Saraswat Vyakaran (सारस्वत-व्याकरण)by Anubhuti (अनुभूतिस्वरूपाचार्य) in Sanskrit

Hindu Holy Man

Saraswata-Vyakaranam in Sanskrit

Other Sanskrit Grammars

Sanskrit Mugdha Bodham Vyakaranam by Bopa Deva

ARDHA MAGADHI VYAKARANM-Jaina Siddhyanta Koumudi