Intellectual Property LawSanatan Dharma

Atharva Veda Mantra Samhita [Chapter- 1]

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम् ।
 ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि (१,३४.२ )

जिह्वाया अग्रे मधु मे- जिह्वामूले मधूलकम् ममेदह क्रतावसो – मम चित्तमुपायसि

I am with my divine sacrificial body and honey tongue, I am holding the universe in my mind …Do not say I am mortal (Atharva Angiras)

1. (१,१.१ ) ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः ।
2. (१,१.१ ) वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥१॥

3. (१,१.२ ) पुनरेहि वचस्पते देवेन मनसा सह ।
4. (१,१.२ ) वसोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥२॥

5. (१,१.३ ) इहैवाभि वि तनूभे आर्त्नी इव ज्यया ।
6. (१,१.३ ) वाचस्पतिर्नि यछतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥३॥

7. (१,१.४ ) उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वयताम् ।
8. (१,१.४ ) सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि ॥४॥

9. (१,२.१ ) विद्मा शरस्य पितरं पर्जन्यं भूरिधायसम् ।
10. (१,२.१ ) विद्मो ष्वस्य मातरं पृथिवीं भूरिवर्पसम् ॥१॥

11. (१,२.२ ) ज्याके परि णो नमाश्मानं तन्वं कृधि ।
12. (१,२.२ ) वीडुर्वरीयोऽरातीरप द्वेषांस्या कृधि ॥२॥

13. (१,२.३ ) वृक्षं यद्गावः परिषस्वजाना अनुस्फुरं शरमर्चन्त्यृभुम् ।
14. (१,२.३ ) शरुमस्मद्यावय दिद्युमिन्द्र ॥३॥

15. (१,२.४ ) यथा द्यां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम् ।
16. (१,२.४ ) एवा रोगं चास्रावं चान्तस्तिष्ठतु मुञ्ज इत्॥४॥

17. (१,३.१ ) विद्मा शरस्य पितरं पर्जन्यं शतवृष्ण्यम् ।
18. (१,३.१ ) तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥१॥

19. (१,३.२ ) विद्मा शरस्य पितरं मित्रं शतवृष्ण्यम् ।
20. (१,३.२ ) तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥२॥

21. (१,३.३ ) विद्मा शरस्य पितरं वरुणं शतवृष्ण्यम् ।
22. (१,३.३ ) तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥३॥

23. (१,३.४ ) विद्मा शरस्य पितरं चन्द्रं शतवृष्ण्यम् ।
24. (१,३.४ ) तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥४॥

25. (१,३.५ ) विद्मा शरस्य पितरं सूर्यं शतवृष्ण्यम् ।
26. (१,३.५ ) तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥५॥

27. (१,३.६ ) यदान्त्रेषु गवीन्योर्यद्वस्तावधि संश्रितम् ।
28. (१,३.६ ) एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥६॥

29. (१,३.७ ) प्र ते भिनद्मि मेहनं वर्त्रं वेशन्त्या इव ।
30. (१,३.७ ) एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥७॥

31. (१,३.८ ) विषितं ते वस्तिबिलं समुद्रस्योदधेरिव ।
32. (१,३.८ ) एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥८॥

33. (१,३.९ ) यथेषुका परापतदवसृष्टाधि धन्वनः ।
34. (१,३.९ ) एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥९॥

35. (१,४.१ ) अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम् ।
36. (१,४.१ ) पृञ्चतीर्मधुना पयः ॥१॥

37. (१,४.२ ) अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह ।
38. (१,४.२ ) ता नो हिन्वन्त्वध्वरम् ॥२॥

39. (१,४.३ ) अपो देवीरुप ह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः ।
40. (१,४.३ ) सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः ॥३॥

41. (१,४.४ ) अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम् ।
42. (१,४.४ ) अपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनीः ॥४॥

43. (१,५.१ ) आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन ।
44. (१,५.१ ) महे रणाय चक्षसे ॥१॥

