर्वस्य निघ्नतो नि हन्त्यपरः प्रति ॥२७॥

5153. (१०,१.२८ ) एतद्धि शृणु मे वचोऽथेहि यत एयथ ।
5154. (१०,१.२८ ) यस्त्वा चकार तं प्रति ॥२८॥

5155. (१०,१.२९ ) अनागोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्वं पुरुषं वधीः ।
5156. (१०,१.२९ ) यत्रयत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि पर्णाल्लघीयसी भव ॥२९॥

5157. (१०,१.३० ) यदि स्थ तमसावृता जालेनभिहिता इव ।
5158. (१०,१.३० ) सर्वाः संलुप्येतः कृत्याः पुनः कर्त्रे प्र हिण्मसि ॥३०॥

5159. (१०,१.३१ ) कृत्याकृतो वलगिनोऽभिनिष्कारिणः प्रजाम् ।
5160. (१०,१.३१ ) मृणीहि कृत्ये मोच्छिषोऽमून् कृत्याकृतो जहि ॥३१॥

5161. (१०,१.३२ ) यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परि रात्रिं जहात्युषसश्च केतून् ।
5162. (१०,१.३२ ) एवाहं सर्वं दुर्भूतं कर्त्रं कृत्याकृता कृतं हस्तीव रजो दुरितं जहामि ॥३२॥ {३}

5163. (१०,२.१ ) केन पार्ष्णी आभृते पूरुषस्य केन मांसं संभृतं केन गुल्फौ ।
5164. (१०,२.१ ) केनाङ्गुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छ्लङ्खौ मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥१॥

5165. (१०,२.२ ) कस्मान् नु गुल्फावधरावकृण्वन्न् अष्ठीवन्तावुत्तरौ पुरुषस्य ।
5166. (१०,२.२ ) जङ्घे निरृत्य न्यदधुः क्व स्विज्जानुनोः संधी क उ तच्चिकेत ॥२॥

5167. (१०,२.३ ) चतुष्टयं युजते संहितान्तं जानुभ्यामूर्ध्वं शिथिरं कबन्धम् ।
5168. (१०,२.३ ) श्रोणी यदूरू क उ तज्जजान याभ्यां कुसिन्धं सुदृढं बभूव ॥३॥

5169. (१०,२.४ ) कति देवाः कतमे त आसन् य उरो ग्रीवाश्चिक्युः पुरुषस्य ।
5170. (१०,२.४ ) कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोदौ कति स्कन्धान् कति पृष्टीरचिन्वन् ॥४॥

5171. (१०,२.५ ) को अस्य बाहू समभरद्वीर्यां करवादिति ।
5172. (१०,२.५ ) अंसौ को अस्य तद्देवः कुसिन्धे अध्या दधौ ॥५॥

5173. (१०,२.६ ) कः सप्त खानि वि ततर्द
5174. शीर्षणि कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम् ।
5175. (१०,२.६ ) येषां पुरुत्रा विजयस्य मह्ननि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम् ॥६॥

5176. (१०,२.७ ) हन्वोर्हि जिह्वामदधात्पुरूचीमधा महीमधि शिश्राय वाचम् ।
5177. (१०,२.७ ) स आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तरपो वसानः क उ तच्चिकेत ॥७॥

5178. (१०,२.८ ) मस्तिष्कमस्य यतमो ललातं ककाटिकां प्रथमो यः कपालम् ।
5179. (१०,२.८ ) चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः ॥८॥

5180. (१०,२.९ ) प्रियाप्रियाणि बहुला स्वप्नं संबाधतन्द्यः ।
5181. (१०,२.९ ) आनन्दान् उग्रो नन्दांश्च कस्माद्वहति पूरुषः ॥९॥

5182. (१०,२.१० ) आर्तिरवर्तिर्निरृतिः कुतो नु पुरुषेऽमतिः ।
5183. (१०,२.१० ) राद्धिः समृद्धिरव्यृद्धिर्मतिरुदितयः कुतः ॥१०॥ {४}

5184. (१०,२.११ ) को अस्मिन्न् आपो व्यदधात्विषूवृतः पुरूवृतः सिन्धुसृत्याय जाताः ।
5185. (१०,२.११ ) तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्चीः ॥११॥

5186. (१०,२.१२ ) को अस्मिन् रूपमदधात्को मह्मानं च नाम च ।
5187. (१०,२.१२ ) गातुं को अस्मिन् कः केतुं कश्चरित्रानि पुरुषे ॥१२॥

5188. (१०,२.१३ ) को अस्मिन् प्राणमवयत्को अपानं व्यानमु ।
5189. (१०,२.१३ ) समानमस्मिन् को देवोऽधि शिश्राय पुरुषे ॥१३॥

5190. (१०,२.१४ ) को अस्मिन् यज्ञमदधादेको देवोऽधि पुरुषे ।
5191. (१०,२.१४ ) को अस्मिन्त्सत्यं कोऽनृतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम् ॥१४॥

5192. (१०,२.१५ ) को अस्मै वासः पर्यदधात्को अस्यायुरकल्पयत्।
5193. (१०,२.१५ ) बलं को अस्मै प्रायछत्को अस्याकल्पयज्जवम् ॥१५॥

