Tag: Rig Veda

अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं- Apasyam tva manasa chekitanam Suktam-10/183

अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम् । इह प्रजामिह रयिं रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥१०,१८३.०१ अपश्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तनू ऋत्व्ये नाधमानाम् । उप मामुच्चा युवतिर्बभूयाः प्र जायस्व […]

Core Hinduttva Philosophy in Rig Veda

ऋग्वेदः – मण्डल १० [सूक्तं १०.१९०- १०.१९१] संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ ।
इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर

वाय॒वा या॑हि दर्शते॒मे सोमा॒ अरं॑कृताः- Bayaba yahi darshateme soma aramkritaha-1.1.2

ऋग्वेदः – मण्डल १-सूक्तं १.२ -मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः – दे. १-३ वायुः, ४-६ इन्द्र-वायू, ७-९ मित्रा-वरुणौ। गायत्री वाय॒वा या॑हि दर्शते॒मे सोमा॒ अरं॑कृताः । तेषां॑ पाहि श्रु॒धी हवं॑ ॥१ वाय॑ उ॒क्थेभि॑र्जरंते॒ त्वामच्छा॑ जरि॒तारः॑ । सु॒तसो॑मा […]

ऋच् -rich

ऋच् स्त्री ऋच्यते स्तूयतेऽनया ऋच–करण क्विप् । वेदमन्त्र भेदे “यत्रार्थवशेन पादव्यवस्थितिः सा ऋक्” जै० । “ऋचो यजूषि सामानि निगदामन्त्राः” कात्या० १, २, १, । “ऋगादयो निगदान्ताश्चत्वारोमन्त्राः । तत्रार्थवशेन वृत्त- वशेन बा यत्र […]

ऋग्वेद – rigveda

ऋग्वेद पु० ऋच्यते स्तूयते ऋक् कर्म्म० । वेदभेदे । स च मन्त्र- ब्राह्मणोभयात्मकः । तत्र मन्त्रसमूहात्मकः ऋक्शब्दे बक्ष्यमाणलक्षणर्गात्मकः संहितारूपो ग्रन्थः । तत्र दश मण्डलानि तत्राद्ये मण्डले २४ अनुवाकाः “अग्नि- मीले” इत्यादीनि आग्नेयानि […]

Aitereya Aranakam [Rig Veda] ऐतरेय आरण्यकम्

भूमिमुपस्पृशेदग्न इळा नम इळा नम ऋषिभ्यो मन्त्र-कृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो नमो वो अस्तु देवेभ्यः शिवा नः शंतमा भव सुमृळीका सरस्वति मा ते व्योम संदृशि ।। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितु यदायुः […]

Name of Risis in the Rig Veda [ऋग्वेदः ऋषि]

अ अंहोमुग्वामदेव्यः १०.१२६ अकृष्टा माषाः ९.८६. १ – १०; ३१ -४० अक्षो मौजवान् १०.३४ अगस्त्यः १.१६५.१३- १५; १. १६६- १.१६९; १.१७० .२; ५। १.१७१ – १.१७८; १.१७९.३; ४; १.१८०- १.१९१ अगस्त्यशिष्याः १. […]

Rig Veda Tenth Mandala [ऋग्वेद]RV-10

10.001.01 अग्रे बृहन्नुषसामूर्ध्वो अस्थान्निर्जगन्वान्तमसो ज्योतिषागात् ।[First Mantram]
10.191.04 समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।[Last Mantram]

Rig Veda Seventh Mandala[ऋग्वेद]

7.001.01 अग्निं नरो दीधितिभिररण्योर्हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम् ।[First Mantram]
7.104.25 प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम् ।[Last Mantram]

Rig Veda Sixth Mandala [ऋग्वेद]

6.001.01 त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोतास्या धियो अभवो दस्म होता ।[First Mantram]
6.075.19 यो नः स्वो अरणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति ।[Last mantram]

Rig Veda Fifth Mandala [ऋग्वेद]

5.001.01 अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम् ।[First Mantram]
5.087.09 गन्ता नो यज्ञं यज्ञियाः सुशमि श्रोता हवमरक्ष एवयामरुत् ।[Last Mantram]

Rig Veda Forth Mandala[ऋग्वेद]

4.001.01 त्वां ह्यग्ने सदमित्समन्यवो देवासो देवमरतिं न्येरिर इति क्रत्वा न्येरिरे ।[First Mantram]
4.058.11 धामन्ते विश्वं भुवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हृद्यन्तरायुषि ।[Last Mantram]

Rig Veda Third Mandala [ऋग्वेद]

3.001.01 सोमस्य मा तवसं वक्ष्यग्ने वह्निं चकर्थ विदथे यजध्यै ।[First mantram]
3.062.18 गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम् ।[Last Mantram]

Rig Veda Second Mandala ऋग्वेद

2.001.01 त्वमग्ने द्युभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मनस्परि । [First mantram]
2.043.03 आवदंस्त्वं शकुने भद्रमा वद तूष्णीमासीनः सुमतिं चिकिद्धि नः ।[Last Mantram]

ऋग्‌वेदःहिरण्यगर्भसूक्तम्[Hiranyagarva suktam]

हिरण्यगर्भसूक्तम् ऋग्‌वेदः 10.121 ऋषिः हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः – छन्दः त्रिष्टुप्‌ – देवता कः (प्रजापतिः) हि॒र॒ण्य॒ग॒र्भः सम॑वर्त॒ताग्रे॑ भू॒तस्य॑ जा॒तः पति॒रेक॑ आसीत्‌। स दा॑धार पृथि॒वीं द्यामु॒तेमां कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम॥१॥ य आ॑त्म॒दा ब॑ल॒दा यस्य॒ विश्व॑ […]

Rig Veda Tenth Mandalam

RIG VEDA MANTRA SAMHITA [  Srutis ] Tenth Mandalam Mantram TOTAL HYMN [1-191] SUKTAM [1-25][SUKTAM] अग्रे बर्हन्नुषसामूर्ध्वो अस्थान निर्जगन्वान तमसोज्योतिषागात | अग्निर्भानुना रुशता सवङग आ जातोविश्वा सद्मान्यप्राः || स जातो गर्भो असि रोदस्योरग्ने […]