45. (१,५.२ ) यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः ।
46. (१,५.२ ) उशतीरिव मातरः ॥२॥

47. (१,५.३ ) तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ ।
48. (१,५.३ ) आपो जनयथा च नः ॥३॥

49. (१,५.४ ) ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम् ।
50. (१,५.४ ) अपो याचामि भेषजम् ॥४॥

51. (१,६.१ ) शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ।
52. (१,६.१ ) शं योरभि स्रवन्तु नः ॥१॥

53. (१,६.२ ) अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा ।
54. (१,६.२ ) अग्निं च विश्वशंभुवम् ॥२॥

55. (१,६.३ ) आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम ।
56. (१,६.३ ) ज्योक्च सूर्यं दृशे ॥३॥

57. (१,६.४ ) शं न आपो धन्वन्याः शमु सन्त्वनूप्याः ।
58. (१,६.४ ) शं नः खनित्रिमा आपः शमु याः कुम्भ आभृताः ।
59. (१,६.४ ) शिवा नः सन्तु वार्षिकीः ॥४॥

60. (१,७.१ ) स्तुवानमग्न आ वह यातुधानं किमीदिनम् ।
61. (१,७.१ ) त्वं हि देव वन्दितो हन्ता दस्योर्बभूविथ ॥१॥

62. (१,७.२ ) आज्यस्य परमेष्ठिन् जातवेदस्तनूवशिन् ।
63. (१,७.२ ) अग्ने तौलस्य प्राशान यातुधानान् वि लापय ॥२॥

64. (१,७.३ ) वि लपन्तु यातुधाना अत्त्रिणो ये किमीदिनः ।
65. (१,७.३ ) अथेदमग्ने नो हविरिन्द्रश्च प्रति हर्यतम् ॥३॥

66. (१,७.४ ) अग्निः पूर्व आ रभतां प्रेन्द्रो नुदतु बाहुमान् ।
67. (१,७.४ ) ब्रवीतु सर्वो यातुमान् अयमस्मीत्येत्य ॥४॥

68. (१,७.५ ) पश्याम ते वीर्यं जातवेदः प्र णो ब्रूहि यातुधानान् नृचक्षः ।
69. (१,७.५ ) त्वया सर्वे परितप्ताः पुरस्तात्त आ यन्तु प्रब्रुवाणा उपेदम् ॥५॥

70. (१,७.६ ) आ रभस्व जातवेदोऽस्माकार्थाय जज्ञिषे ।
71. (१,७.६ ) दूतो नो अग्ने भूत्वा यातुधानान् वि लापय ॥६॥

72. (१,७.७ ) त्वमग्ने यातुधानान् उपबद्धामिहा वह ।
73. (१,७.७ ) अथैषामिन्द्रो वज्रेणापि शीर्षाणि वृश्चतु ॥७॥

74. (१,८.१ ) इदं हविर्यातुधानान् नादी फेनमिवा वहत्।
75. (१,८.१ ) य इदं स्त्री पुमान् अकरिह स स्तुवतां जनः ॥१॥

76. (१,८.२ ) अयं स्तुवान आगमदिमं स्म प्रति हर्यत ।
77. (१,८.२ ) बृहस्पते वशे लब्ध्वाग्नीषोमा वि विध्यतम् ॥२॥

78. (१,८.३ ) यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां नयस्व च ।
79. (१,८.३ ) नि स्तुवानस्य पातय परमक्ष्युतावरम् ॥३॥

80. (१,८.४ ) यत्रैषामग्ने जनिमानि वेत्थ गुहा सतामत्त्रिणां जातवेदः ।
81. (१,८.४ ) तांस्त्वं ब्रह्मणा वावृधानो जह्येषां शततर्हमग्ने ॥४॥

82. (१,९.१ ) अस्मिन् वसु वसवो धारयन्त्विन्द्रः पूषा वरुणो मित्रो अग्निः ।
83. (१,९.१ ) इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरस्मिन् ज्योतिषि धारयन्तु ॥१॥

