Panini Dhatu Path- Verbal Roots

॥ पाणिनीयधातुपाठस्य सूचिः निस्स्वरा ॥

॥ अथ धातुपाठसूची ॥

अंस (अंस्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अंस समाघाते १०.४६० ॥

अंह् । भ्वा० सेट् आ० । अहि गतौ १.७२२ ॥

अंह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अहि- [[भाषार्थः] च] १०.३२८ ॥

अक् । भ्वा० सेट् प० । अक(म्)- [कुटिलायां गतौ] १.९०१ ॥

अक्ष् । भ्वा० सेट् प० । अक्षू व्याप्तौ १.७४२ ॥

अग् । भ्वा० सेट् प० । अग(म्) कुटिलायां गतौ १.९०२ ॥

अङ्क (अङ्क्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अङ्क पदे लक्षणे च १०.४७३ ॥

अङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । अकि लक्षणे १.९२ ॥

अङ्ग (अङ्ग्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अङ्ग [पदे लक्षणे] च १०.४७४ ॥

अङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । अगि- [गत्यर्थः] १.१५५ ॥

अङ्घ् । भ्वा० सेट् आ० । अघि- [गत्याक्षेपे । गतौ गत्यारम्भे चेत्यपरे] १.११५ ॥

अच् । भ्वा० सेट् उ० । अचु [गतौ याचने च] इत्येके १.९९९ ॥

अज् । भ्वा० सेट् प० । अज गतिक्षपनयोः १.२६२ ॥

अञ्च् । भ्वा० सेट् उ० । अचि [गतौ याचने च] इत्येपरे १.१००० ॥

अञ्च् । भ्वा० सेट् उ० । अञ्चु गतौ याचने च १.९९८ ॥

अञ्च् । भ्वा० सेट् प० । अञ्चु गतिपूजनयोः १.२१५ ॥

अञ्च् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अञ्चु विशेषणे १०.२६६ ॥

अञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अजि- [[भाषार्थः] च] १०.३१६ ॥

अञ्ज् । रु० सेट् प० । अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु (व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु) ७.२१ ॥

अट् । भ्वा० सेट् प० । अट- [गतौ] १.३३२ ॥

अट्ट् । भ्वा० सेट् आ० । अट्ट अतिक्रमणहिंसनयोः (अतिक्रमहिंसयोः) १.२८७ ॥

अट्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अट्ट- [अनादरे] १०.३७ ॥

अड् । भ्वा० सेट् प० । अड उद्यमे १.४१४ ॥

अड्ड् । भ्वा० सेट् प० । अड्ड (अद्ड) अभियोगे १.४०३ ॥

अण् । भ्वा० सेट् प० । अण- [शब्दार्थः] १.५१२ ॥

अण् । दि० सेट् आ० । अण प्राणने ४.७१ ॥

अण्ठ् । भ्वा० सेट् आ० । अठि गतौ १.२९४ ॥

अत् । भ्वा० सेट् प० । अत सातत्यगमने १.३८ ॥

अद् । अ० अनिट् प० । अद भक्षणे २.१ ॥

अद्ड् । भ्वा० सेट् प० । अड्ड (अद्ड) अभियोगे १.४०३ ॥

अधी । अधि-इ । अ० अनिट् प० । इङ् अध्ययने (नित्यमधिपूर्वः) २.४१ ॥

अधी । अधि-इ । अ० अनिट् प० । इक् स्मरणे (अयमप्यधिपूर्वः) २.४२ ॥

अनुरुध् । अनु-रुध् । दि० अनिट् आ० । अनोरुध कामे ४.७० ॥

अन् । अ० सेट् प० । अन च [प्राणने] २.६५ ॥

अन् । दि० सेट् आ० । अन [प्राणने] इत्येके ४.७२ ॥

अन्त् । भ्वा० सेट् प० । अति- [बन्धने] १.६३ ॥

अन्द् । भ्वा० सेट् प० । अदि बन्धने १.६४ ॥

अन्ध (अन्ध्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) ।
       अन्ध दृष्ट्युपघाते । उपसंहार इत्यन्ये १०.४७१ ॥

अभ्र् । भ्वा० सेट् प० । अभ्र- [गत्यर्थः] १.६३७ ॥

अम् । [न] अमि- [मित्] १.९५० ॥

अम् । भ्वा० सेट् प० । अम गत्यादिषु (गतौ शब्दे सम्भक्तौ च) १.५३६ ॥

अम् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अम रोगे १०.२४५ ॥

अम्ब् । भ्वा० सेट् आ० । अबि शब्दे १.४३८ ॥

अम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । अभि- [[शब्दे] क्वचित्पठ्यते] १.४४८ ॥

अय् । भ्वा० सेट् आ० । अय- [गतौ] १.५४६ ॥

अय् । भ्वा० सेट् उ० । (अय गतौ) १.१०३१ ॥

अर्क् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अर्क स्तवने १०.१४५ ॥

अर्घ् । भ्वा० सेट् प० । (अर्घ मूल्ये) १.१८५ ॥

अर्च् । भ्वा० सेट् प० । अर्च पूजायाम् १.२३२ ॥

अर्च् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अर्च पूजायाम् १०.३४० ॥

अर्ज् । भ्वा० सेट् प० । अर्ज- [अर्जने] १.२५६ ॥

अर्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अर्ज प्रतियत्ने (सम्पादने च) १०.२५० ॥

अर्थ (अर्थ्) । चु० सेट् आ० । अर्थ उपयाच्ञायाम् १०.४४७ ॥

अर्द् । भ्वा० सेट् प० । अर्द गतौ याचने च १.५७ ॥

अर्द् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अर्द (अर्द) हिंसायाम् १०.३६५ ॥

अर्ब् । भ्वा० सेट् प० । अर्ब- [गतौ] १.४८१ ॥

अर्व् । भ्वा० सेट् प० । अर्व- [हिंसायाम्] १.६६७ ॥

अर्ह् । भ्वा० सेट् प० । अर्ह पूजायाम् १.८४१ ॥

अर्ह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अर्ह पूजायाम् १०.२५७ ॥

अर्ह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अर्ह पूजायाम् १०.३६७ ॥

अल् । भ्वा० सेट् प० (उ०) । अल (अल) भूषणपर्याप्तिवारणेषु १.५९३ ॥

अव् । भ्वा० सेट् प० । अव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवण-
   स्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यालिङ्गनहिंसा-
   दानभागवृद्धिषु १.६८४ ॥

अश् । स्वा० सेट् आ० । अशू व्याप्तौ सङ्घाते च ५.२० ॥

अश् । क्र्या० सेट् प० । अश भोजने ९.५९ ॥

अष् । भ्वा० सेट् उ० । अष [गतिदीप्त्यादानेषु] इत्येके १.१०३० ॥

अस् । भ्वा० सेट् उ० । अस गतिदीप्त्यादानेषु १.१०२९ ॥

अस् । अ० सेट् प० । अस भुवि २.६० ॥

अस् । दि० सेट् प० । असु क्षेपने ४.१०६ ॥

अह् । स्वा० सेट् प० । अह व्याप्तौ ५.२९ ॥

आक्रन्द् । आङ्-क्रन्द् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । आङः क्रन्द सातत्ये १०.२५२ ॥

आञ्छ् । भ्वा० सेट् प० । आछि आयामे १.२३७ ॥

आप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । आपॢ (आपॢ) लम्भने १०.३७६ ॥

आप् । स्वा० अनिट् प० । आपॢ व्याप्तौ ५.१६ ॥

आशंस् । आङ्-शंस् । भ्वा० सेट् आ० । आङः शसि इच्छायाम् १.७१६ ॥

आशास् । आङ्-शास् । अ० सेट् आ० । आङः शासु इच्छायाम् २.१२ ॥

आसद् । आङ्-सद् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । आङः षद पद्यर्थे १०.३६८ ॥

आस् । अ० सेट् आ० । आस उपवेशने २.११ ॥

इ । अ० अनिट् आ० । इङ् अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः २.४१ ॥

इ । अ० अनिट् प० । इक् स्मरणे । अयमप्यधिपूर्वः २.४२ ॥

इ । अ० अनिट् प० । इण् गतौ २.४० ॥

इख् । भ्वा० सेट् प० । इख- [गत्यर्थः] १.१४८ ॥

इङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । इखि- [गत्यर्थः] १.१४९ ॥

इङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । इगि- [गत्यर्थः] १.१६३ ॥

इट् । भ्वा० सेट् प० । इट- [गतौ] १.३५७ ॥

इन्द् । भ्वा० सेट् प० । इदि परमैश्वर्ये १.६५ ॥

इन्ध् । रु० सेट् आ० । ञि-इन्धी दीप्तौ ७.११ ॥

इन्व् । भ्वा० सेट् प० । इवि व्याप्तौ १.६७० ॥

इल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । इल प्रेरणे १०.१६७ ॥

इल् । तु० सेट् प० । इल स्वप्नक्षेपनयोः ६.८४ ॥

इष् । दि० सेट् प० । इष [ईष] गतौ ४.२२ ॥

इष् । तु० सेट् प० । इष (इषु) इच्छायाम् ६.७८ ॥

इष् । क्र्या० सेट् प० । इष आभीक्ष्ण्ये ९.६१ ॥

ई । दि० अनिट् आ० । ईङ् गतौ ४.३८ ॥

ईक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । ईक्ष दर्शने १.६९४ ॥

ईख् । भ्वा० सेट् प० । ईखि- [गत्यर्थः] १.१५० ॥

ईङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । ईखि- [गत्यर्थः] १.१५१ ॥

ईज् । भ्वा० सेट् आ० । ईज गतिकुत्सनयोः १.२०७ ॥

ईञ्ज् । भ्वा० सेट् आ० । ईजि [गतिकुत्सनयोः] इत्येके १.२०८ ॥

ईड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ईड स्तुतौ १०.१८३ ॥

ईड् । अ० सेट् आ० । ईड स्तुतौ २.९ ॥

ईर् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ईर क्षेपे १०.३४२ ॥

ईर् । अ० सेट् आ० । ईर गतौ कम्पने च २.८ ॥

ईर्क्ष्य् । भ्वा० सेट् प० । ईर्क्ष्य- [ईर्ष्यार्थः] १.५८७ ॥

ईर्ष्य् । भ्वा० सेट् प० । ईर्ष्य ईर्ष्यार्थाः १.५८८ ॥

ईश् । अ० सेट् आ० । ईश ऐश्वर्ये २.१० ॥

ईष् । भ्वा० सेट् आ० । ईष गतिहिंसादर्शनेषु १.६९५ ॥

ईष् । भ्वा० सेट् प० । ईष उञ्छे १.७८० ॥

ईह् । भ्वा० सेट् आ० । ईह चेष्टायाम् १.७१९ ॥

उ । भ्वा० अनिट् आ० । उङ्- [शब्दे] १.११०२ ॥

उक्ष् । भ्वा० सेट् प० । उक्ष सेचने १.७४५ ॥

उख् । भ्वा० सेट् प० । उख- [गत्यर्थः] १.१३६ ॥

उङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । उखि- [गत्यर्थः] १.१३७ ॥

उच् । दि० सेट् प० । उच समवाये ४.१३५ ॥

उछ् । भ्वा० सेट् प० । उछी विवासे १.२४४ ॥

उछ् । तु० सेट् प० । उछी विवासे ६.१५ ॥

उज्झ् । तु० सेट् प० । उज्झ- (उद्झ) उत्सर्गे ६.२४ ॥

उञ्छ् । भ्वा० सेट् प० । उछि उञ्छे १.२४३ ॥

उञ्छ् । तु० सेट् प० । उछि उञ्छे ६.१४ ॥

उठ् । भ्वा० सेट् आ० । उठ उपघाते (प्रतिघाते) १.८५२ ॥

उठ् । भ्वा० सेट् प० । उठ [उपघाते] इत्येके १.३९२ ॥

उत्कण्ठ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कठि शोके । प्रायेणोत्पूर्व उत्कण्ठावचनः १०.३८५ ॥

उद्झ् । तु० सेट् प० । उज्झ- (उद्झ) उत्सर्गे ६.२४ ॥

उध्रस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । उघ्रस [उञ्छे] इत्येके १०.२७१ ॥

उन्द् । रु० सेट् प० । उन्दी क्लेदने ७.२० ॥

उब्ज् । तु० सेट् प० । उब्ज आर्जवे ६.२३ ॥

उभ् । तु० सेट् प० । उभ- [पूरणे] ६.४४ ॥

उम्भ् । तु० सेट् प० । उम्भ पूरणे ६.४५ ॥

उर्द् । भ्वा० सेट् आ० । उर्द माने क्रीडायां च १.२० ॥

उर्व् । भ्वा० सेट् प० । उर्वी- [हिंसार्थः] १.६५० ॥

उष् । भ्वा० सेट् प० । उष दाःए १.७९२ ॥

उह् । भ्वा० सेट् प० । उहिर् अर्दने १.८४० ॥

ऊठ् । भ्वा० सेट् प० । ऊठ उपघाते १.३९१ ॥

ऊन (ऊन्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ऊन परिहाणे १०.४३० ॥

ऊय् । भ्वा० सेट् आ० । ऊयी तन्तुसन्ताने १.५५६ ॥

ऊर्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ऊर्ज बलप्राणनयोः १०.२३ ॥

ऊर्णु । अ० सेट् उ० । ऊर्णुञ् आच्छादने २.३४ ॥

ऊष् । भ्वा० सेट् प० । ऊष रुजायाम् १.७७९ ॥

ऊह् । भ्वा० सेट् आ० । ऊह वितर्के १.७३५ ॥

ऋ । भ्वा० अनिट् प० । ऋ गतिप्रापणयोः १.१०८६ ॥

ऋ । जु० अनिट् प० । ऋ- [गतौ] ३.१७ ॥

ऋ । स्वा० सेट् प० । ऋ [हिंसायाम्] [इत्येके] ५.३८ ॥

ऋच् । तु० सेट् प० । ऋच स्तुतौ ६.२२ ॥

ऋछ् । तु० सेट् प० । ऋछ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु ६.१६ ॥

ऋज् । भ्वा० सेट् आ० । ऋज गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु १.२०० ॥

ऋञ्ज् । भ्वा० सेट् आ० । ऋजि- [भर्जने] १.२०१ ॥

ऋण् । त० सेट् उ० । ऋणु गतौ ८.५ ॥

ऋध् । दि० सेट् प० । ऋधु वृद्धौ ४.१६० ॥

ऋध् । स्वा० सेट् प० । ऋधु वृद्धौ ५.२७ ॥

ऋफ् । तु० सेट् प० । ऋफ- [हिंसायाम्] ६.४० ॥

ऋम्फ् । तु० सेट् प० । ऋम्फ हिंसायाम् ६.४१ ॥

ऋष् । तु० सेट् प० । ऋषी गतौ ६.७ ॥

ॠ । क्र्या० सेट् प० । ॠ गतौ ९.३२ ॥

एज् । भ्वा० सेट् आ० । एजृ- [दीप्तौ] १.२०३ ॥

एज् । भ्वा० सेट् प० । एजृ कम्पने १.२६७ ॥

एठ् । भ्वा० सेट् आ० । एठ च [विबाधायां] १.३०० ॥

एध् । भ्वा० सेट् आ० । एध वृद्धौ १.२ ॥

एष् । भ्वा० सेट् आ० । एषृ [प्रयत्ने] इत्येके १.७०१ ॥

एष् । भ्वा० सेट् आ० । एषृ- [गतौ] १.७०५ ॥

ओख् । भ्वा० सेट् प० । ओखृ- [शोषणालमर्थ्योः] १.१२९ ॥

ओण् । भ्वा० सेट् प० । ओणृ अपनयने १.५२३ ॥

ओलण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ओलडि [उत्क्षेपने] इत्येके १०.१४ ॥

कंस् । अ० सेट् आ० । कसि गतिशासनयोः २.१४ ॥

कक् । भ्वा० सेट् आ० । कक लौल्ये १.९५ ॥

कख् । भ्वा० सेट् प० । कख हसने १.१२८ ॥

कख् । भ्वा० सेट् प० । कखे(म्) हसने १.८९३ ॥

कग् । भ्वा० सेट् प० । कगे(म्) नोच्यते । क्रियासामान्यार्थत्वात् ।
         अनेकार्थत्वादित्यन्ये १.९०० ॥

कङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । ककि- [गत्यर्थः] १.९९ ॥

कच् । भ्वा० सेट् आ० । कच बन्धने १.१९२ ॥

कज् । भ्वा० सेट् प० । कज मदे इत्येके १.२६५ ॥

कञ्च् । भ्वा० सेट् आ० । कचि- [दीप्तिबन्धनयोः] १.१९३ ॥

कट् । भ्वा० सेट् प० । कटी गतौ १.३५९ ॥

कट् । भ्वा० सेट् प० । कटे वर्षावरणयोः १.३३० ॥

कठ् । भ्वा० सेट् प० । कठ कृच्छ्रजीवने १.३८५ ॥

कड् । भ्वा० सेट् प० । कड मदे १.४१७ ॥

कड् । तु० सेट् प० । कड मदे ६.१०८ ॥

कड्ड् । भ्वा० सेट् प० । कड्ड (कद्ड) कार्कश्ये १.४०४ ॥

कण् । भ्वा० सेट् प० । कण(म्)- [गतौ] १.९०३ ॥

कण् । भ्वा० सेट् प० । कण- [शब्दार्थः] १.५१७ ॥

कण् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कण निमीलने १०.२४० ॥

कण्ठ् । भ्वा० सेट् आ० । कठि शोके १.२९७ ॥

कण्ठ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कठि शोके । प्रायेणोत्पूर्व उत्कण्ठावचनः १०.३८५ ॥

कण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । कडि मदे १.३१६ ॥

कण्ड् । भ्वा० सेट् प० । कडि [मदे] इत्येके १.४१८ ॥

कण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कडि खण्डने (भेदने) १०.६७ ॥

कत्त्र (कत्त्र्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कत्र (कत्त्र) शैथिल्ये १०.४५६ ॥

कत्थ् । भ्वा० सेट् आ० । कत्थ श्लाघायाम् १.३७ ॥

कत्र (कत्र्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कत्र (कत्त्र) शैथिल्ये १०.४५६ ॥

कथ (कथ्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) ।
          कथ वाक्यप्रबन्धे (वाक्यप्रबन्धने) १०.३८९ ॥

कद् । भ्वा० सेट् आ० । कद(म्)- [[वैक्लव्ये । वैकल्य इत्येके] इत्यन्ये] १.८८१ ॥

कद्ड् । भ्वा० सेट् प० । कड्ड (कद्ड) कार्कश्ये १.४०४ ॥

कन् । भ्वा० सेट् प० । कनी दीप्तिकान्तिगतिषु १.५३१ ॥

कन्द् । भ्वा० सेट् आ० । कदि(म्)- [वैक्लव्ये । वैकल्य इत्येके] १.८७८ ॥

कन्द् । भ्वा० सेट् प० । कदि- [आःवाने रोदने च] १.७३ ॥

कप् । भ्वा० सेट् आ० । कप(म्) [कृपायां गतौ च] इत्यन्ये १.८७७ ॥

कब् । भ्वा० सेट् आ० । कबृ वर्णे १.४४० ॥

कम् । भ्वा० सेट् आ० । कमु कान्तौ १.५११ ॥

कम् । न कमि- [मित्] १.९४९ ॥

कम्प् । भ्वा० सेट् आ० । कपि चलने १.४३५ ॥

कर्ज् । भ्वा० सेट् प० । कर्ज व्यथने १.२६० ॥

कर्ण (कर्ण्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) ।
         कर्ण भेदने (इति धात्वन्तरमित्यपरे) १०.४७० ॥

कर्त (कर्त्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कर्त इत्यप्येके १०.४५७ ॥

कर्द् । भ्वा० सेट् प० । कर्द कुत्सिते शब्दे १.६१ ॥

कर्ब् । भ्वा० सेट् प० । कर्ब- [गतौ] १.४८६ ॥

कर्व् । भ्वा० सेट् प० । कर्व- [दर्पे] १.६६४ ॥

कल (कल्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कल गतौ सङ्ख्याने च १०.४०४ ॥

कल् । भ्वा० सेट् आ० । कल शब्दसङ्ख्यानयोः १.५७० ॥

कल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कल- [क्षेपे] १०.९३ ॥

कल्ल् । भ्वा० सेट् आ० । कल्ल अव्यक्ते शब्दे । अशब्द इत्येके १.५७१ ॥

कश् । अ० सेट् आ० । कश [गतिशासनयोः] इत्यन्ये (इत्यपि) २.१६ ॥

कष् । भ्वा० सेट् प० । कष- [हिंसार्थः] १.७८१ ॥

कस् । भ्वा० सेट् प० । कस गतौ १.९९६ ॥

कस् । अ० सेट् आ० । कस [गतिशासनयोः] इत्येके २.१५ ॥

काङ्क्ष् । भ्वा० सेट् प० । काक्षि- [काङ्क्षायाम्] १.७६० ॥

काञ्च् । भ्वा० सेट् आ० । काचि दीप्तिबन्धनयोः १.१९४ ॥

काल (काल्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) ।
      काल [कालोपदेशे] च । इति पृथग्धातुरित्येके १०.४२२ ॥

काश् । भ्वा० सेट् आ० । काशृ दीप्तौ १.७३४ ॥

काश् । दि० सेट् आ० । काशृ दीप्तौ ४.५८ ॥

कास् । भ्वा० सेट् आ० । कासृ शब्दकुत्सायाम् १.७१० ॥

कि । जु० अनिट् प० । कि ज्ञाने ३.२० ॥

किट् । भ्वा० सेट् प० । किट- [गतौ] १.३५८ ॥

किट् । भ्वा० सेट् प० । किट- [त्रासे] १.३३८ ॥

कित् । भ्वा० सेट् प० । कित निवासे रोगापनयने च १.११४८ ॥

कित् । जु० सेट् प० । (कित [ज्ञाने] च) ३.२१ ॥

किल् । तु० सेट् प० । किल श्वैत्यक्रीडनयोः (श्वैत्ये) ६.८० ॥

कीट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कीट वर्णे (वरणे) १०.१४२ ॥

कील् । भ्वा० सेट् प० । कील बन्धने १.६०२ ॥

कुंश् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुशि- [भाषार्थः] १०.२९६ ॥

कुंश् । दि० सेट् प० । कुंश [संश्लेषणे (श्लेषणे)] इत्यपरे ४.१२८ ॥

कुंस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुसि- [भाषार्थः] १०.२९४ ॥

कुंस् । दि० सेट् प० । कुंस [संश्लेषणे (श्लेषणे)] इत्यन्ये ४.१२७ ॥

कु । भ्वा० अनिट् आ० । कुङ्- [शब्दे] १.११०३ ॥

कु । अ० अनिट् प० । कु शब्दे २.३७ ॥

कु । तु० सेट् आ० । कुङ् शब्दे ६.१३६ ॥

कुक् । भ्वा० सेट् आ० । कुक- [आदाने] १.९६ ॥

कुच् । भ्वा० सेट् प० । कुच शब्दे तारे १.२११ ॥

कुच् । भ्वा० सेट् प० । कुच सम्पर्चनकौटिल्यप्रतिष्टम्भविलेखनेषु १.९९३ ॥

कुच् । तु० सेट् प० । कुच सङ्कोचने ६.९५ ॥

कुज् । भ्वा० सेट् प० । कुजु- स्तेयकरणे १.२२६ ॥

कुञ्च् । भ्वा० सेट् प० । कुञ्च- [कौटिल्याल्पीभावयोः] १.२१२ ॥

कुञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । कुजि अव्यक्ते शब्दे १.२५५ ॥

कुट् । चु० सेट् आ० । कुट [छेदने] इत्येके १०.२२२ ॥

कुट् । तु० सेट् प० । कुट कौटिल्ये ६.९३ ॥

कुट्ट् । चु० सेट् आ० । कुट्ट प्रतापने १०.२२६ ॥

कुट्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुट्ट छेदनभर्त्सनयोः १०.३४ ॥

कुड् । तु० सेट् प० । कुड बाल्ये ६.११३ ॥

कुण (कुण्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुण- [आमन्त्रणे] १०.४३५ ॥

कुण् । तु० सेट् प० । कुण शब्दोपकरणयोः (शब्दोपतापयोः) ६.६१ ॥

कुण्ट् । भ्वा० सेट् प० । कुटि [वैकल्ये] इत्येके १.३६३ ॥

कुण्ठ् । भ्वा० सेट् प० । कुठि च [गतिप्रतिघाते (प्रतिघाते) इत्येके] १.३९७ ॥

कुण्ठ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुठि [[रक्षणे]
        वेष्टने (च) । रक्षण इत्येके] इत्यन्ये १०.७० ॥

कुण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । कुडि दाःए १.३०३ ॥

कुण्ड् । भ्वा० सेट् प० । कुडि वैकल्ये १.३६२ ॥

कुण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुडि [अनृतभाषणे] इत्यपरे १०.९ ॥

कुण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुडि रक्षणे १०.६८ ॥

कुत्स् । चु० सेट् आ० । कुत्स अवक्षेपने १०.२२० ॥

कुथ् । दि० सेट् प० । कुथ पूतीभावे ४.१२ ॥

कुद् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुदृ [अनृतभाषणे] इत्येके १०.८ ॥

कुन्थ् । भ्वा० सेट् प० । कुथि- [हिंसासङ्क्लेशनयोः] १.४५ ॥

कुन्थ् । क्र्या० सेट् प० । कुन्थ संश्लेषणे ९.५० ॥

कुन्द्र् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुद्रि अनृतभाषणे १०.७ ॥

कुप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुप- (कृप-) [भाषार्थः] १०.३१० ॥

कुप् । दि० सेट् प० । कुप क्रोधे ४.१४६ ॥

कुमार (कुमार्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुमार क्रीडायाम् १०.४१८ ॥

कुम्ब् । भ्वा० सेट् प० । कुबि आच्छादने (छादने) १.४९२ ॥

कुम्ब् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुबि आच्छादने (छादने) १०.१५७ ॥

कुम्भ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुभि [आच्छादने (छादने)] इत्येके १०.१५८ ॥

कुर् । तु० सेट् प० । कुर शब्दे ६.६७ ॥

कुर्द् । भ्वा० सेट् आ० । कुर्द- [क्रीडायामेव] १.२१ ॥

कुल् । भ्वा० सेट् प० । कुल संस्त्याने बन्धुषु च १.९७६ ॥

कुश् । दि० सेट् प० । कुश [संश्लेषणे (श्लेषणे)] इत्येके ४.१२६ ॥

कुष् । क्र्या० सेट् प० । कुष निष्कर्षे ९.५४ ॥

कुस् । दि० सेट् प० । कुस संश्लेषणे (श्लेषणे) ४.१२५ ॥

कुस्म् । चु० सेट् आ० । कुस्म नाम्नो वा । कुत्सिस्मयने १०.२३६ ॥

कुह (कुह्) । चु० सेट् आ० । कुह विस्मापने १०.४४३ ॥

कू । तु० सेट् आ० । कूङ् [शब्दे] इत्येके ६.१३७ ॥

कूज् । भ्वा० सेट् प० । कूज- [अव्यक्ते शब्दे] १.२५४ ॥

कूट (कूट्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कूट परितापे । परिदाःअ इत्यन्ये १०.४३२ ॥

कूट् । चु० सेट् आ० । कूट अप्रदाने । अवसादन इत्येके १०.२२५ ॥

कूण (कूण्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) ।
       कूण [श्रावणे निमन्त्रणे च] सङ्कोचने-पि १०.४३८ ॥