5194. (१०,२.१६ ) केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोद्रुचे ।
5195. (१०,२.१६ ) उषसं केनान्वैन्द्ध केन सायंभवं ददे ॥१६॥

5196. (१०,२.१७ ) को अस्मिन् रेतो न्यदधात्तन्तुरा तायतामिति ।
5197. (१०,२.१७ ) मेधां को अस्मिन्न् अध्यौहत्को बाणं को नृतो दधौ ॥१७॥

5198. (१०,२.१८ ) केनेमां भूमिमौर्णोत्केन पर्यभवद्दिवम् ।
5199. (१०,२.१८ ) केनाभि मह्ना पर्वतान् केन कर्माणि पुरुषः ॥१८॥

5200. (१०,२.१९ ) केन पर्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणम् ।
5201. (१०,२.१९ ) केन यज्ञं च श्रद्धां च केनास्मिन् निहितं मनः ॥१९॥

5202. (१०,२.२० ) केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनम् ।
5203. (१०,२.२० ) केनेममग्निं पूरुषः केन संवत्सरं ममे ॥२०॥ {५}

5204. (१०,२.२१ ) ब्रह्म श्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिनम् ।
5205. (१०,२.२१ ) ब्रह्मेममग्निं पूरुषो ब्रह्म संवत्सरं ममे ॥२१॥

5206. (१०,२.२२ ) केन देवामनु क्षियति केन दैवजनीर्विशः ।
5207. (१०,२.२२ ) केनेदमन्यन् नक्षत्रं केन सत्क्षत्रमुच्यते ॥२२॥

5208. (१०,२.२३ ) ब्रह्म देवामनु क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विशः ।
5209. (१०,२.२३ ) ब्रह्मेदमन्यन् नक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ॥२३॥

5210. (१०,२.२४ ) केनेयं भूमिर्विहिता केन द्यौरुत्तरा हिता ।
5211. (१०,२.२४ ) केनेदमूर्ध्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥२४॥

5212. (१०,२.२५ ) ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता ।
5213. (१०,२.२५ ) ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥२५॥

5214. (१०,२.२६ ) मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्।
5215. (१०,२.२६ ) मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत्पवमानोऽधि शीर्षतः ॥२६॥

5216. (१०,२.२७ ) तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः ।
5217. (१०,२.२७ ) तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥२७॥

5218. (१०,२.२८ ) ऊर्ध्वो नु सृष्टा३ तिर्यङ्नु सृष्टा३ सर्वा दिशः पुरुष आ बभूवा३ ।
5219. (१०,२.२८ ) पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥२८॥

5220. (१०,२.२९ ) यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम् ।
5221. (१०,२.२९ ) तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥२९॥

5222. (१०,२.३० ) न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा ।
5223. (१०,२.३० ) पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥

5224. (१०,२.३१ ) अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ।
5225. (१०,२.३१ ) तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥३१॥

5226. (१०,२.३२ ) तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते ।
5227. (१०,२.३२ ) तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥३२॥

5228. (१०,२.३३ ) प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम् ।
5229. (१०,२.३३ ) पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम् ॥३३॥ {६}

5230. (१०,३.१ ) अयं मे वरणो मणिः सपत्नक्षयणो वृषा ।
5231. (१०,३.१ ) तेना रभस्व त्वं शत्रून् प्र मृणीहि दुरस्यतः ॥१॥

5232. (१०,३.२ ) प्रैणान् छृणीहि प्र मृणा रभस्व मणिस्ते अस्तु पुरएता पुरस्तात्।
5233. (१०,३.२ ) अवारयन्त वरणेन देवा अभ्याचारमसुराणां श्वःश्वः ॥२॥

5234. (१०,३.३ ) अयं मणिर्वरणो विश्वभेषजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्ययः ।
5235. (१०,३.३ ) स ते शत्रून् अधरान् पादयाति पूर्वस्तान् दभ्नुहि ये त्वा द्विषन्ति ॥३॥

5236. (१०,३.४ ) अयं ते कृत्यां विततां पौरुषेयादयं भयात्।
5237. (१०,३.४ ) अयं त्वा सर्वस्मात्पापाद्वरणो वारयिष्यते ॥४॥

5238. (१०,३.५ ) वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः ।
5239. (१०,३.५ ) यक्ष्मो यो अस्मिन्न् आविष्टस्तमु देवा अवीवरन् ॥५॥

5240. (१०,३.६ ) स्वप्नं सुप्त्वा यदि पश्यासि पापं मृगः सृतिं यति धावादजुष्टाम् ।
5241. (१०,३.६ ) परिक्षवाच्छकुनेः पापवादादयं मणिर्वरणो वारयिष्यते ॥६॥

5242. (१०,३.७ ) अरात्यास्त्वा निरृत्या अभिचारादथो भयात्।
5243. (१०,३.७ ) मृत्योरोजीयसो वधाद्वरणो वारयिष्यते ॥७॥

5244. (१०,३.८ ) यन् मे माता यन् मे पिता भ्रातरो यच्च मे स्वा यदेनश्चकृमा वयम् ।
5245. (१०,३.८ ) ततो नो वारयिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥८॥