84. (१,९.२ ) अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूर्यो अग्निरुत वा हिरण्यम् ।
85. (१,९.२ ) सपत्ना अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥२॥

86. (१,९.३ ) येनेन्द्राय समभरः पयांस्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः ।
87. (१,९.३ ) तेन त्वमग्न इह वर्धयेमं सजातानां श्रैष्ठ्य आ धेह्येनम् ॥३॥

88. (१,९.४ ) ऐषां यज्ञमुत वर्चो ददेऽहं रायस्पोषमुत चित्तान्यग्ने ।
89. (१,९.४ ) सपत्ना अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥४॥

90. (१,१०.१ ) अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञः ।
91. (१,१०.१ ) ततस्परि ब्रह्मणा शाशदान उग्रस्य मन्योरुदिमं नयामि ॥१॥

92. (१,१०.२ ) नमस्ते रजन् वरुणास्तु मन्यवे विश्वं ह्युग्र निचिकेषि द्रुग्धम् ।
93. (१,१०.२ ) सहस्रमन्यान् प्र सुवामि साकं शतं जीवाति शरदस्तवायम् ॥२॥

94. (१,१०.३ ) यदुवक्थानृतं जिह्वया वृजिनं बहु ।
95. (१,१०.३ ) राज्ञस्त्वा सत्यधर्मणो मुञ्चामि वरुणादहम् ॥३॥

96. (१,१०.४ ) मुञ्चामि त्वा वैश्वानरादर्णवान् महतस्परि ।
97. (१,१०.४ ) सजातान् उग्रेहा वद ब्रह्म चाप चिकीहि नः ॥४॥

98. (१,११.१ ) वषट्ते पूषन्न् अस्मिन्त्सूतावर्यमा होता कृणोतु वेधाः ।
99. (१,११.१ ) सिस्रतां नार्यृतप्रजाता वि पर्वाणि जिहतां सूतवा उ ॥१॥

100. (१,११.२ ) चतस्रो दिवः प्रदिशश्चतस्रो भूम्या उत ।
101. (१,११.२ ) देवा गर्भं समैरयन् तं व्यूर्णुवन्तु सूतवे ॥२॥

102. (१,११.३ ) सूषा व्यूर्णोतु वि योनिं हापयामसि ।
103. (१,११.३ ) श्रथया सूषणे त्वमव त्वं बिष्कले सृज ॥३॥

104. (१,११.४ ) नेव मांसे न पीवसि नेव मज्जस्वाहतम् ।
105. (१,११.४ ) अवैतु पृश्नि शेवलं शुने जराय्वत्तवेऽव जरायु पद्यताम् ॥४॥

106. (१,११.५ ) वि ते भिनद्मि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके ।
107. (१,११.५ ) वि मातरं च पुत्रं च वि कुमारं जरायुणाव जरायु पद्यताम् ॥५॥

108. (१,११.६ ) यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिणः ।
109. (१,११.६ ) एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पताव जरायु पद्यताम् ॥६॥

110. (१,१२.१ ) जरायुजः प्रथम उस्रियो वृषा वाताभ्रजा स्तनयन्न् एति वृष्ट्या ।
111. (१,१२.१ ) स नो मृडाति तन्व ऋजुगो रुजन् य एकमोजस्त्रेधा विचक्रमे ॥१॥

112. (१,१२.२ ) अङ्गेअङ्गे शोचिषा शिश्रियाणं नमस्यन्तस्त्वा हविषा विधेम ।
113. (१,१२.२ ) अङ्कान्त्समङ्कान् हविषा विधेम यो अग्रभीत्पर्वास्या ग्रभीता ॥२॥

114. (१,१२.३ ) मुञ्च शीर्षक्त्या उत कास एनं परुष्परुराविवेशा यो अस्य ।
115. (१,१२.३ ) यो अभ्रजा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पर्वतांश्च ॥३॥