कूण् । चु० सेट् आ० । कूण सङ्कोचने १०.२११ ॥

कूल् । भ्वा० सेट् प० । कूल आवरणे १.६०३ ॥

कृ । भ्वा० अनिट् उ० । (कृञ् करणे) १.१०४८ ॥

कृ । स्वा० अनिट् उ० । कृञ् हिंसायाम् ५.७ ॥

कृ । त० अनिट् उ० । डुकृञ् करणे ८.१० ॥

कृड् । तु० सेट् प० । कृड घनत्वे ६.११२ ॥

कृण्व् । भ्वा० सेट् प० । कृवि हिंसाकरणयोश्च १.६८२ ॥

कृत् । तु० सेट् प० । कृती छेदने ६.१७१ ॥

कृत् । रु० सेट् प० । कृती वेष्टने ७.१० ॥

कृप (कृप्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कृप- [दौर्बल्ये] १०.४०८ ॥

कृप् । भ्वा० सेट् आ० । कृप(म्) [क्रप(म्)
         कप(म्)] कृपायां गतौ च १.८७५ ॥

कृप् । भ्वा० सेट् आ० । कृपू सामर्थ्ये १.८६६ ॥

कृप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कृपेश्च [अवकल्कने ।
           मिश्रीकरण इत्येके । चिन्तन इत्यन्ये] १०.२७८ ॥

कृश् । दि० सेट् प० । कृश तनूकरणे ४.१४० ॥

कृष् । भ्वा० अनिट् प० । कृष विलेखने १.११४५ ॥

कृष् । तु० अनिट् उ० । कृष विलेखने ६.६ ॥

कॄ । तु० सेट् प० । कॄ विक्षेपे (निक्षेपे) ६.१४५ ॥

कॄ । क्र्या० सेट् उ० । कॄञ् हिंसायाम् ९.१८ ॥

कॄ । क्र्या० सेट् प० । कॄ हिंसायाम् ९.३१ ॥

कॄत् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कॄत संशब्दने १०.१५५ ॥

कॢप् । भ्वा० सेट् आ० । कृपू सामर्थ्ये १.८६६ ॥

केत (केत्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । केत श्रावणे निमन्त्रणे च १०.४३७ ॥

केप् । भ्वा० सेट् आ० । केपृ- [[कम्पने] च] १.४२६ ॥

केल् । भ्वा० सेट् प० । केलृ- [चलने] १.६१६ ॥

केव् । भ्वा० सेट् आ० । केवृ [सेवने] इत्यप्येके १.५८३ ॥

कै । भ्वा० अनिट् प० । कै- [शब्दे] १.१०६४ ॥

क्नथ् । भ्वा० सेट् प० । क्नथ(म्)- [हिंसार्थः] १.९११ ॥

क्नस् । दि० सेट् प० । क्नसु ह्वरणदीप्त्योः ४.७ ॥

क्नस् । क्नसु- [मित्] १.९३९ ॥

क्नू । क्र्या० सेट् उ० । क्नूञ् शब्दे ९.१२ ॥

क्नूय् । भ्वा० सेट् आ० । क्नूयी शब्द उन्दे च १.५५८ ॥

क्मर् । भ्वा० सेट् प० । क्मर हूर्छने १.६३६ ॥

क्रथ् । भ्वा० सेट् प० । क्रथ(म्)- [हिंसार्थः] १.९१२ ॥

क्रद् । भ्वा० सेट् आ० । क्रद(म्)- [[वैक्लव्ये ।
        वैकल्य इत्येके] इत्यन्ये] १.८८२ ॥

क्रन्द् । भ्वा० सेट् आ० । क्रदि(म्)- [वैक्लव्ये । वैकल्य इत्येके] १.८७९ ॥

क्रन्द् । भ्वा० सेट् प० । क्रदि- [आःवाने रोदने च] १.७४ ॥

क्रप् । भ्वा० सेट् आ० । क्रप(म्) [कृपायां गतौ च] इत्येके १.८७६ ॥

क्रम् । भ्वा० सेट् प० । क्रमु पादविक्षेपे १.५४५ ॥

क्री । क्र्या० अनिट् उ० । डुक्रीञ् द्रव्यविनिमये ९.१ ॥

क्रीड् । भ्वा० सेट् प० । क्रीडृ विहारे १.४०५ ॥

क्रुञ्च् । भ्वा० सेट् प० । क्रुञ्च कौटिल्याल्पीभावयोः १.२१३ ॥

क्रुड् । तु० सेट् प० । क्रुड- [निमज्जने इत्येके] ६.१२८ ॥

क्रुध् । दि० अनिट् प० । क्रुध क्रोधे (कोपे) ४.८६ ॥

क्रुश् । भ्वा० अनिट् प० । क्रुश आःवाने रोदने च १.९९२ ॥

क्लथ् । भ्वा० सेट् प० । क्लथ(म्) हिंसार्थाः १.९१३ ॥

क्लद् । भ्वा० सेट् आ० । क्लद(म्) [वैक्लव्ये । वैकल्य इत्येके] इत्यन्ये १.८८३ ॥

क्लन्द् । भ्वा० सेट् आ० । क्लदि(म्) वैक्लव्ये । वैकल्य इत्येके इत्यन्ये १.८८० ॥

क्लन्द् । भ्वा० सेट् प० । क्लदि आःवाने रोदने च १.७५ ॥

क्लप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । क्लप [व्यक्तायां वाचि] इत्येके १०.१६२ ॥

क्लम् । दि० सेट् प० । क्लमु ग्लानौ ४.१०४ ॥

क्लिद् । दि० सेट् प० । क्लिदू आद्रीभावे ४.१५७ ॥

क्लिन्द् । भ्वा० सेट् आ० । क्लिदि परिदेवने १.१५ ॥

क्लिन्द् । भ्वा० सेट् प० । क्लिदि परिदेवने १.७६ ॥

क्लिश् । दि० सेट् आ० । क्लिश उपतापे ४.५७ ॥

क्लिश् । क्र्या० सेट् वेट् प० । क्लिशू विबाधने ९.५८ ॥

क्लीब् । भ्वा० सेट् आ० । क्लीबृ अधार्ष्ठ्ये १.४४१ ॥

क्लु । भ्वा० अनिट् आ० । क्लुङ् [गतौ] इत्येके १.१११३ ॥

क्लेश् । भ्वा० सेट् आ० । क्लेश अव्यक्तायां वाचि । बाधन इत्यन्ये (इति दुर्गः) १.६९१ ॥

क्वण् । भ्वा० सेट् प० । क्वण- [शब्दार्थः] १.५१८ ॥

क्वथ् । भ्वा० सेट् प० । क्वथे निष्पाके १.९८१ ॥

क्षञ्ज् । भ्वा० सेट् आ० । क्षजि(म्) गतिदानयोः १.८७३ ॥

क्षञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । क्षजि कृच्छ्रजीवने १०.११३ ॥

क्षण् । त० सेट् उ० । क्षणु हिंसायाम् ८.३ ॥

क्षप (क्षप्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । क्षप प्रेरणे १०.४८७ ॥

क्षप् । भ्वा० सेट् प० । -क्षपयश्च [मित्] [इति भोजः] १.९३५ ॥

क्षम् । भ्वा० सेट् आ० । क्षमूष् सहने १.५१० ॥

क्षम् । दि० सेट् वेट् प० । क्षमू सहने ४.१०३ ॥

क्षम्प् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । क्षपि क्षान्त्याम् १०.११२ ॥

क्षर् । भ्वा० सेट् प० । क्षर सञ्चलने १.९८६ ॥

क्षल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । क्षल शौचकर्मणि १०.८६ ॥

क्षि । भ्वा० अनिट् प० । क्षि क्षये १.२६९ ॥

क्षि । स्वा० सेट् प० । क्षि- [क्षी-] [हिंसायाम्] । क्षिर्भाषायामित्येके ५.३३ ॥

क्षि । तु० अनिट् प० । क्षि निवासगत्योः ६.१४३ ॥

क्षिण् । त० सेट् उ० । क्षिणु [हिंसायाम्] च ८.४ ॥

क्षिप् । दि० अनिट् प० । क्षिप प्रेरने ४.१५ ॥

क्षिप् । तु० अनिट् उ० । क्षिप प्रेरणे ६.५ ॥

क्षिव् । भ्वा० सेट् प० । क्षिवु- (क्षीवु-) [निरसने] १.६४८ ॥

क्षी । स्वा० सेट् प० । क्षी [हिंसायाम्] इत्येके । क्षिर्भाषायामित्येके ५.३९ ॥

क्षीज् । भ्वा० सेट् प० । क्षीज अव्यक्ते शब्दे १.२७० ॥

क्षीब् । भ्वा० सेट् आ० । क्षीबृ मदे १.४४२ ॥

क्षीव् । भ्वा० सेट् आ० । क्षीवृ [मदे] इत्येके १.४४३ ॥

क्षीष् । क्र्या० अनिट् प० । क्षीष् हिंसायाम् ९.४२ ॥

क्षु । अ० सेट् प० । टुक्षु शब्दे २.३१ ॥

क्षुद् । रु० अनिट् उ० । क्षुदिर् सम्प्रेषणे ७.६ ॥

क्षुध् । दि० अनिट् प० । क्षुध बुभुक्षायाम् ४.८७ ॥

क्षुभ् । भ्वा० सेट् आ० । क्षुभ सञ्चलने १.८५४ ॥

क्षुभ् । दि० सेट् प० । क्षुभ सञ्चलने ४.१५४ ॥

क्षुभ् । क्र्या० सेट् प० । क्षुभ सञ्चलने ९.५५ ॥

क्षुर् । भ्वा० सेट् प० । क्षुर सञ्चये १.९८७ ॥

क्षुर् । तु० सेट् प० । क्षुर विलेखने ६.७० ॥

क्षेव् । भ्वा० सेट् प० । क्षेवु निरसने १.६४९ ॥

क्षै । भ्वा० अनिट् प० । क्षै- [क्षये] १.१०६१ ॥

क्षोट (क्षोट्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । क्षोट क्षेपे १०.४१६ ॥

क्ष्णु । अ० सेट् प० । क्ष्णु तेजने २.३२ ॥

क्ष्माय् । भ्वा० सेट् आ० । क्ष्मायी विधूनने १.५५९ ॥

क्ष्मील् । भ्वा० सेट् प० । क्ष्मील निमेषणे १.५९८ ॥

क्ष्विद् । भ्वा० सेट् आ० । ञिक्ष्विदा [स्नेहनमोचनयोः
   (गात्रप्रस्रवणे) । स्नेहनमोहनयोरित्येके] चेत्येके १.८४६ ॥

क्ष्विद् । भ्वा० सेट् प० । ञिक्ष्विदा अव्यक्ते शब्दे १.११३३ ॥

क्ष्विद् । दि० सेट् प० । ञिक्ष्विदा स्नेहनमोचनयोः ४.१५९ ॥

क्ष्वेल् । भ्वा० सेट् प० । क्ष्वेलृ- [चलने] १.६१८ ॥

खच् । क्र्या० सेट् प० । खच भूतप्रादुर्भावे ९.६७ ॥

खज् । भ्वा० सेट् प० । खज मन्थे १.२६४ ॥

खञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । खजि गतिवैकल्ये १.२६६ ॥

खट् । भ्वा० सेट् प० । खट काङ्क्षायाम् १.३४६ ॥

खट्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । खट्ट संवरणे १०.१२७ ॥

खड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । खड- [खण्डने (भेदने)] १०.६५ ॥

खण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । खडि मन्थे १.३१७ ॥

खण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । खडि- [खण्डने (भेदने)] १०.६६ ॥

खद् । भ्वा० सेट् प० । खद स्थैर्ये हिंसायां च १.५२ ॥

खन् । भ्वा० सेट् उ० । खनु अवदारणे १.१०२० ॥

खर्ज् । भ्वा० सेट् प० । खर्ज [व्यथने] पूजने च १.२६१ ॥

खर्द् । भ्वा० सेट् प० । खर्द दन्दशूके १.६२ ॥

खर्ब् । भ्वा० सेट् प० । खर्ब- [गतौ] १.४८७ ॥

खर्व् । भ्वा० सेट् प० । खर्व- [दर्पे] १.६६५ ॥

खल् । भ्वा० सेट् प० । खल [सञ्चलने] सञ्चये (च) १.६२६ ॥

खव् । क्र्या० सेट् प० । खव [भूतप्रादुर्भावे] इत्येके ९.६८ ॥

खष् । भ्वा० सेट् प० । खष- [हिंसार्थः] १.७८२ ॥

खाद् । भ्वा० सेट् प० । खादृ भक्षणे १.५१ ॥

खिट् । भ्वा० सेट् प० । खिट त्रासे १.३३९ ॥

खिद् । दि० अनिट् आ० । खिद दैन्ये ४.६६ ॥

खिद् । तु० अनिट् प० । खिद परिघाते (परिघातने) ६.१७२ ॥

खिद् । रु० अनिट् आ० । खिद दैन्ये ७.१२ ॥

खु । भ्वा० अनिट् आ० । खुङ्- [शब्दे] १.११०४ ॥

खुज् । भ्वा० सेट् प० । खुजु स्तेयकरणे १.२२७ ॥

खुड् । तु० सेट् प० । खुड- [[संवरणे] इत्येके] ६.११९ ॥

खुण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । खुडि खण्डने १०.७२ ॥

खुर् । तु० सेट् प० । खुर छेदने ६.६८ ॥

खुर्द् । भ्वा० सेट् आ० । खुर्द- [क्रीडायामेव] १.२२ ॥

खेट (खेट्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । खेट भक्षणे १०.४१३ ॥

खेड (खेड्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । खेड [भक्षणे] इत्येके १०.४१४ ॥

खेल् । भ्वा० सेट् प० । खेलृ- [चलने] १.६१७ ॥

खेव् । भ्वा० सेट् आ० । खेवृ- [[सेवने] इत्यप्येके] १.५८१ ॥

खै । भ्वा० अनिट् प० । खै खदने १.१०६० ॥

खोट (खोट्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । खोट [भक्षणे] इत्यन्ये १०.४१५ ॥

खोर् । भ्वा० सेट् प० । खोरृ गतिप्रतिघाते १.६३३ ॥

खोल् । भ्वा० सेट् प० । खोलृ- [गतिप्रतिघाते] १.६३२ ॥

ख्या । अ० अनिट् प० । ख्या प्रकथने २.५५ ॥

गज् । भ्वा० सेट् प० । गज- [शब्दार्थः] १.२७९ ॥

गज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गज- [शब्दार्थः] १०.१४९ ॥

गञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । गजि- [शब्दार्थः] १.२८० ॥

गड् । भ्वा० सेट् प० । गड(म्) सेचने १.८८६ ॥

गण (गण्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गण सङ्ख्याने १०.३९१ ॥

गण्ड् । भ्वा० सेट् प० । गडि वदनैकदेशे १.४१९ ॥

गण्ड् । भ्वा० सेट् प० । गडि वदनैकदेशे १.६८ ॥

गद (गद्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गदी देवशब्दे १०.३९९ ॥

गद् । भ्वा० सेट् प० । गद व्यक्तायां वाचि १.५४ ॥

गन्ध् । चु० सेट् आ० । गन्ध अर्दने १०.२०४ ॥

गम् । भ्वा० अनिट् प० । गमॢ- [गतौ] १.११३७ ॥

गर्ज् । भ्वा० सेट् प० । गर्ज शब्दे १.२५८ ॥

गर्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गर्ज- [शब्दे] १०.१७७ ॥

गर्द् । भ्वा० सेट् प० । गर्द शब्दे १.५९ ॥

गर्द् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गर्द शब्दे १०.१७८ ॥

गर्ध् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गर्ध अभिकाङ्क्षायाम् १०.१७९ ॥

गर्ब् । भ्वा० सेट् प० । गर्ब- [गतौ] १.४८८ ॥

गर्व (गर्व्) । चु० सेट् आ० । गर्व माने १०.४४९ ॥

गर्व् । भ्वा० सेट् प० । गर्व दर्पे १.६६६ ॥

गर्ह् । भ्वा० सेट् आ० । गर्ह- [कुत्सायाम्] १.७२३ ॥

गर्ह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गर्ह विनिन्दने १०.३८३ ॥

गल् । भ्वा० सेट् प० । गल अदने (भक्षणे स्रावे च) १.६२७ ॥

गल् । चु० सेट् आ० । गल स्रवणे १०.२२३ ॥

गल्भ् । भ्वा० सेट् आ० । गल्भ धार्ष्ट्ये १.४५७ ॥

गल्ह् । भ्वा० सेट् आ० । गल्ह कुत्सायाम् १.७२४ ॥

गवेष (गवेष्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गवेष मार्गणे १०.४२५ ॥

गा । भ्वा० अनिट् आ० । गाङ् गतौ १.११०१ ॥

गा । जु० अनिट् प० । गा स्तुतौ ३.२६ ॥

गाध् । भ्वा० सेट् आ० । गाधृ प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च १.४ ॥

गाह् । भ्वा० सेट् आ० । गाहू विलोडने १.७३६ ॥

गु । भ्वा० अनिट् आ० । गुङ् अव्यक्ते शब्दे १.११०० ॥

गु । भ्वा० अनिट् आ० । गुङ्- [शब्दे] १.११०५ ॥

गु । तु० अनिट् प० । गु पुरीषोत्सर्गे ६.१३४ ॥

गुज् । भ्वा० सेट् प० । गुज- [अव्यक्ते शब्दे] १.२३० ॥

गुज् । तु० सेट् प० । गुज शब्दे ६.९६ ॥

गुञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । गुजि अव्यक्ते शब्दे १.२३१ ॥

गुड् । तु० सेट् प० । गुड रक्षायाम् ६.९७ ॥

गुण (गुण्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गुण चामन्त्रणे १०.४३६ ॥

गुण्ठ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गुठि [[रक्षणे]
        वेष्टने (च) । रक्षण इत्येके] इत्यपरे १०.७१ ॥

गुण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गुडि [रक्षणे] वेष्टने
         (च) । रक्षण इत्येके १०.६९ ॥

गुद् । भ्वा० सेट् आ० । गुद क्रीडायामेव १.२४ ॥

गुध् । दि० सेट् प० । गुध परिवेष्टने ४.१४ ॥

गुध् । क्र्या० सेट् प० । गुध रोषे ९.५३ ॥

गुप् । भ्वा० सेट् आ० । गुप गोपने १.११२५ ॥

गुप् । भ्वा० सेट् प० । गुपू रक्षणे १.४६१ ॥

गुप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गुप- [भाषार्थः] १०.३०२ ॥

गुप् । दि० सेट् प० । गुप व्याकुलत्वे ४.१४७ ॥

गुफ् । तु० सेट् प० । गुफ- [ग्रन्थे] ६.४२ ॥

गुम्फ् । तु० सेट् प० । गुम्फ ग्रन्थे ६.४३ ॥

गुर् । तु० सेट् आ० । गुरी उद्यमने ६.१३१ ॥

गुर्द् । भ्वा० सेट् आ० । गुर्द- [क्रीडायामेव (गुडक्रीडायामेव)] १.२३ ॥

गुर्द् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गुर्द पूर्वनिकेतने । निकेतने इत्यन्ये १०.१८० ॥

गुर्व् । भ्वा० सेट् प० । गुर्वी उद्यमने १.६५५ ॥

गुह् । भ्वा० सेट् उ० । गुहू संवरणे १.१०४३ ॥

गूर् । चु० सेट् आ० । गूर उद्यमने १०.२१७ ॥

गूर् । दि० सेट् आ० । गूरी हिंसागत्योः ४.४९ ॥

गूह् । भ्वा० सेट् आ० । गृहू ग्रहणे १.७३७ ॥

गृ । भ्वा० अनिट् प० । गृ- [सेचने] १.१०८७ ॥

गृज् । भ्वा० सेट् प० । गृज- [शब्दार्थः] । गज मदने च १.२८१ ॥

गृञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । गृजि- [शब्दार्थः] १.२८२ ॥

गृध् । दि० सेट् प० । गृधु अभिकाङ्क्षायाम् ४.१६१ ॥

गृह (गृह्) । चु० सेट् आ० । गृह ग्रहणे १०.४४१ ॥

गॄ । चु० सेट् आ० । गॄ विज्ञाने १०.२३१ ॥

गॄ । तु० सेट् प० । गॄ निगरणे ६.१४६ ॥

गॄ । क्र्या० सेट् प० । गॄ शब्दे ९.३३ ॥

गेप । भ्वा० सेट् आ० । गेपृ- [[कम्पने] च] १.४२७ ॥

गेव् । भ्वा० सेट् आ० । गेवृ- [सेवने] १.५७५ ॥

गेष् । भ्वा० सेट् आ० । गेषृ अन्विच्छायाम् १.६९८ ॥

गै । भ्वा० अनिट् प० । गै शब्दे १.१०६५ ॥

गोम (गोम्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गोम उपलेपने १०.४१७ ॥

गोष्ट् । भ्वा० सेट् आ० । गोष्ट- [सङ्घाते] १.२९० ॥

ग्रन्थ् । भ्वा० सेट् आ० । ग्रथि कौटिल्ये १.३६ ॥

ग्रन्थ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ग्रन्थ बन्धने १०.३६२ ॥

ग्रन्थ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ग्रन्थ सन्दर्भे १०.३७५ ॥

ग्रन्थ् । क्र्या० सेट् प० । ग्रन्थ सन्दर्भे ९.४९ ॥

ग्रस् । भ्वा० सेट् आ० । ग्रसु- [अदने] १.७१७ ॥

ग्रस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ग्रस ग्रहणे १०.२७९ ॥

ग्रह् । क्र्या० सेट्० उ० । ग्रह उपादाने ९.७१ ॥

ग्राम (ग्राम्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ग्राम- [आमन्त्रणे] १०.४३४ ॥

ग्रुच् । भ्वा० सेट् प० । ग्रुचु- स्तेयकरणे १.२२४ ॥

ग्लस् । भ्वा० सेट् आ० । ग्लसु अदने १.७१८ ॥

ग्लह् । भ्वा० सेट् आ० । ग्लह [ग्रहणे] च (अपादाने) १.७३८ ॥

ग्ला । ग्ला- [[अनुपसर्गाद्वा] च] [मित्] १.९४५ ॥

ग्लुच् । भ्वा० सेट् प० । ग्लुचु- स्तेयकरणे १.२२५ ॥

ग्लुञ्च् । भ्वा० सेट् प० । ग्लुञ्च- [गतौ] १.२२८ ॥

ग्लेप् । भ्वा० सेट् आ० । ग्लेपृ च [कम्पने] १.४२८ ॥

ग्लेप् । भ्वा० सेट् आ० । ग्लेपृ दैन्ये १.४२४ ॥

ग्लेव् । भ्वा० सेट् आ० । ग्लेवृ- [सेवने] १.५७६ ॥

ग्लेष् । भ्वा० सेट् आ० । ग्लेषृ [अन्विच्छायाम्] इत्येके १.६९९ ॥

ग्लै । भ्वा० अनिट् प० । ग्लै- [हर्षक्षये] १.१०५१ ॥

ग्लै । भ्वा० सेट् प० । ग्ला- [[अनुपसर्गाद्वा] च] [मित्] १.९४५ ॥

घग्घ् । भ्वा० सेट् प० । घग्घ [हसने] इत्येके १.१८० ॥

घघ् । भ्वा० सेट् प० । घघ हसने १.१७९ ॥

घट् । भ्वा० सेट् आ० । घट(म्) चेष्टायाम् १.८६७ ॥

घट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । घट सङ्घाते । हन्त्यर्थाश्च १०.२४८ ॥

घट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । घट- [भाषार्थः] १०.२९७ ॥

घट्ट् । भ्वा० सेट् आ० । घट्ट चलने १.२९२ ॥

घट्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । घट्ट चलने १०.१२५ ॥

घण्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । घटि- [भाषार्थः] १०.२९८ ॥

घष् । भ्वा० सेट् आ० । घष [कान्तिकरणे] इति केचित् १.७४० ॥

घस् । भ्वा० सेट् प० । घसॢ अदने १.८१२ ॥

घिण्ण् । भ्वा० सेट् आ० । घिणि- [ग्रहणे] १.५०२ ॥

घुंष् । भ्वा० सेट् आ० । घुषि कान्तिकरणे १.७३९ ॥

घु । भ्वा० अनिट् आ० । घुङ्- [शब्दे] १.११०६ ॥

घुट् । भ्वा० सेट् आ० । घुट परिवर्तने १.८४८ ॥

घुट् । तु० सेट् प० । घुट प्रतिघाते ६.११५ ॥

घुण् । भ्वा० सेट् आ० । घुण- [भ्रमणे] १.५०५ ॥

घुण् । तु० सेट् प० । घुण- [भ्रमणे] ६.६४ ॥

घुण्ण् । भ्वा० सेट् आ० । घुणि- [ग्रहणे] १.५०३ ॥

घुर् । तु० सेट् प० । घुर भीमार्थशब्दयोः ६.७१ ॥

घुष् । भ्वा० सेट् प० । घुषिर् अविशब्दने । शब्द इत्यन्ये पेठुः १.७४१ ॥

घुष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । घुषिर् विशब्दने १०.२५१ ॥

घूर् । दि० सेट् आ० । घूरी- [हिंसावयोहन्योः] ४.५० ॥

घूर्ण् । भ्वा० सेट् आ० । घूर्ण भ्रमणे १.५०६ ॥

घूर्ण् । तु० सेट् प० । घूर्ण भ्रमणे ६.६५ ॥

घृ । भ्वा० अनिट् प० । घृ सेचने १.१०८८ ॥

घृ । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । घृ प्रस्रवणे । स्रावण इत्येके १०.१५२ ॥

घृ । जु० अनिट् प० । घृ क्षरणदीप्त्योः ३.१५ ॥

घृण् । त० सेट् उ० । घृणु दीप्तौ ८.७ ॥

घृण्ण् । भ्वा० सेट् आ० । घृणि ग्रहणे १.५०४ ॥

घृष् । भ्वा० सेट् प० । घृषु सङ्घर्षे १.८०५ ॥

घ्रा । भ्वा० अनिट् प० । घ्रा गन्धोपादाने (घ्राणे) १.१०७५ ॥

घ्राघ् । भ्वा० सेट् आ० । ध्राघृ [सामर्थ्ये] इत्यपि केचित् १.१२१ ॥

ङु । भ्वा० अनिट् आ० । ङुङ् शब्दे १.११०७ ॥

चकास् । अ० सेट् प० । चकासृ दीप्तौ २.६९ ॥

चक् । भ्वा० सेट् आ० । चक तृप्तौ प्रतिघाते च १.९८ ॥

चक् । भ्वा० सेट् प० । चक(म्) तृप्तौ १.८९२ ॥

चक्क् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चक्क- [व्यथने] १०.८४ ॥

चक्ष् । अ० अनिट् आ० । चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि । अयं दर्शने-पि २.७ ॥

चञ्च् । भ्वा० सेट् प० । चञ्चु- [गत्यर्थः] १.२१७ ॥

चट् । भ्वा० सेट् प० । चटे [वर्षावरणयोः] इत्येके १.३३१ ॥

चट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चट- [भेदने] १०.२४६ ॥

चण् । भ्वा० सेट् प० । चण(म्)- [[गतौ] दाने च] १.९०५ ॥

चण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । चडि कोपे १.३१२ ॥

चण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चडि कोपे । चण्ड इत्यन्ये १०.७५ ॥

चत् । भ्वा० सेट् उ० । चते- [[परिभाषणे] याचने (च)] १.१००३ ॥

चद् । भ्वा० सेट् उ० । चदे [परिभाषणे] याचने (च) १.१००४ ॥

चन् । भ्वा० सेट् प० । चन(म्) च [हिंसार्थः] १.९१४ ॥

चन् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चन श्रद्धोपहननयोरित्येके १०.३७८ ॥

चन्द् । भ्वा० सेट् प० । चदि आह्लादे दीप्तौ च १.७१ ॥

चप् । भ्वा० सेट् प० । चप सान्त्वने १.४६५ ॥

चप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चप(म्) [परिकल्पने] इत्येके १०.१२१ ॥

