Skip to content

Tag: Advaita Vedanta

मोहमुद्गरः- MohoMudgara

भज गोविन्दं भज गोवन्दं भज गोविन्दं मूढमते। संप्राप्ते संनिहिते काले न हि न हि रक्षति डुकृञ्करणे

अद्वैतानुभूतिः-AdvaitaNubhuti

अहमानन्दसत्यादिलक्षणः केवलः शिवः। सदानन्दादिरूपं यत्तेनाहमचलोऽद्वयः-एकोऽपि द्वयवद्भाति यथाकाश उपाधितः। एकोऽपि द्वयवत्पूर्णस्तथात्मायमुपाधितः

अद्वैतपञ्चरत्नम्-AdvaitaPachaRatnam

नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो नाहंकारः प्राणवर्गो न बुद्धिः। दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूरः साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्

दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम्-Dakshina Murti Stotram

विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरीतुल्यं निजान्तर्गतम्, पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यदा निद्रया। यः साक्षात्कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥१॥

NIRVANA SHATAKAM-निर्वाणषट्कम्

निर्वाण षट्कम श्रीमच्छंकरभगवतः मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहम् – न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजॊ न वायु: चिदानन्द रूप: शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥1॥ न च प्राण संज्ञो […]

Madālasā advised to her son – Suddhosi buddhosi

शुद्धोसि बुद्धोसि निरँजनोऽसि सँसारमाया परिवर्जितोऽसि सँसारस्वप्नँ त्यज मोहनिद्राँ मँदालसोल्लपमुवाच पुत्रम्। शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम कृतँ हि तत्कल्पनयाधुनैव। पच्चात्मकँ देहँ इदँ न तेऽस्ति नैवास्य त्वँ रोदिषि कस्य हेतो॥ न […]