5246. (१०,३.९ ) वरणेन प्रव्यथिता भ्रातृव्या मे सबन्धवः ।
5247. (१०,३.९ ) असूर्तं रजो अप्यगुस्ते यन्त्वधमं तमः ॥९॥

5248. (१०,३.१० ) अरिष्टोऽहमरिष्टगुरायुष्मान्त्सर्वपूरुषः ।
5249. (१०,३.१० ) तं मायं वरणो मणिः परि पातु दिशोदिशः ॥१०॥ {७}

5250. (१०,३.११ ) अयं मे वरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः ।
5251. (१०,३.११ ) स मे शत्रून् वि बाधतामिन्द्रो दस्यून् इवासुरान् ॥११॥

5252. (१०,३.१२ ) इमं बिभर्मि वरणमायुष्मान् छतशारदः ।
5253. (१०,३.१२ ) स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशून् ओजश्च मे दधत्॥१२॥

5254. (१०,३.१३ ) यथा वातो वनस्पतीन् वृक्षान् भनक्त्योजसा ।
5255. (१०,३.१३ ) एवा सपत्नान् मे भङ्ग्धि पूर्वान् जातामुतापरान् वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥१३॥

5256. (१०,३.१४ ) यथा वातश्चाग्निश्च वृक्षान् प्सातो वनस्पतीन् ।
5257. (१०,३.१४ ) एवा सपत्नान् मे प्साहि पूर्वान् जातामुतापरान् वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥१४॥

5258. (१०,३.१५ ) यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः शेरे न्यर्पिताः ।
5259. (१०,३.१५ ) एवा सपत्नांस्त्वं मम प्र क्षिणीहि न्यर्पय ।
5260. (१०,३.१५ ) पूर्वान् जातामुतापरान् वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥१५॥

5261. (१०,३.१६ ) तांस्त्वं प्र छिन्द्धि वरण पुरा दिष्टात्पुरायुषः ।
5262. (१०,३.१६ ) य एनं पशुषु दिप्सन्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्सवः ॥१६॥

5263. (१०,३.१७ ) यथा सूर्यो अतिभाति यथास्मिन् तेज आहितम् ।
5264. (१०,३.१७ ) एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यछतु ।
5265. (१०,३.१७ ) तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥१७॥

5266. (१०,३.१८ ) यथा यशश्चन्द्रमस्यादित्ये च नृचक्षसि ।
5267. (१०,३.१८ ) एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यछतु ।
5268. (१०,३.१८ ) तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥१८॥

5269. (१०,३.१९ ) यथा यशः पृथिव्यां यथास्मिन् जातवेदसि ।
5270. (१०,३.१९ ) एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यछतु ।
5271. (१०,३.१९ ) तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥१९॥

5272. (१०,३.२० ) यथा यशः कन्यायां यथास्मिन्त्संभृते रथे ।
5273. (१०,३.२० ) एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यछतु ।
5274. (१०,३.२० ) तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२०॥ {८}

5275. (१०,३.२१ ) यथा यशः सोमपीथे मधुपर्के यथा यशः ।
5276. (१०,३.२१ ) एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यछतु ।
5277. (१०,३.२१ ) तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२१॥

5278. (१०,३.२२ ) यथा यशोऽग्निहोत्रे वषट्कारे यथा यशः ।
5279. (१०,३.२२ ) एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यछतु ।
5280. (१०,३.२२ ) तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२२॥

5281. (१०,३.२३ ) यथा यशो यजमाने यथास्मिन् यज्ञ आहितम् ।
5282. (१०,३.२३ ) एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यछतु ।
5283. (१०,३.२३ ) तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२३॥

5284. (१०,३.२४ ) यथा यशः प्रजापतौ यथास्मिन् परमेष्ठिनि ।
5285. (१०,३.२४ ) एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यछतु ।
5286. (१०,३.२४ ) तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२४॥

5287. (१०,३.२५ ) यथा देवेष्वमृतं यथैषु सत्यमाहितम् ।
5288. (१०,३.२५ ) एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यछतु ।
5289. (१०,३.२५ ) तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२५॥ {९}

5290. (१०,४.१ ) इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामपरो रथो वरुणस्य तृतीय इत्।
5291. (१०,४.१ ) अहीनामपमा रथ स्थानुमारदथार्षत्॥१॥

5292. (१०,४.२ ) दर्भः शोचिस्तरूणकमश्वस्य वारः परुषस्य वारः ।
5293. (१०,४.२ ) रथस्य बन्धुरम् ॥२॥

5294. (१०,४.३ ) अव श्वेत पदा जहि पूर्वेण चापरेण च ।
5295. (१०,४.३ ) उदप्लुतमिव दार्वहीनामरसं विषं वारुग्रम् ॥३॥

5296. (१०,४.४ ) अरंघुषो निमज्योन्मज पुनरब्रवीत्।
5297. (१०,४.४ ) उदप्लुतमिव दार्वहीनामरसं विषं वारुग्रम् ॥४॥