चम् । [न] -चमाम् [मित्] १.९५१ ॥

चम् । भ्वा० सेट् प० । चमु- [अदने] १.५४० ॥

चम् । स्वा० सेट् प० । चमु भक्षणे ५.३१ ॥

चम्प् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चपि गत्याम् १०.१११ ॥

चय् । भ्वा० सेट् आ० । चय- [गतौ] १.५५० ॥

चर् । भ्वा० सेट् प० । चर गत्यर्थाः । चरतिर्भक्षणर्थो-पि
    (चर भक्षणे च) (चरतिर्भक्षणे-पि) १.६४० ॥

चर् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चर संशये १०.२७४ ॥

चर्च् । भ्वा० सेट् प० । चर्च- [परिभाषणहिंसातर्जनेषु] १.८१४ ॥

चर्च् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चर्च अध्ययने १०.२३७ ॥

चर्च् । तु० सेट् प० । चर्च- [परिभाषणभर्त्सनयोः] ६.१९ ॥

चर्ब् । भ्वा० सेट् प० । चर्ब गतौ । चर्ब अदने च १.४९१ ॥

चर्व् । भ्वा० सेट् प० । चर्व अदने १.६६० ॥

चल् । भ्वा० सेट् प० । चल कम्पने १.९६६ ॥

चल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चल भृतौ १०.९७ ॥

चल् । तु० सेट् प० । चल विलसने ६.८३ ॥

चल् । कम्पने चलिः [मित्] १.९२४ ॥

चष् । भ्वा० सेट् उ० । चष भक्षणे १.१०३४ ॥

चह (चह्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चह परिकल्कने १०.४०५ ॥

चह् । भ्वा० सेट् प० । चह परिकल्कने १.८३० ॥

चह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चह(म्) परिकल्पने १०.१२० ॥

चाय् । भ्वा० सेट् उ० । चायृ पूजानिशामनयोः १.१०२३ ॥

चि । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चि- (जुचि जिवि)
          [[भाषार्थः] च] १०.३२५ ॥

चि । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चिञ्(म्) चयने १०.१२४ ॥

चि । स्वा० अनिट् उ० । चिञ् चयने ५.५ ॥

चिट् । भ्वा० सेट् प० । चिट परप्रैष्ये (परप्रेष्ये) १.३५३ ॥

चित् । भ्वा० सेट् प० । चिती सञ्ज्ञाने १.३९ ॥

चित् । चु० सेट् आ० । चित सञ्चेतने १०.१९२ ॥

चित्र (चित्र्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) ।
          चित्र चित्रीकरणे । कदाचिद्दर्शने १०.४५९ ॥

चिन्त् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चिति स्मृत्याम् १०.२ ॥

चिरि । स्वा० सेट् प० । चिरि- [हिंसायाम्] ५.३४ ॥

चिल् । तु० सेट् प० । चिल वसने ६.८२ ॥

चिल्ल् । भ्वा० सेट् प० । चिल्ल शैथिल्ये भावकरणे च १.६११ ॥

चीक् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चीक [आमर्षणे] च १०.३६४ ॥

चीब् । भ्वा० सेट् उ० । चीबृ [आदानसंवरणयोः] इत्येके १.१०२२ ॥

चीब् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चीव- (चीब-) [भाषार्थः] १०.३०५ ॥

चीभ् । भ्वा० सेट् आ० । चीभृ च [कत्थने] १.४४६ ॥

चीव् । भ्वा० सेट् उ० । चीवृ आदानसंवरणयोः १.१०२१ ॥

चीव् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चीव- (चीब-) [भाषार्थः] १०.३०५ ॥

चुक्क् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चुक्क व्यथने १०.८५ ॥

चुच्य् । भ्वा० सेट् प० । चुच्य [अभिषवे] इत्येके १.५९१ ॥

चुट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चुट छेदने १०.१०३ ॥

चुट् । तु० सेट् प० । चुट- [छेदने] ६.१०४ ॥

चुट्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चुट्ट अल्पीभावे १०.३६ ॥

चुड् । तु० सेट् प० । चुड- [संवरणे] ६.१२६ ॥

चुड्ड् । भ्वा० सेट् प० । चुड्ड (चुद्ड) भावकरणे १.४०२ ॥

चुण्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चुटि छेदने १०.१६४ ॥

चुण्ड् । भ्वा० सेट् प० । चुडि अल्पीभावे १.३६८ ॥

चुद् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चुद सञ्चोदने १०.८१ ॥

चुद्ड् । भ्वा० सेट् प० । चुड्ड (चुद्ड) भावकरणे १.४०२ ॥

चुप् । भ्वा० सेट् प० । चुप मन्दायां गतौ १.४६९ ॥

चुम्ब् । भ्वा० सेट् प० । चुबि वक्त्रसंयोगे १.४९५ ॥

चुम्ब् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चुबि हिंसायाम् १०.१३० ॥

चुर् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चुर स्तेये १०.१ ॥

चुल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चुल समुच्छ्राये १०.९१ ॥

चुल्ल् । भ्वा० सेट् प० । चुल्ल भावकरणे १.६०९ ॥

चूर् । दि० सेट् आ० । चूरी दाःए ४.५३ ॥

चूर्ण् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चूर्ण प्रेरणे १०.२६ ॥

चूर्ण् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चूर्ण सङ्कोचने १०.१४३ ॥

चूष् । भ्वा० सेट् प० । चूष पाने १.७६७ ॥

चृत् । तु० सेट् प० । चृती हिंसाग्रन्थनयोः ६.४९ ॥

चृप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चृप- [सन्दीपने (इत्येके)] १०.३५३ ॥

चेल् । भ्वा० सेट् प० । चेलृ- [चलने] १.६१५ ॥

चेष्ट् । भ्वा० सेट् आ० । चेष्ट चेष्टायाम् १.२८९ ॥

च्यु । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । च्यु हसने । सहने चेत्येके १०.२७५ ॥

च्युत् । भ्वा० सेट् प० । च्युतिर् आसेचने १.४० ॥

छञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । छजि [कृच्छ्रजीवने] इत्येके १०.११४ ॥

छद (छद्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । छद अपवारणे १०.४८१ ॥

छद् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । छद अपवारणे १०.३७० ॥

छद् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । छद संवरणे १०.३५९ ॥

छद् । छदिर् ऊर्जने [मित्] १.९२५ ॥

छन्द् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । छदि संवरणे १०.६२ ॥

छम् । भ्वा० सेट् प० । छमु- [अदने] १.५४१ ॥

छर्द् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । छर्द (छृद) वमने १०.७८ ॥

छष् । भ्वा० सेट् उ० । छष हिंसायाम् १.१०३५ ॥

छिद् । रु० अनिट् उ० । छिदिर् द्वैधीकरणे ७.३ ॥

छिद्र (छिद्र्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) ।
          छिद्र कर्णभेदने । करणभेदन इत्येके १०.४६९ ॥

छुट् । तु० सेट् प० । छुट छेदने ६.१०५ ॥

छुड् । तु० सेट् प० । छुड [संवरणे] इत्येके ६.१२० ॥

छुप् । तु० अनिट् प० । छुप स्पर्शे ६.१५४ ॥

छुर् । तु० सेट् प० । छुर छेदने ६.९९ ॥

छृद् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । छृदी सन्दीपने १०.३५२ ॥

छृद् । रु० सेट् उ० । उछृदिर् दीप्तिदेवनयोः ७.८ ॥

छृप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । छृप- [सन्दीपने (इत्येके)] १०.३५४ ॥

छेद (छेद्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । छेद द्वैधीकरणे १०.४८० ॥

छो । दि० अनिट् प० । छो छेदने ४.४१ ॥

जंस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । जसि रक्षणे । मोक्षण इत्येके १०.१८२ ॥

जक्ष् । अ० सेट् प० । जक्ष भक्ष्यहसनयोः २.६६ ॥

जज् । भ्वा० सेट् प० । जज- [युद्धे] १.२७५ ॥

जञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । जजि युद्धे १.२७६ ॥

जट् । भ्वा० सेट् प० । जट- [सङ्घाते] १.३४२ ॥

जन् । जु० सेट् प० । जन जनने ३.२५ ॥

जन् । दि० सेट् आ० । जनी प्रादुर्भावे ४.४४ ॥

जन् । जनी- [मित्] १.९३७ ॥

जप् । भ्वा० सेट् प० । जप- [व्यक्तायां वाचि] । जप मानसे च १.४६३ ॥

जभ् । भ्वा० सेट् आ० । जभी- [गात्रविनामे] १.४५३ ॥

जम् । भ्वा० सेट् प० । जमु- [अदने] १.५४२ ॥

जम्भ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । जभि नाशने १०.२४१ ॥

जर्च् । भ्वा० सेट् प० । जर्त्स- (जर्ज- जर्च-)
          [परिभाषणहिंसातर्जनेषु] १.८१३ ॥

जर्ज् । भ्वा० सेट् प० । जर्त्स- (जर्ज- जर्च-)
          [परिभाषणहिंसातर्जनेषु] १.८१३ ॥

जर्ज् । तु० सेट् प० । जर्ज- [परिभाषणभर्त्सनयोः] ६.१८ ॥

जर्त्स् । भ्वा० सेट् प० । जर्त्स- (जर्ज- जर्च-)
          [परिभाषणहिंसातर्जनेषु] १.८१३ ॥

जल् । भ्वा० सेट् प० । जल घातने १.९६७ ॥

जल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । जल अपवारणे १०.१५ ॥

जल्प् । भ्वा० सेट् प० । जल्प व्यक्तायां वाचि १.४६४ ॥

जष् । भ्वा० सेट् प० । जष- [हिंसार्थः] १.७८४ ॥

जस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । जसु ताडने १०.२४३ ॥

जस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । जसु हिंसायाम् १०.१८४ ॥

जस् । दि० सेट् प० । जसु मोक्षने ४.१०८ ॥

जागृ । अ० सेट् प० । जागृ निद्राक्षये २.६७ ॥

जि । भ्वा० अनिट् प० । जि जये १.६४२ ॥

जि । भ्वा० अनिट् प० । जि- [अभिभवे] १.१०९६ ॥

जि । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । जि- [[भाषार्थः] च] १०.३२४ ॥

जिन्व् । भ्वा० सेट् प० । जिवि प्रीणनार्थाः १.६७८ ॥

जिन्व् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चि- (जुचि जिवि)
          [[भाषार्थः] च] १०.३२५ ॥

जिम् । भ्वा० सेट् प० । जिमु [अदने] इति केचित् १.५४४ ॥

जिरि । स्वा० सेट् प० । जिरि- [हिंसायाम्] ५.३५ ॥

जिष् । भ्वा० सेट् प० । जिषु- [सेचने] १.७९३ ॥

जीव् । भ्वा० सेट् प० । जीव प्राणधारणे १.६४३ ॥

जु । भ्वा० अनिट् आ० । जुङ्- [गतौ] १.१११० ॥

जु । भ्वा० अनिट् प० । जु इति सौत्रो धातुः गत्यर्थः १.१०९८ ॥

जुङ्ग्? । भ्वा० सेट् प० । जुगि- [वर्जने] १.१७६ ॥

जुञ्च् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चि- (जुचि जिवि)
          [[भाषार्थः] च] १०.३२५ ॥

जुट् । तु० सेट् प० । जुट [बन्धने] इत्येके ६.१०७ ॥

जुड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । जुड प्रेरणे १०.१४८ ॥

जुड् । तु० सेट् प० । जुड गतौ ६.५१ ॥

जुड् । तु० सेट् प० । जुड बन्धने ६.१०६ ॥

जुत् । भ्वा० सेट् आ० । जुतृ भासणे १.३२ ॥

जुन् । तु० सेट् प० । जुन [गतौ] इत्येके ६.५२ ॥

जुष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । जुष परितर्कने । परितर्पण इत्यन्ये १०.३७१ ॥

जुष् । तु० सेट् आ० । जुषी प्रीतिसेवनयोः ६.८ ॥

जूर् । दि० सेट् आ० । जूरी हिंसावयोहन्योः ४.५१ ॥

जूष् । भ्वा० सेट् प० । जूष च [हिंसायाम्] १.७७६ ॥

जृम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । जृभि गात्रविनामे १.४५४ ॥

जॄ । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । जॄ वयोहानौ १०.३४६ ॥

जॄ । दि० सेट् प० । जॄष्- [वयोहानौ] ४.२५ ॥

जॄ । क्र्या० सेट् प० । जॄ वयोहानौ ९.२७ ॥

जॄ । जॄष्- [मित्] १.९३८ ॥

जेष् । भ्वा० सेट् आ० । जेषृ- [गतौ] १.७०३ ॥

जेह् । भ्वा० सेट् आ० । जेहृ- [प्रयत्ने] जेहृ गतावपि १.७३१ ॥

जै । भ्वा० अनिट् प० । जै- [क्षये] १.१०६२ ॥

ज्ञप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ज्ञप(म्) [ज्ञप]
          ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु १०.११८ ॥

ज्ञा । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ज्ञा नियोगे १०.२५८ ॥

ज्ञा । क्र्या० अनिट् प० । ज्ञा अवबोधने ९.४३ ॥

ज्ञा । मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा [मित्] ।
          मारणतोषणनिशानेष्विति पाठान्तरम् १.९२३ ॥

ज्या । क्र्या० अनिट् प० । ज्या वयोहानौ ९.३४ ॥

ज्यु । भ्वा० अनिट् आ० । ज्युङ्- [गतौ] १.११०९ ॥

ज्युत् । भ्वा० सेट् प० । ज्युतिर् भासने १.४३ ॥

ज्रि । भ्वा० अनिट् प० । ज्रि अभिभवे १.१०९७ ॥

ज्रि । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ज्रि [वयोहानौ] च १०.३४७ ॥

ज्वर् । भ्वा० सेट् प० । ज्वर(म्) रोगे १.८८५ ॥

ज्वल् । भ्वा० सेट् प० । ज्वल दीप्तौ १.९६५ ॥

ज्वल् । भ्वा० सेट् प० । ज्वल(म्) दीप्तौ १.९१६ ॥

ज्वल् । ज्वल- [अनुपसर्गाद्वा] [मित्] १.९४१ ॥

झट् । भ्वा० सेट् प० । झट सङ्घाते १.३४३ ॥

झम् । भ्वा० सेट् प० । झमु अदने १.५४३ ॥

झर्ज् । भ्वा० सेट् प० । झर्त्स (झर्झ झर्ज) परिभाषणहिंसातर्जनेषु १.८१५ ॥

झर्झ् । भ्वा० सेट् प० । झर्त्स (झर्झ झर्ज) परिभाषणहिंसातर्जनेषु १.८१५ ॥

झर्झ् । तु० सेट् प० । झर्झ परिभाषणभर्त्सनयोः ६.२० ॥

झर्त्स् । भ्वा० सेट् प० । झर्त्स (झर्झ झर्ज) परिभाषणहिंसातर्जनेषु १.८१५ ॥

झष् । भ्वा० सेट् उ० । झष आदानसंवरणयोः १.१०३६ ॥

झष् । भ्वा० सेट् प० । झष- [हिंसार्थः] १.७८५ ॥

झॄ । दि० सेट् प० । झॄष् वयोहानौ ४.२६ ॥

झॄ । क्र्या० सेट् प० । झॄ [वयोहानौ] इत्येके ९.२८ ॥

टङ्क् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । टकि बन्धने १०.१३५ ॥

टल् । भ्वा० सेट् प० । टल- [वैकल्ये] १.९६८ ॥

टिक् । भ्वा० सेट् आ० । टिकृ- [गत्यर्थः] १.१०८ ॥

टीक् । भ्वा० सेट् आ० । टीकृ- [गत्यर्थः] १.१०९ ॥

ट्वल् । भ्वा० सेट् प० । ट्वल वैकल्ये १.९६९ ॥

डप् । चु० सेट् आ० । डप- [सङ्घाते] १०.१९६ ॥

डिप् । चु० सेट् आ० । डिप सङ्घाते १०.१९७ ॥

डिप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । डिप क्षेपे १०.१८९ ॥

डिप् । दि० सेट् प० । डिप क्षेपे ४.१४५ ॥

डिप् । तु० सेट् प० । डिप क्षेपे ६.९८ ॥

डी । भ्वा० सेट् आ० । डीङ् विहायसा गतौ १.११२३ ॥

डी । दि० अनिट् आ० । (ओ)डीङ् विहायसा गतौ ४.३० ॥

ढौक् । भ्वा० सेट् आ० । ढौकृ- [गत्यर्थः] १.१०३ ॥

तंस् । भ्वा० सेट् प० । तसि अलङ्कारे १.७७८ ॥

तंस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तसि- [अलङ्कारे] १०.२५४ ॥

तक् । भ्वा० सेट् प० । तक हसने १.१२४ ॥

तक्ष् । भ्वा० सेट् प० । तक्ष त्वचने १.७५६ ॥

तक्ष् । भ्वा० सेट् प० । तक्षू- [तनूकरणे] १.७४३ ॥

तङ्क् । भ्वा० सेट् प० । तकि कृच्छ्रजीवने १.१२५ ॥

तङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । तगि- [गत्यर्थः] १.१५८ ॥

तञ्च् । भ्वा० सेट् प० । तञ्चु- [गत्यर्थः] १.२१८ ॥

तञ्च् । रु० सेट् प० । तञ्चू सङ्कोचने ७.२२ ॥

तट् । भ्वा० सेट् प० । तट उच्छ्राये १.३४५ ॥

तड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तड आघाते १०.६४ ॥

तण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । तडि ताडने १.३१४ ॥

तण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तड- [[भाषार्थः] च] १०.३३२ ॥

तन् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तनु श्रद्धोपकरणयोः । उपसर्गाच्च दैर्घ्ये १०.३७७ ॥

तन् । त० सेट् उ० । तनु विस्तारे ८.१ ॥

तन्त्र् । चु० सेट् आ० । तत्रि कुटुम्बधारणे १०.१९८ ॥

तप् । भ्वा० अनिट् प० । तप सन्तापे १.११४० ॥

तप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तप दाःए १०.३५० ॥

तप् । दि० अनिट् आ० । तप [दाःए] ऐश्वेर्ये वा ४.५४ ॥

तम् । दि० सेट् प० । तमु काङ्क्षायाम् ४.९९ ॥

तय् । भ्वा० सेट् आ० । तय- [गतौ] १.५५१ ॥

तर्क् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तर्क- [भाषार्थः] १०.३११ ॥

तर्ज् । भ्वा० सेट् प० । तर्ज भर्त्सने १.२५९ ॥

तर्ज् । चु० सेट् आ० । तर्ज- [सन्तर्जने (तर्जने)] १०.२०१ ॥

तर्द् । भ्वा० सेट् प० । तर्द हिंसायाम् १.६० ॥

तल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तल प्रतिष्ठायाम् १०.८७ ॥

तस् । दि० सेट् प० । तसु उपक्षये ४.१०९ ॥

ताय् । भ्वा० सेट् आ० । तायृ सन्तानपालनयोः १.५६२ ॥

तिक् । भ्वा० सेट् आ० । तिकृ- [गत्यर्थः] १.११० ॥

तिक् । स्वा० सेट् प० । तिक- [[आस्कन्दने] गतौ च] ५.२२ ॥

तिग् । स्वा० सेट् प० । तिग [आस्कन्दने] गतौ च ५.२३ ॥

तिज् । भ्वा० सेट् आ० । तिज निशाने १.११२६ ॥

तिज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तिज निशाने (निशातने) १०.१५४ ॥

तिप् । भ्वा० अनिट् आ० । तिपृ- [क्षरणार्थः] १.४२० ॥

तिम् । दि० सेट् प० । तिम- [आर्द्रीभावे] ४.१७ ॥

तिल् । भ्वा० सेट् प० । तिल गतौ १.६१२ ॥

तिल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तिल स्नेहने १०.९६ ॥

तिल् । तु० सेट् प० । तिल स्नेहने (स्नेहे) ६.८१ ॥

तिल्ल् । भ्वा० सेट् प० । तिल्ल [गतौ] इत्येके १.६१३ ॥

तीक् । भ्वा० सेट् आ० । तीकृ- [गत्यर्थः] १.१११ ॥

तीम् । दि० सेट् प० । तीम- [आर्द्रीभावे] ४.१८ ॥

तीर (तीर्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तीर कर्मसमाप्तौ १०.४५४ ॥

तीव् । भ्वा० सेट् प० । तीव- [स्थौल्ये] १.६४६ ॥

तु । अ० सेट् (अनिट्) प० । तु (तु) गतिवृद्धिहिंसासु
          (वृद्ध्यर्थः) । इति सौत्रो धातुः २.२९ ॥

तुज् । भ्वा० सेट् प० । तुज हिंसायाम् १.२७७ ॥

तुज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तुज- [हिंसाबलादाननिकेतनेषु] १०.४४ ॥

तुञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । तुजि पालने १.२७८ ॥

तुञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तुजि- [भाषार्थः] १०.२८५ ॥

तुञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तुजि- [हिंसाबलादाननिकेतनेषु] १०.४५ ॥

तुट् । तु० सेट् प० । तुट कलहकर्मणि ६.१०३ ॥

तुड् । भ्वा० सेट् प० । तुडृ तोडने १.४०६ ॥

तुड् । तु० सेट् प० । तुड तोडने ६.११६ ॥

तुण् । तु० सेट् प० । तुण कौटिल्ये ६.५८ ॥

तुण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । तुडि तोडने १.३०९ ॥

तुण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । (तुडि- [प्रेरणे]) १०.१६६ ॥

तुत्थ (तुत्थ्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तुत्थ आवरणे १०.४८९ ॥

तुद् । तु० अनिट् उ० । तुद व्यथने ६.१ ॥

तुप् । भ्वा० सेट् प० । तुप- [हिंसार्थः] १.४७० ॥

तुप् । तु० सेट् प० । तुप- [हिंसायाम्] ६.३२ ॥

तुफ् । भ्वा० सेट् प० । तुफ- [हिंसार्थः] १.४७४ ॥

तुफ् । तु० सेट् प० । तुफ- [हिंसायाम्] ६.३४ ॥

तुभ् । भ्वा० सेट् आ० । तुभ हिंसायाम् १.८५६ ॥

तुभ् । दि० सेट् प० । तुभ हिंसायाम् ४.१५६ ॥

तुभ् । क्र्या० सेट् प० । तुभ हिंसायाम् ९.५७ ॥

तुम्प् । भ्वा० सेट् प० । तुम्प- [हिंसार्थः] १.४७१ ॥

तुम्प् । तु० सेट् प० । तुम्प- [हिंसायाम्] ६.३३ ॥

तुम्फ् । भ्वा० सेट् प० । तुम्फ- [हिंसार्थः] १.४७५ ॥

तुम्फ् । तु० सेट् प० । तुम्फ हिंसायाम् ६.३५ ॥

तुम्ब् । भ्वा० सेट् प० । तुबि अर्दने १.४९४ ॥

तुम्ब् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तुबि अदर्शने । अर्दन इत्येके १०.१६० ॥

तुर् । जु० सेट् प० । तुर त्वरणे ३.२२ ॥

तुर्व् । भ्वा० सेट् प० । तुर्वी- [हिंसार्थः] १.६५१ ॥

तुल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तुल उन्माने १०.८८ ॥

तुष् । दि० अनिट् प० । तुष प्रीतौ ४.८१ ॥

तुस् । भ्वा० सेट् प० । तुस- [शब्दे] १.८०७ ॥

तुह् । भ्वा० सेट् प० । तुहिर्- [अर्दने] १.८३८ ॥

तूड् । भ्वा० सेट् प० । तूडृ [तोडने] इत्येके १.४०७ ॥

तूण् । चु० सेट् आ० । तूण पूरणे १०.२१२ ॥

तूर् । दि० सेट् आ० । तूरी गतित्वरणहिंसनयोः ४.४७ ॥

तूल् । भ्वा० सेट् प० । तूल निष्कर्षे १.६०५ ॥

तूष् । भ्वा० सेट् प० । तूष तुष्टौ १.७६८ ॥

तृंह् । तु० सेट् प० । तृंहू हिंसार्थाः ६.७७ ॥

तृक्ष् । भ्वा० सेट् प० । तृक्ष- [गतौ] १.७५० ॥

तृण् । त० सेट् उ० । तृणु अदने ८.६ ॥

तृद् । रु० सेट् उ० । उतृदिर् हिंसानादरयोः ७.९ ॥

तृप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तृप तृप्तौ । सन्दीपन इत्येके १०.३५१ ॥

तृप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तृप- [सन्दीपने (इत्येके)] १०.३५५ ॥

तृप् । दि० अनिट् वेट् (७.२.४५ । रधादि०) प० । तृप प्रीणने ४.९२ ॥

तृप् । स्वा० सेट् प० । तृप प्रीणन इत्येके ५.२८ ॥

तृप् । तु० सेट् प० । तृप- [तृप्तौ] ६.२८ ॥

तृफ् । तु० सेट् प० । तृफ- [[तृप्तौ] इत्येके] ६.३० ॥

तृम्प् । तु० सेट् प० । तृम्प- तृप्तौ ६.२९ ॥

तृम्फ् । तु० सेट् प० । तृम्फ [तृप्तौ] इत्येके ६.३१ ॥

तृष् । दि० सेट् प० । ञितृष (ञितृषा) पिपासायाम् ४.१४१ ॥

तृह् । तु० सेट् प० । तृहू- [हिंसार्थः] ६.७५ ॥

तृह् । रु० सेट् प० । तृह हिंसायाम् ७.१८ ॥

तॄ । भ्वा० सेट् प० । तॄ प्लवनतरणयोः १.११२४ ॥

तेज् । भ्वा० सेट् प० । तेज पालने १.२६३ ॥

तेप् । भ्वा० सेट् आ० । तेपृ- [क्षरणार्थः] । तेपृ कम्पने च १.४२१ ॥

तेव् । भ्वा० सेट् आ० । तेवृ- [देवने] १.५७२ ॥

त्यज् । भ्वा० अनिट् प० । त्यज हानौ १.११४१ ॥

त्रंस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । त्रसि- [भाषार्थः] १०.२९२ ॥

त्रक्ष् । भ्वा० सेट् प० । त्रक्ष- [गतौ] १.७४८ ॥

त्रख् । भ्वा० सेट् प० । त्रख- [गत्यर्थः [इत्यपि केचित्]] १.१७२ ॥

त्रङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । त्रकि- [गत्यर्थः] १.१०२ ॥

त्रङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । त्रगि- [गत्यर्थः] १.१६० ॥

त्रन्द् । भ्वा० सेट् प० । त्रदि चेष्टायाम् १.७२ ॥

त्रप् । भ्वा० सेट् आ० । त्रपूष् लज्जायाम् १.४३४ ॥

त्रप् । भ्वा० सेट् प० । त्रपि- [मित्] [इति भोजः] १.९३४ ॥

त्रस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । त्रस धारणे । ग्रहण इत्येके ।
          वारण इत्यन्ये (धारणग्रहणवारणेषु) १०.२६९ ॥

त्रस् । दि० सेट् प० । त्रसी उद्वेगे ४.११ ॥

त्रिङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । त्रिखि- [गत्यर्थः [इत्यपि केचित्]] १.१७३ ॥

त्रुट् । चु० सेट् आ० । त्रुट छेदने १०.२२१ ॥

त्रुट् । तु० सेट् प० । त्रुट छेदने ६.१०२ ॥

त्रुप् । भ्वा० सेट् प० । त्रुप- [हिंसार्थः] १.४७२ ॥

त्रुफ् । भ्वा० सेट् प० । त्रुफ- [हिंसार्थः] १.४७६ ॥

त्रुम्प् । भ्वा० सेट् प० । त्रुम्प- [हिंसार्थः] १.४७३ ॥

त्रुम्फ् । भ्वा० सेट् प० । त्रुम्फ हिंसार्थाः १.४७७ ॥

त्रै । भ्वा० अनिट् आ० । त्रैङ् पालने १.११२० ॥

त्रौक् । भ्वा० सेट् आ० । त्रौकृ- [गत्यर्थः] १.१०४ ॥

त्वक्ष् । भ्वा० सेट् प० । त्वक्षू तनूकरणे १.७४४ ॥

त्वङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । त्वगि- [गत्यर्थः] । त्वगि कम्पने च १.१५९ ॥