116. (१,१२.४ ) शं मे परस्मै गात्राय शमस्त्ववराय मे ।
117. (१,१२.४ ) शं मे चतुर्भ्यो अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वे मम ॥४॥

118. (१,१३.१ ) नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे ।
119. (१,१३.१ ) नमस्ते अस्त्वश्मने येना दूडाशे अस्यसि ॥१॥

120. (१,१३.२ ) नमस्ते प्रवतो नपाद्यतस्तपः समूहसि ।
121. (१,१३.२ ) मृडया नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि ॥२॥

122. (१,१३.३ ) प्रवतो नपान् नम एवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपुषे च कृण्मः ।
123. (१,१३.३ ) विद्म ते धाम परमं गुहा यत्समुद्रे अन्तर्निहितासि नाभिः ॥३॥

124. (१,१३.४ ) यां त्वा देवा असृजन्त विश्व इषुं कृण्वाना असनाय धृष्णुम् ।
125. (१,१३.४ ) सा नो मृड विदथे गृणाना तस्यै ते नमो अस्तु देवि ॥४॥

126. (१,१४.१ ) भगमस्या वर्च आदिष्यधि वृक्षादिव स्रजम् ।
127. (१,१४.१ ) महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक्पितृष्वास्ताम् ॥१॥

128. (१,१४.२ ) एषा ते राजन् कन्या वधूर्नि धूयतां यम ।
129. (१,१४.२ ) सा मातुर्बध्यतां गृहेऽथो भ्रातुरथो पितुः ॥२॥

130. (१,१४.३ ) एषा ते कुलपा राजन् तामु ते परि दद्मसि ।
131. (१,१४.३ ) ज्योक्पितृष्वासाता आ शीर्ष्णः शमोप्यात्॥३॥

132. (१,१४.४ ) असितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च ।
133. (१,१४.४ ) अन्तःकोशमिव जामयोऽपि नह्यामि ते भगम् ॥४ ॥

134. (१,१५.१ ) सं सं स्रवन्तु सिन्धवः सं वाताः सं पतत्रिणः ।
135. (१,१५.१ ) इमं यज्ञं प्रदिवो मे जुषन्तां संस्राव्येण हविषा जुहोमि ॥१॥

136. (१,१५.२ ) इहैव हवमा यात म इह संस्रावणा उतेमं वर्धयता गिरः ।
137. (१,१५.२ ) इहैतु सर्वो यः पशुरस्मिन् तिष्ठतु या रयिः ॥२॥

138. (१,१५.३ ) ये नदीनां संस्रवन्त्युत्सासः सदमक्षिताः ।
139. (१,१५.३ ) तेभिर्मे सर्वैः संस्रावैर्धनं सं स्रावयामसि ॥३॥

140. (१,१५.४ ) ये सर्पिषः संस्रवन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च
141. (१,१५.४ ) तेभिर्मे सर्वैः संस्रावैर्धनं सं स्रावयामसि ॥४॥
142. (१,१६.१ ) येऽमावास्यां रात्रिमुदस्थुर्व्राजमत्त्रिणः ।
143. (१,१६.१ ) अग्निस्तुरीयो यातुहा सो अस्मभ्यमधि ब्रवत्॥१॥

144. (१,१६.२ ) सीसायाध्याह वरुणः सीसायाग्निरुपावति ।
145. (१,१६.२ ) सीसं म इन्द्रः प्रायछत्तदङ्ग यातुचातनम् ॥२॥

146. (१,१६.३ ) इदं विष्कन्धं सहत इदं बाधते अत्त्रिणः ।
147. (१,१६.३ ) अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥३॥

148. (१,१६.४ ) यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पूरुषम् ।
149. (१,१६.४ ) तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥४॥

150. (१,१७.१ ) अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः ।
151. (१,१७.१ ) अभ्रातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चसः ॥१॥