5298. (१०,४.५ ) पैद्वो हन्ति कसर्णीलं पैद्वः श्वित्रमुतासितम् ।
5299. (१०,४.५ ) पैद्वो रथर्व्याः शिरः सं बिभेद पृदाक्वाः ॥५॥

5300. (१०,४.६ ) पैद्व प्रेहि प्रथमोऽनु त्वा वयमेमसि ।
5301. (१०,४.६ ) अहीन् व्यस्यतात्पथो येन स्मा वयमेमसि ॥६॥

5302. (१०,४.७ ) इदं पैद्वो अजायतेदमस्य परायणम् ।
5303. (१०,४.७ ) इमान्यर्वतः पदाहिघ्न्यो वाजिनीवतः ॥७॥

5304. (१०,४.८ ) संयतं न वि ष्परद्व्यात्तं न सं यमत्।
5305. (१०,४.८ ) अस्मिन् क्षेत्रे द्वावही स्त्री च पुमांश्च तावुभावरसा ॥८॥

5306. (१०,४.९ ) अरसास इहाहयो ये अन्ति ये च दूरके ।
5307. (१०,४.९ ) घनेन हन्मि वृश्चिकमहिं दण्डेनागतम् ॥९॥

5308. (१०,४.१० ) अघाश्वस्येदं भेषजमुभयो स्वजस्य च ।
5309. (१०,४.१० ) इन्द्रो मेऽहिमघायन्तमहिं पैद्वो अरन्धयत्॥१०॥ {१०}

5310. (१०,४.११ ) पैद्वस्य मन्महे वयं स्थिरस्य स्थिरधाम्नः ।
5311. (१०,४.११ ) इमे पश्चा पृदाकवः प्रदीध्यत आसते ॥११॥

5312. (१०,४.१२ ) नष्टासवो नष्टविषा हता इन्द्रेण वज्रिणा ।
5313. (१०,४.१२ ) जघानेन्द्रो जघ्निमा वयम् ॥१२॥

5314. (१०,४.१३ ) हतास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः पृदाकवः ।
5315. (१०,४.१३ ) दर्विं करिक्रतं श्वित्रं दर्भेष्वसितं जहि ॥१३॥

5316. (१०,४.१४ ) कैरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम् ।
5317. (१०,४.१४ ) हिरण्ययीभिरभ्रिभिर्गिरीनामुप सानुषु ॥१४॥

5318. (१०,४.१५ ) आयमगन् युवा भिषक्पृश्निहापराजितः ।
5319. (१०,४.१५ ) स वै स्वजस्य जम्भन उभयोर्वृश्चिकस्य च ॥१५॥

5320. (१०,४.१६ ) इन्द्रो मेऽहिमरन्धयन् मित्रश्च वरुणश्च ।
5321. (१०,४.१६ ) वातापर्जन्योभा ॥१६॥

5322. (१०,४.१७ ) इन्द्रो मेऽहिमरन्धयत्पृदाकुं च पृदाक्वम् ।
5323. (१०,४.१७ ) स्वजं तिरश्चिराजिं कसर्णीलं दशोनसिम् ॥१७॥

5324. (१०,४.१८ ) इन्द्रो जघान प्रथमं जनितारमहे तव ।
5325. (१०,४.१८ ) तेषामु तृह्यमाणानां कः स्वित्तेषामसद्रसः ॥१८॥

5326. (१०,४.१९ ) सं हि शीर्षाण्यग्रभं पौञ्जिष्ठ इव कर्वरम् ।
5327. (१०,४.१९ ) सिन्धोर्मध्यं परेत्य व्यनिजमहेर्विषम् ॥१९॥

5328. (१०,४.२० ) अहीनां सर्वेषां विषं परा वहन्तु सिन्धवः ।
5329. (१०,४.२० ) हतास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः पृदाकवः ॥२०॥ {११}

5330. (१०,४.२१ ) ओषधीनामहं वृण उर्वरीरिव साधुया ।
5331. (१०,४.२१ ) नयाम्यर्वतीरिवाहे निरैतु विषम् ॥२१॥

5332. (१०,४.२२ ) यदग्नौ सूर्ये विषं पृथिव्यामोषधीषु यत्।
5333. (१०,४.२२ ) कान्दाविषं कनक्नकं निरैत्वैतु ते विषम् ॥२२॥

5334. (१०,४.२३ ) ये अग्निजा ओषधिजा अहीनां ये अप्सुजा विद्युत आबभूवुः ।
5335. (१०,४.२३ ) येषां जातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नमसा विधेम ॥२३॥

5336. (१०,४.२४ ) तौदी नामासि कन्या घृताची नाम वा असि ।
5337. (१०,४.२४ ) अधस्पदेन ते पदमा ददे विषदूषणम् ॥२४॥

5338. (१०,४.२५ ) अङ्गादङ्गात्प्र च्यावय हृदयं परि वर्जय ।
5339. (१०,४.२५ ) अधा विषस्य यत्तेजोऽवाचीनं तदेतु ते ॥२५॥

5340. (१०,४.२६ ) आरे अभूद्विषमरौद्विषे विषमप्रागपि ।
5341. (१०,४.२६ ) अग्निर्विषमहेर्निरधात्सोमो निरणयीत्।
5342. (१०,४.२६ ) दंष्टारमन्वगाद्विषमहिरमृत ॥२६॥ {१२}