त्वच् । तु० सेट् प० । त्वच संवरणे ६.२१ ॥

त्वञ्च् । भ्वा० सेट् प० । त्वञ्चु- [गत्यर्थः] १.२१९ ॥

त्वर् । भ्वा० सेट् आ० । ञित्वरा(म्) सम्भ्रमे १.८८४ ॥

त्विष् । भ्वा० अनिट् उ० । त्विष दीप्तौ १.११५६ ॥

त्सर् । भ्वा० सेट् प० । त्सर छद्मगतौ १.६३५ ॥

थङ्क् । भ्वा० सेट् प० । (थकि-) [गत्यर्थः [इत्यपि केचित्]] १.१६७ ॥

थुड् । तु० सेट् प० । थुड- [संवरणे] ६.११७ ॥

थुर्व् । भ्वा० सेट् प० । थुर्वी- [हिंसार्थः] १.६५२ ॥

दंश् । भ्वा० अनिट् प० । दंश दशने १.११४४ ॥

दंश् । चु० सेट् आ० । दशि दंशने (दर्शनदंशनयोः) १०.१९३ ॥

दंश् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । दशि- [भाषार्थः] १०.२९५ ॥

दंस् । चु० सेट् आ० । दसि दर्शनदंशनयोः १०.१९४ ॥

दंस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । दसि- [[भाषार्थः] च] १०.३१७ ॥

दक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे च १.६९२ ॥

दक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । दक्ष(म्) गतिहिंसनयोः
          (गतिशासनयोः) (वृद्धौ शीघ्रार्थे च) १.८७४ ॥

दघ् । स्वा० सेट् प० । दघ घातने पालने च ५.३० ॥

दङ्घ् । भ्वा० सेट् प० । दघि पालने १.१८१ ॥

दण्ड (दण्ड्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । दण्ड दण्डनिपाते १०.४७२ ॥

दद् । भ्वा० सेट् आ० । दद दाने १.१७ ॥

दध् । भ्वा० सेट् आ० । दध धारणे १.८ ॥

दम् । दि० सेट् प० । दमु उपशमे ४.१०० ॥

दम्भ् । स्वा० सेट् प० । दम्भु दम्भने (दम्भे) ५.२६ ॥

दय् । भ्वा० सेट् आ० । दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु १.५५३ ॥

दरिद्रा । अ० सेट् प० । दरिद्रा दुर्गतौ २.६८ ॥

दल् । भ्वा० सेट् प० । दल विशरणे १.६२९ ॥

दल् । भ्वा० सेट् प० । दलि- [मित्] [इति भोजः] १.९२९ ॥

दल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । दल विदारणे १०.२८१ ॥

दश् । स्वा० सेट् प० । दाश- [हिंसायाम्] ५.३६ ॥

दस् । चु० सेट् आ० । दस [दर्शनदंशनयोः] इत्यप्येके १०.१९५ ॥

दस् । दि० सेट् प० । दसु च [उपक्षये] ४.११० ॥

दह् । भ्वा० अनिट् प० । दःअ भस्मीकरणे १.११४६ ॥

दा । भ्वा० अनिट् प० । दाण् दाने १.१०७९ ॥

दा । अ० अनिट् प० । दाप् लवने २.५४ ॥

दा । जु० अनिट् उ० । डुदाञ् दाने ३.१० ॥

दान् । भ्वा० सेट् उ० । दान खण्डने (अवखण्डने) १.११४९ ॥

दाश् । भ्वा० सेट् उ० । दाशृ दाने १.१०२५ ॥

दास् । भ्वा० सेट् उ० । दासृ दाने १.१०४१ ॥

दिन्व् । भ्वा० सेट् प० । दिवि- [प्रीणनार्थः] १.६७६ ॥

दिव् । चु० सेट् आ० । दिवु परिकूजने १०.२३० ॥

दिव् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । दिवु मर्दने १०.२४९ ॥

दिव् । दि० सेट् प० । दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु ४.१ ॥

दिश् । तु० अनिट् उ० । दिश अतिसर्जने ६.३ ॥

दिह् । अ० अनिट् उ० । दिःअ उपचये २.५ ॥

दी । दि० सेट् आ० । (ओ)दीङ् क्षये ४.२९ ॥

दीक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । दीक्ष मौण्ड्येज्योपनयननियमव्रतादेशेषु १.६९३ ॥

दीधी । अ० सेट् आ० । दीधीङ् दीप्तिदेवनयोः २.७१ ॥

दीप् । दि० सेट् आ० । दीपी दीप्तौ ४.४५ ॥

दुःख (दुःख्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । दुःख तत्क्रियायाम् १०.४७६ ॥

दु । भ्वा० अनिट् प० । दु- [गतौ] १.१०९४ ॥

दु । स्वा० अनिट् प० । टुदु उपतापे ५.११ ॥

दुर्व् । भ्वा० सेट् प० । दुर्वी- [हिंसार्थः] १.६५३ ॥

दुल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । दुल उत्क्षेपे १०.८९ ॥

दुष् । दि० अनिट् प० । दुष वैकृत्ये ४.८२ ॥

दुह् । भ्वा० सेट् प० । दुहिर्- [अर्दने] १.८३९ ॥

दुह् । अ० अनिट् उ० । दुःअ प्रपूरणे २.४ ॥

दू । दि० सेट् आ० । (ओ)दूङ् परितापे ४.२८ ॥

दृंह् । भ्वा० सेट् प० । दृहि- [वृद्धौ] १.८३५ ॥

दृ । तु० अनिट् आ० । दृङ् आदरे ६.१४७ ॥

दृप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । दृप सन्दीपने [इत्येके] १०.३५६ ॥

दृप् । दि० अनिट् वेट् (७.२.४५ । रधादि०) प० । दृप हर्षमोहनयोः ४.९३ ॥

दृप् । तु० सेट् प० । दृप- [उत्क्लेशे] ६.३६ ॥

दृफ् । तु० सेट् प० । दृफ- [[उत्क्लेशे] इत्येके] ६.३८ ॥

दृभ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । दृभ सन्दर्भे १०.३५८ ॥

दृभ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । दृभी भये (ग्रन्थे) १०.३५७ ॥

दृभ् । तु० सेट् प० । दृभी ग्रन्थे ६.४८ ॥

दृम्प् । तु० सेट् प० । दृम्प उत्क्लेशे ६.३७ ॥

दृम्फ् । तु० सेट् प० । दृम्फ [उत्क्लेशे] इत्येके ६.३९ ॥

दृश् । भ्वा० अनिट् प० । दृशिर् प्रेक्षणे १.११४३ ॥

दृह् । भ्वा० सेट् प० । दृह- [वृद्धौ] १.८३४ ॥

दॄ । भ्वा० सेट् प० । दॄ(म्) भये १.९२० ॥

दॄ । स्वा० सेट् प० । दॄ हिंसायाम् ५.३७ ॥

दॄ । क्र्या० सेट् प० । दॄ विदारणे ९.२६ ॥

दे । भ्वा० अनिट् आ० । देङ् रक्षणे १.१११७ ॥

देव् । भ्वा० सेट् आ० । देवृ देवने १.५७३ ॥

दै । भ्वा० अनिट् प० । दैप् शोधने १.१०७३ ॥

दो । दि० अनिट् प० । दो अवखण्डने ४.४३ ॥

द्यु । अ० अनिट् प० । द्यु अभिगमने २.३५ ॥

द्युत् । भ्वा० सेट् आ० । द्युत दीप्तौ १.८४२ ॥

द्यै । भ्वा० अनिट् प० । द्यै न्यक्करणे १.१०५३ ॥

द्रम् । भ्वा० सेट् प० । द्रम- [गतौ] १.५३७ ॥

द्रा । अ० अनिट् प० । द्रा कुत्सायां गतौ २.४९ ॥

द्राख् । भ्वा० सेट् प० । द्राखृ- [शोषणालमर्थ्योः] १.१३२ ॥

द्राघ् । भ्वा० सेट् आ० । द्राघृ सामर्थ्ये । [द्राघृ आयामे च] १.१२० ॥

द्राङ्क्ष् । भ्वा० सेट् प० । द्राक्षि- [[काङ्क्षायाम्] घोरवासिते च] १.७६३ ॥

द्राड् । भ्वा० सेट् आ० । द्राडृ- [विशरेणे] १.३२२ ॥

द्राह् । भ्वा० सेट् आ० । द्राहृ निद्राक्षये । निक्षेप इत्येके १.७३३ ॥

द्रु । भ्वा० अनिट् प० । द्रु गतौ १.१०९५ ॥

द्रुण् । तु० सेट् प० । द्रुण हिंसागतिकौटिल्येषु ६.६३ ॥

द्रुह् । दि० अनिट् वेट् (७.२.४५ । रधादि०) प० । द्रुःअ जिघांसायाम् ४.९४ ॥

द्रू । क्र्या० सेट् उ० । द्रूञ् हिंसायाम् ९.१३ ॥

द्रेक् । भ्वा० सेट् आ० । द्रेकृ- [शब्दोत्साःअयोः] १.८३ ॥

द्रै । भ्वा० अनिट् प० । द्रै स्वप्ने १.१०५४ ॥

द्विष् । अ० अनिट् उ० । द्विष अप्रीतौ २.३ ॥

द्वृ । भ्वा० अनिट् प० । द्वृ संवरणे (वरणे) १.१०८३ ॥

धक्क् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । धक्क नाशने १०.८३ ॥

धण् । भ्वा० सेट् प० । धण [शब्दार्थः] इत्यपि केचित् १.५२२ ॥

धन् । जु० सेट् प० । धन धान्ये ३.२४ ॥

धन्व् । भ्वा० सेट् प० । धवि गत्यर्थाः १.६८१ ॥

धा । जु० अनिट् उ० । डुधाञ् धारणपोषणयोः । दान इत्यप्येके ३.११ ॥

धाव् । भ्वा० सेट् उ० । धावु गतिशुद्ध्योः १.६८५ ॥

धि । तु० अनिट् प० । धि धारणे ६.१४२ ॥

धिक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । धिक्ष सन्दीपनक्लेशनजीवनेषु १.६८७ ॥

धिन्व् । भ्वा० सेट् प० । धिवि- [प्रीणनार्थः] १.६७७ ॥

धिष् । जु० सेट् प० । धिष शब्दे ३.२३ ॥

धी । दि० अनिट् आ० । (ओ)धीङ् आधारे ४.३१ ॥

धु । स्वा० अनिट् उ० । धुञ् कम्पने ५.९ ॥

धु । तु० सेट् प० । धू (धु) विधूनने ६.१३३ ॥

धुक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । धुक्ष- [सन्दीपनक्लेशनजीवनेषु] १.६८६ ॥

धुप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । धूप- [धुप-] [भाषार्थः] १०.३०३ ॥

धुर्व् । भ्वा० सेट् प० । धुर्वी हिंसार्थाः १.६५४ ॥

धू । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । धूञ् कम्पने १०.३७२ ॥

धू । स्वा० अनिट् उ० । धूञ् [कम्पने] इत्येके ५.१० ॥

धू । तु० सेट् प० । धू (धु) विधूनने ६.१३३ ॥

धू । क्र्या० सेट् उ० । धूञ् कम्पने ९.२० ॥

धूप् । भ्वा० सेट् प० । धूप सन्तापे १.४६२ ॥

धूप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । धूप- (धुप-) [भाषार्थः] १०.३०३ ॥

धूर् । दि० सेट् आ० । धूरी- [हिंसागत्योः] ४.४८ ॥

धूश् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । धूश [कान्तिकरणे] इत्यपरे १०.१४१ ॥

धूष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । धूष [कान्तिकरणे] इत्येके १०.१४० ॥

धूस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । धूस कान्तिकरणे १०.१३९ ॥

धृ । भ्वा० अनिट् आ० । धृङ् अवध्वंसने १.१११५ ॥

धृ । भ्वा० अनिट् उ० । धृञ् धारणे १.१०४७ ॥

धृ । तु० अनिट् आ० । धृङ् अवस्थाने ६.१४८ ॥

धृज् । भ्वा० सेट् प० । धृज- [गतौ] १.२४९ ॥

धृञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । धृजि- [गतौ] १.२५० ॥

धृष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । धृष प्रसहने १०.३८८ ॥

धृष् । स्वा० सेट् प० । ञिधृषा प्रागल्भ्ये ५.२५ ॥

धॄ । क्र्या० सेट् प० । धॄ [वयोहानौ] इत्यन्ये ९.२९ ॥

धे । भ्वा० अनिट् प० । धेट् पाने १.१०५० ॥

धेप् । भ्वा० सेट् आ० । धेपृ च [गतौ] १.४३३ ॥

धोर् । भ्वा० सेट् प० । धोरृ गतिचातुर्ये १.६३४ ॥

ध्मा । भ्वा० अनिट् प० । ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः १.१०७६ ॥

ध्माङ्क्ष् । भ्वा० सेट् प० । ध्माक्षि [[काङ्क्षायाम्] घोरवासिते च] इत्येके १.७६६ ॥

ध्यै । भ्वा० अनिट् प० । ध्यै चिन्तायाम् १.१०५६ ॥

ध्रज् । भ्वा० सेट् प० । ध्रज- [गतौ] १.२४५ ॥

ध्रञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । ध्रजि- [गतौ] १.२४६ ॥

ध्रण् । भ्वा० सेट् प० । ध्रण- शब्दे १.५२९ ॥

ध्रस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । उध्रस [उघ्रस] उञ्छे १०.२७० ॥

ध्रस् । क्र्या० सेट् प० । उध्रस उञ्छे ९.६० ॥

ध्राख् । भ्वा० सेट् प० । ध्राखृ शोषणालमर्थ्योः १.१३३ ॥

ध्राङ्क्ष् । भ्वा० सेट् प० । ध्राक्षि- [[काङ्क्षायाम्] घोरवासिते च] १.७६४ ॥

ध्राड् । भ्वा० सेट् आ० । ध्राडृ विशरेणे १.३२३ ॥

ध्रिज् । भ्वा० सेट् प० । (ध्रिज [गतौ] च) १.२५३ ॥

ध्रु । भ्वा० अनिट् प० । ध्रु स्थैर्ये १.१०९३ ॥

ध्रु । तु० अनिट् प० । ध्रु गतिस्थैर्ययोः । ध्रुव इत्येके ६.१३५ ॥

ध्रेक् । भ्वा० सेट् आ० । ध्रेकृ शब्दोत्साःअयोः १.८४ ॥

ध्रै । भ्वा० अनिट् प० । ध्रै तृप्तौ १.१०५५ ॥

ध्वंस् । भ्वा० सेट् आ० । ध्वंसु- [अवस्रंसने] । ध्वंसु गतौ च १.८५८ ॥

ध्वज् । भ्वा० सेट् प० । ध्वज- [गतौ] १.२५१ ॥

ध्वञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । ध्वजि गतौ १.२५२ ॥

ध्वण् । भ्वा० सेट् प० । ध्वण शब्दार्थाः १.५२१ ॥

ध्वन (ध्वन्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ध्वन शब्दे १०.४३१ ॥

ध्वन् । भ्वा० सेट् प० । ध्वन शब्दे [मित्] १.९२८ ॥

ध्वन् । भ्वा० सेट् प० । ध्वन शब्दे १.९६२ ॥

ध्वन् । भ्वा० सेट् प० । ध्वनि- [मित्] [इति भोजः] १.९३३ ॥

ध्वाङ्क्ष् । भ्वा० सेट् प० । ध्वाक्षि [ध्माक्षि] [काङ्क्षायाम्] घोरवासिते च १.७६५ ॥

ध्वृ । भ्वा० अनिट् प० । ध्वृ हूर्छने १.१०८९ ॥

नक्क् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । नक्क- [नाशने] १०.८२ ॥

नक्ष् । भ्वा० सेट् प० । णक्ष गतौ १.७५२ ॥

नख् । भ्वा० सेट् प० । णख- [गत्यर्थः] १.१४२ ॥

नङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । णखि- [गत्यर्थः] १.१४३ ॥

नट् । भ्वा० सेट् प० । णट (नट) नृतौ १.३४७ ॥

नट् । भ्वा० सेट् प० । णट(म्) नृत्तौ । नतावित्येके । गतावित्यन्ये १.८९० ॥

नट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । नट अवस्यन्दने १०.१८ ॥

नट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । नट- [[भाषार्थः] च] १०.३२२ ॥

नड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । णड- [भाषार्थः] १०.३०९ ॥

नद् । भ्वा० सेट् प० । णद अव्यक्ते शब्दे १.५६ ॥

नन्द् । भ्वा० सेट् प० । टुनदि समृद्धौ १.७० ॥

नभ् । भ्वा० सेट् आ० । णभ- हिंसायाम् [अभावे-पि] १.८५५ ॥

नभ् । दि० सेट् प० । णभ- [हिंसायाम्] ४.१५५ ॥

नभ् । क्र्या० सेट् प० । णभ- [हिंसायाम्] ९.५६ ॥

नम् । -नमामनुपसर्गाद्वा [मित्] १.९४४ ॥

नम् । भ्वा० अनिट् प० । णम प्रह्वत्वे शब्दे च १.११३६ ॥

नय् । भ्वा० सेट् आ० । णय गतौ । णय रक्षणे च १.५५२ ॥

नर्द् । भ्वा० सेट् प० । नर्द- [शब्दे] १.५८ ॥

नल् । भ्वा० सेट् प० । णल गन्धे । बन्धन इत्येके १.९७२ ॥

नल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । नल [भाषार्थः] च १०.३३३ ॥

नश् । दि० अनिट् वेट् (७.२.४५ । रधादि०) प० । णश अदर्शने ४.९१ ॥

नस् । भ्वा० सेट् आ० । णस कौटिल्ये १.७१४ ॥

नह् । दि० अनिट् उ० । णःअ बन्धने ४.६२ ॥

नाथ् । भ्वा० सेट् आ० । नाथृ याच्ञोपतापैश्वर्याशीष्षु १.७ ॥

नाध् । भ्वा० सेट् आ० । नाधृ- [याच्ञोपतापैश्वर्याशीष्षु] १.६ ॥

नास् । भ्वा० सेट् आ० । णासृ- [शब्दे] १.७१२ ॥

निंस् । अ० सेट् आ० । णिसि चुम्बने २.१७ ॥

निक्ष् । भ्वा० सेट् प० । णिक्ष चुम्बने १.७४७ ॥

निज् । जु० अनिट् उ० । णिजिर् शौचपोषणयोः ३.१२ ॥

निञ्ज् । अ० सेट् आ० । णिजि शुद्धौ २.१८ ॥

निद् । भ्वा० सेट् उ० । णिदृ- [कुत्सासन्निकर्षयोः] १.१०१२ ॥

निन्द् । भ्वा० सेट् प० । णिदि कुत्सायाम् १.६९ ॥

निन्व् । भ्वा० सेट् प० । णिवि सेचने । सेचने चेत्येके १.६७३ ॥

निल् । तु० सेट् प० । णिल गहने ६.८७ ॥

निवास (निवास्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । निवास आच्छादने १०.४२७ ॥

निश् । भ्वा० सेट् प० । णिश समाधौ १.८२३ ॥

निष् । भ्वा० सेट् प० । णिषु सेचने १.७९६ ॥

निष्क् । चु० सेट् आ० । निष्क परिमाणे १०.२०९ ॥

नी । भ्वा० अनिट् उ० । णीञ् प्रापणे १.१०४९ ॥

नील् । भ्वा० सेट् प० । णील वर्णे १.६०० ॥

नीव् । भ्वा० सेट् प० । णीव स्थौल्ये १.६४७ ॥

नु । अ० सेट् प० । णु स्तुतौ २.३० ॥

नु । तु० सेट् प० । णू (णु) स्तुतौ ६.१३२ ॥

नुद् । तु० अनिट् उ० । णुद प्रेरणे ६.२ ॥

नुद् । तु० अनिट् प० । णुद प्रेरणे ६.१६२ ॥

नू । तु० सेट् प० । णू (णु) स्तुतौ ६.१३२ ॥

नृत् । दि० सेट् प० । नृती गात्रविक्षेपे ४.१० ॥

नॄ । भ्वा० सेट् प० । नॄ(म्) नये १.९२१ ॥

नॄ । क्र्या० सेट् प० । नॄ नये ९.३० ॥

नेद् । भ्वा० सेट् उ० । णेदृ कुत्सासन्निकर्षयोः १.१०१३ ॥

नेष् । भ्वा० सेट् आ० । णेषृ- [गतौ] १.७०४ ॥

पंश् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पसि [नाशने] इत्येके १०.१०८ ॥

पंस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पसि नाशने १०.१०७ ॥

पक्ष् । भ्वा० सेट् प० । पक्ष परिग्रःअ इत्येके १.७५७ ॥

पक्ष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पक्ष परिग्रःए १०.२४ ॥

पच् । भ्वा० अनिट् उ० । डुपचष् पाके १.११५१ ॥

पञ्च् । भ्वा० सेट् आ० । पचि व्यक्तीकरणे १.१९८ ॥

पञ्च् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पचि विस्तारवचने १०.१५३ ॥

पट (पट्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पट- [ग्रन्थे] १०.३९४ ॥

पट् । भ्वा० सेट् प० । पट गतौ १.३३३ ॥

पट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पट- [भाषार्थः] १०.२८२ ॥

पठ् । भ्वा० सेट् प० । पठ व्यक्तायां वाचि १.३८१ ॥

पण् । भ्वा० सेट् आ० । पण व्यवहारे स्तुतौ च १.५०७ ॥

पण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । पडि गतौ १.३१५ ॥

पण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पडि- [नाशने] १०.१०६ ॥

पत (पत्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पत [देवशब्दे]
          गतौ (वा) । वादन्त इत्येके १०.४०० ॥

पत् । भ्वा० सेट् प० । पतॢ गतौ १.९७९ ॥

पथ् । भ्वा० सेट् प० । पथे गतौ १.९८२ ॥

पथ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पथ [प्रक्षेपे] इत्येके १०.२९ ॥

पद (पद्) । चु० सेट् आ० । पद गतौ १०.४४० ॥

पद् । दि० अनिट् आ० । पद गतौ ४.६५ ॥

पन् । भ्वा० सेट् आ० । पन च [व्यवहारे स्तुतौ च] १.५०८ ॥

पन्थ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पथि गतौ १०.६० ॥

पय् । भ्वा० सेट् आ० । पय- [गतौ] १.५४८ ॥

पर्ण (पर्ण्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पर्ण हरितभावे १०.४८५ ॥

पर्द् । भ्वा० सेट् आ० । पर्द कुत्सिते शब्दे १.२९ ॥

पर्प् । भ्वा० सेट् प० । पर्प- [गतौ] १.४७८ ॥

पर्ब् । भ्वा० सेट् प० । पर्ब- [गतौ] १.४८२ ॥

पर्व् । भ्वा० सेट् प० । पर्व- [पूरणे] १.६५८ ॥

पल् । भ्वा० सेट् प० । पल गतौ १.९७३ ॥

पल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पल [रक्षणे] इत्येके १०.९९ ॥

पल्यूल (पल्यूल्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पल्यूल लवनपवनयोः १०.४२३ ॥

पल्ल् । भ्वा० सेट् प० । पेलृ- (पल्ल-) [गतौ] १.६२१ ॥

पश् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पश बन्धने १०.२४४ ॥

पष (पष्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पष अनुपसर्गात् (गतौ) १०.४०१ ॥

पा । भ्वा० अनिट् प० । पा पाने १.१०७४ ॥

पा । अ० अनिट् प० । पा रक्षणे २.५१ ॥

पार (पार्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पार- [कर्मसमाप्तौ] १०.४५३ ॥

पाल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पाल रक्षणे १०.९८ ॥

पिंस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पिसि- [भाषार्थः] १०.२९३ ॥

पि । तु० अनिट् प० । पि गतौ ६.१४१ ॥

पिछ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पिछ कुट्टने १०.६१ ॥

पिज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पिज- [हिंसाबलादाननिकेतनेषु] १०.४६ ॥

पिञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पिजि- [भाषार्थः] १०.२८७ ॥

पिञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पिजि- [हिंसाबलादाननिकेतनेषु] १०.४७ ॥

पिञ्ज् । अ० सेट् आ० । पिजि वर्णे । सम्पर्चन इत्येके । उभयन्नेत्यन्ये ।
          अवयव इत्यपरे । अव्यक्ते शब्द इतीतरे २.२० ॥

पिट् । भ्वा० सेट् प० । पिट शब्दसङ्घातयोः १.३४८ ॥

पिठ् । भ्वा० सेट् प० । पिठ हिंसासङ्क्लेशनयोः १.३९३ ॥

पिण्ठ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पिठि [सङ्घाते] इत्येके १०.१८६ ॥

पिण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । पिडि सङ्घाते १.३०७ ॥

पिण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पिडि सङ्घाते १०.१८५ ॥

पिन्व् । भ्वा० सेट् प० । पिवि- [सेचने । सेचने चेत्येके] १.६७१ ॥

पिश् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पिश [नाशने] १०.१०५ ॥

पिश् । तु० सेट् प० । पिश अवयवे । अयं दीपनायामपि ६.१७३ ॥

पिष् । रु० अनिट् प० । पिषॢ सञ्चूर्णने ७.१५ ॥

पिस् । भ्वा० सेट् प० । पिसृ- [गतौ] १.८१६ ॥

पिस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पिस गतौ १०.५० ॥

पी । दि० अनिट् आ० । पीङ् पाने ४.३६ ॥

पीड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पीड अवगाहने १०.१७ ॥

पील् । भ्वा० सेट् प० । पील प्रतिष्टम्भे १.५९९ ॥

पीव् । भ्वा० सेट् प० । पीव- [स्थौल्ये] १.६४४ ॥

पुंस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पुंस अभिवर्धणे १०.१३४ ॥

पुट (पुट्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पुट संसर्गे १०.४५५ ॥

पुट् । भ्वा० सेट् प० । पुट [मर्दने (प्रमर्दने)] इत्येके १.३६७ ॥

पुट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पुट- [भाषार्थः] १०.२८३ ॥

पुट् । तु० सेट् प० । पुट संश्लेषणे ६.९४ ॥

पुट्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पुट्ट- [अल्पीभावे] १०.३५ ॥

पुड् । भ्वा० सेट् प० । पुड [पुट] मर्दने (प्रमर्दने) १.३६५ ॥

पुड् । तु० सेट् प० । पुड उत्सर्गे ६.११४ ॥

पुण् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पुण [सङ्घाते] इत्यन्ये १०.१३३ ॥

पुण् । तु० सेट् प० । पुण कर्मणि शुभे ६.५९ ॥

पुण्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पुटि- [[भाषार्थः] च] १०.३२३ ॥

पुण्ड् । भ्वा० सेट् प० । पुडि [खण्डने] चेत्येके १.३७० ॥

पुथ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पुथ- [भाषार्थः] १०.३०६ ॥

पुथ् । दि० सेट् प० । पुथ हिंसायाम् ४.१३ ॥

पुन्थ् । भ्वा० सेट् प० । पुथि- [हिंसासङ्क्लेशनयोः] १.४६ ॥

पुर् । तु० सेट् प० । पुर अग्रगमने ६.७२ ॥

पुर्व् । भ्वा० सेट् प० । पुर्व- (पूर्व-) [पूरणे] १.६५७ ॥

पुल् । भ्वा० सेट् प० । पुल महत्त्वे १.९७५ ॥

पुल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पुल महत्त्वे १०.९० ॥

पुष् । भ्वा० सेट् प० । पुष पुष्टौ १.७९७ ॥

पुष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पुष धारणे १०.२८० ॥

पुष् । दि० अनिट् प० । पुष पुष्टौ ४.७९ ॥

पुष् । दि० सेट् प० । पुष [विभागे] च [इति केचित्] ४.१२१ ॥

पुष् । क्र्या० सेट् प० । पुष पुष्टौ ९.६५ ॥

पुष्प् । दि० सेट् प० । पुष्प विकसने ४.१६ ॥

पुस्त् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पुस्त- [आदरानादरयोः] १०.७९ ॥