152. (१,१७.२ ) तिष्ठावरे तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे ।
153. (१,१७.२ ) कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिद्धमनिर्मही ॥२॥

154. (१,१७.३ ) शतस्य धमनीनां सहस्रस्य हिराणाम् ।
155. (१,१७.३ ) अस्थुरिन् मध्यमा इमाः साकमन्ता अरंसत ॥३॥

156. (१,१७.४ ) परि वः सिकतावती धनूर्बृहत्यक्रमीत्।
157. (१,१७.४ ) तिष्ठतेलयता सु कम् ॥४॥

158. (१,१८.१ ) निर्लक्ष्म्यं ललाम्यं निररातिं सुवामसि ।
159. (१,१८.१ ) अथ या भद्रा तानि नः प्रजाया अरातिं नयामसि ॥१॥

160. (१,१८.२ ) निररणिं सविता साविषक्पदोर्निर्हस्तयोर्वरुणो मित्रो अर्यमा ।
161. (१,१८.२ ) निरस्मभ्यमनुमती रराणा प्रेमां देवा असाविषुः सौभगाय ॥२॥

162. (१,१८.३ ) यत्त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे वा ।
163. (१,१८.३ ) सर्वं तद्वाचाप हन्मो वयं देवस्त्वा सविता सूदयतु ॥३॥

164. (१,१८.४ ) रिश्यपदीं वृषदतीं गोषेधां विधमामुत ।
165. (१,१८.४ ) विलीढ्यं ललाम्यं ता अस्मन् नाशयामसि ॥४॥
166. (१,१९.१ ) मा नो विदन् विव्याधिनो मो अभिव्याधिनो विदन् ।
167. (१,१९.१ ) आराच्छरव्या अस्मद्विषूचीरिन्द्र पातय ॥१॥

168. (१,१९.२ ) विष्वञ्चो अस्मच्छरवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः ।
169. (१,१९.२ ) दैवीर्मनुष्येसवो ममामित्रान् वि विध्यत ॥२॥

170. (१,१९.३ ) यो नः स्वो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो यो अस्मामभिदासति ।
171. (१,१९.३ ) रुद्रः शरव्ययैतान् ममामित्रान् वि विध्यतु ॥३॥

172. (१,१९.४ ) यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषन् छपाति नः ।
173. (१,१९.४ ) देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम् ॥४॥

174. (१,२०.१ ) अदारसृद्भवतु देव सोमास्मिन् यज्ञे मरुतो मृडता नः ।
175. (१,२०.१ ) मा नो विददभिभा मो अशस्तिर्मा नो विदद्वृजिना द्वेष्या या ॥१॥

176. (१,२०.२ ) यो अद्य सेन्यो वधोऽघायूनामुदीरते ।
177. (१,२०.२ ) युवं तं मित्रावरुणावस्मद्यावयतं परि ॥२॥

178. (१,२०.३ ) इतश्च यदमुतश्च यद्वधं वरुण यावय ।
179. (१,२०.३ ) वि महच्छर्म यछ वरीयो यावया वधम् ॥३॥

180. (१,२०.४ ) शास इत्था महामस्यमित्रसाहो अस्तृतः ।
181. (१,२०.४ ) न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन ॥४॥

182. (१,२१.१ ) स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी ।
183. (१,२१.१ ) वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः ॥१॥

184. (१,२१.२ ) वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यछ पृतन्यतः ।
185. (१,२१.२ ) अधमं गमया तमो यो अस्मामभिदासति ॥२॥

186. (१,२१.३ ) वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज ।
187. (१,२१.३ ) वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्न् अमित्रस्याभिदासतः ॥३॥

188. (१,२१.४ ) अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम् ।
189. (१,२१.४ ) वि महच्छर्म यछ वरीयो यावया वधम् ॥४॥

190. (१,२२.१ ) अनु सूर्यमुदयतां हृद्द्योतो हरिमा च ते ।
191. (१,२२.१ ) गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि ॥१॥

