Sanskrit Documents in Devanagari Script

Sanskrit Documents

Sanskrit documents

 

Several Sanskrit documents in Devanagari Script containing secular and Holy Hindu books have been collected,analysed and commented in this Sanskrit Documents Library.

Buddhist Sanskrit Documents

 • Madālasā advised to her son – Suddhosi buddhosi - शुद्धोसि बुद्धोसि निरँजनोऽसि सँसारमाया परिवर्जितोऽसि सँसारस्वप्नँ त्यज मोहनिद्राँ मँदालसोल्लपमुवाच पुत्रम्। शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम कृतँ हि तत्कल्पनयाधुनैव। पच्चात्मकँ देहँ इदँ न तेऽस्ति नैवास्य त्वँ रोदिषि कस्य हेतो॥ न वै भवान् रोदिति विक्ष्वजन्मा शब्दोयमायाध्य महीश सूनूम्। विकल्पयमानो विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च…
 • Maha Mrityunjaya Mantra-त्र्यम्बकं यजामहे - ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥ Rig Veda 7.59.12
 • Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa- महाभारत: - आदि पर्व · सभा पर्व · वन पर्व · विराट पर्व · उद्योग पर्व · भीष्म पर्व · द्रोण पर्व · कर्ण पर्व · शल्य पर्व · सौप्तिक पर्व · स्त्री पर्व · शान्ति पर्व · अनुशासन पर्व · आश्वमेधिक पर्व · आश्रमवासिक पर्व · मौसल पर्व · महाप्रास्थानिक पर्व · स्वर्गारोहण पर्व
 • Mangal sloka of Ramcharit Manasa - श्री गणेशाय नमः ॥श्रीजानकीवल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान (बालकाण्ड) श्लोक वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि ।मङ्गलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥ १ ॥ भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ ।याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाःस्वान्तःस्थमीश्वरम ॥२॥ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम ।यमाश्रितो हि वक्रोऽपि…
 • Manu Smriti – Laws of Manu- मनुस्मृति - मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः-प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन्-भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः-अन्तरप्रभवानां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि
 • Medha Suktam: Rig Veda [Khila Suktam] - मेधाम्मह्यम्अङ्गिरसोमेधाम्सप्तर्षयोददुः। मेधाम्इन्द्रश्चाग्निश्चमेधाम्धातादधातुमे।
 • Metaphysical Reality in Atharva Veda - (२,१.१ ) वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यद्यत्र विश्वं भवत्येकरूपम् । (२,१.१ ) इदं पृश्निरदुहज्जायमानाः स्वर्विदो अभ्यनूषत व्राः ॥१॥ (२,१.२ ) प्र तद्वोचेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परमं गुहा यत्। (२,१.२ ) त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्॥२॥ (२,१.३ ) स नः…
 • Mimamsha Sutram of Jaimini PT -2 - मीमांसासूत्राणि Chapter 1-6 Chapter 7- 12 श्रुतिप्रमाणत्वाच् छेषाणां मुख्यभेदे यथाधिकारं भावः स्यात् -७,१.१ उत्पत्त्यर्थाविभागाद् वा सत्त्ववद् ऐकधर्म्यं स्यात् -७,१.२ चोदनाशेषभावाद् वा तद्भेदाद् व्यवतिष्ठेरन्न् उत्पत्तेर् गुणभूतत्वात् -७,१.३ सत्वे लक्षणसंयोगात् सार्वत्रिकं प्रतीयेत -७,१.४