पू । भ्वा० सेट् आ० । पूङ् पवने १.११२१ ॥

पू । क्र्या० सेट् उ० । पूञ् पवने ९.१४ ॥

पूज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पूज पूजायाम् १०.१४४ ॥

पूय् । भ्वा० सेट् आ० । पूयी विशरणे दुर्गन्धे च १.५५७ ॥

पूर् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पूरी आप्यायने १०.३३४ ॥

पूर् । दि० सेट् आ० । पूरी आप्यायने ४.४६ ॥

पूर्ण् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पूर्ण [सङ्घाते] इत्येके १०.१३२ ॥

पूर्व् । भ्वा० सेट् प० । पुर्व- (पूर्व-) [पूरणे] १.६५७ ॥

पूर्व् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पूर्व निकेतने इत्यन्ये १०.१८१ ॥

पूल् । भ्वा० सेट् प० । पूल सङ्घाते १.६०६ ॥

पूल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पूल सङ्घाते १०.१३१ ॥

पूष् । भ्वा० सेट् प० । पूष वृद्धौ १.७६९ ॥

पृ । जु० सेट् प० । पृ [पालनपूरणयोः] इत्येके ३.५ ॥

पृ । स्वा० अनिट् प० । पृ प्रीतौ ५.१३ ॥

पृ । तु० अनिट् आ० । पृङ् व्यायामे ६.१३८ ॥

पृच् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पृच संयमने १०.३३९ ॥

पृच् । अ० सेट् आ० । पृची सम्पर्चने (सम्पर्के) २.२४ ॥

पृच् । रु० सेट् प० । पृची सम्पर्के ७.२५ ॥

पृञ्ज् । अ० सेट् आ० । पृजि [वर्णे । सम्पर्चन इत्येके । उभयन्नेत्यन्ये ।
        अवयव इत्यपरे । अव्यक्ते शब्द इतीतरे] इत्येके २.२१ ॥

पृड् । तु० सेट् प० । पृड [सुखने] च ६.५४ ॥

पृण् । तु० सेट् प० । पृण प्रीणने ६.५५ ॥

पृथ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पृथ प्रक्षेपे १०.२८ ॥

पृष् । भ्वा० सेट् प० । पृषु- [सेचने हिंसासङ्क्लेशनयोश्च] १.८०२ ॥

पॄ । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पॄ पूरणे १०.२२ ॥

पॄ । जु० सेट् प० । पॄ पालनपूरणयोः ३.४ ॥

पॄ । क्र्या० सेट् प० । पॄ पालनपूरणयोः९.२२ ॥

पेल् । भ्वा० सेट् प० । पेलृ- (पल्ल-) [गतौ] १.६२१ ॥

पेव् । भ्वा० सेट् आ० । पेवृ- [सेवने] १.५७७ ॥

पेष् । भ्वा० सेट् आ० । पेषृ प्रयत्ने १.७०० ॥

पेस् । भ्वा० सेट् प० । पेसृ- [गतौ] १.८१७ ॥

पै । भ्वा० अनिट् प० । पै- [शोषणे] १.१०६९ ॥

पैण् । भ्वा० सेट् प० । पैणृ गतिप्रेरणश्लेषणेषु १.५२७ ॥

प्याय् । भ्वा० सेट् आ० । ओप्यायी वृद्धौ १.५६१ ॥

प्युष् । दि० सेट् प० । प्युष- [विभागे] [इति केचित्] ४.११९ ॥

प्युस् । दि० सेट् प० । प्युस- [विभागे] [इति केचित्] ४.१२० ॥

प्यै । भ्वा० अनिट् आ० । प्यैङ् वृद्धौ १.१११९ ॥

प्रछ् । तु० अनिट् प० । प्रछ ज्ञीप्सायाम् ६.१४९ ॥

प्रथ् । भ्वा० सेट् आ० । प्रथ(म्) प्रख्याने १.८६९ ॥

प्रथ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । प्रथ प्रख्याने १०.२७ ॥

प्रस् । भ्वा० सेट् आ० । प्रस(म्) विस्तारे १.८७० ॥

प्रा । अ० अनिट् प० । प्रा पूरणे २.५६ ॥

प्री । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । प्रीञ् तर्पने १०.३७३ ॥

प्री । दि० अनिट् आ० । प्रीङ् प्रीतौ (प्रीणने) ४.३९ ॥

प्री । क्र्या० अनिट् उ० । प्रीञ् तर्पने कान्तौ च ९.२ ॥

प्रु । भ्वा० अनिट् आ० । प्रुङ्- [गतौ] १.११११ ॥

प्रुष् । भ्वा० सेट् प० । प्रुषु- [दाःए] १.८०० ॥

प्रुष् । क्र्या० सेट् प० । प्रुष- [स्नेहनसेवनपूरणेषु] ९.६३ ॥

प्रेष् । भ्वा० सेट् आ० । प्रेषृ गतौ १.७०६ ॥

प्रैण् । भ्वा० सेट् प० । प्रैणृ इत्यपि [गतिप्रेरणश्लेषणेषु] १.५२८ ॥

प्रोथ् । भ्वा० सेट् उ० । प्रोथृ पर्याप्तौ १.१००५ ॥

प्लक्ष् । भ्वा० सेट् उ० । प्लक्ष च [अदने] १.१०४० ॥

प्लिह् । भ्वा० सेट् आ० । प्लिह गतौ १.७२९ ॥

प्ली । क्र्या० अनिट् प० । प्ली गतौ ९.३९ ॥

प्लु । भ्वा० अनिट् आ० । प्लुङ् गतौ १.१११२ ॥

प्लुष् । भ्वा० सेट् प० । प्लुषु दाःए १.८०१ ॥

प्लुष् । दि० सेट् प० । प्लुष च [दाःए] ४.९ ॥

प्लुष् । दि० सेट् प० । प्लुष दाःए ४.१२२ ॥

प्लुष् । क्र्या० सेट् प० । प्लुष स्नेहनसेवनपूरणेषु ९.६४ ॥

प्लेव् । भ्वा० सेट् आ० । प्लेवृ- [[सेवने] इत्यप्येके] १.५८२ ॥

प्सा । अ० अनिट् प० । प्सा भक्षणे २.५० ॥

फक्क् । भ्वा० सेट् प० । फक्क निचैर्गतौ १.१२३ ॥

फण् । भ्वा० सेट् प० । फण(म्) गतौ (गतिदीप्त्योः) १.९५५ ॥

फल् । भ्वा० सेट् प० । ञिफला विशरणे १.५९४ ॥

फल् । भ्वा० सेट् प० । फल निष्पत्तौ १.६०८ ॥

फुल्ल् । भ्वा० सेट् प० । फुल्ल विकसने १.६१० ॥

फेल् । भ्वा० सेट् प० । फेलृ- [गतौ] १.६२२ ॥

बंह् । भ्वा० सेट् आ० । बहि- [वृद्धौ] १.७२० ॥

बठ् । भ्वा० सेट् प० । बठ [स्थौल्ये] इत्येके १.३८३ ॥

बण् । भ्वा० सेट् प० । बण [शब्दे] इत्यपि केचित् १.५३० ॥

बण्ट् । भ्वा० सेट् प० । बटि- [विभाजने] इत्येके १.३७८ ॥

बद् । भ्वा० सेट् प० । बद स्थैर्ये १.५३ ॥

बध् । भ्वा० सेट् आ० । बध बन्धने १.११२८ ॥

बध् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बध संयमने १०.२० ॥

बन्ध् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बन्ध [संयमने] इति चान्द्राः १०.२१ ॥

बन्ध् । क्र्या० अनिट् प० । बन्ध बन्धने ९.४४ ॥

बभ्र् । भ्वा० सेट् प० । वभ्र- (बभ्र-) [गत्यर्थः] १.६३८ ॥

बर्ब् । भ्वा० सेट् प० । बर्ब- [गतौ] १.४८४ ॥

बर्ह् । भ्वा० सेट् आ० । बर्ह- [प्राधान्ये] १.७२५ ॥

बर्ह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बर्ह हिंसायाम् १०.१७३ ॥

बर्ह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बर्ह- (वर्ह-) [भाषार्थः] १०.३०० ॥

बल् । भ्वा० सेट् प० । बल प्राणने धान्यावरोधे च (धान्यावरोधने च) १.९७४ ॥

बल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बल(म्) प्राणने १०.१२३ ॥

बल्ह् । भ्वा० सेट् आ० । बल्ह प्राधान्ये १.७२६ ॥

बल्ह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बल्ह- (वल्ह-) [भाषार्थः] १०.३०१ ॥

बष्क (बष्क्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बष्क दर्शने १०.४५८ ॥

बस् । दि० सेट् प० । बसु [स्तम्भे] इत्येके ४.११२ ॥

बस्त् । चु० सेट् आ० । बस्त- [अर्दने] १०.२०३ ॥

बाड् । भ्वा० सेट् आ० । बाडृ आप्लाव्ये १.३२० ॥

बाध् । भ्वा० सेट् आ० । बाधृ लोडने (विलोडने) १.५ ॥

बाह् । भ्वा० सेट् आ० । बाहृ- (वाहृ) प्रयत्ने १.७३२ ॥

बिट् । भ्वा० सेट् प० । बिट आक्रोशे १.३५५ ॥

बिन्द् । भ्वा० सेट् प० । बिदि अवयवे १.६६ ॥

बिल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बिल भेदने १०.९५ ॥

बिल् । तु० सेट् प० । बिल भेदने ६.८६ ॥

बिस् । भ्वा० सेट् प० । बिस- [गतौ] १.८२० ॥

बिस् । दि० सेट् प० । विस प्रेरणे ४.१२३ ॥

बीभ् । भ्वा० सेट् आ० । बीभृ- [[कत्थने] च] १.४४५ ॥

बुक्क् । भ्वा० सेट् प० । बुक्क भषणे १.१२६ ॥

बुक्क् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बुक्क भाषणे १०.२३८ ॥

बुङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । बुगि वर्जने १.१७७ ॥

बुध् । भ्वा० सेट् उ० । बुधिर् बोधने १.१०१६ ॥

बुध् । भ्वा० सेट् प० । बुध अवगमने १.९९४ ॥

बुध् । दि० अनिट् आ० । बुध अवगमने ४.६८ ॥

बुन्द् । भ्वा० सेट् उ० । उबुन्दिर् निशामने १.१०१७ ॥

बुस् । दि० सेट् प० । बुस [विभागे] इत्यपरे ४.११७ ॥

बुस् । दि० सेट् प० । बुस उत्सर्गे ४.१२९ ॥

बुस्त् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बुस्त आदरानादरयोः १०.८० ॥

बृंह् । भ्वा० सेट् प० । बृहि (वृहि) वृद्धौ । बृहि (वृहि) शब्दे च १.८३७ ॥

बृंह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बृहि- (वृहि-) [भाषार्थः] १०.२९९ ॥

बृह् । भ्वा० सेट् प० । बृह- (वृह-) [वृद्धौ] ।
      बृहिर् (वृहिर्) [वृद्धौ [शब्दे च]]
      इत्येके १.८३६ ॥

बृह् । तु० सेट् प० । बृहू [उद्यमने] इत्येके ६.७४ ॥

बेस् । भ्वा० सेट् प० । बेस गतौ १.८२१ ॥

बेह् । भ्वा० सेट् आ० । वेहृ- (बेहृ-) [प्रयत्ने] १.७३० ॥

ब्युस् । दि० सेट् प० । ब्युस [विभागे] इत्यन्ये ४.११६ ॥

ब्रण् । भ्वा० सेट् प० । व्रण- (ब्रण-) [शब्दार्थः] १.५१९ ॥

ब्रू । अ० सेट् (अनिट्) उ० । ब्रूञ् (ब्रूञ्) व्यक्तायां वाचि २.३९ ॥

ब्रूस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ब्रूस- [हिंसायाम्] १०.१७२ ॥

ब्ली । क्र्या० अनिट् प० । ब्ली [वरणे] इत्येके ९.३८ ॥

भक्ष् । भ्वा० सेट् उ० । भक्ष [अदने] इति मैत्रेयः १.१०३९ ॥

भक्ष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भक्ष अदने १०.३३ ॥

भज् । भ्वा० अनिट् उ० । भज सेवायाम् १.११५३ ॥

भज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भज विश्राणने १०.२५९ ॥

भञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भजि- [भाषार्थः] १०.२९० ॥

भञ्ज् । रु० अनिट् प० । भञ्जो आमर्दने ७.१६ ॥

भट् । भ्वा० सेट् प० । भट भृतौ १.३४४ ॥

भट् । भ्वा० सेट् प० । भट(म्) परिभाषणे १.८८९ ॥

भण् । भ्वा० सेट् प० । भण- [शब्दार्थः] १.५१५ ॥

भण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । भडि परिभाषणे १.३०६ ॥

भण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भडि कल्याणे १०.७७ ॥

भन्द् । भ्वा० सेट् आ० । भदि कल्याणे सुखे च १.१२ ॥

भर्त्स् । चु० सेट् आ० । भर्त्स सन्तर्जने (तर्जने) १०.२०२ ॥

भर्ब् । भ्वा० सेट् प० । भर्ब [हिंसायाम्] इत्येके १.६६२ ॥

भर्भ् । भ्वा० सेट् प० । भर्भ [हिंसायाम्] इत्यन्ये १.६६३ ॥

भर्व् । भ्वा० सेट् प० । भर्व हिंसायाम् १.६६१ ॥

भल् । भ्वा० सेट् आ० । भल- (बल-) [परिभाषणहिंसादानेषु] १.५६८ ॥

भल् । चु० सेट् आ० । भल आभण्डने १०.२२४ ॥

भल्ल् । भ्वा० सेट् आ० । भल्ल परिभाषणहिंसादानेषु १.५६९ ॥

भष् । भ्वा० सेट् प० । भष भर्त्सने १.७९१ ॥

भस् । जु० सेट् प० । भस भर्त्सनदीप्त्योः ३.१९ ॥

भस् । दि० सेट् प० । भसु [स्तम्भे] इति केचित् ४.११३ ॥

भा । अ० अनिट् प० । भा दीप्तौ २.४६ ॥

भाज (भाज्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भाज पृथक्कर्मणि १०.४२८ ॥

भाम (भाम्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भाम क्रोधे १०.४११ ॥

भाम् । भ्वा० सेट् आ० । भाम क्रोधे १.५०९ ॥

भाष् । भ्वा० सेट् आ० । भाष व्यक्तायां वाचि १.६९६ ॥

भास् । भ्वा० सेट् आ० । भासृ दीप्तौ १.७११ ॥

भिक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । भिक्ष भिक्षायामलाभे लाभे च १.६९० ॥

भिद् । भ्वा० सेट् आ० । ञिमिदा स्नेहने १.८४४ ॥

भिद् । रु० अनिट् उ० । भिदिर् विदारणे ७.२ ॥

भिन्द् । भ्वा० सेट् प० । भिदि [अवयवे] इत्येके १.६७ ॥

भी । जु० अनिट् प० । ञिभी भये ३.२ ॥

भुज् । तु० अनिट् प० । भुजो कौटिल्ये ६.१५३ ॥

भुज् । रु० अनिट् प० । भुज पालनाभ्यवहारयोः ७.१७ ॥

भू । भ्वा० सेट् प० । भू सत्तायाम् १.१ ॥

भू । चु० सेट् उ० (१.३.७४) (आ०) । भू प्राप्तौ १०.३८२ ॥

भू । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भुवो-वकल्कने ।
          मिश्रीकरण इत्येके । चिन्तन इत्यन्ये १०.२७७ ॥

भूष् । भ्वा० सेट् प० । भूष- [अलङ्कारे] १.७७७ ॥

भूष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भूष अलङ्कारे १०.२५५ ॥

भृंश् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भृशि- [[भाषार्थः] च] १०.३१८ ॥

भृंश् । दि० सेट् प० । भृंशु- [अधःपतने] ४.१३७ ॥

भृ । भ्वा० अनिट् उ० । भृञ् भरणे १.१०४५ ॥

भृ । जु० अनिट् उ० । डुभृञ् धारणपोषणयोः ३.६ ॥

भृज् । भ्वा० सेट् आ० । भृजी भर्जने १.२०२ ॥

भृड् । तु० सेट् प० । भृड निमज्जने इत्येके ६.१२९ ॥

भृश् । दि० सेट् प० । भृशु- [अधःपतने] ४.१३६ ॥

भॄ । क्र्या० सेट् प० । भॄ भर्त्सने । भरने-प्येके ९.२४ ॥

भेष् । भ्वा० सेट् उ० । भेषृ भये । गतावित्येके १.१०२६ ॥

भ्यस् । भ्वा० सेट् आ० । भ्यस भये १.७१५ ॥

भ्रंश् । भ्वा० सेट् आ० । भ्रंशु [अवस्रंसने] इत्यपि केचित् १.८६० ॥

भ्रंश् । दि० सेट् प० । भ्रंशु अधःपतने ४.१३८ ॥

भ्रंस् । भ्वा० सेट् आ० । भ्रंसु अवस्रंसने १.८५९ ॥

भ्रक्ष् । भ्वा० सेट् उ० । भ्रक्ष- [अदने] १.१०३७ ॥

भ्रज्ज् । तु० अनिट् उ० । भ्रस्ज पाके ६.४ ॥

भ्रण् । भ्वा० सेट् प० । भ्रण- [शब्दार्थः] १.५२० ॥

भ्रम् । भ्वा० सेट् प० । भ्रमु चलने १.९८५ ॥

भ्रम् । दि० सेट् प० । भ्रमु अनवस्थाने ४.१०२ ॥

भ्रस्ज् । तु० अनिट् उ० । भ्रस्ज पाके ६.४ ॥

भ्राज् । भ्वा० सेट् आ० । टुभ्राजृ- [दीप्तौ] १.९५७ ॥

भ्राज् । भ्वा० सेट् आ० । भ्राजृ दीप्तौ १.२०५ ॥

भ्राश् । भ्वा० सेट् आ० । टुभ्राशृ- [दीप्तौ] १.९५८ ॥

भ्री । क्र्या० अनिट् प० । भ्री भये । भरण इत्येके ९.४१ ॥

भ्रूण् । चु० सेट् आ० । भ्रूण आशाविशङ्कयोः (आशायाम्) १०.२१३ ॥

भ्रेज् । भ्वा० सेट् आ० । भ्रेजृ- [दीप्तौ] १.२०४ ॥

भ्रेष् । भ्वा० सेट् उ० । भ्रेषृ- [गतौ] १.१०२७ ॥

भ्लक्ष् । भ्वा० सेट् उ० । भ्लक्ष अदने १.१०३८ ॥

भ्लाश् । भ्वा० सेट् आ० । टुभ्लाशृ दीप्तौ १.९५९ ॥

भ्लेष् । भ्वा० सेट् उ० । भ्लेषृ गतौ १.१०२८ ॥

मंह् । भ्वा० सेट् आ० । महि वृद्धौ १.७२१ ॥

मंह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । महि [भाषार्थः] च १०.३३० ॥

मख् । भ्वा० सेट् प० । मख- [गत्यर्थः] १.१४० ॥

मङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । मकि मण्डने १.९४ ॥

मङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । मखि- [गत्यर्थः] १.१४१ ॥

मङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । मगि- [गत्यर्थः] १.१५७ ॥

मङ्घ् । भ्वा० सेट् आ० । मघि गत्याक्षेपे । गतौ गत्यारम्भे चेत्यपरे । मघि कैतवे च १.११७ ॥

मङ्घ् । भ्वा० सेट् प० । मघि मण्डने १.१८३ ॥

मच् । भ्वा० सेट् आ० । मच- [कल्कने । कथन इत्यन्ये] १.१९५ ॥

मज्ज् । तु० अनिट् प० । टुमस्जो शुद्धौ ६.१५१ ॥

मञ्च् । भ्वा० सेट् आ० । मचि धारणोच्छ्रायपूजनेषु १.१९७ ॥

मठ् । भ्वा० सेट् प० । मठ मदनिवासयोः १.३८४ ॥

मण् । भ्वा० सेट् प० । मण- [शब्दार्थः] १.५१६ ॥

मण्ठ् । भ्वा० सेट् आ० । मठि- [शोके] १.२९६ ॥

मण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । मडि च [विभाजने] १.३०५ ॥

मण्ड् । भ्वा० सेट् प० । मडि भूषायाम् १.३६१ ॥

मण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मडि भूषायां हर्षे च १०.७६ ॥

मथ् । भ्वा० सेट् प० । मथे विलोडने १.९८३ ॥

मद् । चु० सेट् आ० । मद तृप्तियोगे १०.२२९ ॥

मद् । दि० सेट् प० । मदी हर्षे ४.१०५ ॥

मद् । मदी हर्षग्लेपनयोः [मित्] १.९२७ ॥

मन् । चु० सेट् आ० । मान स्तम्भे १०.२३३ ॥

मन् । दि० अनिट् आ० । मन ज्ञाने ४.७३ ॥

मन् । त० सेट् आ० । मनु अवबोधने ८.९ ॥

मन्त्र् । चु० सेट् आ० । मत्रि गुप्तपरिभाषणे १०.१९९ ॥

मन्थ् । भ्वा० सेट् प० । मथि हिंसासङ्क्लेशनयोः १.४८ ॥

मन्थ् । भ्वा० सेट् प० । मन्थ विलोडने १.४४ ॥

मन्थ् । क्र्या० सेट् प० । मन्थ विलोडने ९.४७ ॥

मन्द् । भ्वा० सेट् आ० । मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु १.१३ ॥

मभ्र् । भ्वा० सेट् प० । मभ्र- [गत्यर्थः] १.६३९ ॥

मय् । भ्वा० सेट् आ० । मय- [गतौ] १.५४९ ॥

मर्च् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मर्च [शब्दार्थः] च १०.१५१ ॥

मर्ब् । भ्वा० सेट् प० । मर्ब- [गतौ] १.४८५ ॥

मर्व् । भ्वा० सेट् प० । मर्व पूरणे १.६५९ ॥

मल् । भ्वा० सेट् आ० । मल- [धारणे] १.५६६ ॥

मल्ल् । भ्वा० सेट् आ० । मल्ल धारणे १.५६७ ॥

मव् । भ्वा० सेट् प० । मव बन्धने १.६८३ ॥

मव्य् । भ्वा० सेट् प० । मव्य बन्धने १.५८५ ॥

मश् । भ्वा० सेट् प० । मश शब्दे १.८२५ ॥

मष् । भ्वा० सेट् प० । मष- [हिंसार्थः] १.७८८ ॥

मष्क् । भ्वा० सेट् आ० । मस्क- (मष्क) [गत्यर्थः] १.१०७ ॥

मस् । दि० सेट् प० । मसी परिमाने ४.१३१ ॥

मस्क् । भ्वा० सेट् आ० । मस्क- (मष्क) [गत्यर्थः] १.१०७ ॥

मस्ज् । तु० अनिट् प० । टुमस्जो शुद्धौ ६.१५१ ॥

मह (मह्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मह पूजायाम् १०.४०६ ॥

मह् । भ्वा० सेट् प० । मह पूजायाम् १.८३१ ॥

मा । अ० अनिट् प० । मा माने २.५७ ॥

मा । जु० अनिट् आ० । माङ् माने शब्दे च ३.७ ॥

मा । दि० अनिट् आ० । माङ् माने ४.३७ ॥

माङ्क्ष् । भ्वा० सेट् प० । माक्षि काङ्क्षायाम् १.७६२ ॥

मान् । भ्वा० सेट् आ० । मान पूजायाम् १.११२७ ॥

मान् । चु० सेट् आ० । मन [स्तम्भे] इत्येके १०.२३४ ॥

मान् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मान पूजायाम् १०.३८१ ॥

मार्ग् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मार्ग अन्वेषणे १०.३८४ ॥

मार्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मार्ज शब्दार्थौ १०.१५० ॥

माह् । भ्वा० सेट् उ० । माहृ माने १.१०४२ ॥

मि । स्वा० अनिट् उ० । डुमिञ् प्रक्षेपने ५.४ ॥

मिछ् । तु० सेट् प० । मिछ उत्क्लेशे ६.१७ ॥

मिञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मिजि- [भाषार्थः] १०.२८६ ॥

मिथ् । भ्वा० सेट् उ० । मिथृ- [[मेधाहिंसनयोः] इत्येके] १.१००८ ॥

मिद् । भ्वा० सेट् उ० । मिदृ- [मेधाहिंसनयोः] १.१००६ ॥

मिद् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मिद [स्नेहने] इत्येके १०.१२ ॥

मिद् । दि० सेट् प० । ञिमिदा स्नेहने ४.१५८ ॥

मिध् । भ्वा० सेट् उ० । मिधृ [मेधाहिंसनयोः] इत्यन्ये १.१०१० ॥

मिन्द् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मिदि स्नेहने १०.११ ॥

मिन्व् । भ्वा० सेट् प० । मिवि- [सेचने । सेचने चेत्येके] १.६७२ ॥

मिल् । तु० सेट् उ० । मिल सङ्गमे (सङ्गमने) ६.१६५ ॥

मिल् । तु० सेट् प० । मिल श्लेषणे ६.९१ ॥

मिश् । भ्वा० सेट् प० । मिश- [शब्दे] १.८२४ ॥

मिश्र (मिश्र्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मिश्र सम्पर्के १०.४६६ ॥

मिष् । भ्वा० सेट् प० । मिषु- [सेचने] १.७९५ ॥

मिष् । तु० सेट् प० । मिष स्पर्धायाम् ६.७९ ॥

मिह् । भ्वा० अनिट् प० । मिःअ सेचने १.११४७ ॥

मी । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मी गतौ १०.३६१ ॥

मी । दि० अनिट् आ० । (ओ)मीङ् हिंसायाम् ४.३२ ॥

मी । क्र्या० अनिट् उ० । मीञ् हिंसायाम् (बन्धने) (माने) ९.४ ॥

मीम् । भ्वा० सेट् प० । मीमृ गतौ । मीमृ शब्दे च १.५३९ ॥

मील् । भ्वा० सेट् प० । मील- [निमेषणे] १.५९५ ॥

मीव् । भ्वा० सेट् प० । मीव- [स्थौल्ये] १.६४५ ॥

मुङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । (मुखि-) [गत्यर्थः [इत्यपि केचित्]] १.१६६ ॥

मुच् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मुच प्रमोचने मोदने च
      (प्रमोचनमोदनयोः) १०.२७२ ॥

मुच् । तु० अनिट् उ० । मुचॢ मोक्षणे (मोचने) ६.१६६ ॥

मुज् । भ्वा० सेट् प० । मुज- [शब्दार्थः] १.२८३ ॥

मुञ्च् । भ्वा० सेट् आ० । मुचि कल्कने । कथन इत्यन्ये १.१९६ ॥

मुञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । मुजि शब्दार्थाः १.२८४ ॥

मुट् । भ्वा० सेट् प० । मुट- [मर्दने (प्रमर्दने)] इत्येके १.३६६ ॥

मुट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मुट सञ्चूर्णने १०.१०४ ॥

मुट् । तु० सेट् प० । मुट आक्षेपप्रमर्दनयोः ६.१०१ ॥

मुड् । भ्वा० सेट् प० । मुड- [मुट-] [मर्दने (प्रमर्दने)] १.३६४ ॥

मुण् । तु० सेट् प० । मुण प्रतिज्ञाने ६.६० ॥

मुण्ठ् । भ्वा० सेट् आ० । मुठि पालने १.२९८ ॥

मुण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । मुडि मार्जने १.३०८ ॥

मुण्ड् । भ्वा० सेट् प० । मुडि खण्डने १.३६९ ॥

मुद् । भ्वा० सेट् आ० । मुद हर्षे १.१६ ॥

मुद् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मुद संसर्गे १०.२६८ ॥

मुर् । तु० सेट् प० । मुर संवेष्टने (सञ्चेष्टने) ६.६९ ॥

मुर्छ् । भ्वा० सेट् प० । मुर्छा मोहनसमुच्छ्राययोः १.२४० ॥

मुर्व् । भ्वा० सेट् प० । मुर्वी बन्धने १.६५६ ॥

मुष् । क्र्या० सेट् प० । मुष स्तेये ९.६६ ॥

मुस् । दि० सेट् प० । मुस खण्डने ४.१३० ॥

मुस्त् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मुस्त सङ्घाते १०.१२६ ॥