192. (१,२२.२ ) परि त्वा रोहितैर्वर्णैर्दीर्घायुत्वाय दध्मसि ।
193. (१,२२.२ ) यथायमरपा असदथो अहरितो भुवत्॥२॥

194. (१,२२.३ ) या रोहिणीर्देवत्या गावो या उत रोहिणीः ।
195. (१,२२.३ ) रूपंरूपं वयोवयस्ताभिष्ट्वा परि दध्मसि ॥३॥

196. (१,२२.४ ) शुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि ।
197. (१,२२.४ ) अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥४॥

198. (१,२३.१ ) नक्तंजातासि ओषधे रामे कृष्णे असिक्नि च ।
199. (१,२३.१ ) इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्॥१॥

200. (१,२३.२ ) किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृषत्।
201. (१,२३.२ ) आ त्वा स्वो विशतां वर्णः परा शुक्लानि पातय ॥२॥

202. (१,२३.३ ) असितं ते प्रलयनमास्थानमसितं तव ।
203. (१,२३.३ ) असिक्नी अस्योषधे निरितो नाशया पृषत्॥३॥

204. (१,२३.४ ) अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्त्वचि ।
205. (१,२३.४ ) दूष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम् ॥४॥
206. (१,२४.१ ) सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ ।
207. (१,२४.१ ) तदासुरी युधा जिता रूपं चक्रे वनस्पतीन् ॥१॥
208. (१,२४.२ ) आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासभेषजमिदं किलासनाशनम् ।
209. (१,२४.२ ) अनीनशत्किलासं सरूपामकरत्त्वचम् ॥२॥

210. (१,२४.३ ) सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता ।
211. (१,२४.३ ) सरूपकृत्त्वमोषधे सा सरूपमिदं कृधि ॥३॥

212. (१,२४.४ ) श्यामा सरूपंकरणी पृथिव्या अध्युद्भृता ।
213. (१,२४.४ ) इदमू षु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ॥४॥

214. (१,२५.१ ) यदग्निरापो अदहत्प्रविश्य यत्राकृण्वन् धर्मधृतो नमांसि ।
215. (१,२५.१ ) तत्र त आहुः परमं जनित्रं स नः संविद्वान् परि वृङ्ग्धि तक्मन् ॥१॥

216. (१,२५.२ ) यद्यर्चिर्यदि वासि शोचिः शकल्येषि यदि वा ते जनित्रम् ।
217. (१,२५.२ ) ह्रूडुर्नामासि हरितस्य देव स नः संविद्वान् परि वृङ्ग्धि तक्मन् ॥२॥

218. (१,२५.३ ) यदि शोको यदि वाभिशोको यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्रः ।
219. (१,२५.३ ) ह्रूडुर्नामासि हरितस्य देव स नः संविद्वान् परि वृङ्ग्धि तक्मन् ॥३॥

220. (१,२५.४ ) नमः शीताय तक्मने नमो रूराय शोचिषे कृणोमि ।
221. (१,२५.४ ) यो अन्येद्युरुभयद्युरभ्येति तृतीयकाय नमो अस्तु तक्मने ॥४॥

222. (१,२६.१ ) आरेऽसावस्मदस्तु हेतिर्देवासो असत्।
223. (१,२६.१ ) आरे अश्मा यमस्यथ ॥१॥

224. (१,२६.२ ) सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः सखेन्द्रो भगः ।
225. (१,२६.२ ) सविता चित्रराधाः ॥२॥

226. (१,२६.३ ) यूयं नः प्रवतो नपान् मरुतः सूर्यत्वचसः ।
227. (१,२६.३ ) शर्म यछथ सप्रथाः ॥३॥

228. (१,२६.४ ) सुषूदत मृडत मृडया नस्तनूभ्यो ।
229. (१,२६.४ ) मयस्तोकेभ्यस्कृधि ॥४॥