 • Name of Risis in the Rig Veda [ऋग्वेदः ऋषि] - अ अंहोमुग्वामदेव्यः १०.१२६ अकृष्टा माषाः ९.८६. १ – १०; ३१ -४० अक्षो मौजवान् १०.३४ अगस्त्यः १.१६५.१३- १५; १. १६६- १.१६९; १.१७० .२; ५। १.१७१ – १.१७८; १.१७९.३; ४; १.१८०- १.१९१ अगस्त्यशिष्याः १. १७९.५; ६ अगस्त्यस्य स्वसा १०.६०.६ अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वराः…
 • Narad Bhakti Sutram-नारदभक्तिसूत्रम् - अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः ॥१॥ सा त्वस्मिन परमप्रेमरूपा ॥२॥ अमृतस्वरूपा च ॥३॥ यल्लब्ध्वा पुमान्सिद्धो भवत्यमृतो भवति तृप्तो भवति ॥४॥ यत्प्राप्य ना किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति ॥५॥ यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवत्यात्मारामो भवति ॥६॥ सा न कामयमाना…
 • Narada Pancha Ratra Samhita - श्रीनारदपञ्चरात्रम् प्रथमैकरात्रे प्रथमोऽध्यायः ओं नमो भगवते वासुदेवाय अथ मङ्गलाचरणम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥ गणेशशेषब्रह्मेशदिनेशप्रमुखाः सुराः । कुमाराद्याश्च मुनयः सिद्धाश्च कपिलादयः ॥ १,१.१ ॥ लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका परा । भक्त्या नमन्ति…
 • Nayeeka Veda Prkaranam:Ujjawal Neel Mani - Ujjawal Neel Mani Sanskrit नायिकाभेदप्रकरणम्: Nayeeka Veda Prkaranam रूपगोस्वामी यूथेऽप्यवान्तरगणास्तेषु च कश्चिद्गणस्त्रिचतुराभिः । इह पञ्चषाभिरन्यः सप्ताष्टाभिस्तथेत्याद्याः ॥ ५.१ ॥ नासौ नाट्ये रसे मुख्ये यत्परोढा निगद्यते । तत्तु स्यात्प्राकृतक्षुद्रनायिकाद्यनुसारतः ॥ ५.२ ॥ तथा चोक्तम् नेष्टा यदङ्गिनि रसे कविभिर्परोढा तद्गोकुलाम्बुजदृशां कुलमन्तरेन ।…
 • Nirvāṇaṣaṭakam by Ādi Śaṅkaracharya - मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे । न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥१॥ Meaning: 1.1: Neither am I the Mind, nor the Intelligence or Ego, 1.2: Neither am I the organs of…
 • Panini Dhatu Path- Verbal Roots -  Alphabetical Index of Dhatupatha ॥ पाणिनीयधातुपाठस्य सूचिः निस्स्वरा ॥ ॥ अथ धातुपाठसूची ॥ अंस (अंस्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अंस समाघाते १०.४६० ॥ अंह् । भ्वा० सेट् आ० । अहि गतौ १.७२२ ॥ अंह् । चु० सेट् उ०…
 • Parārthānumānam -in Evidence of Inference - परार्थानुमानम् परार्थानुमानलक्षणम् त्रिरुपलिङ्गाख्यानं परार्थानुमानम्। अन्वयव्यतिरेकपक्षधर्मतासंज्ञकानि त्रीणि रुपाणि, येन वचनेन प्रख्याप्यन्ते तद्वचनमुपचारादनुमानशब्देनोच्यते॥ तस्य द्वैविध्यम् तद् द्विविधम् साधर्म्यवद्वैधर्म्यवच्च। साध्यधर्मिदृष्टान्तधमिणोर्हेतु सत्ताकृतं सादृश्यं साधर्म्यम्। तद्यस्यास्ति तत् साधर्म्यवत् साधनवाक्यम्। साध्यधर्मिदृष्टान्तधर्मिणोर्हेतुसत्ताकृतं वैसादृश्यं वैधर्म्यम्। तद्यस्यास्ति तद्वैधर्म्यवत साधनवाक्यम्। स्वभावहेतोस्साधर्म्यवत्प्रयोगनिरुपणम् , संस्कृतस्य सर्वस्य क्षणिक त्वसमर्थनं च तत्र स्वभावहेतोः साधर्म्यवन्तं…