मुह् । दि० अनिट् वेट् (७.२.४५ । रधादि०) प० । मुःअ वैचित्त्ये ४.९५ ॥

मू । भ्वा० सेट् आ० । मूङ् बन्धने १.११२२ ॥

मू । क्र्या० सेट् उ० । मूञ् बन्धने ९.१५ ॥

मूत्र (मूत्र्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मूत्र प्रस्रवणे १०.४५१ ॥

मूल् । भ्वा० सेट् प० । मूल प्रतिष्ठायाम् १.६०७ ॥

मूल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मूल रोहने १०.९२ ॥

मूष् । भ्वा० सेट् प० । मूष स्तेये १.७७० ॥

मृ । तु० अनिट् आ० । मृङ् प्राणत्यागे ६.१३९ ॥

मृक्ष् । भ्वा० सेट् प० । मृक्ष सङ्घाते १.७५४ ॥

मृग (मृग्) । चु० सेट् आ० । मृग अन्वेषणे १०.४४२ ॥

मृज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मृजू शौचालङ्कारयोः १०.३८६ ॥

मृज् । अ० सेट् प० । मृजू [मृजूष्] शुद्धौ २.६१ ॥

मृड् । तु० सेट् प० । मृड सुखने ६.५३ ॥

मृड् । क्र्या० सेट् प० । मृड (क्षोदे) सुखे च ९.५२ ॥

मृण् । तु० सेट् प० । मृण हिंसायाम् ६.५७ ॥

मृण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । (मृडि- [प्रेरणे]) १०.१६५ ॥

मृद् । क्र्या० सेट् प० । मृद क्षोदे ९.५१ ॥

मृध् । भ्वा० सेट् उ० । मृधु उन्दने १.१०१५ ॥

मृश् । तु० अनिट् प० । मृश आमर्शणे ६.१६१ ॥

मृष् । भ्वा० सेट् प० । मृषु सेचने । मृषु सहने च १.८०४ ॥

मृष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) (आ०) । मृष (मृष) तितिक्षायाम् १०.३८७ ॥

मृष् । दि० सेट् उ० । मृष तितिक्षायाम् ४.६० ॥

मॄ । क्र्या० सेट् प० । मॄ हिंसायाम् ९.२५ ॥

मे । भ्वा० अनिट् आ० । मेङ् प्रणिदाने १.१११६ ॥

मेथ् । भ्वा० सेट् उ० । मेथृ [मेधाहिंसनयोः] इत्येके १.१००९ ॥

मेद् । भ्वा० सेट् उ० । मेदृ मेधाहिंसनयोः १.१००७ ॥

मेध् । भ्वा० सेट् उ० । मेधृ [मेधाहिंसनयोः] इत्यन्ये । मेधृ सङ्गमे च १.१०११ ॥

मेप् । भ्वा० सेट् आ० । मेपृ- [गतौ] १.४२९ ॥

मेव् । भ्वा० सेट् आ० । मेवृ- [सेवने] १.५७८ ॥

मोक्ष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । मोक्ष आसने (असने) १०.२५६ ॥

म्ना । भ्वा० अनिट् प० । म्ना अभ्यासे १.१०७८ ॥

म्रक्ष् । भ्वा० सेट् प० । म्रक्ष [सङ्घाते] इत्येके १.७५५ ॥

म्रक्ष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । म्रक्ष छेदने १०.१७१ ॥

म्रक्ष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । म्रक्ष म्लेच्छने १०.१६८ ॥

म्रछ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । म्रछ [म्लेच्छने] इत्येके १०.१६९ ॥

म्रद् । भ्वा० सेट् आ० । म्रद(म्) मर्दने १.८७१ ॥

म्रुच् । भ्वा० सेट् प० । म्रुचु- [गत्यर्थः] १.२२२ ॥

म्रुञ्च् । भ्वा० सेट् प० । म्रुञ्चु- [गत्यर्थः] १.२२० ॥

म्रेट् । भ्वा० सेट् प० । म्रेटृ- [उन्मादे] १.३२७ ॥

म्रेड् । भ्वा० सेट् प० । म्रेडृ उन्मादे १.३२८ ॥

म्लुच् । भ्वा० सेट् प० । म्लुचु गत्यर्थाः १.२२३ ॥

म्लुञ्च् । भ्वा० सेट् प० । म्लुञ्चु- [गत्यर्थः] १.२२१ ॥ 
म्लेछ् । भ्वा० सेट् प० । म्लेछ अव्यक्ते शब्दे १.२३३ ॥

म्लेछ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । म्लेछ- [छेदने] । म्लेछ अव्यक्तायां वाचि १०.१७० ॥

म्लेट् । भ्वा० सेट् प० । म्लेटृ [उन्मादे] इत्येके १.३२९ ॥

म्लेव् । भ्वा० सेट् आ० । म्लेवृ सेवने १.५७९ ॥

म्लै । भ्वा० अनिट् प० । म्लै हर्षक्षये १.१०५२ ॥

यक्ष् । चु० सेट् आ० । यक्ष पूजायाम् १०.२१५ ॥

यज् । भ्वा० अनिट् उ० । यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु १.११५७ ॥

यत् । भ्वा० सेट् आ० । यती प्रयत्ने १.३० ॥

यत् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । यत निकारोपस्कारयोः १०.२६१ ॥

यन्त्र् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । यत्रि सङ्कोचने १०.३ ॥

यभ् । भ्वा० अनिट् प० । यभ मैथुने (विपरीतमैथुने) १.११३५ ॥

यम् । भ्वा० अनिट् प० । यम उपरमे १.११३९ ॥

यम् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । यम(म्) [यम] च परिवेषणे । चान्मित् १०.११९ ॥

यम् । यमो-परिवेषणे [मित्] १.९५३ ॥

यस् । दि० सेट् प० । यसु प्रयत्ने ४.१०७ ॥

या । अ० अनिट् प० । या प्रापणे २.४४ ॥

याच् । भ्वा० सेट् उ० । टुयाचृ याच्ञायाम् १.१००१ ॥

यु । चु० सेट् आ० । यु जुगुप्सायाम् १०.२३५ ॥

यु । अ० सेट् प० । यु मिश्रेणे-भिश्रणे च २.२७ ॥

यु । क्र्या० अनिट् उ० । युञ् बन्धने ९.११ ॥

युङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । युगि- [वर्जने] १.१७५ ॥

युछ् । भ्वा० सेट् प० । युछ प्रमादे १.२४२ ॥

युज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । युज- [संयमने] १०.३३८ ॥

युज् । दि० अनिट् आ० । युज समाधौ ४.७४ ॥

युज् । रु० अनिट् उ० । युजिर् योगे ७.७ ॥

युत् । भ्वा० सेट् आ० । युतृ- [भासणे] १.३१ ॥

युध् । दि० अनिट् आ० । युध सम्प्रहारे ४.६९ ॥

युप् । दि० सेट् प० । युप- [विमोहने] ४.१४८ ॥

यूष् । भ्वा० सेट् प० । यूष हिंसायाम् १.७७५ ॥

येष् । भ्वा० सेट् आ० । येषृ [प्रयत्ने] इत्यन्ये १.७०२ ॥

यौट् । भ्वा० सेट् प० । यौटृ बन्धे १.३२६ ॥

रंह् । भ्वा० सेट् प० । रहि गतौ १.८३३ ॥

रंह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रहि- [[भाषार्थः] च] १०.३२९ ॥

रक् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रक- [आस्वादने] १०.२६२ ॥

रक्ष् । भ्वा० सेट् प० । रक्ष पालने १.७४६ ॥

रख् । भ्वा० सेट् प० । रख- [गत्यर्थः] १.१४४ ॥

रग् । भ्वा० सेट् प० । रगे(म्) शङ्कायाम् १.८९४ ॥

रग् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रग [आस्वादने] इत्यन्ये १०.२६५ ॥

रघ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रघ [आस्वादने] इत्येके १०.२६४ ॥

रङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । रखि- [गत्यर्थः] १.१४५ ॥

रङ्ग (रङ्ग्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रङ्ग गतौ १०.३९७ ॥

रङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । रगि- [गत्यर्थः] १.१५३ ॥

रङ्घ् । भ्वा० सेट् आ० । रघि- [गत्यर्थः] १.११२ ॥

रङ्घ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रघि- [[भाषार्थः] च] १०.३२६ ॥

रच (रच्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रच प्रतियत्ने १०.४०३ ॥

रञ्ज् । -रञ्जो-मन्ताश्च [मित्] १.९४० ॥

रञ्ज् । भ्वा० अनिट् उ० । रञ्ज रागे १.११५४ ॥

रञ्ज् । दि० अनिट् उ० । रञ्ज रागे ४.६३ ॥

रट (रट्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रट परिभाषणे १०.४६२ ॥

रट् । भ्वा० सेट् प० । रट [परिभाषणे] इत्येके १.३८७ ॥

रट् । भ्वा० सेट् प० । रट परिभाषणे १.३३४ ॥

रठ् । भ्वा० सेट् प० । रठ परिभाषणे १.३८६ ॥

रण् । भ्वा० सेट् प० । रण(म्) गतौ १.९०४ ॥

रण् । भ्वा० सेट् प० । रण- [शब्दार्थः] १.५१३ ॥

रण् । भ्वा० सेट् प० । रणि- [मित्] [इति भोजः] १.९३२ ॥

रण्व् । भ्वा० सेट् प० । रवि- [गत्यर्थः] १.६८० ॥

रद् । भ्वा० सेट् प० । रद विलेखने १.५५ ॥

रध् । दि० अनिट् वेट् (७.२.४५ । रधादि०) प० । रध हिंसासंराद्ध्योः ४.९० ॥

रप् । भ्वा० सेट् प० । रप- [व्यक्तायां वाचि] १.४६७ ॥

रफ् । भ्वा० सेट् प० । रफ- [गतौ] १.४७९ ॥

रभ् । भ्वा० अनिट् आ० । रभ राभस्ये १.११२९ ॥

रम् । भ्वा० अनिट् आ० । रमु क्रीडायाम् । रम इति माधवः १.९८९ ॥

रम्फ् । भ्वा० सेट् प० । रफि- [गतौ] १.४८० ॥

रम्ब् । भ्वा० सेट् आ० । रबि- [शब्दे] १.४३६ ॥

रम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । रभि [शब्दे] क्वचित्पठ्यते (इत्येके) १.४४९ ॥

रय् । भ्वा० सेट् आ० । रय गतौ १.५५४ ॥

रस (रस्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रस आस्वादनस्नेहनयोः १०.४७७ ॥

रस् । भ्वा० सेट् प० । रस शब्दे १.८१० ॥

रह (रह्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रह त्यागे १०.३९६ ॥

रह् । भ्वा० सेट् प० । रह त्यागे १.८३२ ॥

रह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रह(म्) त्यागे १०.१२२ ॥

रा । अ० अनिट् प० । रा दाने २.५२ ॥

राख् । भ्वा० सेट् प० । राखृ- [शोषणालमर्थ्योः] १.१३० ॥

राघ् । भ्वा० सेट् आ० । राघृ- [सामर्थ्ये] १.११८ ॥

राज् । भ्वा० सेट् उ० । राजृ दीप्तौ १.९५६ ॥

राध् । दि० अनिट् प० । राधो-कर्मकाद्वृद्धावेव ४.७७ ॥

राध् । स्वा० अनिट् प० । राध- [संसिद्धौ] ५.१८ ॥

रास् । भ्वा० सेट् आ० । रासृ शब्दे १.७१३ ॥

रि । स्वा० सेट् प० । रि- [ऋ-] [हिंसायाम्] ५.३२ ॥

रि । तु० अनिट् प० । रि- [गतौ] ६.१४० ॥

रिख् । भ्वा० सेट् प० । रिख- [गत्यर्थः [इत्यपि केचित्]] १.१६८ ॥

रिङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । रिखि- [गत्यर्थः [इत्यपि केचित्]] १.१६९ ॥

रिङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । रिगि- [गत्यर्थः] १.१६४ ॥

रिच् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रिच वियोजनसम्पर्चनयोः १०.३४८ ॥

रिच् । रु० अनिट् उ० । रिचिर् विरेचने ७.४ ॥

रिण्व् । भ्वा० सेट् प० । रिवि- [गत्यर्थः] १.६७९ ॥

रिफ् । तु० सेट् प० । रिफ कत्थनयुद्धनिन्दाहिंसादानेषु ६.२६ ॥

रिश् । तु० अनिट् प० । रिश हिंसायाम् ६.१५६ ॥

रिष् । भ्वा० सेट् प० । रिष हिंसार्थाः १.७९० ॥

रिष् । दि० सेट् प० । रिष हिंसायाम् ४.१४४ ॥

रिह् । तु० सेट् प० । रिह [कत्थनयुद्धनिन्दाहिंसादानेषु] इत्येके ६.२७ ॥

री । दि० अनिट् आ० । (ओ)रीङ् श्रवणे ४.३३ ॥

री । क्र्या० अनिट् प० । री गतिरेषणयोः ९.३५ ॥

रुंश् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रुशि- [[भाषार्थः] च] १०.३१९ ॥

रुंस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रुसि- [[भाषार्थः] च] १०.३२१ ॥

रु । भ्वा० अनिट् आ० । रुङ् गतिरोषणयोः १.१११४ ॥

रु । अ० सेट् प० । रु शब्दे २.२८ ॥

रुच् । भ्वा० सेट् आ० । रुच दीप्तावभिप्रीतौ च १.८४७ ॥

रुज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रुज हिंसायाम् १०.३३५ ॥

रुज् । तु० अनिट् प० । रुजो भङ्गे ६.१५२ ॥

रुट् । भ्वा० सेट् आ० । रुट- [उपघाते (प्रतिघाते)] १.८४९ ॥

रुट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रुट [रोषे] इत्येके १०.१८८ ॥

रुट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रुट- [[भाषार्थः] च] १०.३१४ ॥

रुठ् । भ्वा० सेट् प० । रुठ- [उपघाते] १.३८९ ॥

रुण्ट् । भ्वा० सेट् प० । रुटि- [स्तेये] १.३७१ ॥

रुण्ठ् । भ्वा० सेट् प० । रुठि [गतौ] १.४०० ॥

रुण्ठ् । भ्वा० सेट् प० । रुठि- [[स्तेये] इत्येके] १.३७३ ॥

रुण्ड् । भ्वा० सेट् प० । रुडि- [[स्तेये] इत्यपरे] १.३७५ ॥

रुद् । अ० सेट् प० । रुदिर् अश्रुविमोचने २.६२ ॥

रुध् । रु० अनिट् उ० । रुधिर् आवरणे ७.१ ॥

रुप् । दि० सेट् प० । रुप- [विमोहने] ४.१४९ ॥

रुश् । तु० अनिट् प० । रुश- [हिंसायाम्] ६.१५५ ॥

रुष् । भ्वा० सेट् प० । रुष- [हिंसार्थः] १.७८९ ॥

रुष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रुष रोषे १०.१८७ ॥

रुष् । दि० सेट् प० । रुष [हिंसायाम्] (रोषे) ४.१४३ ॥

रुह् । भ्वा० अनिट् प० । रुःअ बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च १.९९५ ॥

रूक्ष (रूक्ष्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रूक्ष पारुष्ये १०.४५२ ॥

रूप (रूप्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रूप रूपक्रियायाम् १०.४७९ ॥

रूष् । भ्वा० सेट् प० । रूष भूषायाम् १.७७२ ॥

रेक् । भ्वा० सेट् आ० । रेकृ शङ्कायाम् १.८५ ॥

रेज् । भ्वा० सेट् आ० । (रेजृ दीप्तौ) १.२०६ ॥

रेट् । भ्वा० सेट् उ० । रेटृ परिभाषणे १.१००२ ॥

रेप् । भ्वा० सेट् आ० । रेपृ- [गतौ] १.४३० ॥

रेभ् । भ्वा० सेट् आ० । रेभृ शब्दे १.४४७ ॥

रेव् । भ्वा० सेट् आ० । रेवृ प्लवगतौ १.५८४ ॥

रेष् । भ्वा० सेट् आ० । रेषृ- [अव्यक्ते शब्दे] १.७०७ ॥

रै । भ्वा० अनिट् प० । रै शब्दे १.१०५७ ॥

रोड् । भ्वा० सेट् प० । रोडृ- [उन्मादे] १.४१२ ॥

रौड् । भ्वा० सेट् प० । रौडृ अनादरे १.४११ ॥

लक्ष् । चु० सेट् आ० । लक्ष आलोचने १०.२१९ ॥

लक्ष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लक्ष दर्शनाङ्कनयोः १०.६ ॥

लख् । भ्वा० सेट् प० । लख- [गत्यर्थः] १.१४६ ॥

लग् । भ्वा० सेट् प० । लगे(म्) सङ्गे १.८९५ ॥

लग् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लग आस्वादने १०.२६३ ॥

लङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । लखि- [गत्यर्थः] १.१४७ ॥

लङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । लगि- [गत्यर्थः] १.१५४ ॥

लङ्घ् । भ्वा० सेट् आ० । लघि गत्यर्थः । लघि भोजननिवृत्तावपि १.११३ ॥

लङ्घ् । भ्वा० सेट् प० । लघि शोषणे (भाषायां दीप्तौ सीमातिक्रमे च) १.१८२ ॥

लङ्घ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लघि- [[भाषार्थः] च] १०.३२७ ॥

लङ्घ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लघि- [भाषार्थः] १०.२९१ ॥

लछ् । भ्वा० सेट् प० । लछ- [लक्षणे] १.२३४ ॥

लज (लज्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लज प्रकाशने १०.४६३ ॥

लज् । भ्वा० सेट् प० । लज- [भर्जने] १.२७१ ॥

लज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लज [अपवारणे] इत्येके १०.१६ ॥

लज् । तु० सेट् आ० । ओलजी- [व्रीडायाम् (व्रीडे)] ६.१० ॥

लज्ज् । तु० सेट् आ० । ओलस्जी व्रीडायाम् (व्रीडे) ६.११ ॥

लञ्ज् (लञ्ज्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लजि [प्रकाशने] इत्येके १०.४६५ ॥

लञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । लजि भर्जने १.२७२ ॥

लञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लजि- [[भाषार्थः] च] १०.३१५ ॥

लञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लजि- [हिंसाबलादाननिकेतनेषु] १०.४८ ॥

लट् । भ्वा० सेट् प० । लट बाल्ये १.३३५ ॥

लड् । भ्वा० सेट् प० । लड विलासे १.४१५ ॥

लड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लड उपसेवायाम् १०.१० ॥

लड् । जिह्वोन्मथने लडिः [मित्] १.९२६ ॥

लण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ओलडि [ओलडि] उत्क्षेपने । उलडि इत्यन्ये १०.१३ ॥

लण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लडि- [[भाषार्थः] च] १०.३३१ ॥

लप् । भ्वा० सेट् प० । लप व्यक्तायां वाचि १.४६८ ॥

लभ् । भ्वा० अनिट् आ० । डुलभष् प्राप्तौ १.११३० ॥

लम्ब् । भ्वा० सेट् आ० । लबि [शब्दे] अवस्रंसने (च) १.४३९ ॥

लम्ब् । भ्वा० सेट् आ० । लबि- [शब्दे] १.४३७ ॥

लम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । लभि च [[शब्दे] क्वचित्पठ्यते] १.४५० ॥

लय् । भ्वा० सेट् आ० । लय च [गतौ] १.५५५ ॥

लर्ब् । भ्वा० सेट् प० । लर्ब- [गतौ] १.४८३ ॥

लल् । भ्वा० सेट् प० । लल [विलासे] इत्येके (ईप्सायाम्) १.४१६ ॥

लल् । चु० सेट् आ० । लल ईप्सायाम् १०.२१० ॥

लष् । भ्वा० सेट् उ० । लष कान्तौ १.१०३३ ॥

लस् । भ्वा० सेट् प० । लस [शब्दे] श्लेषणक्रीडनयोः (च) १.८११ ॥

लस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लस शिल्पयोगे १०.२५३ ॥

लस्ज् । तु० सेट् आ० । ओलस्जी व्रीडायाम् (व्रीडे) ६.११ ॥

ला । अ० अनिट् प० । ला आदाने (दाने) २.५३ ॥

लाख् । भ्वा० सेट् प० । लाखृ- [शोषणालमर्थ्योः] १.१३१ ॥

लाघ् । भ्वा० सेट् आ० । लाघृ- [सामर्थ्ये] १.११९ ॥

लाज् । भ्वा० सेट् प० । लाज- [[भर्जने] भर्त्सने च] १.२७३ ॥

लाञ्छ् । भ्वा० सेट् प० । लाछि लक्षणे १.२३५ ॥

लाञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । लाजि [भर्जने] भर्त्सने च १.२७४ ॥

लाभ (लाभ्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लाभ प्रेरणे १०.४८२ ॥

लिख् । भ्वा० सेट् प० । लिख- [गत्यर्थः [इत्यपि केचित्]] १.१७० ॥

लिख् । तु० सेट् प० । लिख अक्षरविन्यासे ६.९२ ॥

लिङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । लिखि- [गत्यर्थः [इत्यपि केचित्]] १.१७१ ॥

लिङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । लिगि गत्यर्थाः १.१६५ ॥

लिङ्ग् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लिगि चित्रीकरणे १०.२६७ ॥

लिञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लिजि- [भाषार्थः] १०.२८८ ॥

लिप् । तु० अनिट् उ० । लिप उपदेःए ६.१६९ ॥

लिश् । दि० अनिट् आ० । लिश अल्पीभावे ४.७६ ॥

लिश् । तु० अनिट् प० । लिश गतौ ६.१५७ ॥

लिह् । अ० अनिट् उ० । लिःअ आस्वादने २.६ ॥

ली । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ली द्रवीकरणे १०.३४३ ॥

ली । दि० अनिट् आ० । (ओ)लीङ् श्लेषणे ४.३४ ॥

ली । क्र्या० अनिट् प० । ली श्लेषणे ९.३६ ॥

लुञ्च् । भ्वा० सेट् प० । लुञ्च अपनयने १.२१४ ॥

लुञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लुजि हिंसाबलादाननिकेतनेषु १०.४९ ॥

लुञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लुजि- [भाषार्थः] १०.२८९ ॥

लुट् । भ्वा० सेट् आ० । लुट- [उपघाते (प्रतिघाते)] १.८५० ॥

लुट् । भ्वा० सेट् प० । लुट विलोडने १.३५१ ॥

लुट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लुट- [भाषार्थः] १०.२८४ ॥

लुट् । दि० सेट् प० । लुट विलोडने ४.१३३ ॥

लुट् । तु० सेट् प० । लुट संश्लेषणे ६.१०९ ॥

लुठ् । भ्वा० सेट् आ० । लुठ [उपघाते (प्रतिघाते)] १.८५१ ॥

लुठ् । भ्वा० सेट् प० । लुठ- [उपघाते] १.३९० ॥

लुठ् । दि० सेट् प० । लुठ [विलोडने] इत्येके ४.१३४ ॥

लुठ् । तु० सेट् प० । लुठ [संश्लेषणे] इत्येके ६.११० ॥

लुड् । भ्वा० सेट् प० । लुड [विलोडने] इत्येके १.३५२ ॥

लुड् । तु० सेट् प० । लुड [संश्लेषणे] इत्यन्ये ६.१११ ॥

लुण्ट् । भ्वा० सेट् प० । लुटि स्तेये १.३७२ ॥

लुण्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लुण्ट स्तेये १०.३९ ॥

लुण्ठ् । भ्वा० सेट् प० । लुठि [स्तेये] इत्येके १.३७४ ॥

लुण्ठ् । भ्वा० सेट् प० । लुठि आलस्ये प्रतिघाते च १.३९८ ॥

लुण्ठ् । भ्वा० सेट् प० । लुठि गतौ १.४०१ ॥

लुण्ठ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लुण्ठ [स्तेये] इति केचित् १०.४० ॥

लुण्ड् । भ्वा० सेट् प० । लुडि [स्तेये] इत्यपरे १.३७६ ॥

लुन्थ् । भ्वा० सेट् प० । लुथि- [हिंसासङ्क्लेशनयोः] १.४७ ॥

लुप् । दि० सेट् प० । लुप विमोहने ४.१५० ॥

लुप् । तु० अनिट् उ० । लुपॢ छेदने ६.१६७ ॥

लुभ् । दि० सेट् प० । लुभ गार्द्ध्ये (गार्ध्न्ये) ४.१५३ ॥

लुभ् । तु० सेट् प० । लुभ विमोहने ६.२५ ॥

लुम्ब् । भ्वा० सेट् प० । लुबि- [अर्दने] १.४९३ ॥

लुम्ब् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लुबि- [अदर्शने । अर्दन इत्येके] १०.१५९ ॥

लू । क्र्या० सेट् उ० । लूञ् छेदने ९.१६ ॥

लूष् । भ्वा० सेट् प० । लूष- [भूषायाम्] १.७७१ ॥

लूष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लूष हिंसायाम् १०.१०० ॥

लेप् । भ्वा० सेट् आ० । लेपृ गतौ १.४३१ ॥

लोक् । भ्वा० सेट् आ० । लोकृ दर्शने १.८० ॥

लोक् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लोकृ- [भाषार्थः] १०.३०७ ॥

लोच् । भ्वा० सेट् आ० । लोचृ दर्शने १.१८८ ॥

लोच् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लोचृ- [भाषार्थः] १०.३०८ ॥

लोड् । भ्वा० सेट् प० । लोडृ उन्मादे १.४१३ ॥

लोष्ट् । भ्वा० सेट् आ० । लोष्ट सङ्घाते १.२९१ ॥

वक्ष् । भ्वा० सेट् प० । वक्ष रोषे । सङ्घात इत्येके १.७५३ ॥

वख् । भ्वा० सेट् प० । वख- [गत्यर्थः] १.१३८ ॥

वङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । वकि कौटिल्ये १.९३ ॥

वङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । वकि- [गत्यर्थः] १.१०० ॥

वङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । वखि- [गत्यर्थः] १.१३९ ॥

वङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । वगि- [गत्यर्थः] १.१५६ ॥

वङ्घ् । भ्वा० सेट् आ० । वघि- [गत्याक्षेपे । गतौ गत्यारम्भे चेत्यपरे] १.११६ ॥

वच् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वच परिभाषणे १०.३८० ॥

वच् । अ० अनिट् प० । वच परिभाषणे २.५८ ॥

वज् । भ्वा० सेट् प० । वज- [गतौ] १.२८५ ॥

वञ्च् । भ्वा० सेट् प० । वञ्चु- [गत्यर्थः] १.२१६ ॥

वञ्च् । चु० सेट् आ० । वञ्चु प्रलम्भने १०.२२७ ॥

वट (वट्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वट ग्रन्थे १०.३९५ ॥

वट (वट्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वट विभाजने १०.४६१ ॥

वट् । भ्वा० सेट् प० । वट वेष्टने १.३३७ ॥

वट् । भ्वा० सेट् प० । वट(म्)- [परिभाषणे] १.८८८ ॥

वठ् । भ्वा० सेट् प० । वठ स्थौल्ये १.३८२ ॥

वण् । भ्वा० सेट् प० । वण- [शब्दार्थः] १.५१४ ॥

वण्ट् (वण्ट्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) ।
      वटि- [[प्रकाशने] इत्येके] १०.४६४ ॥

वण्ट् । भ्वा० सेट् प० । वटि- विभाजने १.३७७ ॥

वण्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वटि विभाजने १०.७३ ॥

वण्ठ् । भ्वा० सेट् आ० । वठि एकचर्यायाम् १.२९५ ॥

वण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । वडि विभाजने १.३०४ ॥

वण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वडि [विभाजने] इत्येके १०.७४ ॥

वद् । भ्वा० सेट् प० । वद व्यक्तायां वाचि १.११६४ ॥

वद् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) (आ०) । वद (वद) सन्देशवचने १०.३७९ ॥

वन् । भ्वा० सेट् प० । वन शब्दे १.५३३ ॥

वन् । भ्वा० सेट् प० । वन- [सम्भक्तौ] १.५३४ ॥

वन् । भ्वा० सेट् प० । वनु(म्) च नोच्यते (नोपलभ्यते) १.९१५ ॥

वन् । त० सेट् आ० (प०) । वनु (वनु) याचने ८.८ ॥

वन् । वनु- [[अनुपसर्गाद्वा] च] [मित्] १.९४७ ॥

वन्द् । भ्वा० सेट् आ० । वदि अभिवादनस्तुत्योः १.११ ॥

वप् । भ्वा० अनिट् उ० । डुवप (टुवप) बीजसन्ताने । छेदने-पि १.११५८ ॥

वभ्र् । भ्वा० सेट् प० । वभ्र- (बभ्र-) [गत्यर्थः] १.६३८ ॥

वम् । -वमां [अनुपसर्गाद्वा] च [मित्] १.९४८ ॥

वम् । भ्वा० सेट् प० । टुवम उद्गिरणे १.९८४ ॥

वय् । भ्वा० सेट् आ० । वय- [गतौ] १.५४७ ॥

वर (वर्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वर ईप्सायाम् १०.३९० ॥

वर्च् । भ्वा० सेट् आ० । वर्च दीप्तौ १.१८६ ॥

वर्ण (वर्ण्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वर्ण वर्णक्रियाविस्तारगुणवचनेषु ।
      बहुलमेतन्निदर्शनम् (इत्येके) १०.४८४ ॥

वर्ण् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वर्ण- [प्रेरणे] । वर्ण वर्णन इत्येके १०.२५ ॥

वर्ध् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वर्ध छेदनपूरनयोः १०.१५६ ॥

वर्ष् । भ्वा० सेट् आ० । वर्ष स्नेहने १.६९७ ॥

वर्ह् । भ्वा० सेट् आ० । वर्ह- [परिभाषणहिंसाच्छादनेषु] १.७२७ ॥

वर्ह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बर्ह- (वर्ह-) [भाषार्थः] १०.३०० ॥

वर्ह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वर्ह [हिंसायाम्] इत्येके १०.१७५ ॥

वल् । भ्वा० सेट् आ० । वल- (बल-) [संवरणे सञ्चलने च] १.५६४ ॥

वल् । भ्वा० सेट् प० । वलि- [मित्] [इति भोजः] १.९३० ॥

वल्क् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वल्क परिभाषणे १०.५४ ॥

वल्ग् । भ्वा० सेट् प० । वल्ग- [गत्यर्थः] १.१५२ ॥

वल्भ् । भ्वा० सेट् आ० । वल्भ भोजने १.४५६ ॥

वल्ल् । भ्वा० सेट् आ० । वल्ल संवरणे सञ्चलने च १.५६५ ॥

वल्ह् । भ्वा० सेट् आ० । वल्ह परिभाषणहिंसाच्छादनेषु १.७२८ ॥

वल्ह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बल्ह- (वल्ह-) [भाषार्थः] १०.३०१ ॥

वश् । अ० सेट् प० । वश कान्तौ २.७५ ॥

वष् । भ्वा० सेट् प० । वष- [हिंसार्थः] १.७८७ ॥

वष्क् । भ्वा० सेट् आ० । वस्क- (वष्क-) [गत्यर्थः] १.१०६ ॥

वस (वस्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वस निवासे १०.४८८ ॥

वस् । भ्वा० अनिट् प० । वस निवासे १.११६० ॥

वस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वस स्नेहच्छेदापहरणेषु १०.२७३ ॥

वस् । अ० सेट् आ० । वस आच्छादने २.१३ ॥

वस् । दि० सेट् प० । वसु स्तम्भे ४.१११ ॥

वस्क् । भ्वा० सेट् आ० । वस्क- (वष्क-) [गत्यर्थः] १.१०६ ॥

वस्त् । चु० सेट् आ० । वस्त [अर्दने] इत्येके १०.२०५ ॥

वह् । भ्वा० अनिट् उ० । वःअ प्रापणे १.११५९ ॥

वा । अ० अनिट् प० । वा गतिगन्धनयोः २.४५ ॥

वाङ्क्ष् । भ्वा० सेट् प० । वाक्षि- [काङ्क्षायाम्] १.७६१ ॥

वाञ्छ् । भ्वा० सेट् प० । वाछि इच्छायाम् १.२३६ ॥

वाड् । भ्वा० सेट् आ० । वाडृ [आप्लाव्ये] इत्येके १.३२१ ॥

वात (वात्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वात सुखसेवनयोः १०.४२४ ॥

वावृत् । दि० सेट् आ० । वावृतु [वरणे (वर्तने)] इति केचित् ४.५६ ॥

वाश् । दि० सेट् आ० । वाशृ शब्दे ४.५९ ॥

वास (वास्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वास उपसेवायाम् १०.४२६ ॥

वाह् । भ्वा० सेट् आ० । बाहृ- (वाहृ) प्रयत्ने १.७३२ ॥

विच् । रु० अनिट् उ० । विचिर् पृथग्भावे ७.५ ॥

विछ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । विछ- [भाषार्थः] १०.३०४ ॥

विछ् । तु० सेट् प० । विछ गतौ ६.१५९ ॥

विज् । जु० अनिट् उ० । विजिर् पृथग्भावे ३.१३ ॥

विज् । तु० सेट् आ० । ओविजी भयचलनयोः ६.९ ॥

विज् । रु० सेट् प० । ओविजी भयचलनयोः ७.२३ ॥

विट् । भ्वा० सेट् प० । विट शब्दे १.३५४ ॥

विथ् । भ्वा० सेट् आ० । विथृ- [याचने] १.३३ ॥

विद् । चु० सेट् आ० । विद चेतनाख्याननिवासेषु १०.२३२ ॥

विद् । अ० सेट् प० । विद ज्ञाने २.५९ ॥

विद् । दि० अनिट् आ० । विद सत्तायाम् ४.६७ ॥

विद् । तु० सेट् उ० । विदॢ लाभे ६.१६८ ॥

विद् । रु० अनिट् आ० । विद विचारणे ७.१३ ॥

विध् । तु० सेट् प० । विध विधाने ६.५० ॥

विप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । विप- [क्षेपे] चेत्येके १०.१३८ ॥

विल् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । विल क्षेपे १०.९४ ॥

विल् । तु० सेट् प० । विल संवरणे ६.८५ ॥

विश् । तु० अनिट् प० । विश प्रवेशने ६.१६० ॥

विष् । भ्वा० सेट् प० । विषु- [सेचने] १.७९४ ॥

विष् । जु० अनिट् उ० । विषॢ व्याप्तौ ३.१४ ॥

विष् । क्र्या० अनिट् प० । विष विप्रयोगे ९.६२ ॥

विष्क (विष्क्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । विष्क दर्शने १०.४८६ ॥

विष्क् । चु० सेट् आ० । विष्क हिंसायाम् १०.२०७ ॥

विस् । भ्वा० सेट् प० । विस- [गतौ] १.८१८ ॥

विस् । दि० सेट् प० । बिस [प्रेरणे] इत्येके ४.१२४ ॥

वी । अ० अनिट् प० । वी गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु २.४३ ॥

वीज् । भ्वा० सेट् आ० । (वीज गतौ) १.२०९ ॥

वीर (वीर्) । चु० सेट् आ० । वीर विक्रान्तौ १०.४४५ ॥

वुङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । वुगि [वर्जने] इत्येके १.१७८ ॥

वुस् । दि० सेट् प० । वुस [विभागे] इति केचित् ४.११८ ॥

वृंह् । भ्वा० सेट् प० । बृहि (वृहि) वृद्धौ । बृहि (वृहि) शब्दे च १.८३७ ॥

वृंह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बृहि- (वृहि-) [भाषार्थः] १०.२९९ ॥

वृ । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वृञ् आवरणे १०.३४५ ॥

वृ । स्वा० सेट् उ० । वृञ् वरणे ५.८ ॥

वृ । क्र्या० सेट् आ० । वृङ् सम्भक्तौ ९.४५ ॥

वृक् । भ्वा० सेट् आ० । वृक आदाने १.९७ ॥

वृक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । वृक्ष वरणे १.६८८ ॥

वृज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वृजी वर्जने १०.३४४ ॥

वृज् । अ० सेट् आ० । वृजी वर्जने २.२२ ॥

वृज् । रु० सेट् प० । वृजी वर्जने ७.२४ ॥

वृञ्ज् । अ० सेट् आ० । वृजि [वर्जने] इत्येके २.२३ ॥

वृण् । तु० सेट् प० । वृण च [प्रीणने] ६.५६ ॥

वृत् । भ्वा० सेट् आ० । वृतु वर्तने १.८६२ ॥

वृत् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वृतु- [भाषार्थः] १०.३१२ ॥

वृत् । दि० सेट् आ० । वृतु वरणे (वर्तने) ४.५५ ॥

वृध् । भ्वा० सेट् आ० । वृधु वृधौ १.८६३ ॥

वृध् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वृधु भाषार्थाः १०.३१३ ॥

वृश् । दि० सेट् प० । वृश वरणे ४.१३९ ॥

वृष् । भ्वा० सेट् प० । वृषु- [सेचने हिंसासङ्क्लेशनयोश्च] १.८०३ ॥

वृष् । चु० सेट् आ० । वृष शक्तिबन्धने १०.२२८ ॥

वृह् । भ्वा० सेट् प० । बृह- (वृह-) [वृद्धौ] । बृहिर्
    (वृहिर्) [वृद्धौ [शब्दे च]] इत्येके १.८३६ ॥

वृह् । तु० सेट् प० । वृहू उद्यमने ६.७३ ॥

वॄ । क्र्या० सेट् उ० । वॄञ् वरणे ९.१९ ॥

वॄ । क्र्या० सेट् प० । वॄ वरणे । भरण इत्येके ९.२३ ॥

वे । भ्वा० अनिट् उ० । वेञ् तन्तुसन्ताने १.११६१ ॥

वेण् । भ्वा० सेट् उ० । वेणृ गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादित्रग्रहणेषु १.१०१८ ॥

वेथ् । भ्वा० सेट् आ० । वेथृ याचने १.३४ ॥

वेन् । भ्वा० सेट् उ० । वेनृ [गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादित्रग्रहणेषु] इत्येके १.१०१९ ॥

वेप् । भ्वा० सेट् आ० । टुवेपृ कम्पने १.४२५ ॥

वेल (वेल्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वेल कालोपदेशे १०.४२१ ॥

वेल् । भ्वा० सेट् प० । वेलृ- [चलने] १.६१४ ॥

वेल्ल् । भ्वा० सेट् प० । वेल्ल (वेह्ल) चलने १.६१९ ॥

वेवी । अ० सेट् आ० । वेवीङ् वेतिना तुल्ये २.७२ ॥

वेष्ट् । भ्वा० सेट् आ० । वेष्ट वेष्टने १.२८८ ॥

वेस् । भ्वा० सेट् प० । वेस- [गतौ] १.८१९ ॥

वेह् । भ्वा० सेट् आ० । वेहृ- (बेहृ-) [प्रयत्ने] १.७३० ॥

वेह्ल् । भ्वा० सेट् प० । वेल्ल (वेह्ल) चलने १.६२० ॥

वै । भ्वा० अनिट् प० । ओवै शोषणे १.१०७० ॥

व्यच् । तु० सेट् प० । व्यच व्याजीकरणे ६.१३ ॥

व्यथ् । भ्वा० सेट् आ० । व्यथ(म्) भयसञ्चलनयोः १.८६८ ॥

व्यध् । दि० अनिट् प० । व्यध ताडने ४.७८ ॥

व्यप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । व्यप क्षेपे १०.१३६ ॥

व्यय (व्यय्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । व्यय वित्तसमुत्सर्गे १०.४७८ ॥

व्यय् । भ्वा० सेट् उ० । व्यय गतौ १.१०२४ ॥

व्यय् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । व्यय- [क्षेपे [चत्येके]] १०.१३७ ॥

व्युष् । दि० सेट् प० । व्युष दाःए ४.८ ॥

व्युष् । दि० सेट् प० । व्युष विभागे ४.११४ ॥

व्युस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । व्युस [हसने । सहने चेत्येके] इत्येके १०.२७६ ॥

व्युस् । दि० सेट् प० । व्युस [विभागे] इत्येके ४.११५ ॥

व्ये । भ्वा० अनिट् उ० । व्येञ् संवरणे १.११६२ ॥

व्रज् । भ्वा० सेट् प० । (व्रज-) [गतौ] १.२४७ ॥

व्रज् । भ्वा० सेट् प० । व्रज गतौ १.२८६ ॥

व्रज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । व्रज मार्गसंस्कारगत्योः १०.१०९ ॥

व्रञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । (व्रजि-) [गतौ] १.२४८ ॥

व्रण (व्रण्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । व्रण गात्रविचूर्णने १०.४८३ ॥

व्रण् । भ्वा० सेट् प० । व्रण- (ब्रण-) [शब्दार्थः] १.५१९ ॥

व्रश्च् । तु० सेट् प० । ओव्रश्चू छेदने ६.१२ ॥

व्री । दि० अनिट् आ० । (ओ)व्रीङ् वृणोत्यर्थे ४.३५ ॥

व्री । क्र्या० अनिट् प० । व्री वरणे ९.४० ॥

व्रीड् । दि० सेट् प० । व्रीड चोदने लज्जायां च ४.२१ ॥

व्रुड् । तु० सेट् प० । व्रुड संवरणे ६.१२७ ॥

व्रूष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । व्रूष [हिंसायाम्] इत्यन्ये १०.१७६ ॥

व्रूस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । व्रूस- [[हिंसायाम्] इत्येके] १०.१७४ ॥

व्ली । क्र्या० अनिट् प० । व्ली वरणे ९.३७ ॥

शंस् । भ्वा० सेट् प० । शंसु स्तुतौ । दुर्गतावपीत्येके (इति दुर्गः) १.८२९ ॥

शक् । दि० अनिट् उ० । शक विभाषितो मर्षणे ४.८४ ॥

शक् । स्वा० अनिट् प० । शकॢ शक्तौ ५.१७ ॥

शङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । शकि शङ्कायाम् १.९१ ॥

शच् । भ्वा० सेट् आ० । शच व्यक्तायां वाचि १.१८९ ॥

शट् । भ्वा० सेट् प० । शट रुजाविशरणगत्यवसादनेषु १.३३६ ॥

शठ (शठ्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शठ- [सम्यगवभाषणे] १०.३९२ ॥

शठ् । भ्वा० सेट् प० । शठ [हिंसासङ्क्लेशनयोः] कैतवे च १.३९४ ॥

शठ् । चु० सेट् आ० । शठ श्लाघायाम् १०.२१४ ॥

शठ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शठ- [असंस्कारगत्योः] १०.४१ ॥

शण् । भ्वा० सेट् प० । शण(म्)- [[गतौ] दाने च] ।
         शण गतावित्यन्ये १.९०६ ॥

शण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । शडि रुजायां सङ्घाते च १.३१३ ॥

शद् । भ्वा० अनिट् प० । शदॢ शातने १.९९१ ॥

शद् । तु० अनिट् प० । शदॢ शातने ६.१६४ ॥

शप् । भ्वा० अनिट् उ० । शप आक्रोशे १.११५५ ॥

शप् । दि० अनिट् उ० । शप आक्रोशे ४.६४ ॥

शब्द् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शब्द [भाषणे]
         (शब्दक्रियायाम् ।) उपसर्गादाविष्कारे च १०.२३९ ॥

शम् । चु० सेट् आ० । शम- [आलोचने] १०.२१८ ॥

शम् । दि० सेट् प० । शमु उपशमे ४.९८ ॥

शम् । शमो दर्शने [मित्] १.९५२ ॥

शम्ब् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शम्ब [सम्बन्धने] च १०.३१ ॥

शर्ब् । भ्वा० सेट् प० । शर्ब- [गतौ] १.४८९ ॥

शर्व् । भ्वा० सेट् प० । शर्व- [हिंसायाम्] १.६६८ ॥

शल् । भ्वा० सेट् आ० । शल चलनसंवरणयोः १.५६३ ॥

शल् । भ्वा० सेट् प० । शल- [गतौ] १.९७७ ॥

शल्भ् । भ्वा० सेट् आ० । शल्भ कत्थने १.४५५ ॥

शव् । भ्वा० सेट् प० । शव गतौ १.८२६ ॥

शश् । भ्वा० सेट् प० । शश प्लुतगतौ १.८२७ ॥

शष् । भ्वा० सेट् प० । शष- [हिंसार्थः] १.७८६ ॥

शस् । भ्वा० सेट् प० । शसु हिंसायाम् १.८२८ ॥

शाख् । भ्वा० सेट् प० । शाखृ- [व्याप्तौ] १.१३४ ॥

शाड् । भ्वा० सेट् आ० । शाडृ श्लाघायाम् १.३२४ ॥

शान् । भ्वा० सेट् उ० । शान तेजने (अवतेजने) १.११५० ॥

शान्त्व् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शान्त्व [सामप्रयोगे] इत्येके १०.५२ ॥

शास् । अ० सेट् प० । शासु अनुशिष्टौ २.७० ॥

शि । स्वा० अनिट् उ० । शिञ् निशाने ५.३ ॥

शिक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । शिक्ष विद्योपादाने १.६८९ ॥

शिङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । शिखि [गत्यर्थः] इत्यपि केचित् १.१७४ ॥

शिङ्घ् । भ्वा० सेट् प० । शिघि आघ्राणे १.१८४ ॥

शिञ्ज् । अ० सेट् आ० । शिजि अव्यक्ते शब्दे २.१९ ॥

शिट् । भ्वा० सेट् प० । शिट- [अनादरे] १.३४० ॥

शिल् । तु० सेट् प० । शिल- [उञ्छे] ६.८९ ॥

शिष् । भ्वा० सेट् प० । शिष- [हिंसार्थः] १.७८३ ॥

शिष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शिष असर्वोपयोगे १०.३४९ ॥

शिष् । रु० अनिट् प० । शिषॢ विशेषणे ७.१४ ॥

शी । अ० सेट् आ० । शीङ् स्वप्ने २.२६ ॥

शीक् । भ्वा० सेट् आ० । शीकृ सेचने १.७८ ॥

शीक् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शीक आमर्षणे १०.३६३ ॥

शीक् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शीक- [[भाषार्थः] च] १०.३२० ॥

शीभ् । भ्वा० सेट् आ० । शीभृ [[कत्थने] च] १.४४४ ॥

शील (शील्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शील उपधारणे १०.४१९ ॥

शील् । भ्वा० सेट् प० । शील समाधौ १.६०१ ॥

शुक् । भ्वा० सेट् प० । शुक गतौ १.१२७ ॥

शुच् । भ्वा० सेट् प० । शुच शोके १.२१० ॥

शुच् । दि० सेट् उ० । ईशुचिर् पूतीभावे ४.६१ ॥

शुच्य् । भ्वा० सेट् प० । शुच्य अभिषवे १.५९० ॥

शुठ् । भ्वा० सेट् प० । शुठ गतिप्रतिघाते (प्रतिघाते) १.३९५ ॥

शुठ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शुठ आलस्ये १०.१४६ ॥

शुण्ठ् । भ्वा० सेट् प० । शुठि [गतिप्रतिघाते (प्रतिघाते)] इत्येके १.३९६ ॥

शुण्ठ् । भ्वा० सेट् प० । शुठि शोषणे १.३९९ ॥

शुण्ठ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शुठि शोषणे १०.१४७ ॥

शुध् । दि० अनिट् प० । शुध शौचे ४.८८ ॥

शुन् । तु० सेट् प० । शुन गतौ ६.६२ ॥

शुन्ध् । भ्वा० सेट् प० । शुन्ध शुद्धौ १.७७ ॥

शुन्ध् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शुन्ध शौचकर्मणि १०.३६९ ॥

शुभ् । भ्वा० सेट् आ० । शुभ दीप्तौ १.८५३ ॥

शुभ् । भ्वा० सेट् प० । शुभ- [भाषने । भासन इत्येके । हिंसायामित्यन्ये] १.५०० ॥

शुभ् । तु० सेट् प० । शुभ- [शोभार्थे] ६.४६ ॥

शुम्भ् । भ्वा० सेट् प० । शुम्भ भाषने । भासन इत्येके । हिंसायामित्यन्ये १.५०१ ॥

शुम्भ् । तु० सेट् प० । शुम्भ शोभार्थे ६.४७ ॥

शुल्क् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शुल्क अतिसर्जने (अतिस्पर्शने) १०.११० ॥

शुल्ब् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शुल्ब माने १०.१०१ ॥

शुष् । दि० अनिट् प० । शुष शोषणे ४.८० ॥

शूर (शूर्) । चु० सेट् आ० । शूर- [विक्रान्तौ] १०.४४४ ॥

शूर् । दि० सेट् आ० । शूरी हिंसास्तम्भनयोः (हिंसस्तम्भयोः) ४.५२ ॥

शूर्प् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शूर्प च [माने] १०.१०२ ॥

शूल् । भ्वा० सेट् प० । शूल रुजायां सङ्घाते च १.६०४ ॥

शूष् । भ्वा० सेट् प० । शूष प्रसवे १.७७३ ॥

शृध् । भ्वा० सेट् आ० । शृधु शब्दकुत्सायाम् १.८६४ ॥

शृध् । भ्वा० सेट् उ० । शृधु- [उन्दने] १.१०१४ ॥

शृध् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शृधु प्रसहने १०.२६० ॥

शॄ । क्र्या० सेट् प० । शॄ हिंसायाम् ९.२१ ॥

शेल् । भ्वा० सेट् प० । शेलृ गतौ १.६२३ ॥

शेव् । भ्वा० सेट् आ० । शेवृ- [[सेवने] इत्यप्येके] १.५८० ॥

शै । भ्वा० अनिट् प० । शै- [पाके] १.१०६६ ॥

शो । दि० अनिट् प० । शो तनूकरणे ४.४० ॥

शोण् । भ्वा० सेट् प० । शोणृ वर्णगत्योः १.५२४ ॥

शौट् । भ्वा० सेट् प० । शौटृ गर्वे १.३२५ ॥

श्चुत् । भ्वा० सेट् प० । श्चुतिर् [आसेचने] इत्येके १.४१ ॥

श्च्युत् । भ्वा० सेट् प० । श्च्युतिर् क्षरणे १.४२ ॥

श्नथ् । भ्वा० सेट् प० । श्नथ(म्)- [हिंसार्थः] १.९०९ ॥

श्मील् । भ्वा० सेट् प० । श्मील- [निमेषणे] १.५९६ ॥

श्यन्द् । भ्वा० सेट् आ० । स्यन्दू प्रस्रवणे १.८६५ ॥

श्यु । भ्वा० अनिट् आ० । च्युङ्- [गतौ] १.११०८ ॥

श्यै । भ्वा० अनिट् आ० । श्यैङ् गतौ १.१११८ ॥

श्रंश् । भ्वा० सेट् आ० । स्रंसु- (श्रंसु- श्रंशु-) [अवस्रंसने] १.८५७ ॥

श्रंस् । भ्वा० सेट् आ० । स्रंसु- (श्रंसु- श्रंशु-) [अवस्रंसने] १.८५७ ॥

श्रङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । श्रकि- [गतौ] १.८९ ॥

श्रङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । श्रगि- (श्वगि- ष्वगि-) [गत्यर्थः] १.१६१ ॥

श्रण् । भ्वा० सेट् प० । श्रण(म्) [गतौ] दाने च १.९०७ ॥

श्रण् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । श्रण दाने १०.६३ ॥

श्रथ (श्रथ्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । श्रथ दौर्बल्ये १०.४०९ ॥

श्रथ् । भ्वा० सेट् प० । श्रथ(म्)- [हिंसार्थः] १.९०८ ॥

श्रथ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । श्रथ प्रयत्ने । प्रस्थान इत्येके १०.१९ ॥

श्रथ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । श्रथ मोक्षणे । हिंसायामित्येके १०.३६० ॥

श्रन्थ् । भ्वा० सेट् आ० । श्रथि शैथिल्ये १.३५ ॥

श्रन्थ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । श्रन्थ- [सन्दर्भे] १०.३७४ ॥

श्रन्थ् । क्र्या० सेट् प० । श्रन्थ विमोचनप्रतिहर्षयोः ९.४६ ॥

श्रन्थ् । क्र्या० सेट् प० । श्रन्थ- [सन्दर्भे] ९.४८ ॥

श्रम् । दि० सेट् प० । श्रमु तपसि खेदे च ४.१०१ ॥

श्रम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । श्रम्भु प्रमादे १.४५८ ॥

श्रा । भ्वा० सेट् प० । श्रा(म्) पाके १.९२२ ॥

श्रा । अ० अनिट् प० । श्रा पाके २.४८ ॥

श्रि । भ्वा० सेट् उ० । श्रिञ् सेवायाम् १.१०४४ ॥

श्रिष् । भ्वा० सेट् प० । श्रिषु- [दाःए] १.७९८ ॥

श्री । क्र्या० अनिट् उ० । श्रीञ् पाके ९.३ ॥

श्रु । भ्वा० अनिट् प० । श्रु श्रवणे १.१०९२ ॥

श्रै । भ्वा० अनिट् प० । श्रै पाके १.१०६७ ॥

श्रोण् । भ्वा० सेट् प० । श्रोणृ सङ्घाते १.५२५ ॥

श्लङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । श्लकि गतौ (गत्यर्थः) १.९० ॥

श्लङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । श्लगि- [गत्यर्थः] १.१६२ ॥

श्लथ् । भ्वा० सेट् प० । श्लथ(म्)- [हिंसार्थः] १.९१० ॥

श्लाख् । भ्वा० सेट् प० । श्लाखृ व्याप्तौ १.१३५ ॥

श्लाघ् । भ्वा० सेट् आ० । श्लाघृ कत्थने १.१२२ ॥

श्लिष् । भ्वा० सेट् प० । श्लिषु- [दाःए] १.७९९ ॥

श्लिष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । श्लिष श्लेषणे १०.५९ ॥

श्लिष् । दि० अनिट् प० । श्लिष आलिङ्गने ४.८३ ॥

श्लोक् । भ्वा० सेट् आ० । श्लोकृ सङ्घाते १.८१ ॥

श्लोण् । भ्वा० सेट् प० । श्लोणृ च [सङ्घाते] १.५२६ ॥

श्वङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । श्वकि- [गत्यर्थः] १.१०१ ॥

श्वङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । श्रगि- (श्वगि- ष्वगि-) [गत्यर्थः] १.१६१ ॥

श्वच् । भ्वा० सेट् आ० । श्वच- [गतौ] १.१९० ॥

श्वञ्च् । भ्वा० सेट् आ० । श्वचि गतौ १.१९१ ॥

श्वठ (श्वठ्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । श्वठ सम्यगवभाषणे १०.३९३ ॥

श्वठ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । श्वठ असंस्कारगत्योः १०.४२ ॥

श्वण्ठ् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । श्वठि [असंस्कारगत्योः] इत्येके १०.४३ ॥

श्वभ्र् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । श्वभ्र [गत्याम्] च १०.११७ ॥

श्वर्त् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । श्वर्त गत्याम् १०.११५ ॥

श्वल् । भ्वा० सेट् प० । श्वल- [आशुगमने] १.६३० ॥

श्वल्क् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । श्वल्क- [परिभाषणे] १०.५३ ॥