5343. (१०,५.१ ) इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ ।
5344. (१०,५.१ ) जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैर्वो युनज्मि ॥१॥

5345. (१०,५.२ ) इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ ।
5346. (१०,५.२ ) जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वो युनज्मि ॥२॥

5347. (१०,५.३ ) इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ ।
5348. (१०,५.३ ) जिष्णवे योगायेन्द्रयोगैर्वो युनज्मि ॥३॥

5349. (१०,५.४ ) इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ ।
5350. (१०,५.४ ) जिष्णवे योगाय सोमयोगैर्वो युनज्मि ॥४॥

5351. (१०,५.५ ) इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ ।
5352. (१०,५.५ ) जिष्णवे योगायाप्सुयोगैर्वो युनज्मि ॥५॥

5353. (१०,५.६ ) इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ ।
5354. (१०,५.६ ) जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता म आप स्थ ॥६॥

5355. (१०,५.७ ) अग्नेर्भाग स्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त ।
5356. (१०,५.७ ) प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥७॥

5357. (१०,५.८ ) इन्द्रस्य भाग स्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त ।
5358. (१०,५.८ ) प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥८॥

5359. (१०,५.९ ) सोमस्य भाग स्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त ।
5360. (१०,५.९ ) प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥९॥

5361. (१०,५.१० ) वरुणस्य भाग स्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त ।
5362. (१०,५.१० ) प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥१०॥ {१३}

5363. (१०,५.११ ) मित्रावरुणयोर्भाग स्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त ।
5364. (१०,५.११ ) प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥११॥

5365. (१०,५.१२ ) यमस्य भाग स्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त ।
5366. (१०,५.१२ ) प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥१२॥

5367. (१०,५.१३ ) पितॄणां भाग स्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त ।
5368. (१०,५.१३ ) प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥१३॥

5369. (१०,५.१४ ) देवस्य सवितुर्भाग स्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त ।
5370. (१०,५.१४ ) प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥१४॥

5371. (१०,५.१५ ) यो व आपोऽपां भागोऽप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः ।
5372. (१०,५.१५ ) इदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।
5373. (१०,५.१५ ) तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5374. (१०,५.१५ ) तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १५ ॥

5375. (१०,५.१६ ) यो व आपोऽपामूर्मिरप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः ।
5376. (१०,५.१६ ) इदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।
5377. (१०,५.१६ ) तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5378. (१०,५.१६ ) तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १६ ॥

5379. (१०,५.१७ ) यो व आपोऽपां वत्सोऽप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः ।
5380. (१०,५.१७ ) इदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।
5381. (१०,५.१७ ) तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5382. (१०,५.१७ ) तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १७ ॥

5383. (१०,५.१८ ) यो व आपोऽपां वृषभोऽप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः ॥
5384. (१०,५.१८ ) इदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।
5385. (१०,५.१८ ) तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥
5386. (१०,५.१८ ) तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १८ ॥

5387. (१०,५.१९ ) यो व आपोऽपां हिरण्यगर्भोऽप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः ।
5388. (१०,५.१९ ) इदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।
5389. (१०,५.१९ ) तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5390. (१०,५.१९ ) तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १९ ॥

5391. (१०,५.२० ) यो व आपोऽपामश्मा पृश्निर्दिव्योऽप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः ।
5392. (१०,५.२० ) इदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।
5393. (१०,५.२० ) तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5394. (१०,५.२० ) तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ २० ॥

5395. (१०,५.२१ ) यो व आपोऽपामग्नयोऽप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः ।
5396. (१०,५.२१ ) इदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।
5397. (१०,५.२१ ) तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5398. (१०,५.२१ ) तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ २१ ॥

5399. (१०,५.२२ ) यदर्वाचीनं त्रैहायणादनृतं किं चोदिम ।
5400. (१०,५.२२ ) आपो मा तस्मात्सर्वस्माद्दुरितात्पान्त्वंहसः ॥२२॥

5401. (१०,५.२३ ) समुद्रं वः प्र हिणोमि स्वां योनिमपीतन ।
5402. (१०,५.२३ ) अरिष्टाः सर्वहायसो मा च नः किं चनाममत्॥२३॥

5403. (१०,५.२४ ) अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्।
5404. (१०,५.२४ ) प्रास्मदेनो दुरितं सुप्रतीकाः प्र दुष्वप्न्यं प्र मलं वहन्तु ॥२४॥

5405. (१०,५.२५ ) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा पृथिवीसंशितोऽग्नितेजाः ।
5406. (१०,५.२५ ) पृथिवीमनु वि क्रमेऽहं पृथिव्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5407. (१०,५.२५ ) स मा जीवीत्तं प्रानो जहातु ॥२५॥

5408. (१०,५.२६ ) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहान्तरिक्षसंशितो वायुतेजाः ।
5409. (१०,५.२६ ) अन्तरिक्षमनु वि क्रमेऽहमन्तरिक्षात्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5410. (१०,५.२६ ) स मा जीवीत्तं प्रानो जहातु ॥२६॥