 • Patanjali Mahabhasyam-महाभाष्यम् - पस्पशाह्निकम् 1-0- ।। शास्त्रारम्भप्रतिज्ञाधिकरणम् ।। ।। अथ शब्दानुशासनम् ।। अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम् ।। 0-1-010- (2-0) ।। अनुशासनीयशब्दनिर्णयाधिकरणम् ।। केषां शब्दानाम्? लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत्- गोरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिः मृगो ब्राह्मण इति। वैदिकाः खल्वपि- शन्नो देवीरभिष्टये…
 • Patanjali Yoga Sutra [Hindu] - ॥ पातञ्जलयोगसूत्राणि ॥ ॥ महर्षि पतञ्जलि प्रणीतं योगदर्शनम् ॥ ॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ ॥ समाधि-पादः ॥ अथ योगानुशासनम् ॥ १॥ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २॥ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ ३॥ वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४॥ वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः ॥ ५॥ प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः…
 • Pitre Yagna in Satapath Brahman[पितृयज्ञः] - २.६.१. पितृयज्ञः महाहविषा ह वै देवा वृत्रं जघ्नुः । तेनो एव व्यजयन्त येयमेषां विजितिस्तामथ यानेवैषां तस्मिन्त्संग्रामेऽघ्नंस्तान्पितृयज्ञेन समैरयन्त पितरो वै त आसंस्तस्मात्पितृयज्ञो नाम – २.६.१.[१] तद्वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । एते ते ये व्यजयन्त शरद्धेमन्तः शिशिरस्त उ ते यान्पुनः समैरयन्त – २.६.१.[२]…
 • Place of Sanskrit in India`s Educational Ethos - It is well-known that Sanskrit is a mother of all Indo-Aryan languages and it is this language in which our Vedas, Puranas and Upanishadas have been written and in which Kalidas, Bhavbuti, Banbhatta and Dandi wrote their classics. Teachings of…
 • Prashna Upanisad – प्रश्नोपनिषत् - ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ॥ स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाँ सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः…
 • Prashna Upanishad - प्रश्नोपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्तुवाꣳसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ प्रथमः प्रश्नः । ॐ सुकेशा च…
 • Pratyakṣam – Evidence of Direct Perception - From तर्कभाषा प्रत्यक्षम् मङ्गलाचरणम् गुरुं प्रणम्य लोकेशं शिशुनामल्पमेधसाम्। धर्मकीर्तिमतं श्रुत्यै तर्कभाषा प्रकाश्यते॥ प्रमाणसामान्यलक्षणम् [ Proof] इह खलु प्रेक्षापूर्वकारिणोऽर्थिजनाः सर्वपुरुषार्थसिद्धिनिमित्तं प्रमाणमनुसरन्तीति प्रमाणमादौ व्युत्पाद्द्यते। प्रमाणं सम्यग्ज्ञानमपूर्वगोचरम्। प्रमीयतेऽर्थोऽनेनेति प्रमाणम्। तदेव सम्यग्ज्ञानम्, सन्देहविपर्यासदोषरहितत्वात्। अविसंवादकं ज्ञानं लोके सम्यग् ज्ञानमभिधीयते। न च संशयविपर्यासज्ञानयोरविसंवादकत्वमस्ति।यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति…
 • Prayer for protection in Atharva Veda - (२,१५.१ ) यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । (२,१५.१ ) एवा मे प्राण मा बिभेः ॥१॥ (२,१५.२ ) यथाहश्च रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः । (२,१५.२ ) एवा मे प्राण मा बिभेः ॥२॥ (२,१५.३ ) यथा…