230. (१,२७.१ ) अमूः पारे पृदाक्वस्त्रिषप्ता निर्जरायवः ।
231. (१,२७.१ ) तासां जरायुभिर्वयमक्ष्यावपि व्ययामस्यघायोः परिपन्थिनः ॥१॥

232. (१,२७.२ ) विषूच्येतु कृन्तती पिनाकमिव बिभ्रती ।
233. (१,२७.२ ) विष्वक्पुनर्भुवा मनोऽसमृद्धा अघायवः ॥२॥

234. (१,२७.३ ) न बहवः समशकन् नार्भका अभि दाधृषुः ।
235. (१,२७.३ ) वेणोरद्गा इवाभितोऽसमृद्धा अघायवः ॥३॥

236. (१,२७.४ ) प्रेतं पादौ प्र स्फुरतं वहतं पृणतो गृहान् ।
237. (१,२७.४ ) इन्द्रान्येतु प्रथमाजीतामुषिता पुरः ॥४॥
238. (१,२८.१ ) उप प्रागाद्देवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः ।
239. (१,२८.१ ) दहन्न् अप द्वयाविनो यातुधानान् किमीदिनः ॥१॥

240. (१,२८.२ ) प्रति दह यातुधानान् प्रति देव किमीदिनः ।
241. (१,२८.२ ) प्रतीचीः कृष्णवर्तने सं दह यातुधान्यः ॥२॥

242. (१,२८.३ ) या शशाप शपनेन याघं मूरमादधे ।
243. (१,२८.३ ) या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्तु सा ॥३॥

244. (१,२८.४ ) पुत्रमत्तु यातुधानीः स्वसारमुत नप्त्यम् ।
245. (१,२८.४ ) अधा मिथो विकेश्यो वि घ्नतां यातुधान्यो वि तृह्यन्तामराय्यः ॥४॥

246. (१,२९.१ ) अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिववृधे ।
247. (१,२९.१ ) तेनास्मान् ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्धय ॥१॥

248. (१,२९.२ ) अभिवृत्य सपत्नान् अभि या नो अरातयः ।
249. (१,२९.२ ) अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति ॥२॥

250. (१,२९.३ ) अभि त्वा देवः सविताभि षोमो अवीवृधत्।
251. (१,२९.३ ) अभि त्वा विश्वा भूतान्यभीवर्तो यथाससि ॥३॥

252. (१,२९.४ ) अभीवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः ।
253. (१,२९.४ ) राष्ट्राय मह्यं बध्यतां सपत्नेभ्यः पराभुवे ॥४॥

254. (१,२९.५ ) उदसौ सूर्यो अगादुदिदं मामकं वचः ।
255. (१,२९.५ ) यथाहं शत्रुहोऽसान्यसपत्नः सपत्नहा ॥५॥

256. (१,२९.६ ) सपत्नक्षयणो वृषाभिरष्ट्रो विषासहिः ।
257. (१,२९.६ ) यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च ॥६॥

258. (१,३०.१ ) विश्वे देवा वसवो रक्षतेममुतादित्या जागृत यूयमस्मिन् ।
259. (१,३०.१ ) मेमं सनाभिरुत वान्यनाभिर्मेमं प्रापत्पौरुषेयो वधो यः ॥१॥

260. (१,३०.२ ) ये वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतसो मे शृणुतेदमुक्तम् ।
261. (१,३०.२ ) सर्वेभ्यो वः परि ददाम्येतं स्वस्त्येनं जरसे वहाथ ॥२॥

262. (१,३०.३ ) ये देवा दिवि ष्ठ ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः ।
263. (१,३०.३ ) ते कृणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान् परि वृणक्तु मृत्यून् ॥३॥

264. (१,३०.४ ) येषां प्रयाजा उत वानुयाजा हुतभागा अहुतादश्च देवाः ।
265. (१,३०.४ ) येषां वः पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान् वो अस्मै सत्रसदः कृणोमि ॥४॥

