Tag: Sanskrit

Sanatan means eternal, it is not created by anyone, so it shall not be destroyed by anyone.

Bhagabat Gita श्रीमद्भगवद्गीता [Full text ]

Bhagabat Gita श्रीमद्भगवद्गीता [Full text in Devanagari Script]

Advertisements

Vishnu Puran

ओं [OM] नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीव्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ 1.1.0॥ श्रीसूत उवाच [Sage Suta said] ओं [OM] पराशरं मुनिवरं कृतपौर्वाह्निकक्रियम् । मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ 1.1.1 ॥ […]

Sree Suktam

 हिरण्यवर्णाम्हरिणीम्सुवर्णरजतस्रजाम्।
 चन्द्राम्हिरण्मयीम्लक्ष्मीम्जातवेदोममआवह।

Charan Byuha Sutram: Atharva Parisistha

(परिशिष्ट_४९. चरणव्यूहः) (४९,१.१) ओमथातश्चरणव्यूहं व्याख्यास्यामः ॥ (४९,१.२) तत्र चत्वारो वेदा भवन्ति । ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदश्चेति ॥ (४९,१.३) तत्र ऋग्वेदस्यार्थशास्त्रमुपवेदः । यजुर्वेदस्य धनुर्वेदोपवेदः । सामवेदस्य गान्धर्ववेदोपवेदः । ब्रह्मवेदस्यायुर्वेदोपवेदः । अभिचारकार्थशास्त्रमित्युच्यते ॥ (४९,१.४) […]

Ashuri Kalpa of Atharva Veda

आसुरीकल्पः (३५,१.१) ओं कटुके कटुकपत्त्रे सुभगे आसुरि रक्ते रक्तवाससे । अथर्वणस्य दुहिते अघोरे अघोरकर्मकारिके ॥ (३५,१.२) अमुकं हनहन दहदह पचपच मथमथ । तावद्दह तावत्पच यावन्मे वशमानयसि स्वाहा ॥ (३५,१.३) शय्यावस्थितायास्तावज्जपेद्यावत्स्वपिति ॥ प्रस्थिताया […]

Tarpan Bidhi: Atharva Parisistha

(परिशिष्ट_४३. तर्पणविधिः) (४३,१.१) ओमथ तर्पणविधिमनुक्रमिष्यामः ॥ (४३,१.२) स्नातोपस्पर्शनकालेऽवगाह्य देवतास्तर्पयति ॥ (४३,१.३) वसूनां नमो (४३,१.४) ब्रह्मणे नमो (४३,१.५) वैश्रवणाय नमो (४३,१.६) धर्माय नमः (४३,१.७) कामाय नमो (४३,१.८) लोकाय अमो (४३,१.९) देवाय नमो (४३,१.१०) […]

We worship Atman: Aitareya Upanishad

कोऽयम् । आत्मेति वयमुपास्महे । कतरः स आत्मा । येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धाञ्जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ ३.१ ॥ यदेतद्धृदयं […]

Prayer for protection in Atharva Veda

(२,१५.१ ) यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । (२,१५.१ ) एवा मे प्राण मा बिभेः ॥१॥ (२,१५.२ ) यथाहश्च रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः । (२,१५.२ ) एवा […]

Metaphysical Reality in Atharva Veda

(२,१.१ ) वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यद्यत्र विश्वं भवत्येकरूपम् । (२,१.१ ) इदं पृश्निरदुहज्जायमानाः स्वर्विदो अभ्यनूषत व्राः ॥१॥ (२,१.२ ) प्र तद्वोचेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परमं गुहा यत्। (२,१.२ ) त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य […]

Water in Atharva Veda

(१,५.१ ) आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । (१,५.१ ) महे रणाय चक्षसे ॥१॥ (१,५.२ ) यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । (१,५.२ ) उशतीरिव मातरः ॥२॥ (१,५.३ ) […]

Trinsika Vigyapti karika – Basubandhu

अथ त्रिंशिकाविज्ञप्तिकारिकाः आत्मधर्मोपचारो हि विविधो यः प्रवर्तते । विज्ञानपरिणामेऽसौ परिणामः स च त्रिधा ॥ १ ॥ विपाको मननाख्यश्च विज्ञप्तिर्विषयस्य च । तत्रालयाख्यं विज्ञानं विपाकः सर्वबीजकम् ॥ २ ॥ असंविदितकोपादिस्थानविज्ञप्तिकं च तत् । […]

Mula Madhyamika Karika – Nagarjuna

मूलमाध्यमककारिका – नागार्जुन 1 न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्व चन के चन ॥ १,०१ चत्वारः प्रत्यया हेतुरारम्बणमनन्तरम् । तथैवाधिपतेयं च प्रत्ययो नास्ति पञ्चमः ॥ […]

The tenfold acts of Lord Vishnu

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यम् दारयते बलिम् छलयते क्षत्रक्षयम् कुर्‌वते। पौलस्त्यम् जयते हलम् कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यम् नमः॥ १-५ वेदान् उद्धरते जगत् निवहते भू गोलम् उद् बिभ्रते दैत्यम् दारयते बलिम् च्छलयते […]

Aditya Hridaya of Sage Agastya

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥1॥ दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । उपगम्याब्रवीद् राममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥2॥ राम राम महाबाहो श्रृणु गुह्मं सनातनम्‌ । येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे […]

Rebirth In Bhagabat Gita

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय – नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि – अन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥

Chanakya Neeti [Sanskrit]

प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुम् । नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीतिसमुच्चयम् ॥ ०१-०१ अधीत्येदं यथाशास्त्रं नरो जानाति सत्तमः । धर्मोपदेशविख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभम् ॥ ०१-०२ तदहं सम्प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया । येन विज्ञातमात्रेण सर्वज्ञात्वं प्रपद्यते ॥ […]

What is Satyameva Jayate

A mantra from the Mundaka Upanishad(3.1.6). सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम् ॥ Satyam Eva jayate nānṛtaṃ Satyena panthā vitato devayānaḥ Yenākramantyṛṣayo hyāptakāmā […]