 • Purush Suktam- पुरुषसूक्तम् - ॐ तच्छं योरावृणीमहे | गातुं यज्ञाय | गातुं यज्ञपतये | दैवी स्वस्तिरस्तु नः | स्वस्तिर्मानुषेभ्यः | ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् | शं नो अस्तु द्विपदे | शं चतुष्पदे || ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् | स भूमिं विश्वतो वृत्वाSत्यतिष्ठ्द्दड्गुलम् || १…
 • Radha Prakaranam: Ujjawal Neel Mani - तयोरप्युभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका । महाभावस्वरूपेयं गुणैरतिवरीयसी ॥ गोपालोत्तरतापन्यां यद्गान्धर्वेति विश्रुता । राधेत्यृक्परिशिष्टे च माधवेन सहोदिता ।
 • Rama Rajyam – Civilization of Lord Rama - सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि रामो राज्यमकारयत्-
 • Rebirth in Bhagabat Gita - वासांसि जीर्णानि यथा विहाय - नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि - अन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥
 • Rig Veda First Mandala-ऋग्वेद- in Devanagari Script - अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमौक्तिं विधेम ॥
 • Rig Veda Second Mandalam - ॥ ऋग्वेदः मण्डलं २ ॥ त्वम॑ग्ने॒ द्युभि॒स्त्वमा॑शुशु॒क्षणि॒स्त्वम॒द्भ्यस्त्वमश्म॑न॒स्परि॑ । त्वं वने॑भ्य॒स्त्वमोष॑धीभ्य॒स्त्वं नृ॒णां नृ॑पते जायसे॒ शुचिः॑ ॥ २.००१.०१ तवा॑ग्ने हो॒त्रं तव॑ पो॒त्रमृ॒त्वियं॒ तव॑ ने॒ष्ट्रं त्वम॒ग्निदृ॑ताय॒तः । तव॑ प्रशा॒स्त्रं त्वम॑ध्वरीयसि ब्र॒ह्मा चासि॑ गृ॒हप॑तिश्च नो॒ दमे॑ ॥ २.००१.०२ त्वम॑ग्न॒ इन्द्रो॑ वृष॒भः स॒ताम॑सि॒ त्वं विष्णु॑रुरुगा॒यो…
 • Rig Veda Tenth Mandalam - RIG VEDA MANTRA SAMHITA [  Srutis ] Tenth Mandalam Mantram TOTAL HYMN [1-191] SUKTAM [1-25][SUKTAM] अग्रे बर्हन्नुषसामूर्ध्वो अस्थान निर्जगन्वान तमसोज्योतिषागात | अग्निर्भानुना रुशता सवङग आ जातोविश्वा सद्मान्यप्राः || स जातो गर्भो असि रोदस्योरग्ने चारुर्विभ्र्त ओषधीषु | चित्रः शिशुः परि तमांस्यक्तून पर…
 • Rig Veda [ ऋग्वेदः] FIRST MANDALA WITH SWARA - अ॒ग्निमी॑ळे पु॒रोहि॑तं य॒ज्ञस्य॑ दे॒वमृ॒त्विज॑म् । होता॑रं रत्न॒धात॑मम् ॥ १.००१.०१
 • Sahitya Darpan: Viswanath Kaviraja - विश्वनाथ कविराज साहित्यदर्पण प्रथमः परिच्छेदः ग्रन्थारम्भे निर्विन्घेन प्रारिप्सितपरिसमाप्तिकामो वाङ्भयाधिकृततया वाग्देवतायाः सांमुख्यमाधत्ते शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरं देवी । अपहृत्य तमः संततमर्थानखिलान्प्रकाशयतु ॥11 ॥ अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतया काव्यफलैरेव फलवत्त्वमिति काव्यफलान्याह चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि । काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥12 ॥ चतुर्वर्गफलप्राप्तिहि कोव्यतो “रामादिवत्प्रवतितव्यं…
 • Sanskrit Dictionary of Bhagavadgita[Gita] - Sanskrit Dictionary of Bhagavad Gita
 • Sanskrit Documents - List of Sanskrit Documents
 • Sanskrit Documents in Devanagari Script - Several sanskrit Documents in Devanagari Script containing Secular and Holy books has been collected , analysed and commented in this Sanskrit Document Library.
 • Sanskrit language is most scientific for human civilization in entire world – Allahabad HC - Sanskrit language has already been claimed as most scientific for the human civilization in the entire world. This Court would like to place on record that respondents’ authorities will be better advised to provide better facilities, impetus, incentive and also…
 • Sanskrit language learning tools - Easy sanskrit learning tools
 • Sanskrit Vyakarana - अ इ उ ण् । ऋ ऌ क् । ए ओ ङ् । ऐ औ च् । ह य व र ट् । लँ ण् । ञ म ङ ण न म् । झ भ ञ् । घ ढ ध ष् । ज ब ग ड द श् । ख फ छ ठ थ च ट त व् । क प य् । श ष स र् । ह ल् ।
 • Sanskrit words used in Ramayana of Valmiki [PART 1] - PART -1 PART 2[CLICK] च ca तु tu न na स sa ते te इव iva हि hi मे me तस्य tasya तं taṃ तदा tadā ततः tataḥ ततो tato त्वं tvaṃ तद् tad दृष्ट्वा dṛṣṭvā मम mama वा vā…
 • SANSKRITA VAKYA PRABODHAH - Sanskrit Vakya Prabodhah by Shrimat Swami Dayanand Saraswati. Learn how to speak in Sanskrit easily  
 • SARASWATI PUJA VIDHI: Basant Panchami - Om Jay Jay Debi Characharo Sare-Kuchojugo Shobhito Mukta Hare- Veena Ranjito Pustaka Haste-Bhagobati Bharati Debi Namohstute- या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना - या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा
 • Selective Reading of Rig Veda -  
 • Shiva Tandava Stotram - शिवतांडव स्तोत्रम जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् | डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१|| जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि | धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाट पट्ट पावके किशोर…
 • Sisupal Badham:Magh in Sanskrit Language - श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि । वसन् ददर्शावतरन्तमम्बराद् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः
 • Speak Sanskrit fluently - Speaking Sanskrit is very easy and you can do it within ten days..
 • Sree Krishna Karnamritam – श्रीकृष्णकर्णामृतम् - हे देव हे दयित हे जगदेकबन्धो के कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो । हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा नु भवितासि पदं दृशोर्मे ॥ १. ४०॥
 • Sree Suktam -  हिरण्यवर्णाम्हरिणीम्सुवर्णरजतस्रजाम्।  चन्द्राम्हिरण्मयीम्लक्ष्मीम्जातवेदोममआवह।
 • Subjects for learning as per Chhandogyo Upanishad - विज्ञानं वाव ध्यानाद्भूयः विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यम्राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यांसर्पदेवजनविद्यां [ Total 19 subjects] दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवाम्श्च मनुष्याम्श्च पशूम्श्च वयाम्सि च तृणवनस्पतीञ्छ्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलकं धर्मं चाधर्मं…
 • Sudha Lahari सुधालहरी: पण्डितराज श्रीजगन्नाथ - पण्डितराज श्रीजगन्नाथविरचिता 17th century. सुधालहरी । उल्लासः फुल्लपङ्केरुहपटलतन्मत्तपुष्पंधयानां निस्तारः शोकदावानलविकलहृदां कोकसीमन्तिनीनाम्‌ । उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः संघातः कोऽपि धाम्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ ॥ १ ॥ पद्मद्रोहोद्धुराणां धवलितहरितामैन्दवीनां द्युतीनां दर्पं द्राग्द्रावयन्तो विदलदरुणिमोद्रेकदेदीप्यमानाः । दूरादेवान्धकारान्धितधरणैतलद्योतने बद्धदीक्षा- स्ते दैन्यध्वंसदक्षा मुदमुदयदिनोद्वेलदुस्रा दिशन्तु ॥ २ ॥ त्रातामीवार्तलक्षाः प्रतिदिनविहितानेकगीर्वाणरक्षा…
 • Sukla Yayur Veda Samhita [शुक्‍लयजुर्वेदः] - INDEX TOTAL 40 CHAPTERS अध्यायः १ दर्शपूर्णमासेष्टिः अध्यायः २ दर्शपूर्णमासः, २९-३४ पिण्डपितृयज्ञः अध्यायः ३ अग्न्याधान, अग्न्युपस्थान, चातुर्मास्यादि अध्यायः ४ अग्निष्टोमे ऋत्विग् यजमानस्य शाला प्रवेशमारभ्य क्रीतसोमस्य शालाप्रवेशान्त मन्त्राः अध्यायः ५ सौमिकवेदिप्रधानेत्र आतिथ्यमारभ्य यूपनिर्माणपर्यन्तं अध्यायः ६ अग्नि षोमीय पशुप्रधाने यूपसंस्कारमारभ्य सोमाभिषवान्ता मन्त्राः…
 • Sushruta Samhita: Chikitsa Sthanam - चिकित्सास्थान प्रथमोऽध्यायः अथातो द्विव्रणीयं चिकित्सितं व्याख्यास्यामः १ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः २ द्वौ व्रणौ भवतःशारीर आगन्तुश्च तयोः शारीरः पवनपित्तकफशोणितसन्निपातनिमित्तः आगन्तुरपि पुरुषपशुप क्षि व्यालसरी सृपप्रपतनपीडनप्रहारार्निगक्षारविषतीक्ष्णौषधशकलकपाल शृङ्गचक्रेषुपरशुशक्तिकुन्ताद्यायुधाभिघातनिमित्तः तत्र तुल्ये व्रण सामान्ये द्विकारणोत्थानप्रयोजनसामर्थ्याद् द्विव्रणीय इत्युच्यते ३ सर्वस्मिन्नेवागन्तुव्रणे तत्कालमेव क्षतोष्मणः प्रसृतस्योपशमार्थं पित्तवच्छीतक्रियावचारणविधिविशेषः सन्धानार्थं च मधुघृतप्रयोग…
 • Sushruta Samhita: Sharira Sthanam - सत्त्वबहुलमाकाशं रजोबहुलो वायुः सत्त्वरजोबहुलोऽग्नि सत्त्वतमोबहुला आपः तमोबहुला पृथिवीति
 • Sutramani Yagna[सौत्रामणी] - सौत्रामणी। 3.11.1 अनुवाकः1 समिद्धा इन्द्र उषसामनीके पुरोरुचा पूर्वकृद्वावृधानः । त्रिभिर्देवैस्त्रिंशता वज्रबाहुर्जघान वृत्रं वि दुरो ववार ॥ नराशंसः प्रति शूरो मिमानस्तनूनपात् प्रति यज्ञस्य धाम । गोभिर्वपावान्मधुना समञ्जन् हिरण्यैश्चन्द्री यजति प्रचेताः ॥ ईडितो देवैर्हरिवां अभिष्टिराजुह्वानो हविषा शर्धमानः । पुरंदरो गोत्रभृद्वज्रबाहुरायातु यज्ञं उप…
 • Synopsis of Ramayana as told by sage Narada to Valmiki - तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम् | नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्
 • Tarpan Bidhi: Atharva Parisistha - (परिशिष्ट_४३. तर्पणविधिः) (४३,१.१) ओमथ तर्पणविधिमनुक्रमिष्यामः ॥ (४३,१.२) स्नातोपस्पर्शनकालेऽवगाह्य देवतास्तर्पयति ॥ (४३,१.३) वसूनां नमो (४३,१.४) ब्रह्मणे नमो (४३,१.५) वैश्रवणाय नमो (४३,१.६) धर्माय नमः (४३,१.७) कामाय नमो (४३,१.८) लोकाय अमो (४३,१.९) देवाय नमो (४३,१.१०) वेदाय नम (४३,१.११) ऋषिभ्यो नम (४३,१.१२) आर्षेयेभ्यो नमो…
 • The glorification of संकल्प in Chhandogyo Upanishad - संकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वै संकल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ ७.४.१॥ तानि ह वा एतानि संकल्पैकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि समकॢपतां द्यावापृथिवी समकल्पेतां वायुश्चाकाशं च समकल्पन्तापश्च तेजश्च तेषाम् सं कॢप्त्यै वर्षम् संकल्पते वर्षस्य संकॢप्त्या…
 • The Purpose of Bhagavad Gita: Sankaracharya Explained - तदसत् । ज्ञानकर्मनिष्ठयोर्विभागवचनाद्बुद्धिद्वयाश्रययोः । अशोच्यानित्यादिना भगवता यावत्स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इत्येतदन्तेन ग्रन्थेन यत्परमार्थात्मतत्त्वनिरूपणं कृतम्, तत्सांख्यम् । तद्विषया बुद्धिरात्मनो जन्मादिषड्विक्रियाभावादकर्ता आत्मेति प्रकरणार्थनिरूपणाद्या जायते, सा सांख्यबुद्धिः ।