266. (१,३१.१ ) आशानामाशापालेभ्यश्चतुर्भ्यो अमृतेभ्यः ।
267. (१,३१.१ ) इदं भूतस्याध्यक्षेभ्यो विधेम हविषा वयम् ॥१॥

268. (१,३१.२ ) य आशानामाशापालाश्चत्वार स्थन देवाः ।
269. (१,३१.२ ) ते नो निरृत्याः पाशेभ्यो मुञ्चतांहसोअंहसः ॥२॥

270. (१,३१.३ ) अस्रामस्त्वा हविषा यजाम्यश्लोणस्त्वा घृतेन जुहोमि ।
271. (१,३१.३ ) य आशानामाशापालस्तुरीयो देवः स नः सुभूतमेह वक्षत्॥३॥

272. (१,३१.४ ) स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः ।
273. (१,३१.४ ) विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव दृशेम सूर्यम् ॥४॥
274. (१,३२.१ ) इदं जनासो विदथ महद्ब्रह्म वदिष्यति ।
275. (१,३२.१ ) न तत्पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः ॥१॥

276. (१,३२.२ ) अन्तरिक्ष आसां स्थाम श्रान्तसदामिव ।
277. (१,३२.२ ) आस्थानमस्य भूतस्य विदुष्टद्वेधसो न वा ॥२॥

278. (१,३२.३ ) यद्रोदसी रेजमाने भूमिश्च निरतक्षतम् ।
279. (१,३२.३ ) आर्द्रं तदद्य सर्वदा समुद्रस्येव श्रोत्याः ॥३॥

280. (१,३२.४ ) विश्वमन्यामभीवार तदन्यस्यामधि श्रितम् ।
281. (१,३२.४ ) दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्यै चाकरं नमः ॥४॥

282. (१,३३.१ ) हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः ।
283. (१,३३.१ ) या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥१॥

284. (१,३३.२ ) यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन् जनानाम् ।
285. (१,३३.२ ) या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥२॥

286. (१,३३.३ ) यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति ।
287. (१,३३.३ ) या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥३॥

288. (१,३३.४ ) शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोप स्पृशत त्वचं मे ।
289. (१,३३.४ ) घृतश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥४॥

290. (१,३४.१ ) इयं वीरुन् मधुजाता मधुना त्वा खनामसि ।
291. (१,३४.१ ) मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥१॥

292. (१,३४.२ ) जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम् ।
293. (१,३४.२ ) ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥२॥

294. (१,३४.३ ) मधुमन् मे निक्रमणं मधुमन् मे परायणम् ।
295. (१,३४.३ ) वाचा वदामि मधुमद्भूयासं मधुसंदृशः ॥३॥
296. (१,३४.४ ) मधोरस्मि मधुतरो मदुघान् मधुमत्तरः ।
297. (१,३४.४ ) मामित्किल त्वं वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥४॥

298. (१,३४.५ ) परि त्वा परितत्नुनेक्षुणागामविद्विषे ।
299. (१,३४.५ ) यथा मां कमिन्यसो यथा मन् नापगा असः ॥५॥
300. (१,३५.१ ) यदाबध्नन् दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः ।
301. (१,३५.१ ) तत्ते बद्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥१॥

302. (१,३५.२ ) नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोजः प्रथमजं ह्येतत्।
303. (१,३५.२ ) यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दीर्घमायुः ॥२॥

304. (१,३५.३ ) अपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामुत वीर्याणि ।
305. (१,३५.३ ) इन्द्र इवेन्द्रियाण्यधि धारयामो अस्मिन् तद्दक्षमाणो बिभरद्धिरण्यम् ॥३॥

306. (१,३५.४ ) समानां मासामृतुभिष्ट्वा वयं संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि ।
307. (१,३५.४ ) इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहृणीयमानाः ॥४॥


 

Categories: Sanatan Dharma

Tagged as: