Sanskrit DocumentsINDEX

Sanskrit Documents in Devanagari Script

Sanskrit documents

Several sanskrit Documents in Devanagari Script containing Secular and Holy Hindu books have been collected,analysed and commented in this Sanskrit Documents Library.

Sanskrit Documents

 • Subjects for learning as per Chhandogyo Upanishad - विज्ञानं वाव ध्यानाद्भूयः विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यम्राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यांसर्पदेवजनविद्यां [ Total 19 subjects] दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च […]
 • Sukla Yayur Veda Samhita [शुक्‍लयजुर्वेदः] - INDEX TOTAL 40 CHAPTERS अध्यायः १ दर्शपूर्णमासेष्टिः अध्यायः २ दर्शपूर्णमासः, २९-३४ पिण्डपितृयज्ञः अध्यायः ३ अग्न्याधान, अग्न्युपस्थान, चातुर्मास्यादि अध्यायः ४ अग्निष्टोमे ऋत्विग् यजमानस्य शाला प्रवेशमारभ्य क्रीतसोमस्य शालाप्रवेशान्त मन्त्राः अध्यायः ५ सौमिकवेदिप्रधानेत्र आतिथ्यमारभ्य यूपनिर्माणपर्यन्तं […]
 • Sushruta Samhita: Chikitsa Sthanam - चिकित्सास्थान प्रथमोऽध्यायः अथातो द्विव्रणीयं चिकित्सितं व्याख्यास्यामः १ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः २ द्वौ व्रणौ भवतःशारीर आगन्तुश्च तयोः शारीरः पवनपित्तकफशोणितसन्निपातनिमित्तः आगन्तुरपि पुरुषपशुप क्षि व्यालसरी सृपप्रपतनपीडनप्रहारार्निगक्षारविषतीक्ष्णौषधशकलकपाल शृङ्गचक्रेषुपरशुशक्तिकुन्ताद्यायुधाभिघातनिमित्तः तत्र तुल्ये व्रण सामान्ये द्विकारणोत्थानप्रयोजनसामर्थ्याद् द्विव्रणीय इत्युच्यते ३ […]
 • Sushruta Samhita: Sharira Sthanam - सत्त्वबहुलमाकाशं रजोबहुलो वायुः सत्त्वरजोबहुलोऽग्नि सत्त्वतमोबहुला आपः तमोबहुला पृथिवीति
 • Sutramani Yagna[सौत्रामणी] - सौत्रामणी। 3.11.1 अनुवाकः1 समिद्धा इन्द्र उषसामनीके पुरोरुचा पूर्वकृद्वावृधानः । त्रिभिर्देवैस्त्रिंशता वज्रबाहुर्जघान वृत्रं वि दुरो ववार ॥ नराशंसः प्रति शूरो मिमानस्तनूनपात् प्रति यज्ञस्य धाम । गोभिर्वपावान्मधुना समञ्जन् हिरण्यैश्चन्द्री यजति प्रचेताः ॥ ईडितो देवैर्हरिवां […]
 • Synopsis of Ramayana as told by sage Narada to Valmiki - || वाल्मीकि रामायण – बालकाण्ड || || सर्ग || १   Number of Sloka 76   तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम् | नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् || १|| [ Valmiki asked to sage Narada] को […]
 • Tarpan Bidhi: Atharva Parisistha - (परिशिष्ट_४३. तर्पणविधिः) (४३,१.१) ओमथ तर्पणविधिमनुक्रमिष्यामः ॥ (४३,१.२) स्नातोपस्पर्शनकालेऽवगाह्य देवतास्तर्पयति ॥ (४३,१.३) वसूनां नमो (४३,१.४) ब्रह्मणे नमो (४३,१.५) वैश्रवणाय नमो (४३,१.६) धर्माय नमः (४३,१.७) कामाय नमो (४३,१.८) लोकाय अमो (४३,१.९) देवाय नमो (४३,१.१०) […]
 • The glorification of संकल्प in Chhandogyo Upanishad - संकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वै संकल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ ७.४.१॥ तानि ह वा एतानि संकल्पैकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि समकॢपतां द्यावापृथिवी समकल्पेतां वायुश्चाकाशं च समकल्पन्तापश्च […]
 • The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa - Translated by Kisari Mohan Ganguli [published between 1883 and 1896] The Mahabharata, Book 1: Adi Parva The Mahabharata, Book 2: Sabha Parva The Mahabharata, Book 3: Vana Parva The Mahabharata, Book 4: […]
 • The realisation of Brahman -Atharva Veda - On realisation of  the truth of existence , a Rishi`s self declaration : That it is ‘I’ – the source of everything- (४,३०.१ ) अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । (४,३०.१ ) अहं मित्रावरुनोभा […]
 • The Smritis - Smrities are Law Books of the ancient India and describe the circumstances connected with the time therewith. After Passing of the Hindu Statute laws by Indian parliament the effect of the Smriti […]
 • The tenfold acts of Lord Vishnu - वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यम् दारयते बलिम् छलयते क्षत्रक्षयम् कुर्‌वते। पौलस्त्यम् जयते हलम् कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यम् नमः॥ १-५ वेदान् उद्धरते जगत् निवहते भू गोलम् उद् बिभ्रते दैत्यम् दारयते बलिम् च्छलयते […]
 • Trinsika Vigyapti karika – Basubandhu - अथ त्रिंशिकाविज्ञप्तिकारिकाः आत्मधर्मोपचारो हि विविधो यः प्रवर्तते । विज्ञानपरिणामेऽसौ परिणामः स च त्रिधा ॥ १ ॥ विपाको मननाख्यश्च विज्ञप्तिर्विषयस्य च । तत्रालयाख्यं विज्ञानं विपाकः सर्वबीजकम् ॥ २ ॥ असंविदितकोपादिस्थानविज्ञप्तिकं च तत् । […]
 • Ujjawal Neel Mani - श्रीश्रीउज्ज्वलनीलमणौ नायकसहायभेदप्रकरणम् - Shree Shree Ujjawal Neel Mani Nayaka Veda Prakarana
 • Uttar Kanda [7th Chapter] was added to Valmiki Ramayana by foreigners to disgrace Lord Rama - Uttara Kanda is a clever insertion[PRAKSHIPT] made by western Indologist to embarrass Lord Rama.  Uttar Kanda neither contributing anything to the original story or it has any poetic competency if compared with the first six chapters, therefore it is a cunning insertion and not written by Sage Valmiki.
 • Vatsyayana Kamasutram [Sanskrit] - CONTENTS  १साधारणम् १.१शास्त्रसंग्रहः १.२त्रिवर्गप्रतिपत्तिः १.३विद्यासमुद्देशः १.४नागरकवृत्तम् १.५नायकसहायदूतीकर्मविमर्शः २सांप्रयोगिकं नाम द्वितीयम् अधिकरणम् २.१प्रमाणकालभावेभ्यो रतअवस्थापनम् २.२आलिङ्गनविचारा २.३चुम्बनविकल्पास् २.४नखरदनजातयः २.५दशनच्छेद्यविहयो २.६संवेशनप्रकाराश्चित्ररतानि २.७प्रहणनप्रयोगास् तद्युक्ताश् च सीत्कृतक्रमाः २.८पुरुषोपसृप्तानि पुरुषायितं २.९औपरिष्टकं नवमो २.१०रतअरम्भअवसानिकं रतविशेषाः प्रणयकलहश् च ३ कन्यासंप्रयुक्तकं […]
 • Veda Mantra Samhitas of Sanatan Dharma[वेद मंत्र संहिता] - Sacred Texts of Sanatan Dharma
 • Vedas of Sanatan Dharma – Original Sanskrit Text - Rig Veda Yajur Veda Sam Veda Athar Veda  
 • Vedic poetry on Greatness-from Atharva Veda in Sanskrit - (११,७[९].१ ) उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः । (११,७[९].१ ) उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम् ॥१॥ (११,७[९].२ ) उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम् । (११,७[९].२ ) आपः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहितः […]
 • Vishnu Puran - ओं [OM] नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीव्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ 1.1.0॥ श्रीसूत उवाच [Sage Suta said] ओं [OM] पराशरं मुनिवरं कृतपौर्वाह्निकक्रियम् । मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ 1.1.1 ॥ […]
 • Water in Atharva Veda-आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन - (१,५.१ ) आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । (१,५.१ ) महे रणाय चक्षसे ॥१॥ (१,५.२ ) यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । (१,५.२ ) उशतीरिव मातरः ॥२॥ (१,५.३ ) तस्मा […]
 • We worship Atman: Aitareya Upanishad - कोऽयम् । आत्मेति वयमुपास्महे । कतरः स आत्मा । येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धाञ्जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ ३.१ ॥ यदेतद्धृदयं […]
 • What is Brahman – Atharva Veda indicating it - (१०,८.१ ) यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति । (१०,८.१ ) स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥१॥ (१०,८.२ ) स्कम्भेनेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः । (१०,८.२ ) स्कम्भ इदं […]
 • What is Tal [तालः] - Sangeet Ratnakara -मार्गदेशीगतत्वेन तत्राऽऽद्यस्य क्रिया द्विधा निःशब्दा शब्दयुक्ता च निःशब्दा तु कलोच्यते ४
 • Who is Lord Indra in Veda - स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्किमिहान्यं वावदिषदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदिदमदर्शमिती ३ ॥ १.३.१३ ॥ तस्मादिदन्द्रो नाम । इदन्द्रो ह वै नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया […]
 • Why self-contained Brahman created this universe - आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् । नान्यत्किञ्चन मिषत् । स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति ॥ १,१.१ ॥ स ईक्षतेमे नु लोकाः । लोकपालान्नु सृजा इति । सोऽद्भ्य एव पुरुषं समुद्धृत्यामूर्च्छयत् ॥ १,१.३ […]
 • Why to observe Brahmacharya – Atharva Veda explaining - (११,५[७].१ ) ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति । (११,५[७].१ ) स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपर्ति ॥१॥ (११,५[७].२ ) ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वे । (११,५[७].२ […]

Sanskrit Documents

Sanskrit Dictionary