 • The realisation of Brahman -Atharva Veda - On realisation of  the truth of existence , a Rishi`s self declaration : That it is ‘I’ – the source of everything- (४,३०.१ ) अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । (४,३०.१ ) अहं मित्रावरुनोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥१॥ (४,३०.२ ) अहं राष्ट्री संगमनी…
 • The Smritis - Smrities are Law Books of the ancient India and describe the circumstances connected with the time therewith. After Passing of the Hindu Statute laws by Indian parliament the effect of the Smriti Laws has been abolished. The orthodox Smriti writers…
 • The tenfold acts of Lord Vishnu - वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यम् दारयते बलिम् छलयते क्षत्रक्षयम् कुर्‌वते। पौलस्त्यम् जयते हलम् कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यम् नमः॥ १-५ वेदान् उद्धरते जगत् निवहते भू गोलम् उद् बिभ्रते दैत्यम् दारयते बलिम् च्छलयते क्षत्र क्षयम् कुर्‌वते पौलस्त्यम् जयते हलम् कलयते कारुण्यम्…
 • Trinsika Vigyapti karika – Basubandhu - अथ त्रिंशिकाविज्ञप्तिकारिकाः आत्मधर्मोपचारो हि विविधो यः प्रवर्तते । विज्ञानपरिणामेऽसौ परिणामः स च त्रिधा ॥ १ ॥ विपाको मननाख्यश्च विज्ञप्तिर्विषयस्य च । तत्रालयाख्यं विज्ञानं विपाकः सर्वबीजकम् ॥ २ ॥ असंविदितकोपादिस्थानविज्ञप्तिकं च तत् । सदा स्पर्शमनस्कारवित्सञ्ज्ञाचेतनान्वितम् ॥ ३ ॥ उपेक्षा वेदना तत्रानिवृताव्याकृतं…
 • Ujjawal Neel Mani - श्रीश्रीउज्ज्वलनीलमणौ नायकसहायभेदप्रकरणम् - Shree Shree Ujjawal Neel Mani Nayaka Veda Prakarana
 • Uttar Kanda [7th Chapter] was added to Valmiki Ramayana by foreigners to disgrace Lord Rama - Uttara Kanda is a clever insertion[PRAKSHIPT] made by western Indologist to embarrass Lord Rama.  Uttar Kanda neither contributing anything to the original story or it has any poetic competency if compared with the first six chapters, therefore it is a cunning insertion and not written by Sage Valmiki.
 • Varadavallabha Stotram-Yamunacharya - कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्याऽऽसनं वाहनं-वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी । ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयितस्त्वद्दाशदासीगणः-श्रीरित्येव च नाम ते भगवति ! ब्रूम:कथं त्वां वयम्
 • Vatsyayana Kamasutram -Sanskrit - कामसूत्र : महर्षि वात्सयायन -Ancient Vedics were never a worshipping community like present-day Christians. They celebrated Life under the guidance of gods(Devata), they accepted Life as it is, they never tried to modify it to suit Religion (A word denotes a group or party). धर्मअर्थकामेभ्यो नमः - Dharma was the foundation of Life and healthy society. Artha was the business of the Society and Kama was the goal of Life.  Moksha is the outcome of complete observation of Dhartha Artha and Kama.  Kama sutra is not a book of Lovemaking or Erotic literature - it has no parnographic role and thus it has no erotic industry. At the same time, it is not to control one's sexual behaviour or impose Church type closed morality over sexual activity. Kama sutra shall no propose to teach the art of Sex or proper sexual attitude. It is not a manual book for sexual practice. 