5411. (१०,५.२७ ) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा द्यौसंशितः सूर्यतेजाः ।
5412. (१०,५.२७ ) दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5413. (१०,५.२७ ) स मा जिवीत्तं प्रानो जहातु ॥२७॥

5414. (१०,५.२८ ) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा दिक्संशितो मनस्तेजाः ।
5415. (१०,५.२८ ) दिशो अनु वि क्रमेऽहं दिग्भ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5416. (१०,५.२८ ) स मा जीवीत्तं प्रानो जहातु ॥२८॥

5417. (१०,५.२९ ) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाशासंशितो वाततेजाः ।
5418. (१०,५.२९ ) आशा अनु वि क्रमेऽहमाशाभ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5419. (१०,५.२९ ) स मा जीवीत्तं प्रानो जहातु ॥२९॥

5420. (१०,५.३० ) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा ऋक्संशितो सामतेजाः ।
5421. (१०,५.३० ) ऋचोऽनु वि क्रमेऽहमृग्भ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5422. (१०,५.३० ) स मा जीवीत्तं प्रानो जहातु ॥३०॥ {१५}

5423. (१०,५.३१ ) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजाः ।
5424. (१०,५.३१ ) यज्ञमनु वि क्रमेऽहं यज्ञात्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5425. (१०,५.३१ ) स मा जीवीत्तं प्रानो जहातु ॥३१॥

5426. (१०,५.३२ ) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहौषधीसंशितो सोमतेजाः ।
5427. (१०,५.३२ ) ओषधीरनु वि क्रमेऽहमोषधीभ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5428. (१०,५.३२ ) स मा जीवीत्तं प्रानो जहातु ॥३२॥

5429. (१०,५.३३ ) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाप्सुसंशितो वरुणतेजाः ।
5430. (१०,५.३३ ) अपोऽनु वि क्रमेऽहमद्भ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5431. (१०,५.३३ ) स मा जीवीत्तं प्रानो जहातु ॥३३॥

5432. (१०,५.३४ ) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा कृषिसंशितोऽन्नतेजाः ।
5433. (१०,५.३४ ) कृषिमनु वि क्रमेऽहं कृष्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5434. (१०,५.३४ ) स मा जीवीत्तं प्रानो जहातु ॥३४॥

5435. (१०,५.३५ ) विस्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ।
5436. (१०,५.३५ ) प्राणमनु वि क्रमेऽहं प्राणात्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
5437. (१०,५.३५ ) स मा जीवीत्तं प्रानो जहातु ॥३५॥
5438. (१०,५.३६ ) जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमभ्यष्ठां विश्वाः पृतना अरातीः ।
5439. (१०,५.३६ ) इदमहमामुष्यायणस्यामुष्याः पुत्रस्य वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥३६॥

5440. (१०,५.३७ ) सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते दक्षिणामन्वावृतम् ।
5441. (१०,५.३७ ) सा मे द्रविणं यछतु सा मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥३७॥

5442. (१०,५.३८ ) दिशो ज्योतिष्मतीरभ्यावर्ते ।
5443. (१०,५.३८ ) ता मे द्रविणं यछन्तु ता मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥३८॥

5444. (१०,५.३९ ) सप्तऋषीन् अभ्यावर्ते ।
5445. (१०,५.३९ ) ते मे द्रविणं यछन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥३९॥

5446. (१०,५.४० ) ब्रह्माभ्यावर्ते ।
5447. (१०,५.४० ) तन् मे द्रविणं यछन्तु तन् मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥४०॥ {१६}

5448. (१०,५.४१ ) ब्राह्मणामभ्यावर्ते ।
5449. (१०,५.४१ ) ते मे द्रविणं यछन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥४१॥

5450. (१०,५.४२ ) यं वयं मृगयामहे तं वधै स्तृणवामहै ।
5451. (१०,५.४२ ) व्यात्ते परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम तम् ॥४२॥

5452. (१०,५.४३ ) वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां हेतिस्तं समधादभि ।
5453. (१०,५.४३ ) इयं तं प्सात्वाहुतिः समिद्देवी सहीयसी ॥४३॥

5454. (१०,५.४४ ) राज्ञो वरुणस्य बन्धोऽसि ।
5455. (१०,५.४४ ) सोऽमुमामुष्यायणममुष्याः पुत्रमन्ने प्राणे बधान ॥४४॥

5456. (१०,५.४५ ) यत्ते अन्नं भुवस्पत आक्षियति पृथिवीमनु ।
5457. (१०,५.४५ ) तस्य नस्त्वं भुवस्पते संप्रयछ प्रजापते ॥४५॥

5458. (१०,५.४६ ) अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्महि ।
5459. (१०,५.४६ ) पयस्वान् अग्न आगमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥४६॥

5460. (१०,५.४७ ) सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।
5461. (१०,५.४७ ) विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥४७॥
5462. (१०,५.४८ ) यदग्ने अद्य मिथुना शपतो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः ।
5463. (१०,५.४८ ) मन्योर्मनसः शरव्या जायते या तया विध्य हृदये यातुधानान् ॥४८॥

5464. (१०,५.४९ ) परा शृणीहि तपसा यातुधानान् पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि ।
5465. (१०,५.४९ ) परार्चिषा मूरदेवां छृणीहि परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि ॥४९॥

5466. (१०,५.५० ) अपामस्मै वज्रं प्र हरामि चतुर्भृष्टिं शीर्षभिद्याय विद्वान् ।
5467. (१०,५.५० ) सो अस्याङ्गानि प्र शृणातु सर्वा तन् मे देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥५०॥ {१७}

5468. (१०,६.१ ) अरातीयोर्भ्रातृव्यस्य दुर्हार्दो द्विषतः शिरः ।
5469. (१०,६.१ ) अपि वृश्चाम्योजसा ॥१॥

5470. (१०,६.२ ) वर्म मह्यमयं मणिः फालाज्जातः करिष्यति ।
5471. (१०,६.२ ) पूर्णो मन्थेन मागमद्रसेन सह वर्चसा ॥२॥

5472. (१०,६.३ ) यत्त्वा शिक्वः परावधीत्तक्षा हस्तेन वास्या ।
5473. (१०,६.३ ) आपस्त्वा तस्मज्जीवलाः पुनन्तु शुचयः शुचिम् ॥३॥

5474. (१०,६.४ ) हिरण्यस्रगयं मणिः श्रद्धां यज्ञं महो दधत्।
5475. (१०,६.४ ) गृहे वसतु नोऽतिथिः ॥४॥

5476. (१०,६.५ ) तस्मै घृतं सुरं मध्वन्नमन्नं क्षदामहे ।
5477. (१०,६.५ ) स नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयःश्रेयश्चिकित्सतु भूयोभूयः श्वःश्वो देवेभ्यो मणिरेत्य ॥५॥

5478. (१०,६.६ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं कधिरमोजसे ।
5479. (१०,६.६ ) तमग्निः प्रत्यमुञ्चत सो अस्मै दुह आज्यं भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥६॥

5480. (१०,६.७ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं कधिरमोजसे ।
5481. (१०,६.७ ) तमिन्द्रः प्रत्यमुञ्चतौजसे वीर्याय कम् ।
5482. (१०,६.७ ) सो अस्मै बलमिद्दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥७॥

5483. (१०,६.८ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं कधिरमोजसे ।
5484. (१०,६.८ ) तं सोमः प्रत्यमुञ्चत महे श्रोत्राय चक्षसे ।
5485. (१०,६.८ ) सो अस्मै वर्च इद्दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥८॥

5486. (१०,६.९ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।
5487. (१०,६.९ ) तं सूर्यः प्रत्यमुञ्चत तेनेमा अजयद्दिशः ।
5488. (१०,६.९ ) सो अस्मै भूतिमिद्दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥९॥

5489. (१०,६.१० ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।
5490. (१०,६.१० ) तं बिभ्रच्चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयद्दानवानां हिरण्ययीः ।
5491. (१०,६.१० ) सो अस्मै श्रियमिद्दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१०॥ {१८}

5492. (१०,६.११ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे ।
5493. (१०,६.११ ) सो अस्मै वाजिनमिद्दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥११॥

5494. (१०,६.१२ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे ।
5495. (१०,६.१२ ) तेनेमां मणिना कृषिमश्विनावभि रक्षतः ।
5496. (१०,६.१२ ) स भिषग्भ्यां महो दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१२॥

5497. (१०,६.१३ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे ।
5498. (१०,६.१३ ) तं बिभ्रत्सविता मणिं तेनेदमजयत्स्वः ।
5499. (१०,६.१३ ) सो अस्मै सूनृतां दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१३॥

5500. (१०,६.१४ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे ।
5501. (१०,६.१४ ) तमापो बिभ्रतीर्मणिं सदा धावन्त्यक्षिताः ।
5502. (१०,६.१४ ) स आभ्योऽमृतमिद्दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१४॥

5503. (१०,६.१५ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे ।
5504. (१०,६.१५ ) तं राजा वरुणो मणिं प्रत्यमुञ्चत शंभुवम् ।
5505. (१०,६.१५ ) सो अस्मै सत्यमिद्दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१५॥

5506. (१०,६.१६ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे ।
5507. (१०,६.१६ ) तं देवा बिभ्रतो मणिं सर्वांल्लोकान् युधाजयन् ।
5508. (१०,६.१६ ) स एभ्यो जितिमिद्दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१६॥

5509. (१०,६.१७ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे ।
5510. (१०,६.१७ ) तमिमं देवता मणिं प्रत्यमुञ्चन्त शम्भुवम् ।
5511. (१०,६.१७ ) स आभ्यो विश्वमिद्दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१७॥

5512. (१०,६.१८ ) ऋतवस्तमबध्नतार्तवास्तमबध्नत ।
5513. (१०,६.१८ ) संवत्सरस्तं बद्ध्वा सर्वं भूतं वि रक्षति ॥१८॥

5514. (१०,६.१९ ) अन्तर्देशा अबध्नत प्रदिशस्तमबध्नत ।
5515. (१०,६.१९ ) प्रजापतिसृष्टो मणिर्द्विषतो मेऽधरामकः ॥१९॥