श्वल्ल् । भ्वा० सेट् प० । श्वल्ल आशुगमने १.६३१ ॥

श्वस् । अ० सेट् प० । श्वस प्राणने २.६४ ॥

श्वि । भ्वा० सेट् प० । ट्वोश्वि गतिवृद्ध्योः १.११६५ ॥

श्वित् । भ्वा० सेट् आ० । श्विता वर्णे १.८४३ ॥

श्विन्द् । भ्वा० सेट् आ० । श्विदि श्वैत्ये १.१० ॥

ष्ट्यै । भ्वा० अनिट् प० । ष्ट्यै शब्दसङ्घातयोः १.१०५९ ॥

ष्ठिव् । भ्वा० सेट् प० । ष्ठिवु निरसने १.६४१ ॥

ष्ठिव् । दि० सेट् प० । ष्ठिवु निरसने । केचिदिःएमं न पठन्ति ४.४ ॥

ष्वष्क् । भ्वा० सेट् आ० । ष्वस्क- (ष्वष्क-) [गत्यर्थः] १.१०५ ॥

ष्वस्क् । भ्वा० सेट् आ० । ष्वस्क- (ष्वष्क-) [गत्यर्थः] १.१०५ ॥

संस्त् । अ० सेट् प० । षस्ति (सस्ति) स्वप्ने २.७४ ॥

सग् । भ्वा० सेट् प० । षगे(म्)- [संवरणे] १.८९८ ॥

सङ्केत (सङ्केत्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । सङ्केत- [आमन्त्रणे] १०.४३३ ॥

सङ्ग्राम (सङ्ग्राम्) । चु० सेट् आ० (उ०) । सङ्ग्राम युद्धे । अयमनुदात्तेत् १०.४६७ ॥

सच् । भ्वा० सेट् आ० । षच सेचने सेवने च १.१८७ ॥

सच् । भ्वा० सेट् उ० । षच समवाये १.११५२ ॥

सज्ज् । भ्वा० सेट् प० आ० । षस्ज (षस्ज) गतौ १.२२९ ॥

सञ्ज् । भ्वा० अनिट् प० । षञ्ज सङ्गे १.११४२ ॥

सट् । भ्वा० सेट् प० । षट अवयवे १.३५० ॥

सट्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । षट्ट- [हिंसायाम्] १०.१२८ ॥

सत्त्र (सत्त्र्) । चु० सेट् आ० । सत्र (सत्त्र) सन्तानक्रियायाम् १०.४४८ ॥

सत्र (सत्र्) । चु० सेट् आ० । सत्र (सत्त्र) सन्तानक्रियायाम् १०.४४८ ॥

सद् । भ्वा० अनिट् प० । षदॢ विशरणगत्यवसादनेषु १.९९० ॥

सद् । तु० अनिट् प० । षदॢ विशरणगत्यवसादनेषु ६.१६३ ॥

सध् । स्वा० सेट् प० । षघ हिंसायाम् ५.२४ ॥

सन् । भ्वा० सेट् प० । षन सम्भक्तौ १.५३५ ॥

सन् । त० सेट् उ० । षनु दाने ८.२ ॥

सप् । भ्वा० सेट् प० । षप समवाये १.४६६ ॥

समाज (समाज्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । सभाज
         प्रीतिदर्शनयोः । प्रीतिसेवनयोरित्येके १०.४२९ ॥

सम् । भ्वा० सेट् प० । षम- [अवैकल्ये (वैकल्ये) १.९६३ ॥

सम् । दि० सेट् प० । समी [परिमाने] इत्येके ४.१३२ ॥

सम्ब् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । षम्ब सम्बन्धने १०.३० ॥

सर (सर्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) ।
         सार- (सर-) [दौर्बल्ये] १०.४०७ ॥

सर्क्ष् । भ्वा० सेट् प० । षर्क्ष [आदरे] इति केचित् १.७५९ ॥

सर्ज् । भ्वा० सेट् प० । षर्ज अर्जने १.२५७ ॥

सर्ब् । भ्वा० सेट् प० । षर्ब- [गतौ] १.४९० ॥

सर्व् । भ्वा० सेट् प० । षर्व हिंसायाम् १.६६९ ॥

सल् । भ्वा० सेट् प० । षल गतौ १.६२८ ॥

सस् । अ० सेट् प० । षस- [स्वप्ने] २.७३ ॥

सस्ज् । भ्वा० सेट् प० आ० । षस्ज (षस्ज) गतौ १.२२९ ॥

सह् । भ्वा० सेट् आ० । षह मर्षणे १.९८८ ॥

सह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । षह मर्षणे १०.३४१ ॥

सह् । दि० सेट् प० । षह- [चक्यर्थे] ४.२३ ॥

साध् । स्वा० अनिट् प० । साध संसिद्धौ ५.१९ ॥

सान्त्व् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । षान्त्व सामप्रयोगे १०.५१ ॥

साम (साम्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । साम सान्त्वप्रयोगे १०.४२० ॥

साम्ब् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । साम्ब [सम्बन्धने] इत्येके १०.३२ ॥

सार (सार्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । सार- (सर-)
         [दौर्बल्ये] १०.४०७ ॥

सि । स्वा० अनिट् उ० । षिञ् बन्धने ५.२ ॥

सि । क्र्या० अनिट् उ० । षिञ् बन्धने ९.५ ॥

सिच् । तु० अनिट् उ० । षिच क्षरणे ६.१७० ॥

सिट् । भ्वा० सेट् प० । षिट अनादरे १.३४१ ॥

सिध् । भ्वा० सेट् प० । षिध गत्याम् १.४९ ॥

सिध् । भ्वा० सेट् प० । षिधू शास्त्रे माङ्गल्ये च १.५० ॥

सिध् । दि० अनिट् प० । षिधु संराद्धौ ४.८९ ॥

सिन्व् । भ्वा० सेट् प० । षिवि [सेचने] इत्येके । सेवन इति तरङ्गिण्याम् १.६७४ ॥

सिभ् । भ्वा० सेट् प० । षिभु- [[हिंसार्थः] इत्येके] १.४९८ ॥

सिम्भ् । भ्वा० सेट् प० । षिम्भु [हिंसार्थः] इत्येके १.४९९ ॥

सिल् । तु० सेट् प० । षिल उञ्छे ६.९० ॥

सिव् । दि० सेट् प० । षिवु तन्तुसन्ताने ४.२ ॥

सीक् । भ्वा० सेट् आ० । सीकृ [सेचने] इत्येके १.७९ ॥

सु । भ्वा० अनिट् प० । षु प्रसवसैश्वर्ययोः १.१०९१ ॥

सु । अ० अनिट् प० । षु प्रसवैश्वर्ययोः २.३६ ॥

सु । स्वा० अनिट् उ० । षुञ् अभिषवे ५.१ ॥

सुख (सुख्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । सुख- [तत्क्रियायाम्] १०.४७५ ॥

सुट्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । षुट्ट अनादरे १०.३८ ॥

सुर् । तु० सेट् प० । षुर ऐश्वर्यदीप्त्योः ६.६६ ॥

सुह् । दि० सेट् प० । षुह चक्यर्थे ४.२४ ॥

सू । अ० सेट् आ० । षूङ् प्राणिगर्भविमोचने २.२५ ॥

सू । दि० सेट् आ० । (ओ)षूङ् प्राणिप्रसवे ४.२७ ॥

सू । तु० सेट् प० । षू प्रेरणे ६.१४४ ॥

सूच (सूच्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । सूच पैशुन्ये १०.४१२ ॥

सूत्र (सूत्र्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । सूत्र वेष्टने । विमोचन इत्यन्ये १०.४५० ॥

सूद् । भ्वा० सेट् आ० । षूद क्षरणे १.२५ ॥

सूद् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । षूद क्षरणे १०.२४२ ॥

सूर्क्ष् । भ्वा० सेट् प० । सूर्क्ष आदरे १.७५८ ॥

सूर्क्ष्य् । भ्वा० सेट् प० । षूर्क्ष्य- (सूर्क्ष्य-) [ईर्ष्यार्थः] १.५८६ ॥

सूष् । भ्वा० सेट् प० । सूष [प्रसवे] इत्येके १.७७४ ॥

सृ । भ्वा० अनिट् प० । सृ गतौ १.१०८५ ॥

सृ । जु० अनिट् प० । सृ गतौ ३.१८ ॥

सृज् । दि० अनिट् आ० । सृज विसर्गे ४.७५ ॥

सृज् । तु० अनिट् प० । सृज विसर्गे ६.१५० ॥

सृप् । भ्वा० अनिट् प० । सृपॢ गतौ १.११३८ ॥

सृभ् । भ्वा० सेट् प० । षृभु- [हिंसार्थः] १.४९६ ॥

सृम्भ् । भ्वा० सेट् प० । षृम्भु हिंसार्थौ १.४९७ ॥

सेक् । भ्वा० सेट् आ० । सेकृ- [गतौ] १.८६ ॥

सेल् । भ्वा० सेट् प० । षेलृ [गतौ] इत्येके १.६२४ ॥

सेव् । भ्वा० सेट् आ० । षेवृ- [सेवने] १.५७४ ॥

सै । भ्वा० अनिट् प० । षै क्षये १.१०६३ ॥

सो । दि० अनिट् प० । षो अन्तकर्मणि ४.४२ ॥

स्कन्द् । भ्वा० अनिट् प० । स्कन्दिर् गतिशोषणयोः १.११३४ ॥

स्कम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । स्कभि प्रतिबन्धे १.४५२ ॥

स्कम्भ् । क्र्या० अनिट् प० । स्कम्भु- [रोधन इत्येके । स्तम्भ इति माधवः] ९.९ ॥

स्कु । क्र्या० अनिट् उ० । स्कुञ् आप्रवने ९.६ ॥

स्कुन्द् । भ्वा० सेट् आ० । स्कुदि आप्रवणे १.९ ॥

स्कुम्भ् । क्र्या० अनिट् प० । स्कुम्भु रोधन इत्येके । धारण इत्यन्ये ९.१० ॥

स्खद् । भ्वा० सेट् आ० । स्खद(म्) स्खदने १.८७२ ॥

स्खद् । स्खदिर् अवपरिभ्यां च [मित्] १.९५४ ॥

स्खल् । भ्वा० सेट् प० । स्खल सञ्चलने १.६२५ ॥

स्खल् । भ्वा० सेट् प० । स्खलि- [मित्] [इति भोजः] १.९३१ ॥

स्तक् । भ्वा० सेट् प० । ष्टक(म्) प्रतिघाते (प्रतीघाते) १.८९१ ॥

स्तन (स्तन्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्तन- [देवशब्दे] १०.३९८ ॥

स्तन् । भ्वा० सेट् प० । ष्टन- [शब्दे] १.५३२ ॥

स्तम् । भ्वा० सेट् प० । ष्टम अवैकल्ये (वैकल्ये) १.९६४ ॥

स्तम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । ष्टभि- [प्रतिबन्धे] १.४५१ ॥

स्तम्भ् । क्र्या० अनिट् प० । स्तम्भु- [रोधन इत्येके । स्तम्भ इति माधवः] ९.७ ॥

स्तल् । भ्वा० सेट् प० । ष्ठल स्थाने १.९७० ॥

स्तिघ् । स्वा० सेट् आ० । ष्टिघ आस्कन्दने ५.२१ ॥

स्तिप् । भ्वा० सेट् आ० । ष्टिपृ- [क्षरणार्थः] १.४२२ ॥

स्तिम् । दि० सेट् प० । ष्टिम- [आर्द्रीभावे] ४.१९ ॥

स्तीन् । दि० सेट् प० । ष्टीम आर्द्रीभावे ४.२० ॥

स्तु । अ० अनिट् उ० । ष्टुञ् स्तुतौ २.३८ ॥

स्तुच् । भ्वा० सेट् आ० । ष्टुच प्रसादे १.१९९ ॥

स्तुप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ष्टुप [ष्टूप] समुच्छ्राये १०.१९० ॥

स्तुप् । दि० सेट् प० । ष्टुप समुच्छ्राये ४.१५१ ॥

स्तुभ् । भ्वा० सेट् आ० । ष्टुभु स्तम्भे १.४६० ॥

स्तुम्भ् । क्र्या० अनिट् प० । स्तुम्भु- [रोधन इत्येके । निष्कोषणे इत्यन्ये] ९.८ ॥

स्तूप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ष्टूप [समुच्छ्राये] इत्येके १०.१९१ ॥

स्तूप् । दि० सेट् प० । ष्टूप [समुच्छ्राये] इत्येके ४.१५२ ॥

स्तृ । स्वा० अनिट् उ० । स्तृञ् आच्छादने ५.६ ॥

स्तृक्ष् । भ्वा० सेट् प० । ष्टृक्ष- [गतौ] १.७५१ ॥ 
स्तृह् । तु० सेट् प० । स्तृहू- [हिंसार्थः] ६.७६ ॥

स्तॄ । क्र्या० सेट् उ० । स्तॄञ् आच्छादने ९.१७ ॥

स्तेन (स्तेन्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्तेन चौर्ये १०.४३९ ॥

स्तेप् । भ्वा० सेट् आ० । ष्टेपृ क्षरणार्थः १.४२३ ॥

स्तै । भ्वा० अनिट् प० । ष्टै- [वेष्टने । शोभायां चेत्येके] १.१०७१ ॥

स्तोम (स्तोम्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्तोम श्लाघायाम् १०.४६८ ॥

स्त्यै । भ्वा० अनिट् प० । स्त्यै- [शब्दसङ्घातयोः] १.१०५८ ॥

स्त्रक्ष् । भ्वा० सेट् प० । ष्ट्रक्ष- [गतौ] १.७४९ ॥

स्थग् । भ्वा० सेट् प० । ष्ठगे(म्) संवरणे १.८९९ ॥

स्था । भ्वा० अनिट् प० । ष्ठा गतिनिवृत्तौ १.१०७७ ॥

स्थुड् । तु० सेट् प० । स्थुड संवरणे ६.११८ ॥

स्थूल (स्थूल्) । चु० सेट् आ० । स्थूल परिबृंहणे १०.४४६ ॥

स्नस् । दि० सेट् प० । ष्णसु निरसने ४.६ ॥

स्ना । अ० अनिट् प० । ष्णा शौचे २.४७ ॥

स्ना । स्ना- [[अनुपसर्गाद्वा] च] [मित्] १.९४६ ॥

स्निह् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ष्णिह स्नेहने १०.५५ ॥

स्निह् । दि० अनिट् वेट् (७.२.४५ । रधादि०) प० । ष्णिःअ प्रीतौ ४.९७ ॥

स्नु । अ० सेट् प० । ष्णु प्रस्रवणे २.३३ ॥

स्नुस् । दि० सेट् प० । ष्णुसु अदने । आदान इत्येके । अदर्शन इत्यपरे ४.५ ॥

स्नुह् । दि० अनिट् वेट् (७.२.४५ । रधादि०) प० । ष्णुःअ उद्गिरणे ४.९६ ॥

स्नै । भ्वा० अनिट् प० । ष्णै वेष्टने । शोभायां चेत्येके १.१०७२ ॥

स्पन्द् । भ्वा० सेट् आ० । स्पदि किञ्चिच्चलने १.१४ ॥

स्पर्ध् । भ्वा० सेट् आ० । स्पर्ध सङ्घर्षे १.३ ॥

स्पश् । भ्वा० सेट् उ० । स्पश बाधनस्पर्शनयोः १.१०३२ ॥

स्पश् । चु० सेट् आ० । स्पश ग्रहणसंश्लेषणयोः १०.२०० ॥

स्पृ । स्वा० अनिट् प० । स्पृ प्रीतिपालनयोः । प्रीतिचलनयोरित्यन्ये ५.१४ ॥

स्पृश् । तु० अनिट् प० । स्पृश संस्पर्शने ६.१५८ ॥

स्पृह (स्पृह्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्पृह ईप्सायाम् १०.४१० ॥

स्फर् । तु० सेट् प० । स्फर- [[सञ्चलने] इत्यन्ये] ६.१२३ ॥

स्फल् । तु० सेट् प० । स्फल [सञ्चलने] इत्यन्ये ६.१२४ ॥

स्फाय् । भ्वा० सेट् आ० । स्फायी- [वृद्धौ] १.५६० ॥

स्फिट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्फिट [स्नेहने] इत्येके १०.५६ ॥

स्फिट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्फिट्ट- [हिंसायाम्] १०.१२९ ॥

स्फुट् । भ्वा० सेट् आ० । स्फुट विकसने १.२९३ ॥

स्फुट् । भ्वा० सेट् प० । स्फुटिर् विशरणे १.३७९ ॥

स्फुट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्फुट भेदने १०.२४७ ॥

स्फुट् । तु० सेट् प० । स्फुट विकसने ६.१०० ॥

स्फुड् । तु० सेट् प० । स्फुड- [संवरणे] ६.१२५ ॥

स्फुण्ट् । भ्वा० सेट् प० । स्फुटि [विशरणे] इत्यपि केचित् १.३८० ॥

स्फुण्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्फुटि इत्यपि [परिहासे] १०.५ ॥

स्फुण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । (स्फुडि विकसने) १.३११ ॥

स्फुण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्फुडि परिहासे १०.४ ॥

स्फुर् । तु० सेट् प० । स्फुर- [सञ्चलने] । स्फुर स्फुरण इत्येके ६.१२१ ॥

स्फुर्छ् । भ्वा० सेट् प० । स्फुर्छा विस्तृतौ १.२४१ ॥

स्फुल् । तु० सेट् प० । स्फुल सञ्चलने ६.१२२ ॥

स्फूर्ज् । भ्वा० सेट् प० । ट्वोस्फूर्जा वज्रनिर्घोषे १.२६८ ॥

स्मि । भ्वा० अनिट् आ० । ष्मिङ् ईषद्धसने १.१०९९ ॥

स्मि । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ष्मिङ् [अनादरे] इत्येके १०.५८ ॥

स्मिट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्मिट अनादरे १०.५७ ॥

स्मील् । भ्वा० सेट् प० । स्मील- [निमेषणे] १.५९७ ॥

स्मृ । भ्वा० अनिट् प० । स्मृ चिन्तायाम् १.१०८२ ॥

स्मृ । भ्वा० सेट् प० । स्मृ(म्) आध्याने १.९१९ ॥

स्मृ । स्वा० अनिट् प० । स्मृ [प्रीतिपालनयोः । प्रीतिचलनयोरित्यन्ये] इत्येके ५.१५ ॥

स्यम् । भ्वा० सेट् प० । स्यमु- [शब्दे] १.९६० ॥

स्यम् । चु० सेट् आ० । स्यम वितर्के १०.२१६ ॥

स्रंस् । भ्वा० सेट् आ० । स्रंसु- (श्रंसु- श्रंशु-) [अवस्रंसने] १.८५७ ॥

स्रङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । स्रकि- [गतौ] १.८८ ॥

स्रम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । स्रम्भु [प्रमादे] इत्येके १.४५९ ॥

स्रम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । स्रम्भु विश्वासे १.८६१ ॥

स्रिव् । दि० सेट् प० । स्रिवु गतिशोषणयोः ४.३ ॥

स्रु । भ्वा० अनिट् प० । स्रु गतौ १.१०९० ॥

स्रेक् । भ्वा० सेट् आ० । स्रेकृ- [गतौ] १.८७ ॥

स्रै । भ्वा० अनिट् प० । स्रै [पाके] इति केषुचित्पाठः १.१०६८ ॥

स्रोक् । भ्वा० सेट् आ० । स्रोकृ [सङ्घाते] इति पाठान्तरम् १.८२ ॥

स्वङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । [ष्वकि [गत्यर्थः] इत्येके] १.११४ ॥

स्वङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । श्रगि- (श्वगि- ष्वगि-) [गत्यर्थः] १.१६१ ॥

स्वञ्ज् । भ्वा० अनिट् आ० । ष्वञ्ज परिष्वङ्गे १.११३१ ॥

स्वद् । भ्वा० सेट् आ० । ष्वद- [आस्वादने] १.१८ ॥

स्वद् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ष्वद आस्वादने १०.३३६ ॥

स्वन् । भ्वा० सेट् प० । स्वन अवतंसने [मित्] १.९३६ ॥

स्वन् । भ्वा० सेट् प० । स्वन- [शब्दे] १.९६१ ॥

स्वप् । अ० अनिट् प० । ञिष्वप शये २.६३ ॥

स्वर (स्वर्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्वर आक्षेपे १०.४०२ ॥

स्वर्त् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्वर्त [गत्याम्] इत्येके १०.११६ ॥

स्वर्द् । भ्वा० सेट् आ० । स्वर्द आस्वादने १.१९ ॥

स्वष्क् । भ्वा० सेट् आ० । ष्वस्क- (ष्वष्क-) [गत्यर्थः] १.१०५ ॥

स्वस्क् । भ्वा० सेट् आ० । ष्वस्क- (ष्वष्क-) [गत्यर्थः] १.१०५ ॥

स्वाद् । भ्वा० सेट् आ० । स्वाद आस्वादने १.२८ ॥

स्वाद् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्वाद [आस्वादने] इत्येके १०.३३७ ॥

स्विद् । भ्वा० सेट् आ० । ञिष्विदा स्नेहनमोचनयोः (गात्रप्रस्रवणे) ।
         स्नेहनमोहनयोरित्येके १.८४५ ॥

स्विद् । दि० अनिट् प० । ष्विदा गात्रप्रक्षरणे । ञिष्विदा इत्येके ४.८५ ॥

स्वृ । भ्वा० अनिट् प० । स्वृ शब्दोपतापयोः १.१०८१ ॥

हट् । भ्वा० सेट् प० । हट [शब्दसङ्घातयोः] दीप्तौ (च) १.३४९ ॥

हठ् । भ्वा० सेट् प० । हठ प्लुतिशठत्वयोः । बलात्कार इत्यन्ये १.३८८ ॥

हद् । भ्वा० अनिट् आ० (प०) । हद (हद) पुरीषोत्सर्गे १.११३२ ॥

हन् । अ० अनिट् प० । हन हिंसागत्योः २.२ ॥

हम्म् । भ्वा० सेट् प० । हम्म- [गतौ] १.५३८ ॥

हय् । भ्वा० सेट् प० । हय गतौ १.५८९ ॥

हय् । भ्वा० सेट् प० । हर्य गतिकान्त्योः १.५९२ ॥

हल् । भ्वा० सेट् प० । हल विलेखने १.९७१ ॥

हस् । भ्वा० सेट् प० । हसे हसने १.८२२ ॥

हस्त् । चु० सेट् आ० । हस्त [अर्दने] इत्यन्ये १०.२०६ ॥

हा । जु० अनिट् आ० । ओहाङ् गतौ ३.८ ॥

हा । जु० अनिट् प० । ओहाक् त्यागे ३.९ ॥

हिंस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । हिसि हिंसायाम् १०.३६६ ॥

हिंस् । रु० सेट् प० । हिसि हिंसायाम् ७.१९ ॥

हि । स्वा० अनिट् प० । हि गतौ वृद्धौ च ५.१२ ॥

हिक्क् । भ्वा० सेट् उ० । हिक्क अव्यक्ते शब्दे १.९९७ ॥

हिट् । भ्वा० सेट् प० । हिट [आक्रोशे] इत्येके १.३५६ ॥

हिण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । हिडि गत्यनादरयोः १.३०१ ॥

हिन्व् । भ्वा० सेट् प० । हिवि- [प्रीणनार्थः] १.६७५ ॥

हिल् । तु० सेट् प० । हिल भावकरणे ६.८८ ॥

हिष्क् । चु० सेट् आ० । हिष्क [हिंसायाम्] इत्येके १०.२०८ ॥

हु । जु० अनिट् प० । हु दानादनयोः । आदाने चेत्येके । प्रीणने-पीति भाष्यम् ३.१ ॥

हुड् । भ्वा० सेट् प० । हुडृ- [गतौ] १.४०८ ॥

हुड् । तु० सेट् प० । (हुड सङ्घाते) ६.१३० ॥

हुण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । हुडि वरणे । हरण इत्येके १.३१० ॥

हुण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । हुडि सङ्घाते १.३०२ ॥

हुर्छ् । भ्वा० सेट् प० । हुर्छा कौटिल्ये १.२३९ ॥

हुल् । भ्वा० सेट् प० । हुल हिंसासंवरणयोश्च (हिंसायां संवरणे च) १.९८० ॥

हुल् । भ्वा० सेट् प० । हुल- [गतौ] १.९७८ ॥

हूड् । भ्वा० सेट् प० । हूडृ- [गतौ] १.४०९ ॥

हृ । भ्वा० अनिट् उ० । हृञ् हरणे १.१०४६ ॥

हृ । जु० अनिट् प० । हृ प्रसह्यकरणे ३.१६ ॥

हृष् । भ्वा० सेट् प० । हृषु अलीके १.८०६ ॥

हृष् । दि० सेट् प० । हृष तुष्टौ ४.१४२ ॥

हृस् । भ्वा० सेट् प० । ह्रस- (हृस-) [शब्दे] १.८०८ ॥

हेठ् । भ्वा० सेट् आ० । हेठ विबाधायाम् १.२९९ ॥

हेठ् । भ्वा० सेट् प० । (हेठ विबाधायाम्) १.३६० ॥

हेठ् । क्र्या० सेट् प० । हेठ [हेढ] च [भूतप्रादुर्भावे] ९.६९ ॥

हेड् । भ्वा० सेट् आ० । हेडृ- [अनादरे] १.३१८ ॥

हेड् । भ्वा० सेट् प० । हेड(म्) वेष्टने १.८८७ ॥

हेढ् । क्र्या० सेट् प० । हेढ [च] [भूतप्रादुर्भावे] इत्येके ९.७० ॥

हेप् । भ्वा० सेट् आ० । हेपृ- च [गतौ] १.४३२ ॥

हेष् । भ्वा० सेट् आ० । हेषृ- [अव्यक्ते शब्दे] १.७०८ ॥

होड् । भ्वा० सेट् आ० । होडृ अनादरे १.३१९ ॥

होड् । भ्वा० सेट् प० । होडृ गतौ १.४१० ॥

ह्नु । अ० अनिट् आ० । ह्नुङ् अपनयने २.७६ ॥

ह्मल् । भ्वा० सेट् प० । ह्मल(म्) सञ्चलने (चलने) १.९१८ ॥

ह्मल् । ह्मल- [अनुपसर्गाद्वा] [मित्] १.९४३ ॥

ह्रग् । भ्वा० सेट् प० । ह्रगे(म्)- [संवरणे] १.८९६ ॥

ह्रप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ह्रप [व्यक्तायां वाचि] इत्यन्ये १०.१६३ ॥

ह्रस् । भ्वा० सेट् प० । ह्रस- (हृस-) [शब्दे] १.८०८ ॥

ह्राद् । भ्वा० सेट् आ० । ह्राद अव्यक्ते शब्दे १.२६ ॥

ह्री । जु० अनिट् प० । ह्री लज्जायाम् ३.३ ॥

ह्रीछ् । भ्वा० सेट् प० । ह्रीछ लज्जायाम् १.२३८ ॥

ह्रेष् । भ्वा० सेट् आ० । ह्रेषृ अव्यक्ते शब्दे १.७०९ ॥

ह्लग् । भ्वा० सेट् प० । ह्लगे(म्)- [संवरणे] १.८९७ ॥

ह्लप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ह्लप व्यक्तायां वाचि १०.१६१ ॥

ह्लस् । भ्वा० सेट् प० । ह्लस- [शब्दे] १.८०९ ॥

ह्लाद् । भ्वा० सेट् आ० । ह्लादी [अव्यक्ते शब्दे] सुखे च १.२७ ॥

ह्वल् । भ्वा० सेट् प० । ह्वल(म्)- [सञ्चलने (चलने)] १.९१७ ॥

ह्वल् । ह्वल- [अनुपसर्गाद्वा] [मित्] १.९४२ ॥

ह्वृ । भ्वा० अनिट् प० । ह्वृ [संवरणे (वरणे)] इत्येके १.१०८४ ॥

ह्वृ । भ्वा० अनिट् प० । ह्वृ कौटिल्ये १.१०८० ॥

ह्वे । भ्वा० अनिट् उ० । ह्वेञ् स्पर्धायां शब्दे च १.११६३ ॥