 • Veda Mantra Samhitas of Sanatan Dharma[वेद मंत्र संहिता]-5000 BCE - Rig Veda Samhita in Devanagari Script (PDF)- Rishi- Devata-Chhanda Rig Veda in Sanskrit Devanagari Script with Index Alphabetical Index of the Rig Veda Mantras Rig Veda Commentary [Sayanacharya-Devanagari Script]
 • Vedas of Sanatan Dharma – Original Sanskrit Text - Rig Veda Yajur Veda Sam Veda Athar Veda  
 • Vedic poetry on Greatness-from Atharva Veda in Sanskrit - (११,७[९].१ ) उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः । (११,७[९].१ ) उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम् ॥१॥ (११,७[९].२ ) उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम् । (११,७[९].२ ) आपः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहितः ॥२॥ (११,७[९].३ ) सन्न् उच्छिष्टे असंश्चोभौ मृत्युर्वाजः प्रजापतिः…
 • Vishnu Puran - ओं [OM] नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीव्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ 1.1.0॥ श्रीसूत उवाच [Sage Suta said] ओं [OM] पराशरं मुनिवरं कृतपौर्वाह्निकक्रियम् । मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ 1.1.1 ॥ त्वत्तो हि वेदाध्ययनमधीतमखिलं गुरो । धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथाङ्गानि…
 • Water in Atharva Veda-आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन - (१,५.१ ) आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । (१,५.१ ) महे रणाय चक्षसे ॥१॥ (१,५.२ ) यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । (१,५.२ ) उशतीरिव मातरः ॥२॥ (१,५.३ ) तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । (१,५.३…
 • We worship Atman: Aitareya Upanishad - कोऽयम् । आत्मेति वयमुपास्महे । कतरः स आत्मा । येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धाञ्जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ ३.१ ॥ यदेतद्धृदयं मनश्चैतत् । सञ्ज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जूतिः…
 • What is Brahman – Atharva Veda indicating it - (१०,८.१ ) यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति । (१०,८.१ ) स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥१॥ (१०,८.२ ) स्कम्भेनेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः । (१०,८.२ ) स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणन् निमिषच्च यत्॥२॥ (१०,८.३ ) तिस्रो ह प्रजा…
 • What is Tal [तालः] - Sangeet Ratnakara -मार्गदेशीगतत्वेन तत्राऽऽद्यस्य क्रिया द्विधा निःशब्दा शब्दयुक्ता च निःशब्दा तु कलोच्यते ४
 • Who is Lord Indra in Veda - स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्किमिहान्यं वावदिषदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदिदमदर्शमिती ३ ॥ १.३.१३ ॥ तस्मादिदन्द्रो नाम । इदन्द्रो ह वै नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १.३.१४ ॥ ऐतरेयोपनिषद्‌ Answer…
 • Why self-contained Brahman created this universe - आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् । नान्यत्किञ्चन मिषत् । स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति ॥ १,१.१ ॥ स ईक्षतेमे नु लोकाः । लोकपालान्नु सृजा इति । सोऽद्भ्य एव पुरुषं समुद्धृत्यामूर्च्छयत् ॥ १,१.३ ॥ ऐतरेयोपनिषद्‌ Answer as per Sankaracharya भाष्य १,१.१…
 • Why to observe Brahmacharya – Atharva Veda explaining - (११,५[७].१ ) ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति । (११,५[७].१ ) स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपर्ति ॥१॥ (११,५[७].२ ) ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वे । (११,५[७].२ ) गन्धर्वा एनमन्वायन् त्रयस्त्रिंशत्त्रिशताः षट्सहस्राः सर्वान्त्स देवांस्तपसा पिपर्ति…
 • Yudhishthira accepted a job under King Virata - Vaisampayana said, “Then tying up in his cloth dice made of gold and set with lapis lazuli, and holding them below his arm-pit, king Yudhishthira,–that illustrious lord of men–that high-souled perpetuator of the Kuru race, regarded by kings, irrepressible in…

Buddhist Sanskrit Documents

Sanskrit Dictionary

Sanskrit Dictionary

More Sanskrit Books

%d bloggers like this: