Hindu Rastra: Law, Religion and Politics

Hindu Nation
 • Difference between Yoga and Tantra - Yoga is derived from √Yujir(Join) root and Tantra from √Tan(To Expand) root. For Yoga, there need two objects but for Tantra, only one object isContinue Reading
 • Hori the Lord - यस्मात्सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं मायाजगज्जायते । यस्मिंस्तिष्ठति याति चान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः । यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवम् । तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलम् ॥Continue Reading
 • 27 Rig Veda Mantras composed by Rishi Agastya - No: 1.165 – 1.191 कया॑ शु॒भा सव॑यसः॒ सनी॑ळाः समा॒न्या म॒रुतः॒ सं मि॑मिक्षुः । कया॑ म॒ती कुत॒ एता॑स ए॒तेऽर्च॑न्ति॒ शुष्मं॒ वृष॑णो वसू॒या ॥ १.१६५.०१ कस्य॒ ब्रह्मा॑णिContinue Reading
 • Abhijnana Sakuntalam of Kalidasa in Sanskrit Devanagari[अभिज्ञानशाकुन्तलम्] - या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् । यां आहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः
 • Abhinaya Darpanam by Nandikeshwara [Sanskrit-Devanagari] - RELATED: SAMGITA RANAKARA Natya Shastra   नन्दिकेश्वरविरचितम् अभिनयदर्पणम् नमस्किया आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् । आहार्य चन्द्रतारादि तं नुमः सात्त्विकं शिवम् ॥ १॥ नाट्योत्पत्तिः नाट्यवेदंContinue Reading
 • Adi Buddha Stotram by Manjusree - आदि बुद्ध द्वादशक स्तोत्रम् ॐ नम आदिबुद्धाय   नमस्ते बुद्धरूपाय धर्मरूपाय ते नमः। नमस्ते संघरूपाय पञ्चबुद्धात्मने नमः॥ १॥ पृथ्वीरूपायाब्रूपाय तेजोरूपाय ते नमः। नमस्ते वायुरूपायाकाशरूपाय तेContinue Reading
 • Aditya Hridaya of Sage Agastya - ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥1॥ दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । उपगम्याब्रवीद् राममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥2॥ राम राम महाबाहो श्रृणुContinue Reading
 • Aitereya Aranakam [Rig Veda] ऐतरेय आरण्यकम् - भूमिमुपस्पृशेदग्न इळा नम इळा नम ऋषिभ्यो मन्त्र-कृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो नमो वो अस्तु देवेभ्यः शिवा नः शंतमा भव सुमृळीका सरस्वति मा ते व्योम संदृशि ।। भद्रं कर्णेभिःContinue Reading
 • Alphabetical Index of the Rig Veda Mantras -  Alphabetical Index of the Rig Veda Mantras[PDF]
 • Amar Kosha [अमरकोश] by Amar Simha - अमरकोश एवं नामलिङ्गानुशासनम्‌ नामलिङ्गानुशासनं नाम अमरकोषः प्रथमं काण्डम्। मङ्गलाचरणम्। (१.०.१) यस्य ज्ञानदयासिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः (१.०.२) सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च प्रस्तावना (१.०.३) समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैःContinue Reading
 • Amru-Satakm [ अमरूशतकम्]-By King Amaru of Kashmir. - The ninth-century literary criticAnandavardhanadeclared in his Dhvanyaloka that “a single stanza of the poet Amaru … may provide the taste of love equal to what’sContinue Reading
 • Anumānam – Evidence of Inference - स्वार्थानुमानम् अनुमानस्य द्वैविध्यम् स्वार्थानुमानलक्षणम् अनुमानं द्विविधम् – स्वार्थं परार्थं च। स्वस्मै यत्तत् स्वार्थमनुमानं ज्ञानात्मकम्। पर्वतादौ धर्मिणि धूमादिकं दृष्ट्वा यस्य प्रतिपत्तुः वह्निज्ञानमुत्पद्यते, स एव तेन ज्ञानेनContinue Reading
