Namaste Sada Vatsale Matruṛbhume

RSS PRAYER FOR MOTHERLAND SANSKRIT नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोहम् । महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते ।।१।। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम् | त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये || अजय्यां…