Tag: Grammar

What is Grammar

Grammar According to the structuralist point of view, grammar is the study of the rules governing the use of a language. That set of rules is also called the grammar of the language, and each language has its […]

पदसाधनं- Pada Sadhanam- Pali Grammar

जिनवचनानुरूपा अकारदेयो निग्गहितन्ता तेचत्ताळी सक्खरा पच्‍चेकं वण्णा नाम होन्ति यथा – अ आ इ ई उ ऊ ए ओ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह ळ अं इति-ककारादिस्वकारो उच्‍चारणत्थो = वणणीयति अत्थो एतेहीति वण्ना-अआदि मरियादा भूतो येसन्तो अआदयो।

पदमञ्जरी-Padamanjari 1.1

Hindu Holy Man

Commentary on Panini Astadhyayi अष्टाध्यायी – पाणिनि 1.1 1-1-1 वृद्धिरादैच् । 1-1-2 अदेङ् गुणः । 1-1-3 इको गुणवृद्धी । 1-1-4 न धातुलोप आर्धधातुके । 1-1-5 ग्क्ङिति च । 1-1-6 दीधीवेवीटाम् । 1-1-7 हलोऽनन्तराः […]

Sanskrit Vyakarana

Amaravati AP

अ इ उ ण् । ऋ ऌ क् । ए ओ ङ् । ऐ औ च् । ह य व र ट् । लँ ण् । ञ म ङ ण न म् । झ भ ञ् । घ ढ ध ष् । ज ब ग ड द श् । ख फ छ ठ थ च ट त व् । क प य् । श ष स र् । ह ल् ।

Sanskrit Mugdha Bodham Vyakaranam by Bopa Deva

संस्कृत मुग्ध बोधम व्याकरणं : बोप देव मंगलाचरणाम मुकुन्दं सच्चिदानंदं प्रणिपत्य प्रणीयते मुग्धबोधम व्याकरण परोपकृते माया Mugdha Bodham Sanskrit Vyakaranam by Bopa Deva[PDF] १. ॐ नम: शिवाय २. शं शब्दै: ३. अ […]

Patanjali Mahabhasyam-महाभाष्यम्

Vedas first appears before Brahma

पस्पशाह्निकम् 1-0- ।। शास्त्रारम्भप्रतिज्ञाधिकरणम् ।। ।। अथ शब्दानुशासनम् ।। अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम् ।। 0-1-010- (2-0) ।। अनुशासनीयशब्दनिर्णयाधिकरणम् ।। केषां शब्दानाम्? लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत्- गोरश्वः पुरुषो हस्ती […]

List of Prepositions

aboard about above across after against along amid among around as at before behind below beneath beside between beyond but by concerning considering despite down during except following for from in inside […]

Easy Sanskrit grammar

Hindu Holy Man

ॐ असतो मा सद्गमय ।तमसो मा ज्योतिर्गमय ।मृत्योर्मामृतं गमय ।।ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ।। [ बृहदारण्यक उपनिषद् 1.3.28.] माहेश्वराणि सूत्राणि  (अइउण्)  (ऋऌक् )  (एओङ् )  (ऐऔच् )  (हयवरट् )  (लँण् )  (ञमङणनम् )  (झभञ् )  (घढधष् ) (जबगडदश् ) […]

Words often wrongly used

Acquaint for Inform or tell Advert for Refer. Adumbrate for Sketch, outline, foreshadow. Ameliorate for Better, improve. Assist for Help. Blue-print for Plan. Ceiling for Limit. Cross-section for Sample. Commence for Begin. […]