5516. (१०,६.२० ) अथर्वाणो अबध्नताथर्वणा अबध्नत ।
5517. (१०,६.२० ) तैर्मेदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां बिभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥२०॥ {१९}

5518. (१०,६.२१ ) तं धाता प्रत्यमुञ्चत स भूतं व्यकल्पयत्।
5519. (१०,६.२१ ) तेन त्वं द्विषतो जहि ॥२१॥

5520. (१०,६.२२ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।
5521. (१०,६.२२ ) स मायं मणिरागमद्रसेन सह वर्चसा ॥२२॥

5522. (१०,६.२३ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।
5523. (१०,६.२३ ) स मायं मणिरागमत्सह गोभिरजाविभिरन्नेन प्रजया सह ॥२३॥

5524. (१०,६.२४ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।
5525. (१०,६.२४ ) स मायं मणिरागमत्सह व्रीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह ॥२४॥

5526. (१०,६.२५ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।
5527. (१०,६.२५ ) स मायं मणिरागमन् मधोर्घृतस्य धारया कीलालेन मणिः सह ॥२५॥

5528. (१०,६.२६ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।
5529. (१०,६.२६ ) स मायं मणिरागमदूर्जया पयसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥२६॥

5530. (१०,६.२७ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।
5531. (१०,६.२७ ) स मायं मणिरागमत्तेजसा त्विष्या सह यशसा कीर्त्या सह ॥२७॥

5532. (१०,६.२८ ) यमबध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।
5533. (१०,६.२८ ) स मायं मणिरागमत्सर्वाभिर्भूतिभिः सह ॥२८॥

5534. (१०,६.२९ ) तमिमं देवता मणिं मह्यं ददतु पुष्टये ।
5535. (१०,६.२९ ) अभिभुं क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मणिम् ॥२९॥

5536. (१०,६.३० ) ब्रह्मणा तेजसा सह प्रति मुञ्चामि मे शिवम् ।
5537. (१०,६.३० ) असपत्नः सपत्नहा सपत्नान् मेऽधरामकः ॥३०॥ {२०}

5538. (१०,६.३१ ) उत्तरं द्विषतो मामयं मणिः कृणोतु देवजाः ।
5539. (१०,६.३१ ) यस्य लोका इमे त्रयः पयो दुग्धमुपासते ।
5540. (१०,६.३१ ) स मायमधि रोहतु मणिः श्रैष्ठ्याय मूर्धतः ॥३१॥

5541. (१०,६.३२ ) यं देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा ।
5542. (१०,६.३२ ) स मायमधि रोहतु मणिः श्रैष्ठ्याय मूर्धतः ॥३२॥

5543. (१०,६.३३ ) यथा बीजमुर्वरायां कृष्टे फालेन रोहति ।
5544. (१०,६.३३ ) एवा मयि प्रजा पशवोऽन्नमन्नं वि रोहतु ॥३३॥

5545. (१०,६.३४ ) यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यमुचं शिवम् ।
5546. (१०,६.३४ ) तं त्वं शतदक्षिण मणे श्रैष्ठ्याय जिन्वतात्॥३४॥

5547. (१०,६.३५ ) एतमिध्मं समाहितं जुषणो अग्ने प्रति हर्य होमैः ।
5548. (१०,६.३५ ) तस्मिन् विधेम सुमतिं स्वस्ति प्रजां चक्षुः पशून्त्समिद्धे जातवेदसि ब्रह्मणा ॥३५॥ {२१}

5549. (१०,७.१ ) कस्मिन्न् अङ्गे तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्न् अङ्ग ऋतमस्याध्याहितम् ।
5550. (१०,७.१ ) क्व व्रतं क्व श्रद्धास्य तिष्ठति कस्मिन्न् अङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम् ॥१॥

5551. (१०,७.२ ) कस्मादङ्गाद्दीप्यते अग्निरस्य कस्मादङ्गात्पवते मातरिश्व ।
5552. (१०,७.२ ) कस्मादङ्गाद्वि मिमीतेऽधि चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम् ॥२॥

5553. (१०,७.३ ) कस्मिन्न् अङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्न् अङ्गे तिष्ठत्यन्तरिक्षम् ।
5554. (१०,७.३ ) कस्मिन्न् अङ्गे तिष्ठत्याहिता द्यौः कस्मिन्न् अङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥३॥

5555. (१०,७.४ ) क्व प्रेप्सन् दीप्यत ऊर्ध्वो अग्निः क्व प्रेप्सन् पवते मातरिश्वा ।
5556. (१०,७.४ ) यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यावृतः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥४॥

5557. (१०,७.५ ) क्वार्धमासाः क्व यन्ति मासाः संवत्सरेण सह संविदानाः ।
5558. (१०,७.५ ) यत्र यन्त्यृतवो यत्रार्तवाः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥५॥

5559. (१०,७.६ ) क्व प्रेप्सन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदाने ।
5560. (१०,७.६ ) यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥६॥

5561. (१०,७.७ ) यस्मिन्त्स्तब्ध्वा प्रजापतिर्लोकान्त्सर्वामधारयत्।
5562. (१०,७.७ ) स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥७॥

5563. (१०,७.८ ) यत्परममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम् ।