Names of Buddha

Names of Goutam Buddha in Devanagari

बुद्धः। १ भगवान्। २ तथागतः। ३ अर्हन्। ४ सम्यक्संबुद्धः। ५ विद्याचरणसंपन्नः। ६ सुगतः। ७ लोकवित्। ८ अनुत्तरः। ९ पुरुषदम्यसारथिः। १० शास्ता।

११ जिनः। १२ लोकज्येष्ठः। १३ सर्वज्ञः। १४ तापी। १५ देवातिदेवः। १६ महर्षिः। १७ धर्मस्वामी। १८ ऋषभः। १९ नायकः। २० परिणायकः।

२१ विनायकः। २२ अद्वयवादी। २३ शौद्वोदनिः। २४ दशबलः। २५ मारजित्। २६ शाक्यपुंगवः। २७ गोप्ता। २८ महात्मा। २९ विजयी। ३० विभुः।

३१ विश्वंतरः। ३२ सर्वधर्मेश्वरः। ३३ विराट्। ३४ धीरः। ३५ गुणासागरः। ३६ शरण्यः। ३७ शरणं। ३८ वादिसिंहः। ३९ नरोत्तमः। ४० माराभिभूः।

४१ अप्रतिपुद्गलः। ४२ वात्तदोषः। ४३ हतविषः। ४४ अनङ्गजित्। ४५ षडभिज्ञः। ४६ भवात्तकृत्। ४७ अघहत्ता। ४८ सिद्धार्थ। ४९ शाक्यसिंहः। ५० वरार्हः।

५१ वरदः। ५२ वीरः। ५३ शमिता। ५४ शात्तपापः। ५५ शीतीभूतः। ५६ शिवंकरः। ५७ निर्द्वन्द्वः। ५८ निर्ममः। ५९ नेता। ६० निरवद्यः।

६१ निर्भयः। ६२ वीततृक्षः। ६३ निरादानः। ६४ विश्रुतः। ६५ शुभधर्माकारः। ६६ धर्माकरः। ६७ शुचिः। ६८ अनुपमः। ६९ त्रिकालज्ञाः। ७० वादी।

७१ त्रिदोषापहः। ७२ त्रिप्रातिहार्यसंपन्नः। ७३ निर्मलः। ७४ त्रिस्कन्धपथदैशिकः। ७५ निर्ज्वरः। ७६ सूर्यवंशः। ७७ अङ्गिरसः। ७८ गौतमः। ७९ इक्ष्वाकुकुलनन्दनः। ८० प्रभुः।

Qualitative Names

बोधिसत्त्वः। १ महासत्त्वः। २ धीमां। ३ उत्तमद्युतिः। ४ जिनपुत्रः। ५ जिनाधारः। ६ विजेता। ७ जिनाङ्कुरः। ८ विक्रात्तः। ९ परमार्थः। १० सार्थवाहः। ११ महायशाः। १२ कृपालुः। १३ महापुण्यः। १४ ईश्वरः। १५ धार्मिकः। १६ जिनीरमः। १७ धर्मतो निर्गतः। १८ मुखतो जातः। १९

More Names

वैरोचनः। अक्षोभ्यः। अमिताभः। रत्नसंभवः। अमोघसिद्धिः। विपश्यी। शिखी। विश्वभुक्। क्रकुच्छन्दः। कनकमुनिः। काश्यपः। शाक्यमुनि। दिपंकरः। पवमित्रः प्रहमितनेत्रः। रत्नशिखी। मेघस्वरः। मलीलगजमामी। लोकभिलाषी।

Source : महाव्युत्पत्ति


  • सूर्यवंशः -Originated in Surya Bamsha
  • अङ्गिरसः – Reader of Atharva Veda
  • गौतमः – Gotra
  • इक्ष्वाकुकुलनन्दनः – Sub Clan of Lord Rama
  • शाक्यसिंहः- Sub- Sub Clan
  • शिवंकरः – Worshiper of Lord Shiva [Family Deity]
  • ईश्वरः/ महर्षिः / महात्मा / विनायकः/ देवातिदेवः -Buddha never intended to establish a separate religion and long after of his death teaching of Buddha was regarded as a philosophical school like Kanad or Patanjali within the Sanatan Dharma