 • Ashtadhyayi – Panini Sutra [ Hindu] - अ इ उ ण् । ऋ ऌ क् । ए ओ ङ् । ऐ औ च् । ह य व र ट् । लँ ण् । ञ म ङ ण न म् । झ भ ञ् । घ ढ ध ष् । ज ब ग ड द श् । ख फ छ ठ थ च ट त व् । क प य् । श ष स र् । ह ल् ।
 • Ashuri Kalpa of Atharva Veda - आसुरीकल्पः (३५,१.१) ओं कटुके कटुकपत्त्रे सुभगे आसुरि रक्ते रक्तवाससे । अथर्वणस्य दुहिते अघोरे अघोरकर्मकारिके ॥ (३५,१.२) अमुकं हनहन दहदह पचपच मथमथ । तावद्दह तावत्पच यावन्मेContinue Reading
 • Aye Giri Nandini-अयि गिरिनन्दिनि - अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥
 • अर्थसंग्रहः – Artha Samgraha - अथ को वेदः ? इति चेत् । उच्यते - अपौरुषेयं वाक्यं वेदः । स च विधि- मन्त्र- नामधेय-निषेध-अर्थवादभेदात् पञ्चविधः
 • ऋग्‌वेदःहिरण्यगर्भसूक्तम्[Hiranyagarva suktam] - हिरण्यगर्भसूक्तम् ऋग्‌वेदः 10.121 ऋषिः हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः – छन्दः त्रिष्टुप्‌ – देवता कः (प्रजापतिः) हि॒र॒ण्य॒ग॒र्भः सम॑वर्त॒ताग्रे॑ भू॒तस्य॑ जा॒तः पति॒रेक॑ आसीत्‌। स दा॑धार पृथि॒वीं द्यामु॒तेमां कस्मै॑ दे॒वाय॑Continue Reading
 • ऋग्वेदः भाष्यम् – Rig Veda Bhashyam -
 • ऐतरेयोपनिषद् [ Aitareya Upanishad] - शान्तिपाठः ओं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्मा एधि । वेदस्य मे आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि ।Continue Reading
 • कालभैरवाष्टकम् – Kala Bhirava Astakam - कालभैरवाष्टकम् [Kala Bhirava Astakam] in  Sanskrit Devanagari Script देवराज्यसेव्यमानपावनाघ्रिपंकजम् व्यालयज्ञसूत्रमिंदूशेखरं कृपाकरम् नारदादियोगिवृंद वंदितं दिगंबरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे भानुकोटिभास्करं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सिथार्थदायकं त्रिलोचनम कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम्Continue Reading
 • गोपथ ब्राह्मणम् – Gopath Brahman - ओं ब्रह्म ह वा इदम् अग्र आसीत् स्वयंभ्व् एकम् एव तदैक्षत महद् वै यक्षम् यद् एकम् एवास्मि हन्ताहं मद् एव मन्मात्रं द्वितीयं देवं निर्मिमा इतिContinue Reading
 • चारुदत्तम् – Charudattam by Bhas - Written in Sanskrit and Prakrit
 • तत्त्व चिन्तामणिः-Tattva Chintamani – Gangesh Upadhya – प्रत्यक्षखण्डः - प्रत्यक्षखण्डः अनुमानखण्डः उपमानखण्डः शब्दखण्डः प्रत्यक्षखण्डः ॥ मङ्गलवादः ॥   अथ प्रामाण्यवादः   तत्र ज्ञप्तिवादः अथ जगदेव दुःखपङ्कनिमग्नमुद्दिधीर्षुरष्टादशविद्यास्थानेष्वभ्यर्हिततमामान्वीक्षिकीं परमकारुणिको मुनिः प्रणिनाय। तत्र प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यर्थं “प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः”( न्या.सू.1-1-1)इत्यादावसूत्रयत् ।Continue Reading
 • तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि – धियो यो नः प्रचोदयात् [The Gayatri Mantram] - Rg Veda, verse 3.62.10-OM bhur bhuvah svah tat savitur varenyam Vargo devasya dhimahe dhiyo yo nah pracodayat
 • धर्मसंग्रहः-Dharma Samgraha by Nagarjuna - धर्मसंग्रहः। ॥ नमो रत्नत्रयाय॥ रत्नत्रयं नमस्कृत्य सर्वसत्त्वहितोदयम्। कथ्यते मोहनाशाय धर्मसारसमुच्चयः॥ १. तत्र प्रथमं तावत् त्रीणि रत्नानि। तथद्या- बुद्धो धर्मः संघश्चेति॥ २. त्रीणि यानानि। [तद्यथा-] श्रावकयानम्,Continue Reading
 • नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः [ DEVI SUKTAM] - Sanskrit अथ तन्त्रोक्तं देविसुक्तम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां ॥१॥ रौद्राय नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायैContinue Reading
 • नारदस्मृतिः Narada Smriti - Narada Smriti in Devanagari Script
 • पञ्चसायकः Pancha Sayaka in Sanskrit - अङ्गुष्ठे चरणे नितम्बनिलये जानुद्वये जङ्घयो- र्नाभौ वक्षसि कक्षयोर्निगदिता कण्ठे कपोलेऽधरे । नेत्रे कर्णयुगे ललाटफलके मौलौ च वामभ्रुवा- मूर्ध्वाधश्चलनक्रमेण कथिता चान्द्री कला पक्षयोः
 • पदमञ्जरी-Padamanjari 1.1 - Commentary on Panini Astadhyayi अष्टाध्यायी – पाणिनि 1.1 1-1-1 वृद्धिरादैच् । 1-1-2 अदेङ् गुणः । 1-1-3 इको गुणवृद्धी । 1-1-4 न धातुलोप आर्धधातुके । 1-1-5 ग्क्ङितिContinue Reading
 • बोधायन-धर्मसूत्राणि – Bodhayana Dharma Sutram - उपदिष्टो धर्मः प्रतिवेदम् ॥ तस्य अनु व्याख्यास्यामः ॥ स्मार्तो द्वितीयः ॥ तृतीयः शिष्ट-आगमः ॥ शिष्टाः खलु विगत-मत्सरा निरहंकाराः कुम्भी-धान्या अलोलुपा दम्भ-दर्प-लोभ-मोह-क्रोध-विवर्जिताः ॥ धर्मेण अधिगतो येषांContinue Reading
 • बौधायन शुल्ब सूत्रम् – Sulva Sutram of Baudhayana [ 900 BEC] - १ अथेमेऽग्निचयाः १ तेषां भूमेः परिमाणविहारान्व्याख्यास्यामः २ अथाङ्गु लप्रमाणं चतु र्दशाणवः चतु स्त्रिं शत्तिलाः पृथु सं श्लिष्टा इत्यपरम् । दशाङ्गुलं क्षुद्रपदम् । द्वादश प्रादेशः ।Continue Reading
 • मज्जा – Majja - मज्जा, [न्] पुं, (मज्जति अस्थिष्विति । मस्ज् + “श्वन् उक्षन् पूषन् प्लीहन् क्लेदन् स्नेहन् मूर्द्धन् मज्जन्नित्यादि ।” उणा० । १ । १५८ । इति कनिन्Continue Reading
 • माण्डूक्योपनिषद्‌ [Mandukya Upanishad - ओं इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव । यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव ॥ _१ ॥ सर्वं ह्येतद्ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥ _२ ॥ जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञःContinue Reading
 • विवेकचुडामणि – Viveka Churamani : Sankaracharya - जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात्परम् । आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते ॥
 • शान्तिपाठः- Vedic Santi Patha - ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुःश्रोत्रम् । अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माऽहं ब्रह्मनिराकुर्याम् । मा मा ब्रह्मनिराकरोदनिराकरणमस्तु । अनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते यContinue Reading
 • श्री दुर्गा सप्तशती Durga Saptashati-चण्डीपाठः - दुर्गा सप्तशती Durga Saptashati is the principal Devi strotram in Sanskrit Devanagari Script. Devi Stotram has been systematically arranged as per Vedic and Tantrik tradition of Bengal School
 • Best Indian poets of all times - Amaru [ Amru Satakam] Bharavi Bhartṛhari [Sringara Satakam ] Bhāsa Daṇḍin Govardhan Acharya [Arya Sapasati] Jagannath Pandit Raj Jayadeva Kālidāsa Kavi Karna Pura Magha (poet)Continue Reading
 • Bhagabat Gita Philosophy - अथ श्रीमद्भगवद्गीता
 • Bhagabat Gita Sanskrit Commentaries : First Chapter - भगवद्गीता १.१ धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥१॥ श्रीधरः शेषाशेषमुखव्याख्याचातुर्यं त्वेकवक्त्रतः । दधानमद्भुतं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥ श्रीमाधवं प्रणम्यो माधवंContinue Reading
 • Bhagavad Gita श्रीमद्भगवद्गीता [Full text ] - Bhagabat Gita श्रीमद्भगवद्गीता [Full text in Devanagari Script] and Commentary
 • Bhagavad Gita Index [Alphabetical] - Alphabetical Index of all Bhagavad Gita Slokas
 • Brahma Sutra [Hindu ] - ॥ ब्रह्मसूत्राणि ॥ ॥ श्री बादरायणाप्रणीत ॥ ॥ अथ प्रथमोऽध्यायः॥ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा  ॥ १.१.१॥ जन्माद्यस्य यतः ॥ १.१.२॥ शास्त्र योनित्वात्  ॥ १.१.३॥ तत्तु समन्वयात्Continue Reading
 • Brahma Sutram Anu Bhashyam - ॥ सूत्रप्रस्थानम् ॥ ॥ अनुव्याख्यानम् ॥ नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः । अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि ॥ १,१.१ ॥ तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैवContinue Reading
 • Chanakya Neeti [Sanskrit] - प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुम् । नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीतिसमुच्चयम् ॥ ०१-०१ अधीत्येदं यथाशास्त्रं नरो जानाति सत्तमः । धर्मोपदेशविख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभम् ॥ ०१-०२ तदहं सम्प्रवक्ष्यामि लोकानांContinue Reading
 • Chanakya(Kautilya) Sutra - सुखस्य मूलं धर्मः-अर्थमूलं सर्वकार्यं यदल्पप्रयत्नात् कार्यसिद्धिर्भवति-बालादपि युक्तमर्थ शृणुयात्-धर्मेण धार्यते लोकः-विद्या धनमधनानाम्-अनुपद्रवं देशमावसेत्-तपस्सार इन्द्रियनिग्रहः-धुरमेधसोऽसच्छास्त्रं मोहयति
 • Chandralok: Jaydeva - चन्द्रालोकः पीयुषवर्षश्रीजयदेवकविकृतः चन्द्रालोकः श्रीः उच्चैरस्यति मन्दतामरसतां जाग्रत्कलङ्कैरवध्वंसं हस्तयते च या सुमनसामुल्लासिनी मानसे । धृष्टोद्यन्मदनाशनार्चिरमला लोकत्रयीदर्शिका सा नेत्रत्रितयीव खण्डपरशोर्वाग्देवता दीव्यतु ॥ 1.1 ॥ हं हो चिन्मयचित्तचन्द्रमणयःContinue Reading
 • Charak Samhita - सूत्रस्थानम् (General principles) – 30 अध्याय, निदानस्थानम् (Pathology) – 8 अध्याय, विमानस्थानम् (Specific determination) – 8 अध्याय, शारीरस्थानम् (Anatomy) – 8 अध्याय, इन्द्रियस्थानम् (Sensory organContinue Reading
 • Charak Samhita Sharir Sthanam - चरकसंहिता शारीरस्थान अथातः कतिधापुरुषीयं शारीरं व्याख्यास्यामः ।। चसं-५,१.१ ।। इति ह स्माह भगवान् आत्रेयः ।। चसं-५,१.२ ।। कतिधा पुरुषो धीमन् धातुभेदेन भिद्यते । पुरुषः कारणंContinue Reading
 • Charak Samhita: Sutra Sthanam - चरकसंहिता, सूत्रस्थान, १ अथातो दीर्घंजीवितीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः ।। चसं-१,१.१ ।। आयुर्वेददीपिका गुणत्रयविभेदेन मूर्तित्रयम् उपैयुषे । त्रयीभुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकीपतये नमः ।। १ ।। सरस्वत्यै नमो यस्याःContinue Reading
 • Charan Byuha Sutram: Atharva Parisistha - (परिशिष्ट_४९. चरणव्यूहः) (४९,१.१) ओमथातश्चरणव्यूहं व्याख्यास्यामः ॥ (४९,१.२) तत्र चत्वारो वेदा भवन्ति । ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदश्चेति ॥ (४९,१.३) तत्र ऋग्वेदस्यार्थशास्त्रमुपवेदः । यजुर्वेदस्य धनुर्वेदोपवेदः । सामवेदस्यContinue Reading
 • Charter of the United Nations in Sanskrit Devanagari Script [UNO] - Charter of the United Nations in Sanskrit Devanagari Script
 • Charu Dattam चारुदत्तम् by Bhas - प्रथमोऽङ्कः भासः द्वितीयोऽङ्कः → ।। श्रीः ।। प्रथमोऽङ्कः (नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः।) सूत्रधारः–किण्णु खु अज्ज पच्चूस एव्व गेहादो णिक्खन्तस्स बुभुक्खाए पुक्खरपत्तपडिदजलबिन्दू विअ चञ्चलाअति विअ मे अक्खीणिContinue Reading
 • Easy Sanskrit grammar - ॐ असतो मा सद्गमय ।तमसो मा ज्योतिर्गमय ।मृत्योर्मामृतं गमय ।।ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ।। [ बृहदारण्यक उपनिषद् 1.3.28.] माहेश्वराणि सूत्राणि  (अइउण्)  (ऋऌक् )  (एओङ् )  (ऐऔच् )  (हयवरट् )  (लँण्Continue Reading
 • Evidence in Yajnavalkya Smriti [Sanskrit] - [५. साक्षिप्रकरणम्] तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ॥ २.६८ ॥ त्र्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रौतस्मार्तक्रियापराः । यथाजाति यथावर्णं सर्वे सर्वेषु वा स्मृताःContinue Reading
 • Ganga Stotram by Adi Sankaracharya - देवि सुरेश्वरि भगवति गंगे त्रिभुवनतारिणि तरल तरंगे | शंकर मौलिविहारिणि विमले मम मति रास्तां तव पद कमले | भागिरथि सुखदायिनि मातः तव जलमहिमा निगमे ख्यातःContinue Reading
 • Guru Parampara as per Brihadaranyaka Upanishada - हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं पूषन्न् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये । पूषन्न् एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् । समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्तेContinue Reading
 • Hari Priya Prakaranam :Ujjawal Neel Mani - Ujjawal Neel Mani Sanskrit श्रीहरिप्रियाप्रकरणम् – Hari Priya Prakaranam रूपगोस्वामी हरेः साधारणगुणैरुपेतास्तस्य वल्लभाः । पृथुप्रेम्णां सुमाधुर्यसम्पदां चाग्रिमाश्रयाः ॥ ३.१ ॥ यथा प्रणमामि ताः परममाधुरीभृतः कृतपुण्यपुञ्जरमणीशिरोमणीःContinue Reading
 • Is teaching of Sanskrit against Secularism- Supreme Court said no. - Importance of Sanskrit for nurturing our cultural heritage, because of which even the official education policy has highlighted the need of study of Sanskrit, makingContinue Reading
 • Isa Upanisad – ईशावास्योपनिषत् - ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥१॥ ॥ ॐ तत्सत् ॥ ॐ ईशा वास्यमिदँ सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ॥ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माContinue Reading
 • Isha Bashya Upanisad with Sankara Commentary [Isopanisad] - उपनिषदः शुद्धत्वापापविद्धत्वैकत्वनित्यत्वाशरीरत्वसर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणम् । तच्च कर्मणा विरुध्यत इति युक्त एवैषां कर्मस्वविनियोगः । न ह्येवंलक्षणमात्मनो याथात्म्यम् उत्पाद्यं विकार्यम् आप्यं संस्कार्यं वा कर्तृभोक्तृरूपं वा, येन कर्मशेषता स्यात्Continue Reading
 • Isopanisad [Hindu] - ॥ ईशोपनिषत् ॥ Santi patha ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ ॥ अथ ईशोपनिषत् ॥   ॐContinue Reading
 • Jagajjalapalam Kachad Kanda Malam- Ode to Lord Vishnu - जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायम् भजेऽहं भजेऽहं || सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहं || रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपंContinue Reading
 • Janma Marana Vichara: Bama Deva - सान्द्रोद्रेकक्षुभितमभितः स्वान्तमन्तर्नियम्य प्रायो धत्ते नवनवरसोल्लेखमानन्दकन्दम् ॥ १ भूयो भूयः प्रलयविभवोद्दामदुःखान्तरायो योऽसावन्तर्जयति हृदये कोऽपि संविद्विकासः ॥ २ इह खलु निखिलजगदात्मा सर्वोत्तीर्णश्च सर्वमयश्च विकल्पासंकुचितसंवित्प्रकाशरूपः अनवच्छिन्नचिदानन्दविश्रान्तः प्रसरदविरलविचित्रपञ्चवाहवाहवाहिनीमहोदधिः निरतिशयस्वातन्त्र्यसीमनिContinue Reading
 • Kathopanisad [Hindu] - ॥ कठोपनिषत् ॥ ॐ ॥ अथ कठोपनिषद् ॥ ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ॥Continue Reading
 • Kuttini Matam- कुट्टनीमतम् - कुट्टनीमतम् By Damodara Gupta स जयति संकल्पभवो रतिमुखशतपत्रचुम्बनभ्रमरः । यस्यानुरक्तललनानयनान्तविलोकितं वसतिः ॥ १ ॥ अवधीर्य दोषनिचयं गुणलेशे संनिवेश्य मतिमार्याः । कुट्टन्या मतमेतद्दामोदरगुप्तविरचितं शृणुत ॥ २Continue Reading
 • Madālasā advised to her son – Suddhosi buddhosi - शुद्धोसि बुद्धोसि निरँजनोऽसि सँसारमाया परिवर्जितोऽसि सँसारस्वप्नँ त्यज मोहनिद्राँ मँदालसोल्लपमुवाच पुत्रम्। शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम कृतँ हि तत्कल्पनयाधुनैव। पच्चात्मकँ देहँ इदँ न तेऽस्ति नैवास्यContinue Reading
 • Maha Mrityunjaya Mantra-त्र्यम्बकं यजामहे - ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥ Rig Veda 7.59.12
 • Mangal sloka of Ramcharit Manasa - श्री गणेशाय नमः ॥श्रीजानकीवल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान (बालकाण्ड) श्लोक वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि ।मङ्गलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥ १ ॥ भवानीशङ्करौ वन्देContinue Reading
 • Manu Smriti – Laws of Manu - KEYWORDS:- HINDU LAW- MANAB DHARMA SASTRAM-VAIDIK KARMA- ॥ मनुस्मृति अथवा मानवधर्मशास्त्रम् ॥-Manu smriti or Manab dharma Sastram] अध्याय १ CHAPER 1 ं१।०१अ/ मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः ।Continue Reading
 • Medha Suktam: Rig Veda [Khila Suktam] - मेधाम्मह्यम्अङ्गिरसोमेधाम्सप्तर्षयोददुः। मेधाम्इन्द्रश्चाग्निश्चमेधाम्धातादधातुमे।
 • Metaphysical Reality in Atharva Veda - (२,१.१ ) वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यद्यत्र विश्वं भवत्येकरूपम् । (२,१.१ ) इदं पृश्निरदुहज्जायमानाः स्वर्विदो अभ्यनूषत व्राः ॥१॥ (२,१.२ ) प्र तद्वोचेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परमं गुहाContinue Reading
 • Mula Madhyamika Karika – Nagarjuna - मूलमाध्यमककारिका – नागार्जुन 1 न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्व चन के चन ॥ १,०१ चत्वारः प्रत्यया हेतुरारम्बणमनन्तरम्Continue Reading
 • Name of Risis in the Rig Veda [ऋग्वेदः ऋषि] - अ अंहोमुग्वामदेव्यः १०.१२६ अकृष्टा माषाः ९.८६. १ – १०; ३१ -४० अक्षो मौजवान् १०.३४ अगस्त्यः १.१६५.१३- १५; १. १६६- १.१६९; १.१७० .२; ५। १.१७१ –Continue Reading
 • Narad Bhakti Sutram-नारदभक्तिसूत्रम् - अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः ॥१॥ सा त्वस्मिन परमप्रेमरूपा ॥२॥ अमृतस्वरूपा च ॥३॥ यल्लब्ध्वा पुमान्सिद्धो भवत्यमृतो भवति तृप्तो भवति ॥४॥ यत्प्राप्य ना किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टिContinue Reading
 • Narada Pancha Ratra Samhita - श्रीनारदपञ्चरात्रम् प्रथमैकरात्रे प्रथमोऽध्यायः ओं नमो भगवते वासुदेवाय अथ मङ्गलाचरणम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥ गणेशशेषब्रह्मेशदिनेशप्रमुखाः सुराः । कुमाराद्याश्चContinue Reading
 • Nayeeka Veda Prkaranam:Ujjawal Neel Mani - Ujjawal Neel Mani Sanskrit नायिकाभेदप्रकरणम्: Nayeeka Veda Prkaranam रूपगोस्वामी यूथेऽप्यवान्तरगणास्तेषु च कश्चिद्गणस्त्रिचतुराभिः । इह पञ्चषाभिरन्यः सप्ताष्टाभिस्तथेत्याद्याः ॥ ५.१ ॥ नासौ नाट्ये रसे मुख्ये यत्परोढा निगद्यतेContinue Reading
 • Nirvāṇaṣaṭakam by Ādi Śaṅkaracharya - मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे । न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥१॥ Meaning: 1.1: Neither amContinue Reading
 • Panini Dhatu Path- Verbal Roots -  Alphabetical Index of Dhatupatha ॥ पाणिनीयधातुपाठस्य सूचिः निस्स्वरा ॥ ॥ अथ धातुपाठसूची ॥ अंस (अंस्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । अंस समाघाते १०.४६० ॥Continue Reading
 • Parārthānumānam -in Evidence of Inference - परार्थानुमानम् परार्थानुमानलक्षणम् त्रिरुपलिङ्गाख्यानं परार्थानुमानम्। अन्वयव्यतिरेकपक्षधर्मतासंज्ञकानि त्रीणि रुपाणि, येन वचनेन प्रख्याप्यन्ते तद्वचनमुपचारादनुमानशब्देनोच्यते॥ तस्य द्वैविध्यम् तद् द्विविधम् साधर्म्यवद्वैधर्म्यवच्च। साध्यधर्मिदृष्टान्तधमिणोर्हेतु सत्ताकृतं सादृश्यं साधर्म्यम्। तद्यस्यास्ति तत् साधर्म्यवत् साधनवाक्यम्। साध्यधर्मिदृष्टान्तधर्मिणोर्हेतुसत्ताकृतंContinue Reading
 • Patanjali Mahabhasyam-महाभाष्यम् - पस्पशाह्निकम् 1-0- ।। शास्त्रारम्भप्रतिज्ञाधिकरणम् ।। ।। अथ शब्दानुशासनम् ।। अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम् ।। 0-1-010- (2-0) ।। अनुशासनीयशब्दनिर्णयाधिकरणम् ।। केषां शब्दानाम्? लौकिकानांContinue Reading
 • Patanjali Yoga Sutra [Hindu] - ॥ पातञ्जलयोगसूत्राणि ॥ ॥ महर्षि पतञ्जलि प्रणीतं योगदर्शनम् ॥ ॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ ॥ समाधि-पादः ॥ अथ योगानुशासनम् ॥ १॥ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २॥ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्Continue Reading
 • Pitre Yagna in Satapath Brahman[पितृयज्ञः] - २.६.१. पितृयज्ञः महाहविषा ह वै देवा वृत्रं जघ्नुः । तेनो एव व्यजयन्त येयमेषां विजितिस्तामथ यानेवैषां तस्मिन्त्संग्रामेऽघ्नंस्तान्पितृयज्ञेन समैरयन्त पितरो वै त आसंस्तस्मात्पितृयज्ञो नाम – २.६.१.[१] तद्वसन्तोContinue Reading
 • Place of Sanskrit in India`s Educational Ethos - It is well-known that Sanskrit is a mother of all Indo-Aryan languages and it is this language in which our Vedas, Puranas and Upanishadas haveContinue Reading
 • Prashna Upanisad – प्रश्नोपनिषत् - ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ॥ स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाँ सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिःContinue Reading
 • Prashna Upanishad - प्रश्नोपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्तुवाꣳसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिःContinue Reading
 • Pratyakṣam – Evidence of Direct Perception - From तर्कभाषा प्रत्यक्षम् मङ्गलाचरणम् गुरुं प्रणम्य लोकेशं शिशुनामल्पमेधसाम्। धर्मकीर्तिमतं श्रुत्यै तर्कभाषा प्रकाश्यते॥ प्रमाणसामान्यलक्षणम् [ Proof] इह खलु प्रेक्षापूर्वकारिणोऽर्थिजनाः सर्वपुरुषार्थसिद्धिनिमित्तं प्रमाणमनुसरन्तीति प्रमाणमादौ व्युत्पाद्द्यते। प्रमाणं सम्यग्ज्ञानमपूर्वगोचरम्। प्रमीयतेऽर्थोऽनेनेतिContinue Reading
 • Prayer for protection in Atharva Veda - (२,१५.१ ) यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । (२,१५.१ ) एवा मे प्राण मा बिभेः ॥१॥ (२,१५.२ ) यथाहश्च रात्री च नContinue Reading
 • Purush Suktam- पुरुषसूक्तम् - ॐ तच्छं योरावृणीमहे | गातुं यज्ञाय | गातुं यज्ञपतये | दैवी स्वस्तिरस्तु नः | स्वस्तिर्मानुषेभ्यः | ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् | शं नो अस्तु द्विपदे |Continue Reading
 • Radha Prakaranam: Ujjawal Neel Mani - तयोरप्युभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका । महाभावस्वरूपेयं गुणैरतिवरीयसी ॥ गोपालोत्तरतापन्यां यद्गान्धर्वेति विश्रुता । राधेत्यृक्परिशिष्टे च माधवेन सहोदिता ।
 • Rebirth in Bhagabat Gita - वासांसि जीर्णानि यथा विहाय - नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि - अन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥
 • Rig Veda First Mandala-ऋग्वेद- in Devanagari Script - अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमौक्तिं विधेम ॥
 • Rig Veda Second Mandalam - ॥ ऋग्वेदः मण्डलं २ ॥ त्वम॑ग्ने॒ द्युभि॒स्त्वमा॑शुशु॒क्षणि॒स्त्वम॒द्भ्यस्त्वमश्म॑न॒स्परि॑ । त्वं वने॑भ्य॒स्त्वमोष॑धीभ्य॒स्त्वं नृ॒णां नृ॑पते जायसे॒ शुचिः॑ ॥ २.००१.०१ तवा॑ग्ने हो॒त्रं तव॑ पो॒त्रमृ॒त्वियं॒ तव॑ ने॒ष्ट्रं त्वम॒ग्निदृ॑ताय॒तः । तव॑Continue Reading
 • Rig Veda Tenth Mandalam - RIG VEDA MANTRA SAMHITA [  Srutis ] Tenth Mandalam Mantram TOTAL HYMN [1-191] SUKTAM [1-25][SUKTAM] अग्रे बर्हन्नुषसामूर्ध्वो अस्थान निर्जगन्वान तमसोज्योतिषागात | अग्निर्भानुना रुशता सवङग आ जातोविश्वाContinue Reading
 • Rig Veda [ ऋग्वेदः] FIRST MANDALA WITH SWARA - अ॒ग्निमी॑ळे पु॒रोहि॑तं य॒ज्ञस्य॑ दे॒वमृ॒त्विज॑म् । होता॑रं रत्न॒धात॑मम् ॥ १.००१.०१
 • Sahitya Darpan: Viswanath Kaviraja - विश्वनाथ कविराज साहित्यदर्पण प्रथमः परिच्छेदः ग्रन्थारम्भे निर्विन्घेन प्रारिप्सितपरिसमाप्तिकामो वाङ्भयाधिकृततया वाग्देवतायाः सांमुख्यमाधत्ते शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरं देवी । अपहृत्य तमः संततमर्थानखिलान्प्रकाशयतु ॥11 ॥ अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतयाContinue Reading
 • Sanskrit Dictionary of Bhagavadgita[Gita] - Sanskrit Dictionary of Bhagavad Gita
 • Sanskrit Documents - List of Sanskrit Documents
 • Sanskrit Documents in Devanagari Script - Several sanskrit Documents in Devanagari Script containing Secular and Holy books has been collected , analysed and commented in this Sanskrit Document Library.
 • Sanskrit language is most scientific for human civilization in entire world – Allahabad HC - Sanskrit language has already been claimed as most scientific for the human civilization in the entire world. This Court would like to place on recordContinue Reading
 • Sanskrit Vyakarana - अ इ उ ण् । ऋ ऌ क् । ए ओ ङ् । ऐ औ च् । ह य व र ट् । लँ ण् । ञ म ङ ण न म् । झ भ ञ् । घ ढ ध ष् । ज ब ग ड द श् । ख फ छ ठ थ च ट त व् । क प य् । श ष स र् । ह ल् ।
 • Sanskrit words used in Ramayana of Valmiki [PART 1] - PART -1 PART 2[CLICK] च ca तु tu न na स sa ते te इव iva हि hi मे me तस्य tasya तं taṃ तदाContinue Reading
 • SANSKRITA VAKYA PRABODHAH - Sanskrit Vakya Prabodhah by Shrimat Swami Dayanand Saraswati. Learn how to speak in Sanskrit easily